Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka jako marka Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka jako marka Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej"— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka jako marka Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej
Marta POSPISZYŁ Anna STACH-SIEGIEŃCZUK Biblioteka Wydziału Elektrycznego PWr

2 Plan prezentacji 1.Cel wystąpienia
2.Omówienie pojęcia marki i zarządzania 3.Historia Biblioteki Wydziału Elektrycznego 4. Komputeryzacja biblioteki i wdrażanie systemu Aleph 5. Zbiory biblioteczne 6. Księgozbiór – gromadzenie, opracownaie, udostępnianie 7.Warunki lokalowe biblioteki 8. Działalność informacyjna i promocyjna biblioteki 9. Strona WWW biblioteki 10. Czytelnicy 11.Pracownicy biblioteki 12.Podsumowanie

3 Cele referatu Omówienie organizacji pracy w Bibliotece Wydziału Elektrycznego. Przedstawienie placówki jako marki Wydziału Elektrycznego.

4 Definicja pojęcia „marka”
Marka według American Marketing Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, AMA) to „nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub ich kombinacja mająca na celu identyfikację produktów i usług jednego sprzedawcy i odróżnienia ich od konkurencji„. Marka rozumiana jako pewien system wartości to definicja zgodnie z którą wartość marki dla klienta wiąże się z jej dziedzictwem, osobistym doświadczeniem i tym, na ile trafnie odzwierciedla ona to, co indywidualnie sobą przedstawia. […]. Marka w ten sposób określana jest jako pewna idea produktu, która powstaje w wyobraźni konsumenta. 4

5 Funkcje marki Marka pełni trzy zasadnicze funkcje:
identyfikacyjna - polega na odróżnieniu danej biblioteki od innych książnic, gwarancyjna - gwarantuje określony poziom jakości, promocyjna - kiedy przyciąga uwagę użytkowników i zachęca ich skorzystania z usług.

6 Tożsamość i wizerunek marki
1. Tożsamość marki odzwierciedla pożądany sposób postrzegania marki przez konsumentów. 2. Wizerunek marki to wyobrażenia, opinie i skojarzenia konsumentów na jej temat. Jest to obraz marki realnie funkcjonujący w ich świadomości . 3. Nadrzędnym celem każdej organizacja, a więc także biblioteki, jest uzyskanie pełnej zgodności pomiędzy tożsamością a wizerunkiem marki.

7 Marketing w bibliotece
Do bibliotek wkroczył marketing, który ma pomóc w tworzeniu takich modeli zarządzania instytucjami, które pozwoliłyby by im na prawidłowe funkcjonowanie i komunikacje z czytelnikiem na wielu poziomach. 2. Zarządzanie biblioteką naukową, za którą uważa się Bibliotekę Wydziału Elektrycznego PWr, ma specyficzny charakter, ze względu na krąg swoich użytkowników, którym jest środowisko naukowe. 3. Zarządzanie biblioteką wydziałową uczelni wyższej jest natomiast zależne od sposobu zarządzania samą uczelnią i danym wydziałem. Uczelnia więc, a tym samym wydział i biblioteka, mają być postrzegane jako miejsca nowoczesne, przyjazne zarówno studentom jak i pracownikom, wychodzące naprzeciw rosnącym i zmieniającym się oczekiwaniom użytkowników.

8 Charakterystyka Wydziału Elektrycznego
1. Wydział Elektryczny jest jednym z najstarszych wydziałów na Politechnice Wrocławskiej. 2. To tu 15 listopada 1945 r. odbył się pierwszy wykład w języku polskim w powojennym Wrocławiu prof. Kazimierza Idaszewskiego z maszyn elektrycznych dla studentów III i IV roku ówczesnego Oddziału Elektrycznego. 3. Data ta uznawana jest za początek szkolnictwa polskiego na Dolnym Śląsku, a zarazem za początek działalności Wydziału Elektrycznego PWr. 4. Obecnie Wydział Elektryczny PWr zaliczany jest do najlepszych Wydziałów Elektrycznych w Polsce, zarówno pod względem prowadzonych badań naukowych jak i kształcenia wysokokwalifikowanej kadry technicznej. 5. Potwierdzeniem wysokiej pozycji Wydziału są m.in. uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowanie o nadanie tytułu naukowego profesora a także szeroka współpraca ze światowymi ośrodkami naukowymi.

