Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej – konstrukcja, implementacja. Warszawa, 05.06.07 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej – konstrukcja, implementacja. Warszawa, 05.06.07 r."— Zapis prezentacji:

1 „Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej – konstrukcja, implementacja.
Warszawa, r.

2 Koszyk Gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej, a Centralna Baza Świadczeń Opieki Zdrowotnej /CBŚOZ/. dr n. med. Krystyna Radecka /opracowano na podstawie materiałów Agencji Oceny Technologii Medycznych”, AOTM/.

3 Formalna podstawa działania.
zarządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 czerwca 2006 r. w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych z póz. zmianami, państwowa jednostka budżetowa z siedzibą w Warszawie, podległa Ministrowi Zdrowia.

4 Cel powołania AOTM: Więcej zdrowia za takie same pieniądze?!

5 Misja AOTM. Ułatwiamy podejmować mądre i przejrzyste decyzje o finansowaniu świadczeń w opiece zdrowotnej w oparciu wzmocnieniu roli dowodów naukowych w procesie decyzyjnym.

6 Metodologiczne podstawy pracy AOTM.
EBM – Evidence - Based Medicine HTA – Health Technology Assessment wytyczne i standardy postępowania światowych liderów w dziedzinie EBM/HTA (wybór) Cochrane Collaboration, CADTH Kanada) MSAC i PBAC (Australia) NICE (Wielka Brytania)

7 Zadania AOTM: Ocena HTA procedur medycznych.
Gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o ocenach procedur medycznych opracowywanych w Polsce i innych krajach, ich wynikach, rekomendacjach i metodach ich opracowywania.

8 Zadania AOTM: Opracowywanie, weryfikacja ocen procedur medycznych. z uwzględnieniem procedur, które są przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Opracowywanie dla ministra do spraw zdrowia rekomendacji dla procedur medycznych.

9 Zadania AOTM: Współpraca z podmiotami systemu opieki zdrowotnej.
Realizacja zadań zleconych przez Ministra Zdrowia: Centralna Baza Świadczeń Opieki Zdrowotnej /CBŚOZ/. Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej /KGŚOZ/.

10 Międzynarodowa aktywność AOTM.
EUnetHTA - Europejska Sieć Oceny Technologii Medycznych. TF „Przejrzystość decyzji państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów leków” Narodowa licencja Cochrane Library - zapewnia obywatelom Polski bezpłatny dostęp.

11 Międzynarodowa aktywność AOTM.
Recenzje zagraniczne porównawczych analiz koszt - efekt wykonywanych na zlecenie lub przez AOTM. Współpraca z ośrodkami akademickimi w zakresie analiz (Np. ScHARR University of Sheffield). Bieżące kontakty z agencjami HTA.

12 Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Zadania AOTM: = koordynacyjne, = organizacyjne, w procesie tworzenia: Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej,/CBŚOZ/,I etapu tworzenia „koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej” /KGŚOZ/.

13 Przesłanki decyzji o finansowaniu ze środków publicznych.
Najlepsze dostępne dowody naukowe Assessment Wartość potencjalnych korzyści i szkód dla pacjentów, społeczeństwa i decydentów Doświadczenie zawodowe i umiejętności ekspertów klinicznych Decyzja o finansowaniu EBHC – Evidence Based Health Care Appraisal

14 Prace przygotowawcze. powołanie Zespołu Eksperckiego ds.. metodologii tworzenia CBŚOZ, powołanie Zespołu Eksperckiego ds.. metodologii wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, powołanie Zespołów Eksperckich w poszczególnych dziedzinach medycyny.

15 Zadania koordynacyjne:
opracowanie „modelu opisu” dla świadczenia wpisywanego na listę CBŚOZ,/zespół ds.. metodologii tworzenia CBŚOZ/, opracowanie harmonogramu działań, /AOTM/,

16 C D. przygotowanie szkolenia dla członków „Zespołów Eksperckich” pod kierownictwem Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny,

17 C D. opracowanie zasad włączania i wyłączania świadczeń /technologii medycznych/ do i z „koszyka”, przygotowanie projektu ustawy o: „koszyku gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,

18 Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Zdefiniowanie „koszyka” to zapewnienie społeczeństwu (beneficjentom systemu) możliwie największego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które są:

19 C D. najważniejsze z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa,
o udowodnionej efektywności medycznej, najbardziej „opłacalne” z możliwych do realizacji,

20 Świadczenia „gwarantowane”:
podstawowe - /p o z, medycyna rodzinna/i specjalistyczne z podziałem na: profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, orzecznicze,

21 Metodyka opisu świadczenia w CBŚOZ:
Model opisu: w „modelu opisu” świadczenia opieki zdrowotnej są wykorzystane definicje ze wszystkich funkcjonujących w systemie opieki zdrowotnej klasyfikacji, katalogów, zbiorów nazw i określeń (zwanych dalej klasyfikacjami), wraz z obowiązującymi dla tych zbiorów systemami kodów,

22 Katalogi i klasyfikacje /wykorzystywane w CBŚOZ/:
=Klasyfikacja procedur medycznych ICD-9, = Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10, = amerykański zbiór terminologii procedur medycznych , wersja polska /Current Procedural Terminology/ CPT - PL,

23 C D. = klasyfikacja wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia,
= katalogi świadczeń opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia,

24 C D. = wykaz wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie: wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz. Ustaw nr 276 z 28 grudnia 2004 r. poz. 2739).

25 C D. = klasyfikacja leków, = system resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej, (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania ,Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2004 r.) = inne katalogi i zbiory nowo utworzone.

26 Zadania organizacyjne.
= zabezpieczenie „zespołom eksperckim” dostępu do wszystkich klasyfikacji funkcjonujących w polskim systemie opieki zdrowotnej /katalogów, klasyfikacji, rozporządzeń itd./ do wykorzystania przy opisie świadczeń opieki zdrowotnej,

27 C D. =opracowanie narzędzia informatycznego do opisu świadczeń opieki zdrowotnej w CBŚOZ, =zorganizowanie i sfinansowanie szkoleń z metodyki opisu oraz wykorzystania narzędzi informatycznych,

28 C D. = zabezpieczenie obsługi organizacyjnej i technicznej dla zespołów eksperckich, /informatycy, moderatorzy, itd./, = zakup i udostępnienie oprogramowania informatycznego do budowy „Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej”,

29 Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej!
15 kwiecień - zakończenie tworzenia Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej, 16 kwiecień - 30 czerwiec 2007 r., - następny etap, to proces tworzenia „koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej”.

30

31 Serdecznie dziękuję za uwagę.
Krystyna Radecka Prezentacja dostępna jest na stronie www. aotm.gov.pl


Pobierz ppt "„Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej – konstrukcja, implementacja. Warszawa, 05.06.07 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google