Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leasing alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leasing alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Leasing alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw.
Źródła Finansowania Przedsiębiorstw Leasing alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Warszawa, 27 stycznia 2012

2 Lista członków Związku Polskiego Leasingu
Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o.o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Getin Leasing S.A. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A. Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

3 Leasing jako alternatywa dla innych źródeł finansowania przedsiębiorstw
Kredyt a leasing Kredyt – przedmiotem umowy są pieniądze Leasing – przedmiotem umowy jest rzecz

4 Podstawy funkcjonowania
Leasing jako alternatywa dla innych źródeł finansowania przedsiębiorstw Kredyt a leasing Leasing, podobnie jak kredyt, jest usługą finansową Podstawy funkcjonowania ■ Kredyt – Prawo bankowe ■ Leasing – zdefiniowany w Kodeksie Cywilnym od 2001 r. Obie regulacje zapewniają bezpieczeństwo stronom transakcji

5 Struktura właścicielska firm leasingowych w procentach
Leasing jako alternatywa dla innych źródeł finansowania przedsiębiorstw Firmy leasingowe finansują się w tych samych źródłach co banki ■ Bankowe ■ Producenckie ■ Niezależne Struktura właścicielska firm leasingowych w procentach Źródło: ZPL

6 Firmy leasingowe finansują się w tych samych źródłach co banki...
Leasing jako alternatywa dla innych źródeł finansowania przedsiębiorstw Firmy leasingowe finansują się w tych samych źródłach co banki... a) emisja papierów dłużnych b) sekurytyzacja należności leasingowych c) środki od europejskich instytucji finansowych, np. EBI, EBOR d) rynek międzybankowy .... a więc koszty finansowania są zbliżone, ale leasing to coś więcej niż tylko finansowanie

7 Leasing to także elementy usługi dzierżawy
Leasing jako forma finansowania zakupów środków trwałych Leasing to także elementy usługi dzierżawy Przez cały okres leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa, a dzięki temu: ● mniejsze są oczekiwania, co do zabezpieczeń ● procedury są prostsze i szybsze, dzięki czemu zmniejszają się koszty przygotowania transakcji ● W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu amortyzuje finansujący, a korzystający do kosztów uzyskania przychodu zalicza zarówno kapitał, jak i odsetki W efekcie....

8 Zalety leasingu jako formy finansowania zakupów środków trwałych
Dlaczego cechy leasingu są zaletami? ● indywidualne dopasowanie struktury kosztów do spodziewanego poziomu przychodów, optymalizuje rozliczenia podatkowe ● w leasingu operacyjnym możliwość rozłożenia VAT na raty, szczególnie istotne dla podmiotów, którym nie przysługuje prawo do rozliczenia VAT ● w leasingu pozabilansowym możliwość poprawienia wskaźników zadłużenia Leasing to także dobre warunki... Wieloletnie doświadczenie firm leasingowych jako nabywców dóbr inwestycyjnych to dla ich klienta efekt w postaci korzystnych warunków : ● zakupów, ● ubezpieczenia ● serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

9 Prawne uregulowania leasingu w obrocie gospodarczym
Leasing w aspekcie podatku dochodowego Leasing operacyjny Leasing finansowy odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje finansujący; czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje korzystający; kosztem uzyskania przychodów korzystającego jest element odsetkowy każdej z rat leasingowych Umowa kwalifikowana na gruncie ustaw o podatkach dochodowych jako umowa leasingu operacyjnego musi spełniać następujące warunki: • jeżeli przedmiotem umowy są podlegające amortyzacji rzeczy ruchome, umowa musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, • jeśli przedmiotem umowy są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, umowa ta musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 10 lat, • suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych.

10 Prawne uregulowania leasingu w obrocie gospodarczym
Leasing w aspekcie podatku VAT Leasing operacyjny Leasing finansowy leasing traktowany jako usługa; podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami) w większości przypadków leasing traktowany jako dostawa towarów; podatek VAT naliczany jest „z góry" z chwilą wydania przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu przez korzy- stającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami) Leasing w świetle ustawy o rachunkowości Leasing operacyjny Leasing finansowy przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych finansującego (jednak kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych) przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych korzystającego (jednak kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych)

11 Prawne uregulowania leasingu w obrocie gospodarczym
Leasing a rachunkowość Zgodnie z przewidzianymi w ustawie o rachunkowości zasadami, środek trwały będący przedmiotem leasingu zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: ■ przenosi własność przedmiotu umowy leasingu na korzystającego po zakończeniu okresu jej trwania, ■ zawiera prawo do nabycia przedmiotu leasingu przez korzystającego, po zakończeniu okresu na jaki została zawarta, za cenę niższą od wartości rynkowej z dnia nabycia – chodzi w tym przypadku o nabycie środka trwałego przez korzystającego, ■ okres, na jaki została zawarta, pokrywa się w przeważającej części z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może on być krótszy niż ¾ tego okresu - prawo własności środka trwałego może być (ale nie musi), po okresie trwania umowy, przeniesione na korzystającego,