9 Biblioteka Wydziału Elektrycznego
1. Ważne miejsce na dynamicznie rozwijającym się Wydziale, zajmuje biblioteka, która poza funkcjami usługowymi pełni również funkcje reprezentacyjne i promocyjne. Biblioteka Wydziału Elektrycznego jest jedną z 10 bibliotek wydziałowych działających na Politechnice Wrocławskiej, które tworzą wspólnie z bibliotekami instytutowymi, bibliotekami studiów i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych system biblioteczno-informacyjny. Organizacyjnie i merytorycznie jest podporządkowana Dziekanowi Wydziału Elektrycznego.

10 Elementy składowe biblioteki jako marki
Na wizerunek biblioteki kształtujący jej markę składa się wiele elementów składowych: zbiory biblioteczne (ich liczebność, struktura formalna, treściowa i chronologiczna), sposoby gromadzenie, opracowania i informacji o księgozbiorze, - warunki lokalowe i wiążące się z nimi sposoby udostępniania zbiorów, czytelnicy (ich liczba, wykształcenie, sposób wykorzystania zbiorów we własnych pracach naukowych), pracownicy biblioteki (ich wykształcenie, aktywność zawodowa).

11 Historia Biblioteki Wydziału Elektrycznego
Biblioteka Wydziału Elektrycznego uważana jest za pierwszą bibliotekę wydziałową na Politechnice Wrocławskiej. Jej powstanie jest bezpośrednio związane z utworzeniem we Wrocławiu polskiej uczelni technicznej w 1946 r. Podstawę biblioteki stanowiły pozostałości dawnego księgozbioru niemieckiego Wydziału Maszynoznawstwa i Elektrotechniki, w tym m.in. pozostałości księgozbioru Elektronischen Institute (Bibliothek von Siemens & Halske). W roku akademickim 1949/1950 nastąpił podział wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego na dwa samodzielne: Mechaniczny i Elektryczny. Tym samym biblioteka zmieniła nazwę na Bibliotekę Wydziału Elektrycznego.

12 Zdjęcie pamiątkowe z pierwszego wykładu na Politechnice Wrocławskiej

13 Komputeryzacja biblioteki
Biblioteka Wydziału Elektrycznego była jedną z pierwszych bibliotek na terenie Uczelni, która w 1998 r. włączona została do skomputeryzowanego systemu bibliotecznego działającego w Bibliotece Głównej. W 2002 r. została włączona do zintegrowanego systemu Aleph uruchomionego w Bibliotece Głównej. Komputeryzacja biblioteki wydziałowej umożliwiła czytelnikowi szybszy dostęp do konta bibliotecznego i przyczyniła się także do pogłębienia współpracy pomiędzy bibliotekami sieci. 25 października 2010 r. otworzono pierwsze w Bibliotece Wydziału Elektrycznego stanowisko tyloinformatyczne dla osób niedowidzących. 1 września 2011 r. biblioteka jako pierwsza placówka wydziałowa, na wzór Biblioteki Głównej, uruchomiła komputerowe zamawianie książek. W bibliotece znajduje się obecnie 6 stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu.

14 Stanowisko tyloinformatyczne

15 Zbiory biblioteczne Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje szeroko rozumianą elektryczność wraz z dziedzinami pokrewnymi, a więc m.in. mechaniką i elektroniką. Profil zbiorów jest dostosowany zarówno do potrzeb uczonych, jak i studentów. Gromadzone są różne rodzaje zbiorów związane z tematyką wydziału: książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne. Struktura językowa księgozbioru przedstawia się następującą: dominującym językiem zbiorów jest polski, zaś na drugim miejscu plasuje się język angielski. Biblioteka posiada także publikacje w językach niemiecki, rosyjski i francuski.

16 Dziewiętnastowieczne czasopisma
W bibliotece znajdują się również cenne dziewiętnastowieczne czasopisma naukowe z zakresu elektryki, unikatowe w skali europejskiej. Są to m.in.: „Archiv fuer Elektrotechnik” ( ) i „Electrician” ( )

17 Księgozbiór biblioteki – gromadzenie, opracowanie
Profil gromadzenia zbiorów opiera się na doskonałej współpracy z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi naszego wydziału. Biblioteka Wydziału Elektrycznego wchodzi w skład sieci bibliotecznej Politechniki Wrocławskiej. Finansowane zasobów głównie ze środków Biblioteki Głównej (z budżetu Uczelni). Książki Biblioteki Wydziału Elektrycznego własnością Biblioteki Głównej. W niej są opracowywane, katalogowane, a później przekazywane w depozycie. Pozyskiwane zbiorów za pomocą zakupu i prenumeraty, rzadziej z darów. Księgozbiór placówki skierowany przede wszystkim dla studentów i pracowników Wydziału Elektrycznego (zagadnienia z zakresu: elektrotechniki, instalacji elektrycznych).

