Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty Projekt pt. „Od nauki do biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty Projekt pt. „Od nauki do biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty 14-15. 10. 2010 Projekt pt. „Od nauki do biznesu
Warsztaty Projekt pt. „Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin-off”

2 Zakres tematyczny Moduł 1 – Innowacje
Moduł 2 – Zakładanie działalności Moduł 3 – Formy opodatkowania

3 Moduł 1 - Innowacje

4 Co to jest innowacyjność ?
Innovatio (łac. odnowienie) Innowacja: zastosowanie wiedzy i nowatorskich rozwiązań dla celów ekonomicznych. Innowacja to nowy technologicznie lub istotnie zmieniony produkt, proces lub usługa, który został wprowadzony na rynek. Nie jest tożsama z pojęciem „Wynalazek” Wynalazek – jest efektem prowadzonych badań i eksperymentów naukowych, dostarcza nowego rozwiązania problemu. Staje się on innowacją w momencie zidentyfikowania możliwości jego wdrożenia na rynku.

5 Definicje innowacyjności (1)
Zgodnie z definicją sformułowaną w oparciu o Oslo Manual (wspólna publikacja OECD i KE), przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

6 Definicje innowacyjności (2)
Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Mniejsze techniczne lub estetyczne modyfikacje produktów lub procesów, które nie wpływają na osiągi, koszty lub zużycie materiałów, energii i komponentów, nie są traktowane jako innowacje („wyrób technicznie nowy” –„technologicznie nowy”).

7 Definicje innowacyjności (3)
Działalność innowacyjna to szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. Działalność innowacyjna może być prowadzona przez samo przedsiębiorstwo na jego własnym terenie (wewnątrz firmy) lub może polegać na nabyciu dóbr, usług, w tym usług konsultingowych, bądź wiedzy ze źródeł zewnętrznych (nabycie technologii zewnętrznej w postaci materialnej lub niematerialnej).

8 Rodzaje innowacji (1) podział podstawowy
Innowacje produktowe - wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych. Innowacje procesowe - wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw. Mogą to być zmiany w stosowanych przez firmę metodach wytwarzania, zmianie technologii produkcji, celem których może być zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenie znacząco ulepszonych produktów.

9 Rodzaje innowacji (2) podział podstawowy
Innowacje organizacyjne - zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, organizacji sprzedaży, dystrybucji, magazynowania, współpracy Innowacja marketingowa - zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

10 Rodzaje innowacji (3) czasowy zakres efektów
Innowacje strategiczne, służące do realizacji strategicznych celów rozwoju firmy. Wynikają one z realizacji długofalowych przedsięwzięć innowacyjnych o istotnym znaczeniu dla poszczególnych przedsiębiorstw, instytucji itp. Innowacje bieżące mające na celu podniesienie efektywności gospodarowania w krótszych okresach. Zalicza się do nich różnego rodzaju bieżące zmiany w wyrobach, metodach wytwarzania i organizacji pracy.

11 Rodzaje innowacji (4) podział ze względu na oryginalność
Innowacje radykalne, będące samodzielnymi wytworami pracy jednostki, zespołu lub przedsiębiorstwa. Typowymi przykładami są odkrycia i wynalazki oraz ich pierwsze praktyczne zastosowanie. Innowacje imitujące, polegające na naśladownictwie i odtwarzaniu oryginalnych zmian, które w danym czasie i miejscu przynoszą określone korzyści. Przykładem tego rodzaju innowacji jest drugie i kolejne produkcyjne wykorzystanie wynalazku.

12 Rodzaje innowacji (5) skala innowacji
Innowacje w skali światowej - po raz pierwszy zastosowano wynalazek w skali światowej. Innowacje w skali danego kraju (regionu) - innowacja nie ma odpowiednika w skali kraju (regionu), ale może mieć na świecie (w kraju). Innowacje w skali danego przedsiębiorstwa, mające odpowiedniki w różnych innowacjach realizowanych przez inne przedsiębiorstwa w danym kraju oraz innowacje nadające się do zastosowania tylko w jednym przedsiębiorstwie.

