Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw – największe wsparcie w ramach RPO WK-P

2 Departament Wdrażania RPO 02 Wsparcie dla przedsiębiorstw: 291 007 169 Oś Priorytetowa 5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 252 016 012 Oś Priorytetowa 4 - Działanie 4.3 – Rozwój komercyjnych e-usług 15 216 061 Oś priorytetowa 6 – Działanie 6.2 – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 23 775 096

3 Departament Wdrażania RPO 03 Definicja przedsiębiorstwa: podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną (zał. nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001, zmieniony przez rozporządzenie nr 364/2004) lub

4 Departament Wdrażania RPO 04 Progi i pułapy dla MŚP Kategoria przedsiębiorstwa Liczba osób zatrudnionych (RJR) Roczny obrótCałkowity bilans roczny Średnie< 250 50 mln euro 43 mln euro Małe< 50 10 mln euro Mikro< 10 2 mln euro lub

5 Departament Wdrażania RPO 05 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Cel działania: Zwiększenie stosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w gospodarce. Przykładowe rodzaje projektów: 1. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci. 2. Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie e-pracy. Możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu. 3. Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP. Z wyłączeniem projektów MŚP polegających na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmującej 3 lub więcej przedsiębiorstwa.

6 Departament Wdrażania RPO 06 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Beneficjenci: mikro i małe przedsiębiorstwa działające min. 1 rok oraz średnie przedsiębiorstwa (bez ograniczeń czasu działalności) mające siedzibę i działające na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Poziom dofinansowania: - mikro przedsiębiorcy - do 70 % wydatków kwalifikowanych - małe przedsiębiorstwa - do 60 % wydatków kwalifikowanych - średnie przedsiębiorstwa - do 50% wydatków kwalifikowanych Maksymalna kwota wsparcia – 500 tys. złotych Wysokość udziału cross – financingu – maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych projektu

7 Departament Wdrażania RPO 07 Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw Cel poddziałania: Zwiększenie konkurencyjności mikro przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania. Przykładowe rodzaje projektów: 1. Projekty inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych, poprzez: nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków, unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn (za wyjątkiem nie homologowanych środków transportu, których max prędkość wynosi powyżej 40 km/h). przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu zatrudnienia.

8 Departament Wdrażania RPO 08 Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw Beneficjenci: mikro przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Poziom dofinansowania: do 70% wydatków kwalifikowalnych Ograniczenia: - minimalna wartość projektu – 75 tys. zł - maksymalna wartość projektu – 500 tys. zł - dla projektów powyżej 500 tys. zł stosuje się zasady poddziałania 5.2.2

9 Departament Wdrażania RPO 09 Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Cel poddziałania: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia. Przykładowe rodzaje projektów: 1. Projekty inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych, poprzez: nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków, unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn (za wyjątkiem nie homologowanych środków transportu, których max prędkość wynosi powyżej 40 km/h) przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

10 Departament Wdrażania RPO 10 Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Beneficjenci: przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy. Poziom dofinansowania: - do 50% wydatków kwalifikowanych projektu Ograniczenia : dla małych i średnich przedsiębiorstw : minimalna wartość projektu -100 tys. zł dla mikro i dużych przedsiębiorstw : minimalna wartość projektu - 500 tys. zł maksymalna wartość projektu – 8 mln zł.

11 Departament Wdrażania RPO 11 Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Cel działania : Dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji krajowych i wspólnotowych. Przykładowe rodzaje projektów: 1. Zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i świadczeniu usług prowadzących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz do poprawy produktywności i efektywności, 2. Zastosowanie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, 3. Wdrożenie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom.

12 Departament Wdrażania RPO 12 Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Beneficjenci: 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa: mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające minimum 12 miesięcy. 2. Przedsiębiorstwa kontrolowane bezpośrednio przez gminę (przedsiębiorstwa, spółki komunalne). Poziom dofinansowania: - małe przedsiębiorstwa - do 60% wydatków kwalifikowanych projektu - średnie przedsiębiorstwa - do 50% wydatków kwalifikowanych projektu - maksymalna wartość projektu – 8 mln zł

13 Departament Wdrażania RPO 13 Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Cel działania: Wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw, utrwalanie ich marek w obszarze rynku europejskiego, intensyfikacja międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, a tym samym kreowanie korzystnego wizerunku regionu na gospodarczej mapie Europy. Przykładowe rodzaje projektów: 1. Wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych. 2. Przygotowanie i prezentacja oferty handlowej przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw na targach i wystawach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze międzynarodowym. 3. Dofinansowanie kosztów udziału w zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym imprezach targowo-wystawienniczych, udziału przedsiębiorców i grup kooperacyjnych w wyjazdowych misjach gospodarczych poza granice kraju. 4.Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (w tym wsparcie dla klastrów i grup kooperacyjnych przedsiębiorstw).

14 Departament Wdrażania RPO 14 Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Beneficjenci: 1. Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa: funkcjonujące min. 12 miesięcy; mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 2. Grupy przedsiębiorców, grupy kooperacyjne (składające się z wymienionych wyżej przedsiębiorstw). 3. Instytucje otoczenia biznesu, w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych. 4. Jednostki samorządu terytorialnego. 5. Organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania.

