Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza zmienia przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza zmienia przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Wiedza zmienia przyszłość
Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

2 Wiedza zmienia przyszłość
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie jest organizacją zespołu osób i środków materialnych służących realizowaniu polityki społecznej państwa i gminy. Misją Ośrodka jest zapewnienie sprawnego i fachowego realizowania zadań własnych gminy, jak i zleconych w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

3 Struktura organizacyjna
Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje zasięgiem terytorialnym miasto i gminę Śrem. Swoją siedzibę posiada w Śremie przy ulicy Mickiewicza 40, gdzie realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej oraz siedzibę przy ulicy Okulickiego 3 gdzie świadczy pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych oraz reintegracji zawodowej i społecznej. Siedziba Śrem, Mickiewicza 40 Kierownik Ośrodka; Kadry; Sekcja Ekonomiczno-Administracyjna; Pracowników Socjalnych; Świadczeń Pomocy Społecznej. Okulickiego 3 Gminny System Zabezpieczeń; Zespoły: 1) do spraw świadczeń rodzinnych; 2) do spraw funduszu alimentacyjnego; 3) do spraw dodatków mieszkaniowych. Klub Integracji Społecznej. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

4 Struktura organizacyjna – zatrudnienie
Liczba zatrudnionych pracowników - 54 Sekcja Pracowników Socjalnych – 25 osób; Zespół specjalistów – pedagodzy, psycholog, specjalista z zakresu reintegracji zawodowej Ośrodki Pomocy Społecznej obowiązane są zatrudniać wymaganą przepisami ustawy o pomocy społecznej liczbę pracowników socjalnych, tj. co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców. Stanowi to wymóg organizacyjny dla beneficjentów w projekcie systemowym w ramach PO KL 2007 – 2013. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

5 Struktura organizacyjna – wykształcenie pracowników
- wyższe magisterskie: 24 osoby - wyższe licencjackie: 6 osób - specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego – 6 osób Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują działania zmierzające do podnoszenia swoich kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez podejmowanie studiów wyższych, udział w szkoleniach i samokształcenie. Pracownikom Ośrodka stwarza się warunki umożliwiające podnoszenie kwalifikacji. Liczba osób realizujących dokształcanie w 2008r. - na studiach magisterskich - 4 osoby - na studiach licencjackich - 6 osób W 2009r. 4 osoby podjęły specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

6 Liczba środowisk objętych pomocą w środowiskach objętych pomocą
Mieszkańcy gminy korzystający ze świadczeń pomocy społecznej w formie finansowej i rzeczowej Rok Liczba mieszkańców gminy Śrem (dane z Urzędu Miejskiego w Śremie) Liczba środowisk objętych pomocą Liczba osób w środowiskach objętych pomocą % mieszkańców objętych wsparciem 2004 39.652 1.138 3.613 9,11% 2005 39.849 1.108 3.878 9,73% 2006 40.101 1.091 3.308 8,25% 2007 40.184 1.053 3.073 7,65% 2008 40.189 937 2.643 6,58% Analizując powyższe dane w okresie ostatnich pięciu lat, zauważa się, że liczba osób objętych wsparciem w formie finansowej i rzeczowej nie przekracza 10% ogólnej liczby mieszkańców gminy Śrem i z każdym rokiem ulega zmniejszeniu. Następuje również spadek liczby środowisk objętych wsparciem. Powyższa sytuacja świadczyć może o zwiększonej skuteczności podejmowanych działań, mających na celu usamodzielnienie się osób i rodzin, korzystających z systemu pomocy społecznej i pozytywnego współdziałania instytucjonalnego. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

7 Praca socjalna Właściwa diagnoza środowisk uwidacznia wszystkie występujące dysfunkcje oraz umożliwia pracownikowi socjalnemu prowadzenie systematycznych i całościowych działań w ramach pracy socjalnej. Praca socjalna prowadzona jest przez pracowników socjalnych w celu poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym; prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna w latach 2004 – 2008 Analizując wykres świadczonej pracy socjalnej w 2008 roku w porównaniu z latami poprzednimi zauważa się wzrost liczby osób korzystających z tej formy pomocy. Zwiększenie się liczby rodzin objętych pomocą w formie pracy socjalnej zauważa się szczególnie wśród rodzin, borykających się z problemami wychowawczymi dzieci, występującą chorobą psychiczną oraz przemocą w rodzinie. Wzrost świadczonej pracy socjalnej jest odzwierciedleniem wcześniej podejmowanych działań, których zadaniem było rozszerzenie oferty i dostępności do specjalistycznego wsparcia. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