13 Istotne elementy potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
Świadomość potrzeby wprowadzania innowacji, szczególnie wśród kadry kierowniczej. Wyposażenie firm w nowoczesne technologie, szczególnie technologie informacyjne. Współpraca ze sferą badawczo-rozwojową, centrami transferu technologii oraz innymi MSP (klastry) - brak jakiejkolwiek współpracy deklaruje ok. 90% badanych firm MSP. Poziom wykształcenia, wiedza wyuczona, wiedza wynikająca z doświadczenia. Inne cechy osobowe: wytrwałość, upór, kreatywność

14 Kryteria oceny innowacyjności (1)
Stopień nowoczesności produktów (najwyższy - światowy,- krajowy); poziom jakości produktów; wartości marketingowe (odpowiedź na potrzeby odbiorców); szanse na sukces (lidera rynkowego, zapełniającego niszę, itp.); stopień nowoczesności technologii (najwyższy –światowy ,-krajowy); ekologiczność technologii wg. różnych wskaźników; wskaźniki techniczne, ekonomiczne, konkurencyjności na świecie; poziom kwalifikacji (formalne, nieformalne); osiągnięcia (stopnie naukowe, patenty, publikacje); uznanie środowiska, kontakty zagraniczne; poziom wyposażenia w aparaturę badawczą; poziom informatyzacji;

15 Kryteria oceny innowacyjności (2)
udział nowych produktów i technologii w wartości rocznej sprzedaży; liczba nowych produktów wdrożonych w danym roku (za ostatnie 5 lat); liczba wdrożonych nowych technologii w danym roku (za ost.5 lat); liczba uzyskanych patentów w danym roku (za ost.5 lat); liczba zrealizowanych tematów badawczych; udział nakładów na badania w danym roku do wartości sprzedaży(5 lat); udział podstawowych produktów na rynku światowym (jedyny producent, relacja do najważniejszych konkurentów); liczba pracowników z tytułami naukowymi: profesora ,dr hab. Dr; udział pracowników z wyższym wykształceniem w relacji do innych grup zatrudnionych; liczba publikacji naukowych; liczba nagród uzyskanych na konkursach ,wystawach za produkty firmy; liczba sprzedanych licencji; liczba kupionych i wykorzystanych licencji obcych.

16 Rodzaje usług proinnowacyjnych
Audyt technologiczny Audyt to klasyczna usługa konsultingowa – wymaga wiedzy i niezależności. Podstawa audytu jest spojrzenie z zewnątrz. Strategia technologiczna To wynik diagnozy (np. w formie audytu technologicznego), z której powinien wynikać ewentualny transfer technologii. Transfer technologii Transfer technologii zakłada nierówność relacji. Występuje w nim dawca technologii (np. jednostka badawczo-naukowa, ale niekoniecznie) i biorca (przeważnie firma). Z uwagi na złożoność i różnice interesów wskazany jest udział pośrednika.

17 Czym jest transfer technologii?
Transfer technologii - wdrożenie innowacji Różnorodność mechanizmów transferu technologii, wykorzystanie różnych kanałów transferu (formalne, nieformalne) wykorzystanie różnych źródeł technologii; wewnętrznych lub zewnętrznych zasobów B+R albo ich kombinacji zaangażowanie różnych zasobów (materialnych i niematerialnych pochodzących z różnych źródeł (wewnętrznych, zewnętrznych) TT przybiera różne formy prawne i organizacyjne (joint ventures, franczyza)

18 Audyt technologiczny Audyt wytwarzanych produktów i stosowanych technologii: zawansowanie technologiczne, cykl życia, jakość, produktywność, spełnienie wymagań klientów, miejsce na rynku, ocena konkurencji, możliwości rozwoju Audyt organizacji firmy: metody organizacyjne i sprawność organizacji Audyt systemów komunikacji: systemy IT, logistyka Audyt kultury zarządzania innowacjami Zakres zagadnień audytu technologicznego daleko wykracza poza same kwestie techniczne

19 Komercjalizacja technologii (1)
Komercjalizacja technologii – przekształcenie innowacyjnych pomysłów, wynalazków w konkretne rozwiązania komercyjne, gotowe do wejścia na rynek. Transfer technologii ma miejsce pomiędzy przemysłem a sferą B+R, a jego celem jest urynkowienie (komercjalizacja) powstałego produktu lub procesu. Źródła technologii: dostawcy, odbiorcy, konkurencja, JBR, uczelnie Rodzaje technologii: materiale (wyroby, urządzenia), niematerialne (wiedza organizacyjna).

