Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych PO KL Kamil Dobrenko Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne – Olsztyn, 01.02.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych PO KL Kamil Dobrenko Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne – Olsztyn, 01.02.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych PO KL Kamil Dobrenko Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne – Olsztyn, 01.02.2013 r.

2 2 Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 rozszerzono zakres wsparcia realizowanego w ramach programów aktywizacji zawodowej (typ operacji nr 4) o możliwość finansowania doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy uczestnika projektu (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem); doprecyzowano zasady realizacji wsparcia adaptacyjnego dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna (typ operacji nr 8). Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL

3 3 Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto może być wypłacony osobie, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Jednorazowy dodatek relokacyjny może być realizowany w ramach projektu wyłącznie w połączeniu z innymi aktywizującymi formami wsparcia przewidzianymi w typie operacji. Osoba dla której może być przyznany dodatek relokacyjny jest zatrudniona na warunkach określonych dla mierzenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w Zasadach systemu sprawozdawczości PO KL. Spełnianie kryterium odległości jest weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez uczestnika projektu. Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL

4 4 Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia). Wszystkie konkursy ogłaszane po 1 stycznia 2013 roku muszą być zgodne z zapisami nowej wersji SzOP Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL

5 5 Wprowadzenie nowego zapisu dotyczącego uzgadniania stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego w zakresie proponowanej kwoty dofinansowania (podrozdział 6.4 Ocena merytoryczna – zasady ogólne) W przypadku różnicy stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego dotyczących proponowanej kwoty dofinansowania przewodniczący KOP może zdecydować, że – po wypełnieniu przez oceniających i zatwierdzeniu Kart oceny merytorycznej dotyczących danego wniosku, ale przed sporządzeniem protokołu z prac KOP – z udziałem osób, które oceniały dany wniosek o dofinansowanie w ramach KOP i zajęły rozbieżne stanowiska, uzgadniane będzie z poszanowaniem zasady niezbędności oraz racjonalności i efektywności wydatków stanowisko negocjacyjne w zakresie proponowanej kwoty dofinansowania (jeśli wystąpiły rozbieżności między dokonanymi ocenami). Zasady dokonywania wyboru projektów

6 6 Wprowadzenie zaleceń w zakresie oceny budżetów projektów w ramach PO KL (podrozdział 6.5 Ocena merytoryczna – procedura i Załącznik nr 19) Przy ocenie budżetu projektu oceniający zobligowany jest do sprawdzenia racjonalności i efektywności wydatków zaplanowanych w projekcie w związku z realizacją poszczególnych działań, w tym kosztów dotyczących wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie, jak również kosztów odnoszących się do określonych dóbr i usług. Przed dokonaniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu dla danego Działania/Poddziałania IOK zobowiązana jest do przeprowadzenia rozeznania rynku i sporządzenia na tej podstawie zestawienia maksymalnych dopuszczalnych (uznanych za rynkowe) stawek dla towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla danego Działania/Poddziałania CENNIK W przypadku podobnych projektów wybranych do dofinansowania w ramach danego konkursu koszty w poszczególnych kategoriach, np. kosztów zarządzania, promocji, cateringu itd., powinny być do siebie zbliżone biorąc pod uwagę charakter zadań, rodzaj wsparcia, liczbę członków personelu projektu, wielkość grupy docelowej oraz obszar realizacji projektu. Zasady dokonywania wyboru projektów

7 7 Wprowadzenie zapisów pozwalających IOK na wykorzystanie ostatnich środków z alokacji na dane Działanie/Poddziałanie na dofinansowanie pozytywnie ocenionych projektów z ogłoszonych wcześniej konkursów, dla których nie wystarczyło pierwotnie alokacji na dany konkurs (podrozdział 6.11 Protokół z prac KOP oraz lista rankingowa wniosków). Określenie zasad postępowania w sytuacji, gdy zgodnie z wiedzą IOK dany beneficjent realizuje lub będzie realizował kilka podobnych projektów w tym samym czasie i ponosi lub będzie ponosił w ich ramach podobne (tego samego rodzaju) wydatki (podrozdział 6.12 Negocjacje) w ramach negocjacji możliwe jest rozpatrywanie kwalifikowalności takich wydatków w ramach negocjowanego projektu, w szczególności ich racjonalności, w odniesieniu do wszystkich projektów, które są realizowane lub będą realizowane przez tego beneficjenta. Jeśli na liście rankingowej znalazł się więcej niż jeden projekt danego beneficjenta, zasadna jest weryfikacja racjonalności planowanych wydatków, nawet jeśli uwagi w tym zakresie nie zostały wskazane przez oceniających w Kartach oceny merytorycznej. Zasady dokonywania wyboru projektów

