Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr inż. Adrian Kołczewiak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr inż. Adrian Kołczewiak"— Zapis prezentacji:

1 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z punktu widzenia organizatora systemu
mgr inż. Adrian Kołczewiak Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2 Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny /ZSEE/
Odpad w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach /Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz z późn. zm./, Wyzwanie dla administracji i przedsiębiorców, Literalna a praktyczna definicja – czyli kiedy SEE staje się ZSEE, Kiedy prawo jest skuteczne – kohezja teorii i praktyki, System gospodarowania ZSEE – początek drogi, Szansa dla gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów Dyrektywa WEEE w aspekcie Inicjatywy flagowej „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, Rozporządzenie Rady UE Nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

3 ZSEE – kim jest organizator systemu
Dyrektywa 2002/96/EC a ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dualizm spojrzenia na system gospodarowania ZSEE: Organizator prawny, Organizator faktyczny, Jak pogodzić interesy „organizatorów” wady i zalety dualnego podejścia do systemu gospodarowania ZSEE: Obowiązki organizatora prawnego, Obowiązki organizatora faktycznego,

4 System gospodarowania ZSEE
Obejmuje wszystkie rodzaje SEE używanego przez konsumentów; Zapewnia aktywny udział konsumenta, Zachowuje zgodność z przepisami prawa, Obejmuje wszystkie etapy procesu gospodarowania ZSEE, Zapewnia aktywność podmiotów zaangażowanych na każdym szczeblu procesu gospodarowania ZSEE, Tworzy zamknięty hermetyczny układ, Jest efektywny ekonomicznie, Jest elastyczny i wykorzystuje podejście innowacyjne,

5 Organizator prawny - obowiązki
Zapewnia transpozycję przepisów wspólnotowych, Definiuje prawa i obowiązki podmiotów zaangażowanych w działanie systemu gospodarowania ZSEE, Definiuje prawa i obowiązki użytkowników SEE, Określa mechanizmy finansowe, Określa mechanizmy kontroli, nadzoru i egzakucji, Określa poziomy zbierania, odzysku i recyklingu ZSEE Wyznacza organy odpowiedzialne za nadzór nad funkcjonowaniem systemu - GIOŚ, Zapewnia dostęp do informacji publicznej,

6 Rejestr GIOŚ – zakres informacji
Wprowadzający SEE Zbierający ZSEE Prowadzący zakład przetwarzania ZSEE Prowadzący działalność w zakresie recyklingu Prowadzący działalność w zakresie odzysku Organizacja odzysku SEE Firma przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres, NIP, REGON Numer i nazwa grupy oraz nazwa i rodzaj SEE Informacja o umowie z Organizacją odzysku SEE Decyzje z zakresu gospodarowania odpadami Adresy zakładów przetwarzania, zdolność przetwórcza zakładów Informacje o wdrożonych systemach jakości Kod i nazwa rodzaju przyjmowanych odpadów Informacja o stosowanym procesie recyklingu / odzysku i miejscu prowadzenia tego procesu Wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy

7 Organizator faktyczny – obowiązki i cele
Zapewnia finansowanie systemu gospodarowania ZSEE, Zapewnia selektywne zbieranie ZSEE, Zapewnia możliwość co najmniej bezpłatnego przyjęcia ZSEE od użytkowników, Zapewnia, że proces przetwarzania ZSEE będzie prowadzony tylko i wyłącznie w zakładach przetwarzania, Dąży do „uszczelnienia” systemu gospodarowania ZSEE, Dąży do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów zbierania, odzysku i recyklingu ZSEE, „Zachęca” użytkowników SEE do aktywnego uczestnictwa w systemie gospodarowania ZSEE,

8 Elementy systemu gospodarowania ZSEE
Właściwie oznakowany produkt - SEE Świadomy konsument, Punkty zbierania ZSEE, Bezpieczny dla środowiska transport ZSEE, Zakłady przetwarzania ZSEE, Podmioty prowadzące działalność w zakresie recyklingu / odzysku odpadów, Podmioty prowadzące działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, Organizacja odzysku SEE,

9 Organizacja Odzysku SEE
Organizacja, zarządzanie lub prowadzenie przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem / odzyskiem i unieszkodliwianiem ZSEE, Realizacja części obowiązków, którym podlegają wprowadzający SEE, Prowadzenie kampanii edukacyjnych, Możliwość kreowania funkcjonowania systemu gospodarowania ZSEE, Hierarchizacja przy tworzeniu systemu gospodarowania ZSEE, Definiowanie działań poszczególnych elementów systemu gospodarowania ZSEE,

10 Wprowadzający SEE Właściwe oznakowanie wprowadzanego SEE,
Prowadzenie akcji edukacyjnych, Sprawozdawczość w zakresie wprowadzonego SEE oraz należnej opłaty produktowej, Organizacja i finansowanie systemu gospodarowania ZSEE, Zawarcie umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania; Osiągnięcie minimalnych rocznych poziomów zbierania ZSEE /łączna masa metali, minerałów, szkła, drewna > 90% masy SEE/, Osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu dla poszczególnych grup SEE /art. 30 ust. 1/,

11 Zbieranie ZSEE Selektywne zbieranie ZSEE – autonomiczne systemy zbierania ZSEE jako alternatywa dla systemów publicznych, Obowiązek przyjęcia każdego kompletnego ZSEE przekazywanego przez użytkownika, Co najmniej bezpłatny odbiór ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych, Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska transportu ZSEE, Sprawozdanie do GIOŚ o masie zebranego ZSEE i masie ZSEE przekazanego do zakładu przetwarzania, Sprzedawcy SEE przeznaczonego dla gospodarstw domowych – nieodpłatne przyjęcie ZSEE przy sprzedaży SEE tego samego rodzaju, podanie informacji o punktach zbierania ZSEE,

