Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie obowiązku poddania się badaniu na zawartość alkoholu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie obowiązku poddania się badaniu na zawartość alkoholu"— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie obowiązku poddania się badaniu na zawartość alkoholu

2 Alkohol – „progi trzeźwości”
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz.U ) Art. 46.  2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo 2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo 2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Art. 47. 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu koniecznemu do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności zabiegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. 2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, określa warunki i sposób dokonywania badań, o których mowa w ust. 1 i w art. 17 ust. 3.

3 Alkohol ZARZĄDZENIE NR 496 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (Dz. Urz. KGP z dnia 15 czerwca 2004 r.) § 1. 1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania przez policjanta zadań w zakresie przeprowadzania przez policjantów badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

4 Alkohol Zarządzenie jw.:
§ 2. 1. W celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przez pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, zwanego dalej "pomiarem", stosuje się następujące urządzenia elektroniczne, znajdujące się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Policji: 1) działające na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni; 2) działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu; 3) wyposażone w detektor półprzewodnikowy - zwane dalej "urządzeniami elektronicznymi".

5 Urządzenia elektroniczne działające na podstawie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni (stacjonarne, dowodowe) Alcotest 7110 Alkometr A 2.0 Alcomat

6 Urządzenia elektroniczne działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu (podręczne – przenośne, do badań wstępnych, orientacyjnych, nie dowodowe) Alkotest 7410 Plus AlcoSensor IV Intox 400

7 Urządzenia elektroniczne wyposażone w detektor półprzewodnikowy
Intox EC/IR (dowodowy – dwa systemy detekcji) Ensure (nie dowodowy)

8 „Latarka” Alcoblow – pomiar pasywny
Inne urządzenia kontrolujące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu (osobiste) Alco Check „Latarka” Alcoblow – pomiar pasywny

9 Alkohol Zarządzenie jw.:
§ 3. 1. W przypadku dokonania pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, należy niezwłocznie dokonać drugiego pomiaru. 2. W przypadku dokonania pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, należy dokonać drugiego pomiaru po upływie 15 minut. 3. Wynik badania, o którym mowa w ust. 2, należy zweryfikować badaniem urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub badaniem krwi, jeżeli: 1) badany uczestniczył w wypadku drogowym, w którym są zabici lub ranni; 2) zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego; 3) badany żąda takiego badania lub zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzenia pierwszego badania; 4) zaistniała znaczna rozbieżność między pierwszym a drugim pomiarem.

10 Alkohol

11 Alkohol Zarządzenie jw.:
4. Urządzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, może być stosowane wyłącznie do wstępnej analizy ilościowo-orientacyjnej. W razie gdy w przeprowadzonym za jego pomocą pomiarze uzyskano wynik ponad 0,00 mg/dm3, należy przeprowadzić badanie urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, lub badanie krwi. § 4. Badania urządzeniami elektronicznymi nie należy przeprowadzać przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez badanego.

12 Alkohol Zarządzenie jw.:
§ 6. 1. Z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym policjant sporządza protokół, jeżeli: 1) kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny; 2) istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego; 3) uzyskany wynik wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu; 4) wynik nie wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, ale w danej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie; 5) żąda tego osoba badana - o czym należy ją pouczyć. 2. Wynik każdego pomiaru wskazywany przez urządzenie elektroniczne policjant wpisuje do protokołu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaznaczając wyraźnie typ użytego urządzenia i jednostkę pomiarową, w jakiej jest wyskalowane. 3. W protokole, o którym mowa w ust. 1, należy wpisać objawy i okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania. 4. Wzór protokołu badania urządzeniem elektronicznym określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

13

14 Alkohol Zarządzenie jw.:
§ 8. Pobrania próbki krwi do badań na zawartość alkoholu należy dokonać, jeżeli: 1) badany, pomimo przeprowadzenia badania urządzeniami elektronicznymi, żąda pobrania krwi; 2) w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4, jeżeli nie ma możliwości dokonania badania urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1; 3) stan badanego, zwłaszcza wynikający z upojenia alkoholowego, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania urządzeniem elektronicznym; 4) istnieją, wynikające ze stanu zdrowia badanego, przeciwwskazania do użycia urządzenia elektronicznego; 5) badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi; 6) kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku, w którym jest zabity lub ranny.

