Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 DLA NAUKI Paweł Bartoszek (061) 622-69-02.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 DLA NAUKI Paweł Bartoszek (061) 622-69-02."— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 DLA NAUKI Paweł Bartoszek pb@ppnt.poznan.pl (061) 622-69-02

2 15,9 mld euro = 24% całej alokacji UE dla Polski PODZIAŁ ŚRODKÓW NA WOJEWÓDZTWA + 142,53

3 SEKTOR B+R ROK 2005 wielkość nakładów: 129,1 PLN (per capita) – Wielkopolska 146,1 PLN (per capita) – Polska struktura wydatków: badania podstawowe – 50% (39,5%) badania stosowane – 20,3% (25,2%) prace rozwojowe – 20,3% (25,2%)

4 SEKTOR B+R ROK 2005 źródła finansowania: budżet państwa – 62,9% (Wlkp) budżet państwa – 57,7% (Polska)

5 WRPO – priorytety i alokacje PRIORYTETY ALOKACJA (mln ) ALOKACJA (w %) Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 328,88725,84 % Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 493,32638,76 % Priorytet III Środowisko przyrodnicze 173,82113,66 % Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych 54,0604,25 % Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 121,2849,52 % Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 61,4704,83 % Priorytet VII Pomoc techniczna 39,9093,14 % OGÓŁEM1 272,793100,00 %

6

7 Instytucje zaangażowane w realizację WRPO 2007-2013 INSTYTYCJA ZARZĄDZAJĄCA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Departament Gospodarki Priorytet I Departament Wdrażania Programu Regionalnego Priorytet II Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Departament Polityki Regionalnej Priorytet VII Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne j Priorytet III

8 Schemat obiegu projektu I. KONKURS II. PRESELEKCJA III. UZUPEŁNIENIE IV. OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA V. DECYZJA + UMOWA O DOFINANSOWANIE

9 NrDziałaniaw mln euro 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw 13,210 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 132,212 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 60,000 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji 83,060 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 17,370 1.6Promocja regionalnej gospodarki3,015 1.7 Rozwój sieci i kooperacji 4,020 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 16,000 Alokacja na priorytet ogółem328,887 mln Priorytet I – Konkurencyjność przedsiębiorstw

10 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z RSI Alokacja finansowa na działanie ogółem 195,44 mln euro Wkład ze środków unijnych 83,06 mln euro Wkład ze środków publicznych 94,73 mln euro Przewidywana wielkość środków prywatnych 17,65 mln euro

11 Działanie 1.4 SCHEMAT A – INWESTYCJE 1. PROINNOWACYJNE INSTYTUCJE PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE INKUBATORY TECHNOLOGICZNE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII 2. ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ APARATURY PRZEZ LABORATORIA ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

12 WRPO vs PO IG WRPOPO IG WOJEWÓDZTWO KONKURENCJA KRAJ < 4 mln pln WARTOŚĆ PROJEKTU > 4 mln PLN WYPOSAŻENIE ZAKRES BUDOWA + WYPOSAŻENIE ok.120 mln euro ALOKACJA ok. 300 mln euro

13 Działanie 1.4 SCHEMAT B – USŁUGI PROINNOWACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1.BADANIE POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I INNOWACYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH 2. WSPARCIE MŚP PRZY ZAKUPIE: – USŁUG B+R – WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH – PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

14 Działanie 1.4 SCHEMAT B – WSPARCIE MŚP PRZY ZAKUPIE USŁUG B+R MŚP DOSTAWCA USŁUG B+R Transfer wiedzy Faktura Zapłata 50-60%

15 Działanie 1.4 PROJEKTY KLUCZOWE TYTUŁ Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych BENEFICJENT Politechnika Poznańska + Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe WARTOŚĆ PROJKETU 49 mln euro

16 Działanie 1.4 PROJEKTY KLUCZOWE TYTUŁ Inkubator Technologiczny w Kaliszu BENEFICJENT Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości WARTOŚĆ PROJKETU 5 mln euro

17 Działanie 1.4 PROJEKTY KLUCZOWE TYTUŁ Regionalny Instytut Transferu Technologii BENEFICJENT Fundacja UAM WARTOŚĆ PROJKETU 4 mln euro

18 SPO WKP 2004-2006 PRZYKŁADOWE PROJEKTY BENEFICJENTTYTUŁ WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN) Ramatti Edward Kujawski Nowatorskie, bezpieczne, polskie rozwiązanie fotelika do przewozu dzieci w samochodach 405 373 Aviacom.pl Sp. z o.o. Demonstrator ultralekkiego samolotu nowej generacji wykonanego z kompozytów polimerowych 794 500