12 Prawne uregulowania leasingu w obrocie gospodarczym
Leasing a rachunkowość ■ ustalona w dniu zawarcia umowy suma opłat, pomniejszonych o dyskonto i przypadających do zapłaty opłat w okresie jej obowiązywania, przewyższa 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy - w sumie opłat branej pod uwagę przy weryfikacji tego warunku uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić z tytułu jego nabycia; nie bierze się natomiast pod uwagę płatności na rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie środka trwałego, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie, ■ zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie, ■ przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający, ■ przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego – spełnienie tego warunku oznacza, iż z dużą dozą prawdopodobieństwa środek trwały zostanie nabyty przez korzystającego, nawet jeśli nie zostało to wprost przewidziane w umowie.

13 Prawne uregulowania leasingu w obrocie gospodarczym
Leasing a rachunkowość/podatki Zarówno w przypadku ustaw podatkowych, jak i ustawy o rachunkowości o leasingu finansowym mówi się w sytuacji, gdy to korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy, natomiast o leasingu operacyjnym – kiedy odpisów tych dokonuje finansujący. Jednak kryteria ustalenia, która ze stron dokonuje odpisów amortyzacyjnych w ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości są całkowicie odmienne. Leasing operacyjny z punktu widzenia przepisów podatkowych może być uznany za leasing finansowy na gruncie prawa bilansowego.

14 Najaktywniejsze inwestycyjnie regiony
Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą Najaktywniejsze inwestycyjnie regiony Województwa o największych inwestycjach wykorzystują także najlepiej środki unijne i najchętniej korzystają z leasingu. Najbardziej aktywne województwa w tym zakresie to woj. mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i podkarpackie. Udział inwestycji w danym województwie w ogóle inwestycji MŚP w 2009 Udział pozyskanych środków unijnych w danym województwie w ogóle pozyskanych środków unijnych przez MŚP Udział wartości umów leasingowych w danym województwie w ogólnej wartości umów leasingowych MŚP 10,4% 5,5% 5,7% 2,6% 2,3% 4,1% 1,3% 2,9% 2,0% 2,3% 2,4% 4,3% 4,9% 4,4% 20,4% 23,3% 31,7% 2,1% 2,0% 1,8% 9,7% 10,5% 5,5% 7,9% 4,5% 3,4% 5,2% 3,1% 7,3% 4,6% 7,14% 2,4% 1,7% 1,9% 2,38% 1,4% 1,5% -okazuje się, że województwa o największych inwestycjach wykorzystują także najlepiej środki unijne i najchętniej korzystają z leasingu -Najbardziej aktywne województwa to woj. mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i podkarpackie 11,9% 11,0% 7,7% 11,1% 6,4% 3,9% 5,9% 2,8% 14

15 Mimo trudnych warunków polscy przedsiębiorcy świetnie sobie radzą
Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą Mimo trudnych warunków polscy przedsiębiorcy świetnie sobie radzą Żaden z ankietowanych nie określił warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jako bardzo łatwe. Pomimo tego, że 2/3 przedsiębiorców uważa, że warunki do prowadzenia firmy są trudne, jedynie 18% przedsiębiorstw uważa swoją sytuację ekonomiczną za złą, a ponad 40% uważa, że ich firmy są w dobrej kondycji. Warunki do prowadzenia firmy w Polsce w ocenia firm z sektora MŚP Ocena sytuacji ekonomicznej firmy przez przedsiębiorców z MŚP w 2011 Zdobyć dane -aż 2/3 przedsiębiorców uważa, że warunki do prowadzenia firmy są trudne, ale tylko 18% przedsiębiorstw uważa swoją sytuację ekonomiczną za złą -Ponad 40% przedsiębiorców uważa, że ich firmy są w dobrej kondycji -Po prostu: mimo trudnych warunków, polscy przedsiębiorcy świetnie sobie radzą. Źródło: Badanie „MŚP pod lupą”, TNS Pentor dla EFL 15

