Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje Zatrudnienia Szczecin, 07.02.2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje Zatrudnienia Szczecin, 07.02.2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje Zatrudnienia Szczecin, 07.02.2008 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje Zatrudnienia Podstawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zmianami), Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami), Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zmianami), oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia (Dz.U. Nr 212, poz. 1770).

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje Zatrudnienia Zmiany w ustawie: Od 1 listopada 2005 r. Rejestr Agencji Zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów bezterminowych prowadzi w imieniu Marszałka - Wojewódzki Urząd Pracy (wcześniej Ministerstwo Gospodarki i Pracy).

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Rodzaje działalności prowadzonej przez agencje zatrudnienia: 1a - Pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (od 1990 r.) 1b - Pośrednictwo obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (od 1990 r.) 2 - Doradztwo personalne (od 2003 r.) 3 - Poradnictwo zawodowe (od 2005 r.) 4 - Praca tymczasowa (od 2003 r.)

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje Zatrudnienia Agencje Zatrudnienia Agencje pośrednictwa pracy świadczące usługi w zakresie: 1) Pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych Udzielają pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Agencje doradztwa personalnego: świadczą odpłatnie usługi na rzecz pracodawców Agencje poradnictwa zawodowego: udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, informacji zawodowych oraz pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Agencje pracy tymczasowej: kierują własnych pracowników do pracodawcy użytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Forma prawna działalności podmiotów – 2006 r. (2 637): -Osoby fizyczne1 082 -Spółki z o.o. 914 -Spółki cywilne 166 -bez szczególnej formy prawnej 160 -Stowarzyszenia 103 -Fundacje 52 -Spółki jawne 36 -Spółki akcyjne 34 -Związki zawodowe 21 -Samorządy terytorialne 17 -Spółdzielnie 15

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Wszystkie podmioty, prowadzące działalność w zakresie agencji zatrudnienia zobowiązane są posiadać: wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony certyfikatem.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Warunki uzyskania wpisu do rejestru (art. 19 ust. 2-6) 1) wniosek o wpis do rejestru agencji zatrudnienia 2) oświadczenie o prawdziwości danych i spełnianiu warunków 3) potwierdzenie opłaty na Fundusz Pracy w wysokości 100 zł – na rachunek MPiPS + pełnomocnictwo.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Liczba Certyfikatów wydanych na koniec 2006 r. w tym bezterminowych Polska6 9943 993 Mazowieckie1 676914 Śląskie 840532 Wielkopolskie 618322 Dolnośląskie 608332 Pomorskie 579310 Małopolskie 479294 Opolskie 429272 ZACHODNIOPOMORSKIE 403220

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencja zatrudnienia Warunki prowadzenia działalności agencji zatrudnienia: 1.Agencja nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 2.Nie może być karana za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121 Ustawy o promocji zatrudnienia(…) 3. Nie może być podmiotem, w stosunku do którego została otwarta likwidacja lub ogłoszono jego upadłość.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Warunki prowadzenia agencji zatrudnienia cd.: 4. Przetwarzanie danych przez agencję odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 5. Agencja nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Warunki prowadzenia agencji zatrudnienia cd.: 6. Agencja nie może pobierać opłat od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (wyjątek stanowi przepis art. 85 ust. 2 pkt 7). 7. Agencja ma obowiązek współpracować z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Dozwolone opłaty (art. 85 ust. 2 pkt 7): dojazd i powrót osoby skierowanej, wydawanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów. Dozwolone jest również pobieranie opłat z tytułu prowadzonej działalności w zakresie pośrednictwa pracy od pracodawców.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Zabronione opłaty: Od osób kierowanych do pracy za granicę zabronione jest pobieranie: przedpłat, kaucji, opłat z tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Sankcje karne (art. 121): 1. Bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - kara grzywny nie niższa niż 3 000 zł. 2. Pobieranie od osoby poszukującej pracy opłat innych niż wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 7- kara grzywny nie niższa niż 3 000 zł. 3. Dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową – 3000 zł.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Liczba podmiotów, wpisanych do rejestru agencji zatrudnienia w woj. Zachodniopomorskim: 2005 rok -64 2006 rok -63 2007 rok - 63 Aktualna liczba podmiotów w rejestrze agencji zatrudnienia w woj. Zachodniopomorskim 2006 rok -152

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Liczba podmiotów, prowadzących agencje zatrudnienia, wpisanych w poszczególnych latach - POLSKA: 2004 rok - 651 2005 rok -1 272 2006 rok -1 039 2007 rok -1 166

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Liczba podmiotów w kraju, posiadających wpis do rejestru agencji zatrudnienia w latach: koniec 2005 roku -1 979 koniec 2006 roku -2 637

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba podmiotów prowadzących Agencje zatrudnienia – stan: koniec 2006 r.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Działalność agencji pośrednictwa do pracy za granicą: Liczba osób skierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych: Polska » 2005 rok - 81.032 » 2006 rok - 119.247 (praca w kraju: 47.939) województwo zachodniopomorskie » 2005 rok - 7.443 » 2006 rok - 9.872

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zatrudnienie wg grup zawodów pośrednictwo do pracy za granicą, 2006 r.: 1.Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle14 498 2.Marynarze i pokrewni 13 197 3.Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 10 084 4.Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 7 145 5.Pracowniczy służb technicznych żeglugi 5 193 6.Spawacze i pokrewni 5 109 7.Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 4 100 8.Ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni 4 078 9.Kelnerzy i pokrewni 3 085 10.Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe 3 011 11.Magazynierzy i pokrewni 3 007 12.Ogrodnicy sadownicy 2 716 13.Cieśle, stolarze budowlani 2 397 14. Sprzedawcy i demonstratorzy 2 387 15. Stewardzi 2 143

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kraje najczęstszej migracji Lp. Kraj zatrudnienia2005 rok2006 rok 1 Wielka Brytania 17.12022.206 2 Holandia 16.43534.328 3 Niemcy 9.34412.410 4 Norwegia 8.71512.456 5 Cypr 6.7016.302

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje zatrudnienia Wykaz agencji zatrudnienia : www.kraz.praca.gov.pl lub Wojewódzkie Urzędy Pracy WUP Szczecin: Wydział ds. Usług Rynku Pracy Tel. 091 42 56 116 pok. 10

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Dziękuję za uwagę - - Dziękuję za uwagę -


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Agencje Zatrudnienia Szczecin, 07.02.2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google