Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości"— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Dostępne środki dla MŚP w ramach II osi MRPO - dobre praktyki Rafał Solecki Dyrektor

2 Konkursy w ramach II Osi Priorytetowej
Konkurs dla średnich firm 2.1 A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Nabór: 29 maja 2013 r. do 27 czerwca 2013 r. Konkurs dla instytucji otoczenia biznesu 2.1 C – Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu

3 Działanie 2.1 A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 osób oraz osiąga roczne obroty na poziomie nieprzekraczającym 50 mln euro i/lub roczną sumę bilansową na poziomie nieprzekraczającym 43 mln euro oraz nie zalicza się jednocześnie do kategorii małego przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa zatrudniającego mniej niż 50 osób i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdziło, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe, albo spadło poniżej pułapów kwalifikujących podmiot do kategorii średniego przedsiębiorstwa, utrata statusu nastąpi wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.

4 Działanie 2.1 A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Poziom dofinansowania projektów: Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30%. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, proszowicki, tarnowski. Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu: •    minimalna kwota wsparcia wynosi PLN •    maksymalna kwota wsparcia wynosi PLN Kwota alokacji na konkurs wynosi ,00 PLN Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

5 Działanie 2.1 A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Na co można uzyskać dofinansowanie (wydatki kwalifikowane) Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu. środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie, linie technologiczne wraz z instalacją, modernizacją) o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, niezbędne do realizacji projektu niezbędne i konieczne do realizacji projektu. W przypadku zakupu używanych środków trwałych beneficjent musi założyć oświadczenie, że środek ten nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta. nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wartości niematerialne i prawne (m.in. licencje, patenty, know how) a)    zostaną zakupione od strony trzeciej na warunkach rynkowych, b)    zostaną ujęte w ewidencji księgowej beneficjenta, c)    będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę, oraz d)    podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości.

6 Działanie 2.1 A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Na co można uzyskać dofinansowanie (wydatki kwalifikowane) koszt wdrażania systemów zarządzania ISO (pomoc de minimis, do 50% wydatków kwalifikowanych) zgodność z wymaganiami normy ISO zostanie wiarygodnie zweryfikowana i potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; koszty audytu certyfikującego można uznać za kwalifikowane jedynie w przypadku pierwszej certyfikacji. Dopuszcza się uznanie za kwalifikowane kosztu recertyfikacji, ale wyłącznie w przypadku, gdy taka recertyfikacja będzie wiązała się z rozszerzeniem dotychczasowego zakresu certyfikatu o inne systemy zarządzania (np. środowiskowe, bhp). leasing. usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe (do 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych). zakup środków transportu/samochody specjalne. Zakup środków transportu/samochody specjalne jest wydatkiem kwalifikowanym dla firmy nie wykonującej usług transportowych jeśli: kwalifikuje się do Klasyfikacji Środków Trwałych nr 743 i 76 oraz jest niezbędnym elementem projektu i Beneficjent zobowiąże się wykorzystywać go jedynie do celu określonego w projekcie i przedstawi wiarygodną metodę weryfikacji jego wykorzystania.

7 Działanie 2.1 A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
Dofinansowania nie można uzyskać na (wydatki niekwalifikowane): nabycie nieruchomości niezabudowanej (w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego) lub nabycie nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojących na niej budynków, wydatki związane z robotami budowlanymi, wydatki związane z nadzorem i zastępstwem inwestycyjnym, wydatki związane z zarządzaniem projektem, koszty osobowe, koszty szkoleń ogólnych.

8 Działanie 2.1 C –Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu
Instytucja otoczenia biznesu (IOB)* – należy przez to rozumieć podmiot, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, prowadzi działalność mającą na celu tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu zalicza się przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości działające w ramach fundacji i stowarzyszeń, izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe. * zgodnie z definicją zawartą w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , przyjętego Uchwałą Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm.;

9 Działanie 2.1 C –Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w zakresie wsparcia sektora MŚP, projekty służące powstawaniu sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym, lub regionalnym oraz poprawie jakości ich funkcjonowania, projekty inwestycyjne służące rozwojowi systemu innowacji w regionie. Poziom dofinansowania projektów: Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: - 70% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw, - 60% wydatków kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw, - 50% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów. Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jeden projekt wynosi ,00 PLN

10 Działanie 2.1 C –Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu
Na co można uzyskać dofinansowanie (wydatki kwalifikowane) Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu. środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, niezbędne do realizacji projektu niezbędne i konieczne do realizacji projektu. W przypadku zakupu używanych środków trwałych beneficjent musi założyć oświadczenie, że środek ten nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta. wartości niematerialne i prawne (m.in. licencje, patenty, know how) a)    zostaną zakupione od strony trzeciej na warunkach rynkowych, b)    zostaną ujęte w ewidencji księgowej beneficjenta, c)    będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę, oraz d)    podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości. roboty budowlane