19 DZIAŁANIE 1.4 TYPY BENEFICJENTÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZKOŁY WYŻSZE JEDNOSTKI NAUKOWE JEDNOSTKI B+R PRZEDSIĘBIORSTWA – TYLKO W PRZYPADKU, KIEDY SĄ CZŁONKAMI PARTNERSTWA / KONSORCJUM SIECI, KONSORCJA, PARTNERSTWA ww. PODMIOTÓW

20 Działanie 1.4 POZIOM DOFINASOWANIA 85% - bez pomocy publicznej 40% + - pozostałe Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu Schemat A – typ 1 – 40 mln PLN – typ 2 – 4 mln PLN Forma płatnościRefundacja Cross-fianancingMax. 20% wartości projektu

21 Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna NrDziałaniaw mln euro 2.1Układu powiązań drogowych 159,660 2.2Układ drogowy 76,821 2.3Modernizacja układu kolejowego 39,030 2.42.4 Tabor kolejowy 58,590 2.52.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 70,361 2.62.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 8,440 2.72.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 80,460 Alokacja na priorytet ogółem 493,362 mln

22 Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Alokacja finansowa na działanie ogółem 194,05 mln euro Wkład ze środków unijnych 80,46 mln euro Wkład ze środków publicznych 88,32 mln euro Przewidywana wielkość środków prywatnych 25,27 mln euro

23 Działanie 2.7 Przekształcenie Wielkopolski w region kreujący swój rozwój w oparciu o nowe zasoby wiedzy i rozwiązania innowacyjne w zakresie ICT (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oraz rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej sektora publicznego powiązanej z centralnymi, dziedzinowymi oraz lokalnymi systemami informatycznymi. Cel działania:

24 Działanie 2.7 Przykładowe rodzaje projektów: Budowa szerokopasmowych sieci Platformy elektroniczne (województwo, powiat, gmina) Informatyzacja instytucji publicznych Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu Budowa Systemów Informacji Przestrzennej Telemedycyna (e-usługi i e-konsultacje medyczne) Promocja kultury i turystyki regionu

25 Działanie 2.7 Przykładowe rodzaje projektów c.d.: Projekty infrastrukturalne z e-edukacji: stworzenie i udostępnianie łączy do kształcenia na odległość i doskonalenia zawodowego rozszerzenie dostępu do internetu dla studentów dostarczenie szkołom i in. placówkom edukacyjnym połączeń szerokopasmowych dla realizacji usług edukacyjnych w Wielkopolsce tworzenie pracowni komputerowych, (zakup komputerów, oprogramowanie, sieciowanie).

26 Działanie 2.7 TYPY BENEFICJENTÓW szkoły wyższe jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia organizacje pozarządowe kościoły i związki wyznaniowe publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne

27 Działanie 2.7 Koszty kwalifikowane: Szczegółowo przedstawione w dokumencie: Wytyczne instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach priorytetu I – działanie 1.7 oraz priorytetów II-VI koszty przygotowania projektu koszty promocji projektu koszty audytu zewnętrznego projektu

28 Działanie 2.7 Koszty kwalifikowane c.d.: koszty związane z realizacją budowy przygotowanie terenu pod budowę pracę ziemne i budowlane budowa i wdrażanie platform elektronicznych koszty dostarczenia połączeń szerokopasmowych tworzenie pracowni komputerowych nadzór nad realizacją inwestycji badania i ekspertyzy koszty usług finansowych i zabezpieczenia

29 Działanie 2.7 INFORMACJE DODATKOWE otwarty dostęp – dla wszystkich użytkowników sieci neutralność technologiczna – brak faworyzowania jakiejkolwiek technologii 1 Konkurs – tylko 1 wniosek na Beneficjenta Termin konkursu – IV kwartał 2008 Poziom dofinansowania – 85% Min. wartość projektu inwestycyjnego – 500 tyś. zł Min. wartość projektu wyposażeniowego – 250 tyś zł. Cross-financing : 10 % wydatków kwalifikowanych

30 Działanie 2.7 PROJEKTY KLUCZOWE Nazwa projektuInstytucjaKwota Budowa szerokopasmowej sieci regionalnej Województwa Wlkp PCSS + jst 33,93 mln Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wlkp przez zastosowanie technologii ICT w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 3,9 mln Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Urząd Miasta Poznania 8,53 mln

31 Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego NrDziałaniaw mln euro 5.1Infrastruktura szkolnictwa wyższego48,734 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 14,070 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie 52,620 5.4Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej5,860 Alokacja na priorytet ogółem121,28 mln