15 Alkohol Zarządzenie jw.:
§ 9. 1. Jeżeli w okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2, osoba oddaliła się z miejsca zdarzenia przed badaniem jej stanu trzeźwości, a następnie została zatrzymana albo sama zgłosiła się do jednostki Policji, należy dokonać badania urządzeniem elektronicznym, a po uzyskaniu wyniku ponad 0,00 mg/dm3 - dokonać co najmniej dwukrotnego pobrania krwi w odstępie 1 godziny. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli pomiar dokonany przy użyciu urządzenia elektronicznego wykazał wynik 0,00 mg/dm3, albo jeżeli od chwili zdarzenia do zatrzymania lub zgłoszenia się upłynął taki okres, że badanie zawartości alkoholu w organizmie jest bezzasadne.

16 Alkohol Zarządzenie jw.:
§ 9. 1. Jeżeli w okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2, osoba oddaliła się z miejsca zdarzenia przed badaniem jej stanu trzeźwości, a następnie została zatrzymana albo sama zgłosiła się do jednostki Policji, należy dokonać badania urządzeniem elektronicznym, a po uzyskaniu wyniku ponad 0,00 mg/dm3 - dokonać co najmniej dwukrotnego pobrania krwi w odstępie 1 godziny. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli pomiar dokonany przy użyciu urządzenia elektronicznego wykazał wynik 0,00 mg/dm3, albo jeżeli od chwili zdarzenia do zatrzymania lub zgłoszenia się upłynął taki okres, że badanie zawartości alkoholu w organizmie jest bezzasadne.

17 Środki działające podobnie do alkoholu
Zarządzenie jw.: § 10. Jeżeli w wyniku obserwacji zachowania kierującego pojazdem zachodzi podejrzenie, że znajduje się on w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu, a jego badanie urządzeniem elektronicznym nie wykazało co najmniej stanu po użyciu alkoholu, kierującego należy poddać testom psychofizycznym, polegającym m.in. na sprawdzeniu reakcji źrenic, próbie "palec - nos" lub "palec - palec". W przypadku utwierdzenia się policjanta w podejrzeniu kierującego należy poddać badaniu śliny. § 11. Badania krwi lub moczu w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu przeprowadza się: 1) w razie uczestniczenia kierującego pojazdem w wypadku drogowym, w którym jest zabity; 2) na żądanie osoby, która była poddana badaniu śliny; 3) jeżeli stan badanego uniemożliwia przeprowadzenie badania śliny; 4) jeżeli badany odmawia poddania się badaniu stanu trzeźwości urządzeniami elektronicznymi; 5) w razie braku możliwości poddania kierującego pojazdem badaniom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 10, a jednocześnie w wyniku obserwacji jego zachowania zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu.

18 Alkohol Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie. (Dz.U ) § 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób dokonywania badań koniecznych do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie: 1) osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu, 2) pracowników nie dopuszczonych do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że stawili się do pracy po spożyciu alkoholu albo spożywali alkohol w czasie pracy. § 2. Badania, o których mowa w § 1, mogą obejmować: 1) badanie wydychanego powietrza, 2) badanie krwi, 3) badanie moczu.

19 Alkohol Rozporządzenie jw.
§ Badaniom mogą być poddane osoby wymienione w § 1 pkt 1 na żądanie organu właściwego do prowadzenia śledztwa, dochodzenia lub postępowania w sprawach o wykroczenia, sądu albo kolegium do spraw wykroczeń. 2. Badanie pracownika, o którym mowa w § 1 pkt 2, przeprowadza się na jego żądanie. 3. O przeprowadzeniu wszystkich lub niektórych badań określonych w § 2 decyduje organ właściwy do prowadzenia śledztwa lub postępowania w sprawach o wykroczenia, sąd lub kolegium do spraw wykroczeń bądź pracownik żądający przeprowadzenia badania. 4. W miarę możliwości badanie wydychanego powietrza powinno być przeprowadzone przed innymi badaniami na zawartość alkoholu w organizmie. § Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się za pomocą probierza trzeźwości przez przedmuchiwanie go przez osobę poddaną badaniu. Pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 2, może żądać przeprowadzenia badania w obecności osoby trzeciej.