15 Departament Wdrażania RPO 15 Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Poziom dofinansowania: Małe przedsiębiorstwa – do 60% wydatków kwalifikowanych Średnie i duże przedsiębiorstwa – do 50% wydatków kwalifikowanych Mikro przedsiębiorstwa i pozostali beneficjenci – do 70% wydatków kwalifikowanych Ograniczenia wartości projektu: max 30 tys. zł – dla indywidualnego przedsiębiorcy w przypadku targów i wystaw. max 20 tys. zł – w przypadku działań informacyjno-promocyjnych. max 10 tys. zł – dla indywidualnego przedsiębiorcy w przypadku misji gospodarczych.

16 Departament Wdrażania RPO 16 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Cel działania: Wzrost znaczenia usług turystycznych jako czynnika stymulującego rozwój społeczno- gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wsparcie inwestycji niezbędnych do rozwoju infrastruktury służącej rozwojowi specyficznych form turystyki i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz wsparcie w zakresie promocji i informacji turystycznej oraz produktów turystycznych. Przykładowe rodzaje projektów: 1. Rozwój zagospodarowania infrastruktury wypoczynkowo- uzdrowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów, 2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury oraz obiektów o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służących rozwojowi specyficznych form turystyki (np. turystyka wodna, zimowa, agroturystyka, konna, leśna, rowerowa oraz szlaki turystyczne), 3. Budowa, przebudowa i rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (parki zdrojowe, urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze, rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe), ujęcia wód leczniczych i termalnych,

17 Departament Wdrażania RPO 17 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Przykładowe rodzaje projektów: 4. Budowa (rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), wyposażenie o charakterze inwestycyjnym bazy turystycznej, w tym noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej, 5.Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tylko w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt 1-4, 6. Opracowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych, uzdrowiskowych i tradycyjnych, 7. Integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (poprzez rozwój Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz tworzenie i rozwój Lokalnych Organizacji Turystycznych zajmujących się m.in. promocją i informacją turystyczną) oraz jednolitego, ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej w tym rozwój systemów informacyjnych, uruchamianie infokiosków i innych nowoczesnych rozwiązań, rozszerzenie oferty wydawnictw informacyjnych i promocyjnych, 8. Organizacja kampanii reklamowych promujących walory turystyczne województwa w kraju i poza jego granicami ściśle w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt.1-4.

18 Departament Wdrażania RPO 18 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Beneficjenci: 1. Jednostki samorządu terytorialnego, 2. Związki i stowarzyszenia jst, 3. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, 4. PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, 5. Kościoły i związki wyznaniowe, 6. Parki krajobrazowe, 7. Organizacje pozarządowe, 8. Przedsiębiorstwa, mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 9. Podmioty prowadzące uzdrowiska w Ciechocinku, Inowrocławiu, Wieńcu Zdroju, Maruszy pod Grudziądzem. Poziom dofinansowania: Mikro przedsiębiorcy - do 70% wydatków kwalifikowanych Średnie przedsiębiorstwa - do 50% wydatków kwalifikowanych Małe przedsiębiorstwa i pozostali beneficjenci - do 60% wydatków kwalifikowanych

19 Departament Wdrażania RPO 19 Wydatki kwalifikowalne - dzień rozpoczęcia: dla projektów objętych pomocą publiczną – data potwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą w formie pisemnej (na podstawie uprzednio dokonanej analizy wniosku o dofinansowanie), że projekt kwalifikuje się do objęcia pomocą. dla projektów objętych pomocą de minimis – dzień złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej.

20 Departament Wdrażania RPO 20 Alokacja środków UE na lata 2007-2013: Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług 15 216 560 Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw 9 871 420 Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 55 938 044 Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska 19 020 076 Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów 9 510 038 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 23 775 096

21 Departament Wdrażania RPO 21 Harmonogram konkursów na 2008 rok Poddziałanie 5.2.1 – Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw maj 2008r. - 5 mln Poddziałanie 5.2.2 – Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw lipiec 2008r. - 13,4 mln Działanie 5.5 – Promocja markowych produktów lipiec 2008r. - 1,6 mln

22 Departament Wdrażania RPO 22 Harmonogram konkursów na lata 2009-2013 Działanie 4.3 – Rozwój komercyjnych e-usług: I kw. 2009 r. – 10 mln III kw. 2010 r. – 5,2 mln Poddziałanie 5.2.1 – Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw: II kw. 2010 r. – 2,4 mln II kw. 2011 r. – 1.3 mln Poddziałanie 5.2.2 – Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw: III kw. 2009 r. – 12 mln III kw. 2010 r. – 10 mln III kw. 2011 r. – 10 mln III kw. 2012 r. – 10,5 mln

23 Departament Wdrażania RPO 23 Harmonogram konkursów na lata 2009-2013 Działanie 5.3 – Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska : IV kw. 2009 r. – 15 mln IV kw. 2010 r. – 4 mln Działanie 5.5 – Promocja markowych produktów: I kw. 2009 r. – 1,6 mln I kw. 2010 r. – 1,6 mln I kw. 2011 r. – 1,6 mln I kw. 2012 r. – 1,6 mln I kw. 2013 r. – 1,5 mln Działanie 6.2 – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych: I kw. 2009 r. – 9 mln. IV kw. 2011 r. – 3,5 mln

24 Departament Wdrażania RPO 24 KONTAKT: Punkt Informacyjny tel. 056 656 11 00, tel. 056 656 10 50 e-mail: informacja_rpo@kujawsko-pomorskie.pl Departament Wdrażania RPO tel. 056 656 11 55 e-mail: rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

25 Departament Wdrażania RPO 25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google