Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards) “MANHAZ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards) “MANHAZ”"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards)
“MANHAZ”

2 Główne cele naukowe Centrum:
Stworzenie powszechnego forum zarówno dla twórców modeli analiz zagrożeń i modeli zarządzania poważnymi zagrożeniami oraz systemów podejmowania decyzji, jak również dla pracowników centrów awaryjnych, inspektorów ochrony środowiska i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach chemicznych. Forum umożliwi zainicjowanie szerszej dyskusji i współdziałania twórców modeli komputerowych z użytkownikami instalacji niebezpiecznych. Konsolidacja wysiłków ekspertów ochrony środowiska w celu wprowadzenia zaawansowanych modeli do obecnie używanego oprogramowania komputerowego. Zapoznanie szerokiego grona specjalistów pracujących na rzecz ochrony środowiska z najnowszymi kierunkami matematycznego modelowania procesu analizy ryzyka.

3 Główne kierunki działań Centrum:
(1) umożliwienie wymiany informacji pomiędzy naukowcami a osobami zaangażowanymi w proces tworzenia polityki bezpieczeństwa na temat metod analizy zagrożeń, oraz (2) pełnienie funkcji źródła informacyjnego dla wszystkich zainteresowanych stron.

4 Główne działania Centrum skupią się na organizacji spotkań roboczych (warsztatów) oraz przygotowaniu materiałów szkoleniowych i technicznych w postaci broszur, przewodników, narzędzi programistycznych i dedykowanych portali WWW.

5 Plan pracy „MANHAZ” WP1. Modelowanie transportu zanieczyszczeń w atmosferze i środowisku wodnym na potrzeby systemów wspomagania decyzji w sytuacjach awaryjnych.

6 W ramach pakietu 1 będą zorganizowane 4 spotkania robocze.
Celem trzech pierwszych warsztatów będzie prezentacja przez specjalistów aktualnego poziomu modeli do symulowania transportu zanieczyszczeń, które mogą być zastosowane w zaawansowanych systemach zarządzania kryzysowego w sytuacjach wywołanych groźną awarią. Ostatnie spotkanie będzie miało częściowo formę „konferencji decyzyjnej” w symulowanej sytuacji napięcia powodowanego potrzebą wypracowania decyzji. Pierwszy pakiet roboczy ma na celu promowanie podstawowych metodologii stosowanych w działalności Centrum. Niektóre z tych metodologii znajda zastosowanie w pakietach WP2 i WP3.

7 Plan pracy „MANHAZ” c.d. WP2. Modele i narzędzia do ocen ryzyka związanego z przewozem towarów niebezpiecznych transportem drogowym i kolejowym. W ramach pakietu 2 będą zorganizowane 3 spotkania szkoleniowe, których celem ma być prezentacja narzędzi do wszechstronnych analiz wszystkich rodzajów zagrożeń generowanych w procesie transportu lądowego towarów i substancji niebezpiecznych.

8 Plan pracy „MANHAZ” c.d. WP3. Metody i modele oceny ryzyka związanego z transportowaniem niebezpiecznych substancji rurociągami. W ramach pakietu 3 będą zorganizowane 3 spotkania szkoleniowe, których celem ma być prezentacja narzędzi dla wszechstronnych analiz wszystkich rodzajów zagrożeń generowanych w procesie transportu rurociągami substancji niebezpiecznych.

9 Plan pracy „MANHAZ” c.d. WP4. Porównawcze oceny ryzyka różnych cykli paliwowych w procesach generacji energii elektrycznej. W ramach pakietu 4 którego celem jest oszacowanie wpływu różnych technologii generacji elektryczności na zdrowie i środowisko, będzie zorganizowane spotkanie robocze oraz stworzona odpowiednia witryna internetowa.

10 Plan pracy „MANHAZ” c.d. WP5. Organizacja krajowych grup roboczych dla ocen bezpieczeństwa związanego z użyciem materiałów promieniotwórczych w medycynie. Pakiet roboczy 5 jest pomyślany głównie dla zorganizowania spotkania pn. „Oceny bezpieczeństwa w medycznych zastosowaniach technik radiacyjnych – harmonizacja ze standardami UE” i prezentacji wyników prac Światowego Kongresu Fizyki Medycznej i Inżynierii Biomedycznej, 2003.