20 Alkohol Rozporządzenie jw.
§ Badanie krwi polega na przeprowadzeniu analizy krwi pobranej z żyły osoby poddanej badaniu metodą chromatografii gazowej lub metodą enzymatyczną albo mikrometodą Widmarka. 2. Krew na badanie pobiera się w ilości około 5 cm3 z zachowaniem następujących warunków: 1) do pobrania krwi powinien być używany sprzęt jednorazowego użytku, a w razie jego braku – inny sprzęt prawidłowo wyjałowiony, 2) do naczynia, do którego pobiera się krew, nie wolno dodawać jakichkolwiek substancji, 3) do dezynfekcji skóry należy używać jedynie wodnego roztworu rivanolu lub sublimatu. 3. Do pobrania krwi do badań obowiązany jest lekarz lub na jego zlecenie pracownik medyczny zakładu społecznego służby zdrowia lub izby wytrzeźwień (…).

21 Alkohol Rozporządzenie jw.
4. Pobranie krwi może również nastąpić poza zakładami określonymi w ust. 3, pod warunkiem że krew będzie pobrana przez lekarza. 5. W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi spowoduje zagrożenie życia lub zdrowia, decyzję o dokonaniu zabiegu podejmuje lekarz. 6. W razie odmowy osoby, o której mowa w § 1 pkt 1, poddania się zabiegowi pobrania krwi należy przystąpić do pobrania krwi mimo braku zgody tej osoby, o czym należy ją uprzedzić. 7. W razie nie pobrania krwi z przyczyn wymienionych w ust. 5 lub utrudniania pobrania krwi przez badanego należy o tym zamieścić wzmiankę w protokole. 8. O pobraniu krwi bądź odstąpieniu od pobrania sporządza się protokół.

22

23 Alkohol Rozporządzenie jw.
§ Badania chemiczne krwi i moczu wykonują: 1) laboratoria (pracownie, zakłady) analityczne wyznaczone przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego na wniosek sądu albo organów właściwych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia. 2) Instytut Ekspertyz Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości i wydziały kryminalistyki komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej [???], 3) zakłady medycyny sądowej lub inne zakłady akademii medycznych - na podstawie umowy zawartej z organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo zakładami pracy. 2. Krew i mocz do badań dostarczają do jednostek, o których mowa w ust. 1, organy prowadzące śledztwo, dochodzenie lub postępowanie w sprawach o wykroczenia, a w razie pobrania krwi i moczu do badań na terenie zakładu pracy - zakład pracy. 4. Krew i mocz należy dostarczyć do laboratorium niezwłocznie. Naczynia zawierające krew lub mocz do badania powinny być oznaczone w sposób zapewniający niewątpliwe ustalenie tożsamości osoby, od której zostały pobrane, oraz wyłączający zmianę ich zawartości w czasie przesyłki.

24 Alkohol Rozporządzenie jw.
§ 8. Kierownik zakładu pracy jest obowiązany na żądanie pracownika zapewnić przeprowadzenie badań, o których mowa w § 2. § Pobieranie materiału do badań przez zakłady społeczne służby zdrowia, zakłady wojskowej służby zdrowia, służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz izby wytrzeźwień jest nieodpłatne. 2. Jednostki określone w § 7 ust.1 pkt 1 i 2 nie pobierają opłat za wykonanie badania krwi lub moczu, z wyjątkiem badań zleconych przez zakład pracy. Jednostki te przekazują organowi lub zakładowi pracy, który zlecił przeprowadzenie badania krwi lub moczu, wyniki badań oraz wykaz należności za wykonanie badania według obowiązujących stawek. 3. Koszty związane z badaniami krwi i moczu przeprowadzonymi na żądanie pracownika ponosi zakład pracy. W razie dodatniego wyniku badania zakład pracy kosztami związanymi z badaniami obciąża pracownika.

25 Środki działające podobnie do alkoholu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. (Dz.U ) Na podstawie art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa wykaz środków działających podobnie do alkoholu oraz warunki i sposób przeprowadzania badań osób kierujących pojazdami lub innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem, w celu ustalenia obecności, w organizmie osoby badanej, środków działających podobnie do alkoholu. § 2. Środkami działającymi podobnie do alkoholu, które mogą być oznaczane, są: 1) opiaty; 2) amfetamina i jej analogi; 3) kokaina; 4) tetrahydrokanabinole; 5) benzodiazepiny.