20 Komercjalizacja technologii (2)
Badania przemysłowe definiuje się jako badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. Badania przemysłowe koncentrują się na pozyskaniu nowej wiedzy oraz umiejętności, które mają stać się podstawą innowacji tzn. zostać wykorzystane do ulepszenia produktów, procesów czy usług.

21 Komercjalizacja technologii (3)
Prace rozwojowe definiuje się jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenie i projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w szczególności: tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych, opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym

22 Teoria pchania Teoria ciągnienia

23 Analiza potencjału innowacji
Możliwość komercjalizacji: zastosowanie innowacji i ograniczenia Analiza rynku – potencjalni odbiorcy i konkurenci Uwarunkowania prawne (koncesje, licencje, dyrektywy UE) Przewaga konkurencyjna: kluczowe czynniki w branży, SWOT Ochrona innowacji: ochrona własności intelektualnej (prawna, rejestrowa), ochrona know-how (faktyczna, zachowanie poufności) Studium wykonalności, biznes plan

24 Ścieżki komercjalizacji (1)
Bezpośrednie wdrożenie w przedsiębiorstwie Zaoferowanie na rynku – licencja Sprzedaż know-how Utworzenie spółki typu spin-off Wycena wartości innowacji: wynagrodzenie za licencję, cena sprzedaży lub wartość aportu know - how Rodzaje wyceny: kosztowa, dochodowa, rynkowa

25 Ścieżki komercjalizacji (2)
Odbiorcy innowacji: przedsiębiorstwa branżowe, inwestorzy kapitałowi (aniołowie biznesu), fundusze wysokiego ryzyka Marketing innowacji: właściwa prezentacja – memorandum, raport wykonalności, raport wyceny Negocjacje: zachowanie poufności, zespół negocjacyjny

26 Utworzenie spółki spin off/out
celowe spółki odpryskowe spin off/ spin out odpowiedzialne za wdrożenie innowacji udziały obejmuje twórca innowacji, instytucja naukowa, inwestor kapitałowy znacznie większy poziom ryzyka ale i większe potencjalne zyski

27 Gdzie szukać informacji i pomocy ?
Krajowa Sieć Innowacji (KSI) – udziela pomocy w zakresie transferu i komercjalizacji technologii Bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców w zakresie audytu technologicznego oraz komercjalizacji technologii (KSI) Portal innowacyjności

28 Moduł 2 - Zakładanie działalności

29 Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Kodeks cywilny Kodeks spółek handlowych Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

30 Przedsiębiorca i działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

31 Działalność wolna / działalność licencjonowana
Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Wyjątki: Koncesje, Zezwolenia, Działalność regulowana.

32 Formy prowadzenia działalności gospodarczej
jednoosobowa działalność gospodarcza spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej) Spółki prawa handlowego: A. Osobowe jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo – akcyjna, B. Kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja.

33 Indywidualna działalność gospodarcza / spółka cywilna
Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczna pod jej imieniem i nazwiskiem: osobista i nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spółka cywilna spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą – są nimi jej wspólnicy umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki wspólnicy ponoszą osobistą i solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki

34 Spółka jawna każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników

35 Spółka komandytowa komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli bez ograniczenia odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona tylko do wysokości sumy komandytowej - wartości wkładu wniesionego do spółki umowa spółki pod rygorem nieważności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru spółkę reprezentują komplementariusze komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik

36 Spółka partnerska spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu, umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi

37 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
posiada osobowość prawną, minimalna wysokość kapitału zakładowego – 5000 zł, wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki umowa spółki wymaga zachowania formy aktu notarialnego z chwilą zawarcia umowy spółki - powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika spółka z o.o., jako osoba prawna działa poprzez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą/komisję rewizyjną. w spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę

