Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Najczęstsze błędy, braki i uchybienia w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej na przykładzie wniosków w ramach działania POKL 8.1.1 Opole,29.07. 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Najczęstsze błędy, braki i uchybienia w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej na przykładzie wniosków w ramach działania POKL 8.1.1 Opole,29.07. 2010."— Zapis prezentacji:

1 1 Najczęstsze błędy, braki i uchybienia w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej na przykładzie wniosków w ramach działania POKL 8.1.1 Opole,29.07. 2010 r.

2 2 -nie spełnianie standardu minimum w obszarze interwencji (brak lub nieadekwatna analiza sytuacji kobiet i mężczyzn) -pomoc publiczna –błędy w określaniu szkoleń specjalistycznych jako ogólne (brak wyraźnego wyodrębnienia w opisie i budżecie),niewykazywanie PP( wybiórcze przysporzenie korzyści) we wsparciu dla konkretnych firm -brak efektu zachęty w dużych firmach (analizy wykonalności) -naruszanie zasad partnerstwa (zamiast podwykonawstwa) -niezgodność z zapisami SzOP ( niewłaściwe grupy docelowe i adresaci szkolenia,nie wyodrębnianie szkoleń obowiązkowych – np.bhp ) I. Powody odrzucenia wniosku w ocenie horyzontalnej :

3 3 3.1 –Uzasadnienie celowości -niejasny opis tła problemowego lub nieadekwatny do podjętego problemu -brak odniesień do realiów wybranego obszaru interwencji (statystyka,analiza zjawisk i tendencji odniesionych do branży lub obszaru geograficznego -niejasne cele (za szeroko lub nieadekwatnie) -mylenie celów szczegółowych z produktami projektu -zbyt wiele celów szczegółowych -brak cech mierzalności,brak cech SMART w określaniu celów -nie odniesienie się do odpowiednich zapisów dokumentów strategicznych -brak analizy równościowej w wybranym obszarze interwencji II. Wady merytoryczne w opisach projektu (wg. kolejnych części wniosku)

4 4 3.2 –Grupy docelowe,rekrutacja uczestników -za szeroko i nieprecyzyjnie określona grupa docelowa brak strukturalizacji grupy docelowej -brak charakterystyki środowiska potencjalnych adresatów projektu –lokalizacja przestrzenna,branżowa,ilościowa itp. -brak należytego uzasadnienia (lub niekonkretne) wyboru grupy docelowej -słaby opis sposobu rekrutacji –brak wskazania kto decyduje o kwalifikacji do projektu oraz realnych kryteriów selekcji –doboru BO -unikanie poprawnego –szczegółowego wypełnienia tabeli 3.2.1-jako sposób ominięcia wymogów poprawności zaadresowania projektu -promocja (formy i kanały) nie skupiona na grupie docelowej -brak deklaracji przestrzegania zasad równości szans w rekrutacji BO,rozbieżności liczbowe pomiędzy danymi w tabeli 3.2.1 i 3.2 a harmonogramem,pkt.3.1 i IV (wydatki – i ich uzasadnienie opisowe) -nieuwzględnianie ryzyka rekrutacyjnego –zwłaszcza wobec kategorii strategicznych BO

5 5 3.3- Działania – brak koncentracji na działaniach merytorycznych,powtarzanie zawartości z pkt.3.2 i 3.5 -związek z celami działań -brak jasności i przejrzystości opisu wg. podstawowych cech produktu szkoleniowego :tematyka –wielkość programów w godzinach zajęciowych,forma zajęć,lokalizacja zajęć,jaki typ szkoleń –ogólny czy specjalistyczny,gdzie i kiedy odbywać się będą zajęcia -niejasne aspekty techniczno-organizacyjne,ilość grup z jakiej tematyki,ilość osób w grupach,zliczenie ilościowe w grupach tematycznych lub innych formach wyodrębniania (tematycznie,stopnie specjalizacji,moduły programowe itp.) -brak zgodności liczby uczestników szkoleń z danymi w tabeli 3.2.1

6 6 cd….. -niekonkretnie (ryczałtowo) określone wsparcie doradcze -brak określenia zasad dla BO uczestniczenia i korzystania z oferty szkoleniowej -niejasny sposób nadzoru nad poprawnością realizacji szkoleń (system jakości i weryfikowania używanych produktów i osiąganych rezultatów) -brak wykazania zgodności działań z celami szczegółowymi -brak lub nieuprawniona wartość dodana -nie opisane wsparcie towarzyszące -brak zróżnicowania działań wg. zasady gender -nadmierna lakoniczność lub pobieżność opisu działań -nieopisane materiały szkoleniowe

7 7 3.4 Rezultaty -brak adekwatności rezultatów do planowanych działań (w pkt.3.3) –różnice ilościowe i jakościowe oraz ich uzasadnienie -mieszanie lub mylenie rezultatów i produktów -brak cech trwałości rezultatów lub troski o jej zapewnienie -brak opisu ryzyk realizacyjnych -brak spójności informacyjnej -pobieżny sposób monitorowania i opisu sposobów wpływu rezultatów na cele projektu

8 8 3.5.Potencjał instytucjonalny i zarządzanie projektem -brak konkretności w opisie realizowanych projektów -niepełny opis potencjału materialnego i kadrowego -niejasny podział ról partnerów –brak uzasadnienia celowości zawarcia partnerstwa -niedookreślone formy zależności i zatrudnienia personelu do zarządzania projektem -dublowanie lub nieostre role członków personelu zarządzającego -brak równościowego podejścia do zarządzania projektem

9 9 IV.Wydatki projektu -unikanie jasnych wielkości –np. stawki trenerskie na 1 uczestnika a nie wg. liczby godzin/dni zajęciowych i stawek za 1 godz /dzień zajęć -przeszacowane – słabo uzasadnione stawki i ceny zakupów -brak powiązania wydatku z opisem działań –np. delegacje personelu -złe proporcje budżetowe –koszty merytoryczne do kosztów pozostałych odbiegają od uznawanej za standard poprawności relacji 6:4 i wg. pisma MRR -płytkie uzasadnienie wydatków -brak uzasadnienia kosztów pośrednich i sposobu ich naliczenia -rażąco wysoki koszt jednostkowy

10 10 Ogólne powody odrzucania wniosków pozornie dobrze przygotowanych -lekceważenie (nieświadome lub celowe) wymogów horyzontalnych -ignorowanie wymogów wybranych schematów projektowych -cwaniactwo,mataczenie –ukrywanie droższych wydatków,instrumentalne traktowanie szkoleń dla sfinansowania własnego potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy,zaciemnianie statystyki,chowanie niżej dotowanych form (szkolenia specjalistyczne ) lub nieuprawnionych adresatów (administracja publiczna ) -przesadne samochwalstwo w miejsce rzeczowych argumentów -przeszacowanie kosztów projektu (zarządzania,kosztów pośrednich,stawek trenerskich ) -brak konsekwencji i spójności informacyjnej w poszczególnych częściach wniosku.


Pobierz ppt "1 Najczęstsze błędy, braki i uchybienia w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej na przykładzie wniosków w ramach działania POKL 8.1.1 Opole,29.07. 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google