Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Robert Godek Starosta Strzyżowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Robert Godek Starosta Strzyżowski"— Zapis prezentacji:

1 Robert Godek Starosta Strzyżowski
WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

2 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Powiat Strzyżowski położony jest w obszarze problemowym środkowo – zachodnim województwa podkarpackiego, charakteryzującym się dominacją obszarów wiejskich oraz wieloma barierami wewnętrznymi utrudniającymi jego rozwój

3 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
A. Liczba podmiotów gospodarczych B. Udział użytków rolnych w powierzchni ogółem C. Telefoniczne łącza główne D. Stopa bezrobocia E. Liczba pracujących F. Udział powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych G. Produkcja sprzedana przemysłu 160 140 120 A 100 G 80 60 B 40 20 F C E D Polska = 100 Województwo Powiat

4 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Powiat zajmuje obszar 503 km2, w 2001 r. mieszkało na tym terenie mieszkańców, tworzy go pięć gmin zbiorowych powstałych na obszarach dawnych gromad w 1973 r., jedno miasto Strzyżów. Tradycyjnie jest to typowy dla Podkarpacia obszar rolniczy z funkcjami przemysłowymi

5 PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU (1)
WYSOKA RZESZÓW (MIASTO) KROSNO (MIASTO) POW. MIELECKI POW. DĘBICKI POW. STALOWOWOLSKI POW. JASIELSKI ŚREDNIA POW. KROŚNIEŃSKI POW. SANOCKI POW. JAROSŁAWSKI POW. LEŻAJSKI POW. ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI NISKA POW. RZESZOWSKI POW. PRZEWORSKI POW. PRZEMYSKI TARNOBRZEG (MIASTO) POW. TARNOBRZESKI POW. ŁAŃCUCKI PRZEMYŚL (MIASTO) POW. KOLBUSZOWSKI POW. BIESZCZADZKI POW. STRZYŻOWSKI POW. BRZOZOWSKI POW. NIŻAŃSKI POW. LUBACZOWSKI STOPA BEZROBOCIA (2) Pod względem rozwoju gospodarczego Powiat Strzyżowski zajmuje niską pozycję konkurencyjną na tle innych powiatów Województwa Podkarpackiego

6 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
5858 1593 17836 8935 poza rolnictwem indywidualnym w rolnictwie indywidualnym bezrobotni pozostali Największa grupa ludności Powiatu związana jest z rolnictwem. W r było to osób, w tym roku 8935 osób pracowało na terenie Powiatu poza rolnictwem indywidualnym a 5858 było zarejestrowanych jako bezrobotne

7 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
20% 19,70% 19,80% 19% 18,70% 17,90% 17,90% 17,10% 18,10% 17,40% 16,40% 16,90% 15,30% 15,30% 16,20% 17,80% 17% 14,60% 14,50% 16,90% 13,50% 15,30% 17,30% 16% 13,30% 15,70% 14,90% 12,30% 12,30% 15% 14,30% 12,50% 13,20% 13,10% 7,00% 10,30% 10,40% 6,60% 6,50% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Bezrobocie jest niewątpliwie największym problemem społecznym Powiatu w ciągu ostatniego dziesięciolecia

8 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Wykres nr 8 - Udział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w stosunku do liczby ludności w 1999 r. 10 7,92 8 5,9 6 4,15 4 2 Polska Województwo Powiat udział podmiotów gospodarczych Udział podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby ludności jest w powiecie stosunkowo niski w odniesieniu do udziału wojewódzkiego i ogólnokrajowego

9 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
3500 3009 3000 2808 2376 2502 2323 2500 2134 1958 1628 1774 1850 2000 1444 1500 1173 883 1000 500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Liczba podmiotów gospodarczych Jednym z największych sukcesów naszej społeczności ostatnich kilkunastu lat jest wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych, dzięki którym w znacznym stopniu łagodzone są skutki bezrobocia na tym terenie

10 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
47 59 241 117 146 368 102 414 217 217 932 Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo Przemysł Budownictwo Handel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i łączność Obsługa nieruchomości i firm Wycinek 7 Edukacja Ochrona zdrowia i opieka społeczna Hotele i restauracje Pośrednictwo finansowe Pozostali Podmioty gospodarcze zlokalizowane w powiecie działają w różnych branżach. Najwięcej zarejestrowanych podmiotów w zdecydowanej większości prywatnych funkcjonuje w handlu, następnie w budownictwie i przemyśle

11 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
12000 11162 11279 10881 11000 10067 9362 9530 10000 8935 9000 8286 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Liczba pracujących na terenie powiatu Aktywność gospodarcza przekłada się na wzrastającą liczbę osób pracujących na terenie powiatu – dane wg informacji własnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

12 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
119 441 1217 110 539 2907 1354 496 427 396 942 2331 Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo Działalność produkcyjna Budownictwo Handel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i łączność Obsługa nieruchomości i firm Administracja publiczna i obrona narodowa Edukacja Ochrona zdrowia i opieka społeczna Hotele i restauracje Pośrednictwo finansowe Pozostali Pod względem liczby pracujących najwięcej osób zatrudniają firmy prowadzące działalność produkcyjną, następnie działające w handlu, edukacji, opiece społecznej i ochronie zdrowia oraz budownictwie