8 8 Wprowadzenie zapisu doprecyzowującego zasady podpisywania umowy w siedzibie IOK (podrozdział 6.13 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu) W przypadku podpisania umowy w siedzibie IOK, w terminie 10 dni od wpływu do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych załączników, IOK dokonuje ich weryfikacji i w terminie 5 dni podpisuje umowę z projektodawcą. IOK zapewnia istnienie sprawnego systemu zawierania umów z beneficjentami. Wprowadzenie zapisu, że przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IOK odbiera od projektodawcy oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podrozdział 6.13 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu) zatrudnianie cudzoziemców. Dokument obowiązuje dla konkursów i rund konkursowych ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem procedury dotyczącej wykorzystywania ostatnich środków z alokacji na dane Działanie/Poddziałanie, która może być stosowana w odniesieniu do konkursów i rund konkursowych ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 2013 r. Zasady dokonywania wyboru projektów

9 9 Doprecyzowanie zapisu o braku możliwości zlecania zadań pomiędzy podmiotami partnerstwa (pkt 7) Idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania zadań pomiędzy podmiotami partnerstwa, w tym kierowania zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów partnerstwa podczas udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, a także angażowania pracowników lub współpracowników Lidera lub Partnera przez inny podmiot partnerstwa w zakresie obowiązków tych osób, które wynikają z zatrudnienia przez jeden z podmiotów partnerstwa. Zmiana regulacji dotyczących Grupy Sterującej w projektach partnerskich – zastąpienie słowa kontrola określeniem bieżąca weryfikacja postępów realizacji projektu i wprowadzenie zapisu, że z każdego spotkania Grupy Sterującej sporządzana jest notatka (pkt 13). Doprecyzowanie katalogu sytuacji, w których, ze względu na występowanie określonych relacji między partnerami, nie może zostać zawarte partnerstwo (pkt 16). Zakres realizacji projektów partnerskich

10 10 Wprowadzenie zasad postępowania w sytuacji rezygnacji lub wypowiedzenia partnera z udziału w projekcie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (pkt 18) W sytuacji rezygnacji partnera z udziału w projekcie lub wypowiedzenia partnerstwa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektodawca (lider projektu) przedstawia Instytucji Oceniającej Projekt propozycję nowego partnera. Instytucja Oceniająca Projekt porównuje rzeczywisty wkład (merytoryczny i finansowy), który został przypisany pierwotnemu partnerowi, który wycofał się z udziału w projekcie lub wypowiedziano mu partnerstwo oraz nowemu partnerowi/nowym partnerom, a także znaczenie, które kwestia partnerstwa z określonym podmiotem miała podczas oceny wniosku o dofinansowanie. Instytucja Oceniająca Projekt weryfikuje przede wszystkim, czy nowy partner/nowi partnerzy zapewnią realizację projektu zgodnie z jego pierwotnymi założeniami (bez zmiany kosztów wdrażania oraz przy zachowaniu zaplanowanego poziomu osiągnięcia rezultatów/wskaźników pomiaru celów) odstąpienie od podpisania umowy o dofinansowanie albo wyrażenie zgody na zmianę partnera/partnerów. Zakres realizacji projektów partnerskich

11 11 Wprowadzenie taryfikatora korekt w zakresie uchybień dotyczących wyboru partnera na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (pkt 37 i Załącznik nr 2). Wprowadzenie zapisu, że do projektu realizowanego w partnerstwie może zostać wprowadzony dodatkowy, nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie partner, pod warunkiem, że nie jest rozszerzany rodzaj zadań przewidzianych do realizacji w projekcie w ramach partnerstwa (pkt 43). Modyfikacja § 4. Zakres zadań Partnerów i obecnego § 6. Organizacja wewnętrzna Partnerstwa oraz usunięcie dotychczasowego § 6. Personel partnerstwa, a także zmianę niektórych innych postanowień umownych we wzorze minimalnego zakresu umowy partnerskiej (Załącznik nr 1). Zakres realizacji projektów partnerskich

12 12 Zmiany we Wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu: wprowadzono § 27a, zgodnie z którym w sytuacji kiedy rozwiązanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu nastąpi na podstawie § 25 ust. 1 lub 2 lub § 26 obowiązki beneficjenta dotyczące przychodów, trwałości, archiwizacji, kontroli, ochrony danych osobowych, informacji oraz praw autorskich w dalszym ciągu będą obowiązywały beneficjenta; doprecyzowano zapis § 30 ust. 2 Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu wskazując, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami umowy, zaistniały spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2), za wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem środków na podstawie przepisów o finansach publicznych; obowiązywanie nowego taryfikatora Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. Zasady finansowania PO KL