16 Finansowanie nie jest barierą rozwoju
Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą Finansowanie nie jest barierą rozwoju Występują duże różnice w definiowaniu przez przedsiębiorców głównych barier w zależności od regionu. Przedsiębiorcy z różnych regionów w odmienny sposób postrzegają procedury prawne i system podatkowy, mimo, że jest jednolity na terenie całego kraju. Finansowanie jest barierą jedynie dla kilkunastu procent firm MŚP. Finansowanie nie jest wcale główną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce! 28% 33% 38% 33% 17% 39% 41% 35% 32% 29% 50% 21% 21% 36% 54% 40% 32% 25% 31% 50% 25% 32% 27% 25% 37% 34% 20% 35% 27% 18% 24% 40% 60% -Panuje powszechna opinia, że skomplikowane procedury i niejasne prawo to główne bariery rozwoju MŚP, nasze badania to potwierdzają -Okazuje się, że finansowanie nie jest wcale główną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce -Ale nie w każdym regionie panują takie same nastroje, widzimy bardzo duże różnice w definiowaniu przez przedsiębiorców głównych barier w zależności od regionu 44% 25% 31% 13% 35% 38% 22% 48% 43% 22% 35% 33% 31% Źródło: Badanie „MŚP pod lupą”, TNS Pentor dla EFL 16

17 Leasing najłatwiejszym źródłem finansowania
Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą Leasing najłatwiejszym źródłem finansowania Według firm z sektora MŚP najłatwiej dostępnym zewnętrznym źródłem finansowania jest leasing. Na kolejnych miejscach znajduje się kredyt bankowy i faktoring. Za najtrudniej dostępne formy zewnętrznego finansowania MŚP uważają fundusze unijne i środki z międzynarodowyc h instytucji finansowych. Leasing jest najłatwiejszym do pozyskania źródłem finansowania – w tej kategorii przewyższa nawet kredyt bankowy. Ponad trzy czwarte przedsiębiorców uważa, że skorzystanie z leasingu jest łatwe lub bardzo łatwe. Wzrost wartości rynku leasingu potwierdza te wyniki – przedsiębiorcy chcą i starają się korzystać z finansowania z takich źródeł, które są dla nich najbardziej dostępne. Źródło: Badanie „MŚP pod lupą”, TNS Pentor dla EFL 17

18 Bariery w korzystaniu z finansowania
Badanie „MŚP pod lupą”, TNS Pentor dla Europejskiego Funduszu Leasingowego Bariery w korzystaniu z finansowania Leasing jest najlepiej dostępnym źródłem finansowania, ponieważ cechuje go minimum biurokracji, możliwość zastosowania uproszczonych procedur, występują mniejsze oczekiwania co do zabezpieczeń i wymogów zdolności kredytowej

19 Ponad 90% przedsiębiorców ma wiedzę o leasingu
Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą Ponad 90% przedsiębiorców ma wiedzę o leasingu Firmy z sektora MŚP mają dużą wiedzę na temat finansowania kredytem i leasingiem. Dla małych i średnich przedsiębiorstw informacje na temat warunków i procedur są najważniejsze do podjęcia decyzji o finansowaniu. Aż 35% ankietowanych odpowiedziała, że nie czuje żadnych potrzeb w zakresie pozyskiwania informacji na temat zewnętrznych form finansowania. Wiedza MŚP o zewnętrznych źródłach finansowania Informacje potrzebne do podjęcia decyzji o finansowaniu Mali i średni przedsiębiorcy deklarują, że tylko o kredycie oraz o leasingu mają dużą wiedzę. Dobrą wiedzę o funduszach unijnych deklaruje już tylko co trzeci przedsiębiorca. Te wyniki badania pokazują, że istnieje luka informacyjna w zakresie wiedzy przedsiębiorców o różnych źródłach zewnętrznego finansowania. Źródło: Badanie „MŚP pod lupą”, TNS Pentor dla EFL 19

20 Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt
Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą Przedsiębiorcy chcieliby więcej doradztwa przy wyborze źródła finansowania Małe i średnie przedsiębiorstwa ufają instytucjom finansowym i jednocześnie wystawiają im bardzo dobre oceny, jeśli chodzi o doradztwo w zakresie doboru właściwego źródła finansowania inwestycji. 71% firm uważa, że instytucje finansowe zdecydowanie powinny udzielać wszelkich informacji potrzebnych, aby skorzystać z finansowania. Czy firmy z MŚP sięgają po poradę w kwestii finansowania? Pomoc instytucji przy uzyskaniu finansowania Połowa przedsiębiorców nie szuka żadnych porad w kwestiach dotyczących finansowania. Zaledwie 20% szuka takich porad w instytucjach finansowych. A jednocześnie aż 71% przedsiębiorców uważa, że instytucje finansowe powinny udzielać wszystkich niezbędnych informacji w zakresie finansowania. Źródło: Badanie „MŚP pod lupą”, TNS Pentor dla EFL 20