11 Działanie 2.1 C –Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu
Dofinansowanie można uzyskać na (wydatki kwalifikowane): specjalistyczne usługi doradcze bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wparciem (do 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych), koszty opracowania koncepcji nowych sieci instytucji otoczenia biznesu w zakresie zasad ich funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług, określania grup docelowych (do 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych), promocja projektu zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1828/2006 oraz działania informacyjno – promocyjne instytucji otoczenia biznesu (do 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych), Dofinansowania nie można uzyskać dofinansowania na (wydatki niekwalifikowane): wydatki związane z zakupem nieruchomości, zakup środków transportu, leasing środków transportu, wydatki związane z zarządzaniem projektem, koszty osobowe, koszty szkoleń ogólnych.

12 InPost Sp. z o.o. Beneficjent Działania 2.1 Schemat A
InPost Sp. z o.o. jest pierwszym niezależnym operatorem pocztowym w Polsce. W związku z częściową liberalizacja rynku usług pocztowych, poza obszarem zastrzeżonym dla Poczty Polskiej znalazły się przesyłki ważące powyżej 50 g i w tym właśnie obszarze Spółka świadczy swoje usługi. Siedziba Beneficjenta mieści się w Krakowie, gdzie również zlokalizowane jest Centrum Zarządzania, z którego zarządza się całą działalnością Spółki w kraju. Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności InPost Sp. z o.o. poprzez rozbudowę Centrum Zarządzania, wyposażenie Działu Bezpieczeństwa oraz wdrożenie norm ISO 9001 Wartość dofinansowania: 2 mln zł

13 InPost Sp. z o.o. Beneficjent Działania 2.1 Schemat A
Projekt: stworzenie dla sieci paczkomatów w kraju systemu ich zarządzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci, zarówno wewnętrznego (dokumenty), jak i zewnętrznego (przesyłki). Celem realizacji projektu jest utworzenie i wyposażenie Działu Bezpieczeństwa odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemu oraz wdrożenie i certyfikacja w zakresie spełnienia norm ISO 9001. Dofinansowano koszty m.in. robót budowlanych związanych z przebudową Centrum Zarządzania, zakup wyposażenia dla Działu Bezpieczeństwa oraz koszty wdrożenia i certyfikacji w zakresie normy ISO 9001.

14 Solvent Wistol S.A. Beneficjent Działania 2.2 Schemat B
Miasto Oświęcim Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności Solvent Wistol S.A. poprzez inwestycję w urządzenia laboratoryjne do prowadzenia prac badawczo rozwojowych Przedsiębiorstwo Solvent Wistol S.A. oferuje produkty chemiczne, szeroko stosowane w różnych dziedzinach przemysłu. Spółka jest jedynym producentem octanu n-butylu w Polsce, który stosuje się głownie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów. W 2004 roku otrzymała Gazele Biznesu. Z dotacji zakupiła urządzenia laboratoryjne, aby prowadzić prace badawczo-rozwojowe w celu ulepszania swoich produktów. Kwota dofinansowania: zł

15 Archon Sp. z o.o. Dwukrotny Beneficjent Działania 2.1 Schemat A
Trzebinia (powiat chrzanowski) Projektowanie narzędzi, ich dobór do warunków panujących w górotworze, opracowywanie technologii wiertniczych na konkretne potrzeby klientów, to główne obszary działalności firmy Archon Sp. z o.o. Pierwszy projekt realizowany przez przedsiębiorstwo polega na wprowadzeniu dwóch nowych produktów m.in. rur okładzinowych. Drugi dotowany projekt polega na wyposażeniu firmy Archon Sp. z o.o. w nowoczesne, wysokowydajne i ekonomiczne maszyny produkcyjne: szybkoobrotową zgrzewarkę tarciową, tokarkę CNC oraz frezarkę uniwersalną. Dzięki dofinansowanym projektom: poszerzono możliwości produkcyjne poszerzono ofertę produktową i usługową Wartość dofinansowania: zł

16 Zbigniew Kotulski Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
Ingremio – Peszel Zbigniew Kotulski Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Beneficjent Działania 2.1 Schemat A Bolesław (powiat olkuski) Tytuł projektu: Utworzenie linii produkcyjnej rur preizolowanych wraz z odzyskiem materiałowym odpadów pianek izolacyjnych Ingremio - Peszel jest obecnie czołową w Polsce i konkurencyjną w skali europejskiej firmą wytwarzającą przewody osłonowe z tworzyw sztucznych m.in. przewody osłonowe dla motoryzacji, budownictwa, sprzętu AGD czy rury medialne dla instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Dofinansowany projekt opiera się na stworzeniu 2 nowych linii technologicznych – linii do produkcji rur preizolowanych w zwojach do 1000 m rury oraz linii technologicznej do odgazowania ścinków pianek izolacyjnych i przetworzenia ich na regranulat. Połączenie inwestycji w produkcję rur preizolowanych z budową ciągu technologicznego aglomeratora pozwala na ponowne wykorzystanie materiału odpadowego. Kwota dofinansowania: 1 mln zł