18 Księgozbiór biblioteki – udostępnianie
Wolny dostęp do księgozbioru czytelnianego. Wypożyczanie wydawnictw zwartych na okres od 6 miesięcy do 1 roku (zależy od statusu czytelnika). Katalog komputerowy źródłem informacji o zasobach biblioteki. Zamawianie w Bibliotece Wydziału Elektrycznego za jego pośrednictwem. Dostęp za pośrednictwem sieci komputerowej na terenie PWr do subskrybowanych baz danych (np. EBSCO,Web of Science), e-książek oraz e-czasopism z pełnymi tekstami, IBUK. Wykorzystanie przez społeczność akademicką PROXY (możliwość zdalnego dostępu do elektronicznych zasobów informacyjnych spoza uczelnianej sieci komputerowej). Dostęp do niektórych skryptów za pośrednictwem Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (Podstaw automatyki : zbioru zadań z przykładowymi rozwiązaniami autorstwa Janusza Staszewskiego).

19 Warunki lokalowe 1.Biblioteka Wydziału Elektrycznego (budynek D-20, ul. Janiszewskiego 8): klimatyzowane pomieszczenia (282,2 m2) zaprojektowane z myślą o bibliotece, wyodrębnienie 2 czytelni, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ciągłe dążenie do poprawy warunków funkcjonowania pracy bibliotekarzy i czytelników przyczyną przemeblowania (6 sierpnia 2010 r.), umieszczenie 14 października 2010 r. na parterze przy portierni, wrzutni na książki (pierwsze urządzenie tego typu na terenie Politechniki).

20 Działalność informacyjna i promocyjna biblioteki
Rola strony WWW, tablic korkowych, założenie konta w serwisie społecznościowym Facebook, organizacja wystaw książek zagranicznych z dziedziny elektryczności ( , , , ), dokumentacja dorobku naukowego pracowników wydziału w bazie DONA, publikacja Historia Biblioteki Wydziału Elektrycznego ( ), która ukazała się w wydawnictwie pt. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej historia, działalność, kształtowanie pozytywnego wizerunku biblioteki.

21 Strona WWW Biblioteki Witryna internetowa biblioteki uczelnianej jako jej wizytówka. Funkcje prawidłowo stworzonej strony WWW: prezentacyjna, promocyjna, informacyjna, edukacyjna, ogólnorozwojowa, komunikacyjna i doradcza (Dagmara Sawicka); informacyjno-promocyjna i usługowa (Grażyna Piotrowicz).

22 Strona WWW Biblioteki Wydziału Elektrycznego

23 Czytelnicy

24 Pracownicy 1.W ciągu 66 lat działania pracowało 36 bibliotekarzy.
2.Obecna kadra – 3 wykwalifikowane bibliotekarki 3.Ciągłe podnoszenie kwalifikacji: kursy językowe, szkolenia z zakresu baz danych (DONA, EBSCO itp.), uczestnictwo w programie Erasmus (Biblioteka Uniwersytetu Karola III w Madrycie), Konferencje (Wrocław III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy; Kielce „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”, Łódź , VII Forum Młodych Bibliotekarzy „Biblioteka jako marka”), Wrocławski Dzień Bibliotekarza.

25 Podsumowanie Biblioteka jest marką Wydziału Elektrycznego.
Spełnia wszystkie cechy marki tj. identyfikacyjną, gwarancyjną i promocyjną. Zauważa się coraz większe zainteresowanie jej usługami. W Bibliotece Wydziału Elektrycznego od wielu lat podejmuje się działania mające na celu promocję biblioteki i Wydziału. Placówka zajmuje wyjątkowe miejsce w historii wydziału i Uczelni. Wielokrotnie była pionierem wielu nowatorskich rozwiązań, mających na celu udoskonalenie form i metod pracy w bibliotece. W swoich działaniach dąży do podnoszenia jakości i rangi Wydziału. Książnica stara się dbać o wizerunek przyjaznej placówki, która spełnia oczekiwania użytkowników.

26 Dziękujemy za uwagę Marta Pospiszył Anna Stach-Siegieńczuk
Anna Stach-Siegieńczuk


Pobierz ppt "Biblioteka jako marka Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google