38 Spółka akcyjna posiada osobowość prawną
minimalna wysokość kapitału zakładowego – zł, a minimalna wartość nominalna akcji to 1 grosz akcjonariusze nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki statut spółki akcyjnej wymaga zachowania formy aktu notarialnego z chwilą zawarcia umowy spółki akcyjnej -powstaje spółka akcyjna w organizacji spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika za zobowiązania spółki w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu spółka akcyjna jako osoba prawna działa poprzez swoje organy: zarząd, walne zgromadzenie, radę nadzorczą/komisję rewizyjną. zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę

39 Zagadnienia związane z rejestracją działalności
Ewidencja działalności gospodarczej / KRS REGON Rachunek bankowy Zgłoszenie identyfikacyjne Zgłoszenie do VAT Zgłoszenie do ubezpieczeń Inne obowiązki

40 Rejestracja działalności
Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG) podstawa prawna – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej organ ewidencyjny: wójt/burmistrz/prezydent miasta forma prawna podlegająca zgłoszeniu: indywidualna działalność gospodarcza Krajowy Rejestr Sądowy podstawa prawna– Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks spółek handlowych organ rejestrowy: sąd formy prawne podlegające zgłoszeniu: spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje

41 Zgłoszenie do celów statystycznych (REGON)
Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (prowadzonego przez Prezesa GUS w systemie informatycznym o nazwie REGON) wykorzystywany tylko do identyfikacji jednego podmiotu w przypadku skreślenia podmiotu z rejestru jest przechowywany w zbiorze historycznym, nie przechodzi na następcę prawnego

42 Rachunek bankowy Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji przekracza euro Założenie rachunku bankowego wiąże się z obowiązkiem zawiadomienia Urzędu Skarbowego, o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą

43 Zgłoszenie identyfikacyjne
Indywidualna działalność gospodarcza – przedsiębiorca działa pod własnym numerem NIP (formularz NIP-1) Pozostałe formy – konieczność nadania numeru NIP (formularz NIP-2) Załączniki: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego /wpis do Ewidencji umowa spółki dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

44 Rejestracja VAT Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach VAT. Służy do tego druk VAT-R. Konieczność uiszczenia opłaty skarbowej Jeżeli podatnik prowadzić będzie dokonywał transakcji wewnątrzwspólnotowych - powinien wypełnić formularz VAT-R/UE

45 System ubezpieczeń – ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia obowiązkowe: emerytalne, rentowe, w razie choroby i macierzyństwa (chorobowe) Ubezpieczenia dobrowolne: z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (wypadkowe) Wyjątki od obligatoryjności ubezpieczeń społecznych: •przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów działalności pozostających jednocześnie w stosunku pracy (gdy podstawa wymiaru składek nie niższa od najniższego wynagrodzenia) •osoba mająca ustalone prawo do renty lub emerytury

46 System ubezpieczeń – pozostałe ubezpieczenia
Ubezpieczenie zdrowotne: • uiszczane z każdego tytułu (wyjątek – osoby niepełnosprawne) •składka w części odliczana od kwoty należnego podatku Fundusz pracy: •składkę opłaca się przez okres trwania obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego; • gdy przedsiębiorca podlega jedynie dobrowolnemu ubezpieczeniu (np. gdy pozostaje w stosunku pracy) – składki nie opłaca się Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest opłacany wyłącznie gdy pracodawca zatrudnia pracowników

47 Obowiązki wobec innych organów administracyjnych
Państwowa Inspekcja Pracy – jeżeli firma zatrudnia pracowników Inspekcja Sanitarna – jeżeli firma prowadzi działalność wymagającą nadzoru sanitarnego, higienicznego i epidemiologicznego Inspekcja Handlowa – jeżeli firma prowadzi działalność w zakresie handlu lub gastronomii Komenda Straży Pożarnej – jeżeli firma posiada lub buduje obiekty wymagające nadzoru i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej Inne urzędy, instytucje, inspektoraty

48 Moduł 3 - Formy opodatkowania

49 Formy opodatkowania karta podatkowa
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zasady ogólne (księga przychodów i rozchodów) –rozliczany według skali tabeli podatkowej lub liniowo księgi handlowe (tzw. pełna księgowość)