32 Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Alokacja finansowa na działanie ogółem 67,46 mln euro Wkład ze środków unijnych 48,73 mln euro Wkład ze środków publicznych 12,71 mln euro Przewidywana wielkość środków prywatnych 6,02 mln euro

33 Priorytet V – procentowy podział środków

34 Działanie 5.1 Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym Wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia Cel działania:

35 Działanie 5.1 Przykładowe rodzaje projektów: Budowa nowych, przebudowa, rozbudowa lub odbudowa istniejących obiektów dydaktycznych Rozbudowa, przebudowa lub odbudowa infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kampusach, w tym akademików i stołówek oraz obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym Budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów sportowych przy szkołach wyższych (np. boiska, sale gimnastyczne itp.)* * Nie przewiduje się dofinansowania pływalni, lodowisk i stadionów. Preferowane będą następujące standardowe wymiary obiektów sportowych: hala widowiskowo – sportowa (44 x 22m), hala sportowa (36 x 18/19m), sala gimnastyczna (24 x 12m).

36 Działanie 5.1 Przykładowe rodzaje projektów: Zagospodarowanie otoczenia obiektów wymienionych w pkt. 1-3 (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego). Budowa nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego), bibliotek Wyposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt (poza komputerowym w przypadku gdy projekt nie obejmuje budowy lub rozbudowy obiektu dydaktycznego) i pomoce optymalizujące proces kształcenia. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach wymienionych w pkt. 1-3 oraz ich otoczeniu (wyłącznie jako element projektu).

37 Działanie 5.1 TYPY BENEFICJENTÓW Szkoły wyższe jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną Administracja rządowa Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe (w świetle przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dz.U. Z 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. Zm.),

38 Działanie 5.1 TYPY BENEFICJENTÓW Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych Jednostki naukowe, prowadzące działalność edukacyjną Organizacje pozarządowe (prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym), Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1,2,3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym.

39 Działanie 5.1 Koszty kwalifikowane: Szczegółowo przedstawione w dokumencie: Wytyczne instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach priorytetu I – działanie 1.7 oraz priorytetów II-VI koszty przygotowania projektu koszty związane z realizacją budowy koszty promocji projektu koszty audytu zewnętrznego projektu

40 Działanie 5.1 INFORMACJE DODATKOWE Bez e-learningu – priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna Bez termomodernizacji – priorytet III – Środowisko przyrodnicze 1 Konkurs – tylko 1 wniosek na Beneficjenta Termin konkursu – II kwartał 2008 Preferowane kierunki : zgodne z kierunkami rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 Poziom dofinansowania – 75% Min. wartość projektu inwestycyjnego – 500 tyś. zł Min. wartość projektu wyposażeniowego – 250 tyś zł. Cross-financing : nie dotyczy

41 Działanie 5.1 PROJEKTY KLUCZOWE Nazwa projektuInstytucjaKwota Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 5 mln euro Budowa centrum dydaktyczno- konferencyjnego w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 2 mln euro Rozbudowa WSKiZ w Poznaniu Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 8,7 mln euro

42 Działanie 5.1 PROJEKTY KLUCZOWE c.d. Nazwa projektuInstytucjaKwota Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno- laboratoryjne i socjalne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 4,4 mln euro Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 2 mln euro Budowa budynku dydaktycznegoAWF Poznań 19,3 mln euro TOTAL: 41,4 mln euro

43 ZPORR Priorytet I – Działanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna 1. Adaptacja powojskowego budynku PWSZ w Pile na potrzeby Biblioteki Głównej koszt projektu: 3,7 mln złotych

44 ZPORR 2.Budowa Sali Koncertowej - III etap, rozbudowa Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu koszt projektu: 25,8 mln złotych

45 ZPORR 3.Rozbudowa zespołu budynków naukowo - dydaktycznych Collegium Zembala Akademii Rolniczej w Poznaniu koszt projektu: 3,8 mln złotych

46 ZPORR 4.Budowa obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu- etap I koszt projektu: 8 mln złotych

47 ZPORR 5.Budowa i wyposażenie sal kongresowo- dydaktycznych CNIM w Poznaniu przy ulicy Przybyszewskiego koszt projektu: 7 mln złotych

48 ZPORR vs WRPO PODSUMOWANIE liczba dofinansowanych projektów: 5 całkowita kwota budowy: 48,3 mln PLN (13,4 mln euro) pozostała kwota z 5.1 WRPO: 94 mln PLN (26,06 mln euro) lata 2004-2006 (obecnie 2007-2013) Więcej informacji: www.wrpo.wielkopolskie.pl

49


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 DLA NAUKI Paweł Bartoszek (061) 622-69-02."

Podobne prezentacje


Reklamy Google