8 Wsparcie socjalne W strukturze Sekcji Pracowników Socjalnych funkcjonują formy specjalistycznego wsparcia socjalnego: Zespoły Pracy Socjalnej – świadczą pracę socjalną poprzez podejmowanie profesjonalnych i kompleksowych działań, zapewniając osobom i rodzinom tego wymagającym odpowiednich form specjalistycznego wsparcia. Zespoły Interdyscyplinarne – podejmują zintegrowane działania w ramach interwencji kryzysowej mające na celu wypracowanie spójnego i skoordynowanego wsparcia na rzecz osoby i rodziny, udzielanego przez przedstawicieli różnych instytucji i organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla konkretnej osoby lub rodziny. Zespół projektujący działania pomocowe – podejmuje działania mające na celu inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie oraz rozwijanie centralnych, regionalnych i lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej, ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz pozyskiwanie na ich realizację środków pozabudżetowych, a także pozyskiwanie partnerów i wykonawców dla realizacji projektów oraz inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obywatelska Pomoc Prawna – punkt informacji świadczący bezpłatne poradnictwo prawne obejmujące m. in. prawo pracy, prawo rodzinne, cywilne, mieszkaniowe, karne, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonym wykluczeniem społecznym i podatnym na wykluczenie. Poradnictwo Psychologiczne – podejmuje działania wspierające, dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby i rodziny, potrzebujących wsparcia, znajdujących się w sytuacji psychologicznego kryzysu, mające na celu rozpoznanie czynników niezbędnych do dokonania pozytywnych zmian, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w trudnościach. Klub Integracji Społecznej – podejmuje wszechstronne i długofalowe działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i podatnych na wykluczenie, korzystających z różnorodnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

9 Realizacja procedury „Niebieskiej karty”
Każde zgłoszenie przemocy w rodzinie wymaga podjęcia działań interwencyjnych i natychmiastowej reakcji ze strony pracownika socjalnego, który zobowiązany jest do opracowania indywidualnego, specjalistycznego programu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz współdziałania pracowników z różnymi grupami zawodowymi (Policja, służba zdrowia, szkoła, sąd, organizacje pozarządowe, itp.) w ramach powoływanych Zespołów interdyscyplinarnych. Liczba interwencji dotyczących przemocy w rodzinie: 139 Liczba interwencji podejmowanych na podstawie informacji z policji: 83 Liczba spisanych „Niebieskich kart”: 49 Liczba Zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji procedury: 8 Liczba rodzin objętych wsparciem w formie świadczeń pomocy społecznej: 65 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

10 Współpraca specjalistów z różnych grup zawodowych:
Metody udzielania wsparcia - zalecenia do pracy dla pracowników socjalnych Podejmowanie przez pracowników socjalnych działań umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać a także zapobieganie takim sytuacjom. Warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie dotyczące Budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o pracę zespołów interdyscyplinarnych. Współpraca specjalistów z różnych grup zawodowych: Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Liderzy Zespołów pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele policji, prokuratury, kuratorskiej służby sądowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, edukacji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

11 Zespoły pracy socjalnej
Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej powołane zostały Zespoły Pracy Socjalnej, które tworzą zatrudnieni w Ośrodku pracownicy socjalni. Każdy Zespół Pracy socjalnej posiada Lidera, który zarządza organizacją działań oraz realizacją zadań Zespołów Pracy Socjalnej. Podstawowym zadaniem Zespołów Pracy Socjalnej jest świadczenie pracy socjalnej poprzez podejmowanie profesjonalnych i kompleksowych działań oraz nowatorskich rozwiązań. W ramach prowadzonej pracy socjalnej: udzielono poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego 791 rodzinom, mającym trudności i wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów społecznych; przeprowadzono 146 interwencji kryzysowych – działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania powstaniu lub pogłębieniu się występujących dysfunkcji. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

12 Zespoły interdyscyplinarne
W ramach działań Zespołów Pracy Socjalnej tworzy się Zespoły Interdyscyplinarne stanowiące jedną z form pracy socjalnej z indywidualnym klientem i rodziną wieloproblemową. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą pracownicy socjalni danego Zespołu pracy socjalnej oraz przedstawiciele różnych instytucji zajmujący się świadczeniem pomocy dla konkretnej osoby lub rodziny (np. pedagog, dzielnicowy, kurator zawodowy, dyrektor zakładu pracy, pracownik socjalny PCPR). Skład Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego u klienta lub w rodzinie. Zespoły interdyscyplinarne działają okresowo i powoływane są doraźnie w zależności od specyfiki sytuacji i zaistniałego problemu. Spotkanie Zespołu odbywa się po wcześniejszym pisemnym zaproszeniu zainteresowanych przedstawicieli instytucji. Do zadań Zespołu interdyscyplinarnego należy: podejmowanie wspólnie interwencji kryzysowych; diagnoza sytuacji rodzinnej; wypracowanie spójnego i skoordynowanego planu działania, w którym zadania zostaną podzielone między członków Zespołu i wzajemnie się nie będą wykluczać; realizacja podjętych zobowiązań; podejmowanie zintegrowanych oddziaływań na klienta lub rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia; wymiana informacji oraz lepsza współpraca, prowadząca do podniesienia jakości świadczonych usług; prowadzenie dokumentacji spotkań Zespołu (protokół zawierający skład zespołu, diagnozę problemu, harmonogram działań i plan pomocy). Harmonogram działań zawiera – ustalone miejsce i termy spotkań, sposób dokumentowania przypadków i wymiany informacji, sposób monitoringu i ewaluacji pracy. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

13 Zadania zespołów interdyscyplinarnych
Nowa forma pracy socjalnej z indywidualnym klientem i rodziną wieloproblemową. Pozwalają wnikliwiej ocenić sytuacje klientów oraz lepiej zaplanować pracę z osobami, których złożone problemy wymagają konsolidacji wysiłków różnych partnerów. Budują i doskonalą współdziałanie pomiędzy specjalistami w obszarze pomocy społecznej. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie

14 Ośrodek Pomocy Społecznej
Siedziba: Śrem, ul. Mickiewicza 40 tel fax Oddział: Śrem, ul. Okulickiego 3 tel


Pobierz ppt "Wiedza zmienia przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google