11 Plan pracy „MANHAZ” c.d. WP6. Organizacja szkoły letniej pn.
„Zarządzanie zagrożeniami dla środowiska". Pakiet roboczy 6 ma zadania edukacyjne i jego głównym celem jest: organizacja letniej szkoły dla ok. 100 uczestników i przygotowanie odpowiednich skryptów.

12 Plan pracy „MANHAZ” c.d. WP7. Funkcje „clearing house” wymiana i weryfikacja informacji. Głównym celem pakietu roboczego 7 jest stworzenie, w formie portalu WWW, powszechnej platformy dostarczania niezbędnej informacji i promocji współpracy regionalnej i międzynarodowej.

13 Plan pracy „MANHAZ” c.d. WP8. Zarządzanie projektem i koordynacja.
Pakiet roboczy 8 zawiera zadania organizacyjne i koordynacyjne dla całego projektu.

14 Opis i plan prac pakietu roboczego WP3
Głównym celem warsztatów jest prezentacja metod i modeli ryzyka stosowanych w transporcie substancji niebezpiecznych rurociągami. Wzięte będą pod uwagę:  - sposoby techniczne i procedury zabezpieczeń przed awariami, minimalizujące ich wpływ na rurociąg i inne elementy systemu jak pompy, zawory, zbiorniki, urządzenia uwolnień bezpieczeństwa, systemy sterowania i pomiaru, systemy alarmowe, systemy zapobiegania wzrostowi ciśnienia, systemy pożarowe i przeciwwybuchowe;

15 - normy i regulacje stosowane w projektowaniu i budowie systemów rurociągów, które są rozstrzygające z punktu widzenia bezpieczeństwa dla środowiska i ludności; - systemy zarządzania integralnością rurociągu poprzez uwzględnianie następujących aspektów: systematyczna identyfikacja kluczowych czynników ryzyka, programy inspekcyjne, procedury testowania, utrzymania, zapobiegania uszkodzeniom zewnętrznym, programy kontroli korozji i grubości pokrycia rurociągu ziemią, przewidywanie zmęczenia materiału z powodu zmian ciśnienia, zapobieganie niewłaściwej eksploatacji; -  instrumenty regulacyjne UE dla zapewnienia bezpieczeństwa rurociągów.

16 Opis i plan prac pakietu roboczego WP3 c.d.
Planuje się, że w spotkania robocze skupią się na: - wynikach badań podejmowanych przez MAHB na temat instrumentów bezpieczeństwa i przypadków awarii rurociągów z niebezpiecznymi substancjami, -  rekomendacjach warsztatów OECD na temat rurociągów, w Oslo w roku 1996,których gospodarzem były władze Norwegii, a które zawierały przegląd awarii rurociągów na całym świecie, -  wnioskach i rekomendacjach z Warsztatów UE na temat rurociągów, w Berlinie w październiku 1997, których gospodarzem były władze Niemiec, a które skupiły się m.in. na szczegółowym uwzględnieniu zawartości możliwych instrumentów zarządzania rurociągami,

17 Zagadnienia tematyczne Warsztaty WP3, listopad 2004
Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym w świetle dyrektyw SEVESO i ATEX. Przegląd awarii rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji. Projekty rozwiązań praktycznych UE odnoszące się do poważnych awarii rurociągów przesyłowych substancji niebezpiecznych. Metoda indeksów dla oceny zagrożeń generowanych przez rurociągi przesyłowe. Rozwiązania systemowe stosowane w krajach zaawansowanych technologicznie w zakresie zagadnień integralności rurociągów. Praktyczne metody oceny skutków awarii rurociągów przesyłowych substancji niebezpiecznych. Praktyczne podejście do zarządzania integralnością rurociągów oparte o analizy ryzyka, rekomendowane przez Amerykański Instytut Petrochemiczny.

18 Zagadnienia tematyczne WP3

19


Pobierz ppt "Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska (Management of Health and Environmental Hazards) “MANHAZ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google