13 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W LATACH 2002 - 2010
Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE W roku 2002 Rada Powiatu przyjęła Strategię rozwoju powiatu strzyżowskiego na lata 2002 – 2010, wyznaczając m.in. mocne i słabe strony powiatu, strategiczne pola rozwoju, kierunki zmian i oczekiwane priorytety rozwoju STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W LATACH

14 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Rolnictwo, turystyka i agroturystyka Edukacja ogólna, zawodowa i menedżerska Infrastruktura komunikacyjna i ochrona środowiska Inicjatywy lokalne i współpraca regionalna Gospodarka i przedsiębiorczość 1 3 4 5 2 Wyznaczone w wizji rozwoju powiatu strzyżowskiego pola strategiczne rozwoju powiatu stanowią komplementarną całość

15 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Pierwszym priorytetem strategii rozwoju powiatu strzyżowskiego jest : „wykorzystanie warunków glebowo – klimatycznych i walorów przyrodniczo – krajobrazowych obszaru powiatu w celu rozwoju opłacalnych gałęzi produkcji rolniczej oraz różnych form rekreacji i turystyki” Dla terenu Powiatu położonego w pobliżu stolicy województwa i ważnych centrów regionalnych szczególnie wskazany jest rozwój różnych form krótkiego wypoczynku, a turystyka i rekreacja stać się powinna istotnym źródłem dochodów rodzin na obszarach wiejskich, na których powinny też rozwijać się opłacalne gałęzie produkcji rolniczej, dostosowanej do struktury i jakości gleb i wielkości gospodarstw rolnych

16 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Drugim priorytetem strategii rozwoju powiatu strzyżowskiego jest: „tworzenie warunków oraz wspieranie rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako podstawowe działanie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu” Działania w tym zakresie powinny zmierzać do wzmocnienia potencjału, jaki tkwi w gospodarce i przedsiębiorstwach powiatu, szczególnie w sektorze MŚP oraz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na tym terenie

17 „dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy”
Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Trzecim priorytetem „Strategii rozwoju powiatu strzyżowskiego” jest: „dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy” Priorytet ten oznacza zwrócenie szczególnej uwagi na system edukacji, którego zadaniem jest wspomaganie i generowanie pozytywnych zmian w gospodarce powiatu a zadaniem dla samorządu powiatowego jest stworzenie pełnej i progresywnej oferty edukacyjnej

18 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Czwartym priorytetem strategii rozwoju powiatu strzyżowskiego jest: „rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego oraz działania służące ochronie środowiska naturalnego” W celach strategicznych i kierunkach działań w ramach tego priorytetu dla samorządu powiatowego szczególnie ważna jest modernizacja dróg powiatowych, których zły stan jest istotną barierą w rozwoju regionu, a także budowa nowych połączeń drogowych, w tym drogi ekspresowej S - 19

19 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Piątym priorytetem strategii rozwoju powiatu strzyżowskiego jest: „aktywizacja i integracja społeczności powiatu strzyżowskiego wokół programów wspierających jego rozwój” Poprzez wyznaczenie tego priorytetu chcemy wspierać tradycyjną aktywność mieszkańców powiatu, realizować różnorodne programy wzmacniające poczucie powiatowej tożsamości, organizować współpracę różnych środowisk służącą osiąganiu wyznaczonych celów poprawiających poziom i jakość życia mieszkańców

20 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Pomoc przedsiębiorcom, wspieranie rozwoju naszych firm i wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców naszego powiatu to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawiamy przed naszym samorządem

21 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Naszym celem jest stałe wspieranie sfery gospodarki w powiecie poprzez rozwój instytucji otoczenia biznesu i ułatwianie dostępu do różnorodnych programów pomocowych a także aktywne poszukiwanie inwestorów

22 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Działania, które w tej dziedzinie chcemy podejmować to m.in.: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw wspomaganie pozytywnych procesów restrukturyzacyjnych w gospodarce promocja przedsiębiorczości i postaw menedżerskich wśród mieszkańców aktywne poszukiwanie inwestorów zewnętrznych i tworzenie sprzyjających warunków do inwestowania na terenie powiatu wykorzystanie dostępnych środków z funduszy krajowych i zagranicznych do tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego powiatu tworzenie instytucji otoczenie biznesu wspomagających sferę gospodarki

23 Robert Godek Starosta Strzyżowski WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Podejmowanie przez samorząd inicjatyw wspierających rozwój gospodarczy napotyka na wiele ograniczeń, związanych przede wszystkim z przepływem środków finansowych pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym i pozarządowym, czego nasz samorząd kilkakrotnie już doświadczył przygotowując we współpracy z Powiatowym Forum Gospodarczym w Strzyżowie programy finansowane z zewnątrz, mające na celu rozwój gospodarczy powiatu Mimo to uważamy, że działanie w tym zakresie stanowi obowiązek władz samorządowych wszystkich szczebli, zwalczenie plagi bezrobocia może bowiem nastąpić tylko poprzez rozwój gospodarczy

24 Robert Godek Starosta Strzyżowski
WIZJA ROZWOJU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO


Pobierz ppt "Robert Godek Starosta Strzyżowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google