Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
„Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” Warszawa, 5 listopada 2008 r.

2

3 Zakładane cele programu:
zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród nieletnich, podniesienie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz wyrobienie pożądanych nawyków żywieniowych, uzyskanie wiedzy naukowej na temat czynników wywołujących agresję i sprzyjających powstawaniu przestępczości i patologii wśród nieletnich oraz sposobu ich niwelowania,

4 integracja działań organów władzy: rządowej i samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kulturę fizyczną w celu przeciwdziałania przestępczości i patologii wśród nieletnich, promocja pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei „fair play” oraz kształtowanie postaw poszanowania prawa.

5 Obszary współpracy w ramach programu
Wsparcie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. Promocja zdrowego stylu życia oraz zahamowanie negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych, w tym rozszerzenie oferty w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych w ramach m.in. programów „Moje Boisko Orlik – 2012” i „Blisko Boisko”.

6 Szkolenia specjalistów w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych z programów UE umożliwiających finansowanie zadań ww. programu. Propagowanie idei i działań w mediach. Pomoc przy wdrażaniu projektu w regionach.

7 Finansowanie programu (woj. warmińsko-mazurskie)
Podstawowe finansowanie programu zapewniono poprzez zaangażowanie środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – komponent regionalny – Priorytet IX

8 Finansowe wspieranie programu ze środków MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)
dofinansowania zakupu sprzętu sportowego dla podmiotów realizujących program, dofinansowanie organizacji obozów sportowych oraz imprez sportowo rekreacyjnych realizowanych w ramach programu, dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej w ramach programu „Moje Boisko Orlik-2012” , „Blisko Boisko”, i innych programów inwestycyjnych

9 Finansowanie programu pilotażowego przez MSiT ‘2008
Dofinansowanie organizacji akcji „Sportowe wakacje” dla 300 uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego – ,- Dofinansowanie zakupu 52 kompletów sprzętu sportowego dla Uczniowskich Klubów Sportowych uczestniczących w programie – ,- PLN, Dofinansowanie organizacji imprezy sportowej promującej program w województwie warmińsko-mazurskim – ,- PLN

10 Finansowanie programu pilotażowego przez MSiT ‘2008
Sprzęt dla UKS - 52 komplety; ,- PLN, Komplet sprzętu: Piłki lekarskie, piłki do p. nożnej, p. ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej (łącznie 21 szt.), zestaw do gry w unihokeja (bramki, kije, piłki), uniwersalny zestaw do gry w siatkówkę, badmintona, tenisa (słupki, siatki, linie), kolorowe koszulki/znaczniki, cena kompletu: 3 700,- PLN UKS wytypowane przez uczestniczące w programie gminy

11 Program „SPORT WSZYSTKICH DZIECI” 43,95 mln PLN (2008) 46,54 mln PLN (2009)
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) tworzą środki finansowe, pochodzące z dopłat do stawek w grach losowych, zgodnie z art. 47d ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703) Dysponentem środków FRKF jest Minister właściwy ds. kultury fizycznej i sportu (Minister Sportu i Turystyki), a ich przeznaczenie i wydatkowanie określają zapisy rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944).

12 Warunki uczestnictwa w programie
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty na podstawie art.5 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.- o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,poz. 1658, z późn. zm.) Stworzenie struktur organizacyjnych do wdrażania programu w regionach Uzyskanie rekomendacji przez podmioty w celu kontroli zakresu merytorycznego działań Zapewnienie efektu synergii finansowania działań ze środków krajowych i Unii Europejskiej 12 12

13 „Moje Boisko – ORLIK 2012”

14 Moje Boisko – Orlik 2012 plan 2008
71/13 21/6 55/31 50/7 20/12 30/9 41/12 28/0 45/22 36/7 57/18 19/1 9/1 40/7 plan 2008 liczba ogłoszonych przetargów – stan dzień r. 30/7 48/18

15 „Moje Boisko – ORLIK 2012” stan na dzień 5 listopada 2008 r. 584 – liczba JST (gmin) zgłoszonych do programu liczba obiektów oddanych do użytku 20 - liczba gmin zgłoszonych z woj. warmińsko-mazurskiego, liczba obiektów oddanych w woj. warmińsko-mazurskim Plan: do 2012 roku – boisko „ORLIK” w każdej polskiej gminie

16

17

18 Dziękuję za uwagę !

19 MINISTERSTWO SPORTU Departament Sportu Powszechnego

20 * MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI *
Szczegóły dotyczące zadań realizowanych przez poszczególne Departamenty Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2008 roku, a także Założenia programowe na rok 2009 Konkursy ofert, inne informacje


Pobierz ppt "Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google