21 Leasing w Polsce na tle Europy
Prezentacja autorstwa Europejskiego Funduszu Leasingowego pt. Przedsiębiorcy chcą informacji. Wnioski z raportu MŚP pod lupą Leasing w Polsce na tle Europy Miejsce Polski w pierwszej dziesiątce największych europejskich rynkach świadczy o mocnej pozycji polskiego leasingu w Europie. Pierwsza dziesiątka krajów obejmuje 86% całego rynku europejskiego leasingu. Dynamiczny wzrost w ubiegłym roku nastąpił tuż po kryzysie w roku, gdy firmy leasingowe w całej Europie odnotowały drastyczny spadek. Wartość rynku leasingu w krajach europejskich w 2010 [mld euro] Zmiana wartości rynku leasingu w krajach europejskich 2010/2009 -23,4% -20,4% -6,7% -36,8% -31,2% -2,8% -11,1% W 2010 roku rynek leasingu urósł w Polsce o ponad 30% - najszybciej w Europie Wartość rynku osiągnęła niespełna 7 mld euro. Rynek leasingu w Polsce jest bardziej rozwinięty niż rynku w takich porównywanych z nami krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak Czechy, Słowacja, czy Węgry i osiąga wartościowo podobną wielkość do Szwajcarii czy Holandii. Źródło: European Leasing Market, Annual Survay 2010, Leaseurope 21

22 Rozwój leasingu w Polsce
Łączna wartość rynku leasingu w latach * (mld zł) 33,1 ■ Ruchomości ■ Nieruchomości 31,1 Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe

23 Rozwój leasingu w Polsce
Wartość rynku leasingu nieruchomości w latach * (mld zł) Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe

24 Struktura rynku leasingu nieruchomości w 2008 – 2011*
Rozwój leasingu w Polsce Struktura rynku leasingu nieruchomości w 2008 – 2011* 2011 – mln 2008 – mln 2010 – mln ■ Przemysłowe ■ Biurowe ■ Handlowe i usługowe ■ Sportowo-rekreacyjne ■ Inne Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe

25 Rozwój leasingu w Polsce
Łączna wartość rynku leasingu ruchomości w latach (mld zł) Źródło: ZPL

26 Struktura rynku leasingu ruchomości w 2009 – 2011*
Rozwój leasingu w Polsce Struktura rynku leasingu ruchomości w 2009 – 2011* 2011 – mln 2009 – mln 2010 – mln ■ Pojazdy ■ Maszyny i urządzenia ■ IT ■ Samoloty, statki, kolej ■ Inne Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe

27 Rozwój leasingu w Polsce
Łączna wartość rynku leasingu pojazdów w latach 1997–2011* Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe

28 Rozwój leasingu w Polsce
Wartość leasingu wybranych grup pojazdów w latach * (w mln zł) Źródło: ZPL * 2011 r. – dane po III kw.

29 Rozwój leasingu w Polsce
Łączna wartość leasingu maszyn i urządzeń w latach * (w mln zł) Źródło: ZPL * 2011 r. – dane szacunkowe

30 Rozwój leasingu w Polsce
Wartość leasingu wybranych grup maszyn i urządzeń w latach * (w mln zł) Źródło: ZPL * 2011 r. – dane po III kw.

31 Struktura rynku leasingu maszyn i urządzeń w 2007 i 2010
Rozwój leasingu w Polsce Struktura rynku leasingu maszyn i urządzeń w 2007 i 2010 2007 – mln 2010 – mln ■ Sprzęt budowlany ■ Maszyny rolnicze ■ Maszyny poligraficzne ■ Maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu ■ Maszyny dla przemysłu spożywczego ■ Sprzęt medyczny ■ Sprzęt gastronomiczny ■ Wózki widłowe ■ Inne Źródło: ZPL

32 Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce
Leasing i kredyt – porównanie znaczenia w przemyśle % respondentów, którzy zadeklarowali, że korzystali z danego źródła finansowania Źródło: GUS

33 Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce
Leasing i kredyt – porównanie znaczenia w budownictwie % respondentów, którzy zadeklarowali, że korzystali z danego źródła finansowania Źródło: GUS

34 Dostawcy leasingu ogółem
Polecanie leasingu jako formy finansowania zakupu dla swoich klientów Czy Pana(i) firma poleca leasing jako formę finansowania zakupu dla swoich klientów? W % Źródło: Badanie CBM Indicator Dostawcy leasingu ogółem

35 Leasing jest obok kredytu
Pracujące aktywa na rynku inwestycyjnym Leasing jest obok kredytu najważniejszym źródłem finansowania inwestycji Pracujące aktywa na rynku inwestycyjnym w mld PLN Stan na Źródło: ZPL,NBP

36 Dziękuję za uwagę www.leasing.org.pl Związek Polskiego Leasingu
ul. Rejtana 17, Warszawa tel.: (22) fax: (22)


Pobierz ppt "Leasing alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google