26 Środki działające podobnie do alkoholu
Rozporządzenie jw.: § 3. Badania, o których mowa w § 1, mogą obejmować: 1) badanie śliny; 2) badanie moczu; 3) badanie krwi. § 4. 1. Badanie śliny polega na pobraniu, bez dodawania jakichkolwiek substancji, próbek śliny i ich umieszczeniu w urządzeniu do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do alkoholu, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia. 2. Urządzenie, o którym mowa w ust. 1, jest przeznaczone do wykrywania środków działających podobnie do alkoholu, określonych w § 2. 3. Badanie śliny przeprowadza osoba uprawniona do żądania poddania się badaniom, o których mowa w § 1, na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 4. Z przebiegu badania sporządza się protokół, w którym opisuje się objawy lub okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania. 5. Urządzenia i materiały używane do badania śliny powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie. § 5. Osoba, u której przeprowadzono badanie śliny, może dodatkowo zażądać badania krwi lub moczu.

27 Środki działające podobnie do alkoholu
Rozporządzenie jw.: § 6. 1. Pobranie krwi do badań w celu ustalenia w organizmie obecności substancji działających podobnie do alkoholu przeprowadza się w zakładzie opieki zdrowotnej lub w izbie wytrzeźwień. 2. Krew na badanie pobiera się do dwóch pojemników w ilości po około 5 cm3 z zachowaniem następujących warunków: 1) do pobrania krwi używa się sprzętu jednorazowego użytku; 2) do pojemnika, do którego pobiera się krew, nie wolno dodawać jakichkolwiek substancji, poza znajdującymi się w pojemniku; 3) do dezynfekcji skóry należy używać wodnego 0,1 % roztworu etakrydyny lub innych środków odkażających nie zawierających alkoholu. 3. Do pobrania krwi do badań jest obowiązany lekarz lub pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej lub izby wytrzeźwień (…). 4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, decyzję o dokonaniu tego zabiegu podejmuje lekarz. 5. Z przebiegu badania sporządza się protokół, który przesyła się wraz z badaną próbką. W protokole opisuje się objawy lub okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania, a w przypadku odstąpienia od pobrania krwi z przyczyny, o której mowa w ust. 4, lub utrudnienia pobrania krwi przez badanego - zamieszcza się odpowiednią informację.

28 Środki działające podobnie do alkoholu
Rozporządzenie jw.: 7. W pobranej krwi oznacza się co najmniej następujące środki działające podobnie do alkoholu: 1) morfinę (LOQ - 20 ng/ml); 2) amfetaminę i jej analogi, w tym metylenodioksymetamfetaminę (MDMA), (LOQ - 50 ng/ml); 3) kokainę (LOQ - 50 ng/ml) i jej metabolit - benzoiloekgoninę (LOQ - 50 ng/ml); 4) delta-9-tetrahydrokannabinol (LOQ - 2 ng/ml); 5) benzodiazepiny.

29 Środki działające podobnie do alkoholu
Rozporządzenie jw.: § 7. 1. Pobranie moczu do badań na ustalenie w organizmie obecności substancji działających podobnie do alkoholu przeprowadza się w zakładzie opieki zdrowotnej. Pobranie moczu odbywa się w warunkach umożliwiających zachowanie intymności osoby badanej, w obecności lekarza lub pielęgniarki, tej samej płci co osoba badana. 2. Mocz na badanie pobiera się do dwóch pojemników w ilości co najmniej po 5 cm3 z zachowaniem następujących warunków: 1) do pobrania moczu używa się pojemnika jednorazowego użytku, uniemożliwiającego zamianę, rozcieńczenie lub dodanie do niego innych substancji po jego zamknięciu; 2) do naczynia, do którego pobiera się mocz, nie wolno dodawać jakichkolwiek substancji. 3. Do pobrania moczu do badań obowiązany jest lekarz lub pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej (…).

30 Środki działające podobnie do alkoholu
Rozporządzenie jw.: 6. W pobranym moczu oznacza się co najmniej następujące środki działające podobnie do alkoholu: 1) morfinę i 6-acetylomorfinę (LOQ ng/ml); 2) amfetaminę i jej analogi, w tym metylenodioksymetamfetaminę (MDMA), (LOQ - 50 ng/ml); 3) kokainę (LOQ - 50 ng/ml) i jej metabolit - benzoiloekgoninę (LOQ - 50 ng/ml); 4) 11-nor-9-karboksy-delta-9-tetrahydrokannabinol (LOQ - 20 ng/ml); 5) benzodiazepiny.

31 Protokół badania krwi/śliny/ moczu na zawartość środków działających podobnie do alkoholu


Pobierz ppt "Wykonanie obowiązku poddania się badaniu na zawartość alkoholu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google