13 13 Zmiany wynikające z obowiązujących interpretacji IZ PO KL dotyczących istotnych kwestii finansowych: stosowanie uproszczonych metod rozliczania w projektach realizowanych w ramach PO KL (m.in. wprowadzenie dla projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi obligatoryjnego rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem); doprecyzowanie zapisów dotyczących kwalifikowalności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu oraz osób zaangażowanych w ramach kosztów pośrednich (m.in. niedopuszczalne jest uwzględnienie w kosztach pośrednich projektu kosztów zarządu, jeśli beneficjent nie wykazywał tego rodzaju kosztów do czasu realizacji projektu lub jeśli osoba uprawniona do reprezentowania beneficjenta pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub innego personelu zarządzającego projektu); określenie sposobu naliczania odsetek w przypadku nieterminowego zwrotu środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu (należy naliczać odsetki na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czyli: w wysokości jak dla zaległości podatkowych, od dnia przekazania środków, do dnia zwrotu, z zastosowaniem Ordynacji podatkowej); Zasady finansowania PO KL

14 14 doprecyzowanie kwestii związanych ze zwrotem środków podlegających zwrotowi (wydatków niekwalifikowanych stwierdzonych na etapie weryfikacji wniosku o płatność, oszczędności, nieprawidłowości w rozumieniu systemu raportowania o nieprawidłowościach, zwrotów z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korekt finansowych). Zasady finansowania PO KL

15 15 Stawki jednostkowe dla szkoleń komputerowych pozostawiono na dotychczasowym poziomie: Indeksacja stawek jednostkowych

16 16 Indeksacja stawek jednostkowych 725,45zł748,25zł725,45zł749,34zł717,85zł731,96zł Zaktualizowano wysokość stawek jednostkowych dla szkoleń językowych:

17 17 Stosowanie stawek jednostkowych W ocenie IZ PO KL - w przypadku realizacji przez beneficjenta szkoleń językowych w wymiarze będącym wielokrotnością wymiaru objętego standaryzacją (np. 120 godzin zajęć), rozliczenie kosztów powinno następować w oparciu o odpowiednią wielokrotność stawki jednostkowej wynikającej z ww. Wytycznych (np. dwukrotność stawki w przypadku 120 godzin zajęć). Powyższe dotyczy szkoleń językowych realizowanych w ramach wszystkich Priorytetów/Działań/Poddziałań w ramach PO KL.

18 18 Doprecyzowanie zasad przeprowadzania kontroli trwałości operacji/ rezultatu(ów). Określona została metodologia wyboru projektów, tryb kontroli i obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie. Uszczegółowienie zapisów dotyczących przeprowadzania kontroli po zakończeniu realizacji projektu. Wprowadzenie tych zapisów związane jest bezpośrednio z obowiązkiem prowadzenia kontroli trwałości operacji i/lub rezultatu(ów). Wprowadzenie drobnych proceduralnych zmian do trybu kontroli (wydłużono termin na przekazywanie Informacji pokontrolnej, doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu wypełniania list sprawdzających). Zasady kontroli w ramach PO KL

19 19 Doprecyzowanie wzorów list sprawdzających do kontroli na miejscu w zakresie: trwałości projektów i rezultatu(ów), weryfikacji prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem lub na podstawie stawek jednostkowych, zamówień publicznych, zestawień maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach PO KL (tzw. widełek). Zasady kontroli w ramach PO KL

20 20 Dodanie nowych wskaźników do załączników do sprawozdań z realizacji Działania i Priorytetu, załącznika nr 2 wniosku beneficjenta o płatność oraz do Podręcznika wskaźników PO KL 2007-2013. Zweryfikowanie i ujednolicenie typów operacji w Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013 do obowiązujących zapisów SzOP. Doprecyzowanie metodologii i sposobu pomiaru części wskaźników w Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013. Wprowadzone zmiany wynikają głównie z potrzeby monitorowania instrumentów inżynierii finansowej oraz zmian w SzOP (m.in. nowe typy realizowanych projektów/operacji) Zasady systemu sprawozdawczości PO KL

21 21 Udostępniono Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 8.6 Od 1 stycznia 2013 roku wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu składane są w nowej wersji GWA. Jednocześnie w przypadku konieczności poprawy wniosku złożonego w wersji 7.5 GWA, zmiany będą wprowadzane wyłącznie przy użyciu nowej wersji GWA. Ze względu na niewielki charakter wprowadzonych zmian została zapewnienia możliwość edycji wniosku z wersji 7.5 GWA w wersji 8.6, dzięki czemu nie jest konieczne tworzenie wniosku od podstaw. Po wczytaniu pliku z wnioskiem do nowej wersji aplikacji, nastąpi jego przekształcenie do nowej wersji GWA oraz zmieni się suma kontrolna. GWA i Instrukcja wypełniania wniosku

22 22 Aktualizacja instrukcji ma charakter dostosowujący do zapisów innych dokumentów opracowanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL i obejmuje doprecyzowanie zapisów w zakresie: Grupy Sterującej powoływanej w projektach systemowych i partnerskich; projektów realizowanych z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków; sporządzania opisu kadry zaangażowanej w realizację projektu w kontekście obowiązków, które będą wykonywały osoby samozatrudnione lub osoby współpracujące; wkładu prywatnego. GWA i Instrukcja wypełniania wniosku

23 23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych PO KL Kamil Dobrenko Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne – Olsztyn, 01.02.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google