50 Karta podatkowa (1) przedsiębiorca jest osobą fizyczną lub wspólnikiem spółek cywilnych tylko wybrane przedmioty działalności (usługi transportowe, gastronomiczne, handel detaliczny żywnością, sprzedaż posiłków domowych, opieka nad dziećmi) nie korzysta z usług innych przedsiębiorców, poza specjalistycznymi zatrudnia pracowników na umowę o pracę i tylko do określonego limitu małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

51 Karta podatkowa (2) Podatnicy są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury podatnik nie może korzystać ze wspólnego z małżonkiem opodatkowania, ani nie może dokonywać żadnych odliczeń od podatku

52 Karta podatkowa (3) sprawdza się z reguły w małych firmach, najczęściej jednoosobowych, nie zatrudniających pracowników i osiągających niewielkie dochody ze względu na proste rozliczenie podatku w tej formie, przedsiębiorcy nie muszą korzystać z usług księgowych przedsiębiorcy są także zwolnieni z obowiązku przeprowadzania rozliczeń za pomocą kas rejestrujących nie mają też obowiązku posiadania rachunków bankowych i mogą rozliczać się w formie gotówkowej

53 Karta podatkowa (3) Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy.

54 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
przedsiębiorca jest osobą fizyczną lub wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki jawnej oraz spółki partnerskiej, której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód na rzecz osób fizycznych (lekarze, tłumacze,..) przychody osób fizycznych nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze podatnik nie osiąga przychodów z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jak również z tytułu prowadzenia aptek lub lombardów, wytwarzania wyrobów opodatkowanych akcyzą, etc. w roku poprzedzającym nie wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzących w zakres działalności, którą zamierza wykonywać, chyba że nie zamierza wykonywać tej działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców

55 Stawki ryczałtu 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, także przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad euro 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług np. reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, 8,5% przychodów z działalności usługowej np. z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, (pełna lista w art.12 ust.1 pkt 3 ustawy), 5,5% przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, 3,0 % przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu, gastronomicznej (pełna lista w art.12 ust.1 pkt 5 ustawy).

56 Ryczałt - zasady opodatkowania
Minister finansów corocznie ogłasza kwotę przychodu osiągniętego z działalności w roku poprzednim, której przekroczenie powoduje utratę prawa do opodatkowania w formie zryczałtowanej.  Opodatkowani na zasadach ryczałtowych nie prowadzą książki przychodów i rozchodów, a jedynie ewidencję przychodów, w g. wzoru określonego przez Ministra Finansów. Oraz ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nie ma możliwości zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów - ryczałt jest czasami za wysoki w stosunku do uzyskiwanych marż

57 Podatkowa księga przychodów i rozchodów
jeżeli przedsiębiorca nie dokonał wyboru opodatkowania w formach zryczałtowanych i jednocześnie nie prowadzi księgowości pełnej sposób rozliczania – skala progresywna lub podatek liniowy podstawą obliczenia wysokości podatku jest dochód (przychód – koszty) konieczność wpłaty zaliczek w ciągu roku podatkowego – nie ma obowiązku składania deklaracji

58 Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Zalety: Możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów Przy wysokich kosztach - możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi Wady: Jest dość skomplikowaną formą rozliczeń, wymagającą orientacji w przepisach (zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie kosztów) Opodatkowanie zysków księgowych niezależnie od zapłaty konieczność gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych, opisywania ich i sprawdzania poprawności formalnej

59 Księgi handlowe Obowiązek prowadzenia: osoby prawne
spółki osobowe prawa handlowego, spółki cywilne osób fizycznych a także osoby fizyczne których przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1,2 miliona euro Stosownie do art. 13 ustawy księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych i wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

60 Księgi handlowe Zalety:
Zapisy na kontach księgowych są dobrym źródłem informacji dla zarządu - przydatne do prowadzenia analizy finansowej i podejmowania decyzji Wady: Sformalizowana forma prowadzenia księgowości wiąże się z ponoszeniem dość wysokich kosztów obsługi księgowej

61 E-mail: robertsubr@gmail.com
Dziękuję za uwagę Robert Subramanian Tel:


Pobierz ppt "Warsztaty Projekt pt. „Od nauki do biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google