Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, lata 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 12 marca 2007 r. Agnieszka Rybicka-Bulska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, lata 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 12 marca 2007 r. Agnieszka Rybicka-Bulska."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, lata Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 12 marca 2007 r. Agnieszka Rybicka-Bulska

2 Główny cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

3 Osie priorytetowe X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
I Gospodarka wodno - ściekowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T VII. Transport przyjazny środowisku VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe IX Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku XI. Bezpieczeństwo energetyczne XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia XIV. Infrastruktura szkolnictwa wyższego XV. Pomoc techniczna –EFRR XVI. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności XVII. Konkurencyjność regionów

4 Programy Operacyjne w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013
PROGRAM OPERACYJNY Środki z UE (mln euro) % Regionalne Programy Operacyjne (16) 15 986 24% Rozwój Polski Wschodniej 2 274 3% Innowacyjna Gospodarka 8 254 13% Kapitał Ludzki 9 707 15% Infrastruktura i środowisko 27 848 43% Europejska Współpraca Terytorialna 731,1 1% Pomoc Techniczna 516,7 RAZEM 65 317,50 100%

5 Podział środków dostępnych w ramach PO IiŚ wg sektorów (w mln euro)

6 Sektor energii w PO IiŚ Oś priorytetowa
X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 732, 2 mln euro Oś priorytetowa XI Bezpieczeństwo energetyczne 974,3 mln euro

7 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Oś priorytetowa X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

8 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Działanie Wysokosprawne wytwarzanie energii Oś priorytetowa X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działania Efektywna dystrybucja energii Działanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Działania Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Działanie Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Działanie Rozwój przemysłu dla OZE Działanie Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

9 Oś priorytetowa X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Finansowanie (w mln euro) Nazwa działania 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 Ogółem Wkład wspólnotowy (UE) 82,0 136,1 54,1 253,5 69,0 92,0 46 732,2

10 Oś priorytetowa X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Beneficjenci Przedsiębiorcy i ich związki (z wykluczeniem działania 10.3) Podmioty sektora finansów publicznych Organizacje pozarządowe i ich związki Kościoły i związki wyznaniowe

11 Działanie 10.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii
Celem działania jest zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Rodzaje projektów: Budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/8/WE Zastępowanie jednostek wytwarzania ciepła jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/8/WE Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania (studium wykonalności, ocena odziaływania na środsowisko, dokumentacja techniczna)

12 Działanie 10.2 Efektywna dystrybucja energii (1)
Celem działania jest zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększenie niezawodności dostaw tej energii Rodzaje projektów: Rozbudowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia mająca na celu ograniczenie strat sieciowych i ograniczenie czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców oraz umożliwiająca przyłączanie nowych, rozproszonych źródeł wytwarzania energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych poprzez stosowanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii

13 Działanie 10.2 Efektywna dystrybucja energii (2)
Rodzaje projektów: Modernizacja i wymiana węzłów ciepłowniczych Przyłączanie odbiorców ciepła zasilanych ze źródeł niskiej emisji do sieci ciepłowniczej Budowa instalacji dystrybucji ciepłej wody użytkowej zwiększającej wykorzystanie energii w sieciach ciepłowniczych Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania (studium wykonalności, ocena odziaływania na środsowisko, dokumentacja techniczna)

14 Działanie 10.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Celem działania jest realiacja oszczędności w sektorze publicznym Rodzaje projektów: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania (studium wykonalności, ocena odziaływania na środsowisko, dokumentacja techniczna)

15 Działanie 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Celem działania jest wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej Rodzaje projektów: Budowa oraz modernizacja wraz z rozbudową mocy jednostek wytwarzania: energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej i słonecznej Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania (studium wykonalności, ocena odziaływania na środsowisko, dokumentacja techniczna)

16 Działanie 10.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych
Celem działania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw płynnych poprzez zwiększenie produkcji biopaliw Rodzaje projektów: Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem produkcji bioetanolu i czystego oleju roślinnego, Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania (studium wykonalności, ocena odziaływania na środsowisko, dokumentacja techniczna)