17 TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Utworzenie pierwszego w Polsce sektora produkcji termoplastu – wdrożenie innowacji w ramach TES Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo TES produkuje farby ceramiczne do szkła samochodowego. Posiada też szeroką ofertę produktów do dekoracji szkła użytkowego (butelki, szklanki, kieliszki). Wszystkie emalie produkowane przez przedsiębiorstwo TES mogą być przygotowane z różnymi mediami, w zależności od sposobu nanoszenia oraz efektu i wzoru końcowego jaki pragnie uzyskać zleceniodawca. Emalie do szkła płaskiego mają zastosowanie także w szkle architektonicznym. Większość farb ceramicznych używana jest jako pasty termoplastyczne. Firma oferuje farby ceramiczne w podstawowych kolorach, jak również dobór kolorów na podstawie palety w systemie RAL, Pantone, NCS, a także według wzorców dostarczanych przez klienta. W 2012 roku firma TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. otrzymała Gazele Biznesu. TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. Beneficjent Działania 2.1 Schemat A Miasto Olkusz

18 TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o.
Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym. Firma wprowadziła innowację w ramach realizowanego procesu produkcji farb. W wyniku realizacji projektu dokonano zakupu urządzeń typu młyn trzyrolkowy, mikser i cyfrowy lepkościomierz do termoplastów. Dzięki zwiększeniu zatrudnienia przedsiębiorstwo TES Sp. z o.o. stało się małą firmą. Wartość dofinansowania: TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. Beneficjent Działania 2.1 Schemat A Miasto Olkusz

19 Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa JARDREW
Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności firmy Jardrew poprzez zakup innowacyjnej maszyny do łączenia drewna. Firma JARDREW produkuje wysokiej jakości atestowane łóżeczka i meble dla dzieci (szafki, komody, przewijaki), a także kompletne zestawy meblowe oraz akcesoria do mebli dziecięcych (szczebelki, szuflady). Produkty firmy zostały wyróżnione w konkursie „Świat Przyjazny Dziecku”. Firma JARDREW posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa JARDREW Jarosław Kiepura Beneficjent Działania 2.1 Schemat A Jordanów (powiat suski)

20 Jordanów (powiat suski)
Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa JARDREW Beneficjent Działania 2.1 Schemat A Jordanów (powiat suski) Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnej linii do łączenia elementów drewnianych na długość tzw. linia do łączenia na mikro wczepy. Kompletna linia produkcyjna służy do scalania małych kawałków drewna, które do tej pory były odrzucane z produkcji z uwagi na niewielkie wymiary. Obecnie można je łączyć w długie listwy, które są wykorzystywane do produkcji łóżeczek. Łóżeczka dziecięce marki JARDREW sprzedawane są w polskich i zagranicznych sklepach dziecięcych. Wartość dofinansowania:

21 Kazimierz Kłaput, Artur Kłaput, Robert Malik S.C.
Firma TWOGU istnieje od 1982 roku. Produkuje półfabrykaty do produkcji obuwia (podeszwy, podpodeszwy, otoki obuwnicze). W wyniku realizacji projektów przedsiębiorstwo TWOGU uruchomiło produkcję nowych wyrobów jakimi są cholewki do obuwia z wycinanymi wzorami oraz wycinane elementy zdobnicze do cholewek. Oferta firmy poszerzyła się o nowe wyroby według nowego wzornictwa, których wykonanie umożliwiają nabyte urządzenia: maszyny szyjące, ścieniarka elektroniczna do skór, frezarka do obróbki brzegów spodów i powierzchni spodów płaskich, nitowarka, ploter i lasery. Przedsiębiorstwo TWOGU wykonuje projektowanie i konstruowanie wzorów dla producentów obuwia. Firma TWOGU Kazimierz Kłaput, Artur Kłaput, Robert Malik S.C. Dwukrotny Beneficjent Działania 2.1 Schemat A Klecza Dolna (powiat wadowicki) Wartość dofinansowania: zł

22 ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków II piętro
Bezpłatny Punkt Konsultacyjny Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Zespół Informacji i Promocji ul. Jasnogórska 11, Kraków II piętro, pokój nr 206 UWAGA! W celu skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego prosimy wcześniej ustalić telefonicznie datę i godzinę konsultacji. Infolinie: /92/93/94/10 Siedziba MCP ul. Jasnogórska 11, Kraków II piętro

23 Dziękuję za uwagę Rafał Solecki Dyrektor


Pobierz ppt "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google