Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji."— Zapis prezentacji:

1 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji

2 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Algorytm wyznaczania wielkości ryzyka generowanego przez przewóz substancji niebezpiecznych drogami

3 Metoda przyjęta do oceny zagrożenia
Zastosowana metoda sprowadza się do wyznaczenia prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej katastrofy transportowej, która może wywołać jeden z następujących skutków:

4 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
utratę życia co najmniej 10 osób zanieczyszczenie wód powierzchniowych (ładunek > 15g/cm2 w przypadku ropopochodnych i > 5g/cm2 w przypadku substancji mogących zmienić istotnie jakość wód) na odległości co najmniej 10 km, w przypadku wód bieżących lub na obszarze co najmniej 1km2 w przypadku jezior i zbiorników wodnych zagrożenie wód podziemnych (przekroczenie norm zanieczyszczenia ujęcia/ gromadzenia się wód w obszarach chronionych w Szwajcarii - wyznaczone poprzez współczynniki przepuszczalności gleby i głębokość warstwy piezometrycznej).

5 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku transportowego o poważnych skutkach jest sumą prawdopodobieństw scenariuszy o poważnych skutkach, związanych z pożarem, wybuchem i uwolnieniem substancji toksycznych lub związków chemicznych mogących znacznie zmienić jakość tych wód

6 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Ogólny algorytm obliczeń prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku transportowego o poważnych skutkach : wyznaczanie stref bliskiej i odległej w odniesieniu do rozważanych odcinków dróg, podział drogi na odcinki, podział gęstości zaludnienia na grupy, opis otoczenia szlaków drogowych, wyznaczania intensywności i struktury ruchu drogowego, podział na grupy możliwych scenariuszy awaryjnych, wyznaczenie częstość wypadków z udziałem niebezpiecznych materiałów w poszczególnych grupach, obliczenie prawdopodobieństwa każdego scenariusza awaryjnego, obliczenie prawdopodobieństwa całkowitego przez sumowanie przyczynków od poszczególnych scenariuszy.

7 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Niezbędne dane: Intensywność ruchu drogowego Struktura ruchu drogowego Częstość wypadków

8 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Wyznaczenie prawdopodobieństwa wypadku transportowego o poważnych skutkach dla społeczeństwa i środowiska Oddzielnie oblicza się prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych awarii ze skutkami: dla ludności, dla środowiska – wody powierzchniowe i wody poziemne.

9 HS = TJM 365  ASV  UR AGS ASK ARS  RFZ ASS,
Prawdopodobieństwo wystąpienia takich scenariuszy awaryjnych oblicza się stosując następującą zależność HS = TJM 365  ASV  UR AGS ASK ARS  RFZ ASS,

10 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
gdzie: HS - prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza o poważnych skutkach, [(km·rok)-1]; TJM - wartość TJM(24) ekstrapolowane jest na okres 1 roku, [pojazd/rok]; ASV - udział przewozów ciężkich w TJM(24) wielkość bezwymiarowa;

11 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
UR - częstość wypadków w transporcie ciężkim, [(pojazd·km)-1] AGS - udział transportu materiałów niebezpiecznych w transporcie materiałów ciężkich; ASK - udział określonej klasy ADR determinującej scenariusz reprezentatywny; AR - udział substancji wyznaczającej scenariusz reprezentatywny w klasie ADR, do której ta substancja należy;

12 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
RFZ - prawdopodobieństwo uwolnienia decydującego substancji a przypadku pożarów i wybuchów prawdopodobieństwo zapłonu; ASS - prawdopodobieństwo tego, że po zajściu rozważanego scenariusza reprezentatywnego wystąpią poważne skutki.

13 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Lista scenariuszy reprezentatywnych dla zagrożeń w odniesieniu do ludności Scenariusz reprezentatywny “pożar” Scenariusz reprezentatywny “wybuch Scenariusz reprezentatywny “uwolnienie gazów toksycznych”

14 Liata scenariuszy reprezentatywnych dla wód podziemnych
Scenariusz reprezentacyjny “uwolnienie węglowodorów” Scenariusz reprezentatywny ”uwolnienia cieczy mogących znacznie zmienić jakość wód”

15 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Liata scenariuszy reprezentatywnych zagrażających wodom powierzchniowym Scenariusz reprezentacyjny “uwolnienie węglowodorów” Scenariusz reprezentatywny ”uwolnienia cieczy mogących znacznie zmienić jakość wód”

16 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Praktyczne wykorzystanie prezentowanej metody do oszacowania ryzyka na planowanym odcinku autostrady A-1 w okolicach Warszawy

17 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Algorytm wyznaczania wielkości ryzyka generowanego przez przewóz substancji niebezpiecznych szlakami kolejowymi

18 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Ogólne podejście jest analogiczne do rozważań dotyczących szlaków drogowych. W szczególności dotyczy to: definicji poważnych skutków katastrofy kolejowej z udziałem niebezpiecznych substancji, wyznaczania stref bliskiej i odległej w odniesieniu do rozważanych odcinków dróg, podziału drogi na odcinki, podziału gęstości zaludnienia na grupy, opisu otoczenia szlaków kolejowych, zasad wyboru scenariuszy awaryjnych, oraz obliczenia ich prawdopodobieństw.

19 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Niezbędne dane Natężenia ruchu Struktura ruchu Prawdopodobieństwa wypadków Środki bezpieczeństwa

20 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Wyznaczenie prawdopodobieństwa wypadku transportowego o poważnych skutkach dla społeczeństwa i środowiska. Prawdopodobieństwo Hs wystąpienia scenariusza awaryjnego o poważnych skutkach w odniesieniu do 1 km w skali roku można wyrazić następująco: Hs = DAGns  UR  W  RFZ  ASS

21 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
gdzie: DAGns - średnia roczna liczba pociągów transportujących substancje określonego rodzaju, [pociągi/rok]; UR - częstość wypadków, [pociągi/km]; W - prawdopodobieństwo tego, że wagon przewożący określoną substancję wykolei się lub zostanie uszkodzony,

22 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
RFZ - prawdopodobieństwo uwolnienia substancji, pożaru lub wybuchu w wyniku wykolejenia się lub uszkodzenia wagonu przewożącego substancje niebezpieczne, ASS - prawdopodobieństwo tego, że po zajściu rozważanego scenariusza reprezentatywnego poważnych awarii transportowych wystąpią poważne skutki,

23 Lista scenariuszy reprezentatywnych dla ludności
Scenariusz reprezentatywny "pożar" Scenariusz reprezentatywny “wybuch” Scenariusz reprezentatywny „uwolnienie gazu toksycznego” Scenariusz reprezentatywny „uwolnienie cieczy mogących silnie zmienić jakość wód”

24 Założenia scenariuszy reprezentatywnych dla wód powierzchniowych
Scenariusz reprezentatywny „uwolnienie węglowodorów” Scenariusz reprezentatywny „uwolnienie cieczy, które mogą silnie zmienić jakość wód”

25 manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Manhaz@cyf.gov.pl http://manhaz.cyf.gov.pl Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowiska od szlaków transportu niebezpiecznych substancji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google