12 Zakład przetwarzania ZSEE
Bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska przetwarzania ZSEE, Bezpłatny odbiór ZSEE od zbierającego ZSEE przy zawarciu umowy wskazanej normą art. 33 ust. 1, Niezwłoczne usunięcie ze sprzętu składników niebezpiecznych wymienionych w Załączniku II do ustawy o ZSEE; Przygotowanie do ponownego użycia, Uzyskanie decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, Spełnienie minimalnych kryteriów środowiskowych i organizacyjnych określonych dla zakładu przetwarzania ZSEE, Przekazanie odpadów powstałych z przetworzenia ZSEE do zarejestrowanych podmiotów prowadzących recykling / odzysk, Możliwość prowadzenia działalności w zakresie odzysku,

13 Prowadzący działalność w zakresie procesów recyklingu / odzysku
Finalny element rozwiązania systemowego, Uzyskanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami, Prowadzenie procesu w instalacji, urządzeniach stacjonarnych, Wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling / odzysk na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania ZSEE, Sprawozdanie do GIOŚ w zakresie masy odpadów pochodzących z ZSEE poddanych recyklingowi / odzyskowi, Możliwość współpracy na poszczególnych szczeblach stworzonego systemu – hermetyczność systemu,

14 Decyzje administracyjne – najlepszy tryb
Zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie Zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie Przetwarzanie Informacja o wytwarzanych odpadach ,program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, Zbieranie, transport, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane,

15 Skuteczność zastosowanych rozwiązań – wyzwania na przyszłość
Rewizja Dyrektywy z dn. 27 stycznia 2003 r. 2002/96/WE, Dobór właściwych kryteriów i wskaźników, Nieszczelność stworzonego systemu, Prowadzenie „przetwarzania” ZSEE poza granicami UE oraz niezgodnie z przyjętymi normami środowiskowymi, Obostrzenia i bariery natury administracyjnej, Brak systemu skutecznych zachęt, Gospodarka UE efektywna energetycznie i zasobowo,

16 „Niewidzialna ręka rynku” – działania UE
Rewizja dyrektywy 2002/96/EC, Inicjatywa flagowa „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”: Odpad jako surowiec wtórny, Reduce, reuse, recycle, /waste hierarchy/, Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., Integrated Product Policy, 7th Environment Action Programme ?

17 Prawne aspekty ekoprojektu
Dyrektywy nowego podejścia Zawierają wyłącznie bardzo ogólne, ale obowiązkowe wymagania zasadnicze, Harmonizacja wymagań dotyczy wyłącznie zakresu bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, Zapewniają swobodny obrót na terenie UE wyrobów spełniających wymagania zasadnicze, Dyrektywa 2002/96/WE /WEEE/ Dyrektywa 2009/125/WE /Ekoprojekt PWE/

18 Dyrektywa 2009/125/WE Ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią Ekoprojekt – oznacza uwzględnienie aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu celem poprawy ekologiczności Produktu Wykorzystującego Energię /PWE/podczas jego całego cyklu życia, Aspekt środowiskowy – oznacza element lub funkcję danego produktu, która może wchodzić w interakcję ze środowiskiem podczas cyklu życia produktu,

19 Ekoprojekt – dlaczego etap projektowania
Podjęcie działań na etapie projektowania uwzględnia: przeprowadzenie analizy dotyczącej zanieczyszczeń powstających podczas cyklu życia produktu, możliwość realizacji procesów decyzyjnych dotyczących kosztów związanych z środowiskowymi aspektami produktu, ocenę pełnego cyklu życia produktu w fazie projektu ujęcie prognostyczne pozwalające na rozważenie możliwych interakcji środowiskowych i związanych z tym kosztów, a tym samym scedowania prawie wszystkich prognozowanych kosztów,

20 Praktyka czyni mistrza
Projekt koncepcyjny Projekt szczegółowy Badanie, prototyp Produkcja, wprowadzenie na rynek Przegląd wyrobu Planowanie

21 Ekoprojekt w aspekcie WEEE – dlaczego warto?
Bezpieczeństwo, jakość, ergonomika , efektywność ekonomiczna – zachowanie podstawowych kryteriów projektowania tradycyjnego, Ocena projektu z punktu widzenia jego oddziaływania na środowisko – nowy wymiar projektowania, Ekoprojektowanie – dlaczego warto? Wprowadzenie mechanizmów udoskonalania produktów i procesów technologicznych, Redukcja kosztów poprzez weryfikację i modyfikację wyrobu w początkowym stadium cyklu życia produktu, Elastyczność na rynku – możliwość dostosowania asortymentu do zmieniających się oczekiwań klientów, Kreatywność – tworzenie nowych potrzeb i wymagań klientów, Aspekt Środowiskowy = Zysk – poprawa materiałochłonności i energochłonności produktów w pełnym cyklu życia /reduce, reuse, recycle/, Redukcja kosztów produkcyjnych, eksploatacyjnych i zagospodarowania ZSEE, Zmniejszenie masy produktów /nowe trwalsze i lżejsze polimery/ i ich opakowań,

22 mgr inż. Adrian Piotr Kołczewiak
Dziękuję za uwagę mgr inż. Adrian Piotr Kołczewiak Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Pobierz ppt "mgr inż. Adrian Kołczewiak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google