17 Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla OZE
Celem działania jest ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez rozwój przemysłu produkującego urządzenia służące do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych Rodzaje projektów: Budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE, w jednostkach o których mowa w działaniu 10.4 Budowa zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów i biopaliw, w jednostkach o których mowa w działaniu 10.5 Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania (studium wykonalności, ocena odziaływania na środsowisko, dokumentacja techniczna)

18 Działanie 10.7 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych
Celem działania jest ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę sieci umożliwiających odbiór energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Rodzaje projektów: Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania (studium wykonalności, ocena odziaływania na środsowisko, dokumentacja techniczna

19 Bezpieczeństwo energetyczne
Oś priorytetowa XI Bezpieczeństwo energetyczne

20 Oś priorytetowa XI: Bezpieczeństwo energetyczne
Cel osi Oś priorytetowa XI realizuje cele Polityki Energetycznej Polski do 2025 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, które rozumiane jest jako większy stopień zdywersyfikowania źródeł dostaw, poprawę systemów transportu, przesyłu i dystrybucji paliw i energii oraz osiągnięcie stanu zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw do odbiorców Beneficjenci: Przedsiębiorcy

21 Bezpieczeństwo energetyczna
Działanie Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego Oś priorytetowa XI Bezpieczeństwo energetyczna Działania Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji

22 Oś priorytetowa XI: Bezpieczeństwo energetyczne
Finansowanie (w mln euro) Nazwa działania 11.1 11.2 Ogółem Wkład wspólnotowy (EFRR) 792,4 181,8 974,2

23 Działanie 11.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego (1) Celem działania jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zdywersyfikowanie źródeł dostaw nośników energii, a także poprawa jakości świadczonych usług poprzez modernizację systemów transportu i przesyłu. Rodzaje projektów: Budowa i modernizacja sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych

24 Działanie 11.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego (2) Rodzaje projektów: Budowa podziemnych magazynów gazu ziemnego Budowa infrastruktury zapewniającej dywersyfikację źródeł dostaw nośników energii do kraju Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania (studium wykonalności, ocena odziaływania na środsowisko, dokumentacja techniczna)

25 Lista indykatywna projektów
Działanie 11.1 Lista indykatywna projektów Budowa gazociągów: Piotrków Trybunalski -Tworóg, Szczecin-Lwówek Szczecin-Gdańsk Mogilno-Odolanów Włocławek-Gdynia Gostynin-Płock Niechorze-Płoty Świnoujście-Szczecin Budowa Podziemnych Magazynów Gazu: PMG Wierzchowice PMG Mechelinki PMG Strachocina PMG Mogilno Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock Budowa terminala LNG Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa

26 Działanie 11.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji Celem działania jest wspieranie efektywnego funkcjonowania rynku gazu ziemnego, w tym zapewnienie równomiernego rozwoju sieci dystrybucyjnych na terenie kraju. Rodzaje projektów : Budowa sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych oraz modernizacja istniejących sieci dystrybucji Zakup i budowa urządzeń i obiektów technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania (studium wykonalności, ocena odziaływania na środsowisko, dokumentacja techniczna)

27 Komplementarność W ramach Programu Operacyjnegoym „Infrastruktura i Środowisko” realizowane będą projekty o wartości powyżej 5 mln euro. Projekty mniejsze mogą uzyskać wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W Programie Operacyjnym „Innowacyjna gospodarka” przewiduje się możliwość wsparcia projektów z zakresu energetyki o charakterze innowacyjnym. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziana jest możliwość wsparcia: produkcji bioetanolu oraz modernizacji elektroenergetycznych sieci wiejskich (tylko małe projekty o znaczeniu lokalnym).

28 Ministerstwo Gospodarki
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Gospodarki www. mg.gov.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, lata 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 12 marca 2007 r. Agnieszka Rybicka-Bulska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google