Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 4 Obiektowość w obiektowo-relacyjnych bazach danych na przykładzie Oracle.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 4 Obiektowość w obiektowo-relacyjnych bazach danych na przykładzie Oracle."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 4 Obiektowość w obiektowo-relacyjnych bazach danych na przykładzie Oracle

2 Rodzaje obiektów Obiekty typów obiektowych Duże obiekty LOB
Java składowana w bazie danych

3 Zasadnicze pytanie Bazy danych są na ogół relacyjne, a aplikacje klienckie obiektowe. Dlaczego nie przejść na bazy danych obiektowe? Prawe wszystkie dane są aktualnie przechowywane w tabelach relacyjnych. Obiektowe bazy danych wydają się być mniej wydajne. Relacyjne bazy danych mogą być projektowane i używane przez osoby, które nie są programistami. Jak zbliżyć do siebie oba niespójne względem siebie modele danych?

4 Typ obiektowy Złożony typ danych definiowany przez użytkownika.
Hermetyzuje strukturę danych łącznie z metodami potrzebnymi do operowania na strukturze danych. Wyślij Atrybut Id_zam Info_klient Pozycje Status Anuluj Wyśw_Status Metoda Zatrzymaj

5 Struktura typu obiektowego
Specyfikacja typu Publiczny interfejs Deklaracje atrybutów Specyfikacje metod Ciało typu Prywatna implementacja Ciała metod

6 Tworzenie specyfikacji typu obiektowego
Składnia CREATE TYPE nazwa_typu AS OBJECT [(atrybut1 typdanych, atrybut2 typdanych, . . .] [MEMBER procedura1 | funkcja1 spec, procedura2 | funkcja2 spec, . . .)]

7 Tworzenie ciała typu obiektowego
Składnia CREATE TYPE BODY nazwa_typu AS [MEMBER procedura1 | funkcja1 body, procedura2 | funkcja2 body, . . .] END

8 Przykład SQL> CREATE TYPE name_typ AS OBJECT( f_name VARCHAR2(25),
l_name VARCHAR2(25), initials VARCHAR2(7), MEMBER FUNCTION full_name RETURN VARCHAR2, PRAGMA RESTRICT_REFERENCES( full_name, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS ));

9 Przykład SQL> CREATE TYPE BODY name_typ AS
MEMBER FUNCTION full_name RETURN VARCHAR2 IS BEGIN RETURN (l_name || ' ' || f_name ); END full_name; END;

10 Przykład SQL> CREATE TYPE emp_typ AS OBJECT( emp_id NUMBER(7),
name name_typ, -- typ obiektowy street VARCHAR2(25), city VARCHAR2(15), state CHAR(2), zip INTEGER, MEMBER FUNCTION get_name RETURN VARCHAR2, PRAGMA RESTRICT_REFERENCES(get_name, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS), MEMBER PROCEDURE set_l_name (v_name VARCHAR2));

11 Przykład SQL> CREATE TYPE BODY emp_typ AS
MEMBER FUNCTION get_name RETURN VARCHAR2 IS BEGIN RETURN (name.l_name ||' '|| name.f_name); END; MEMBER PROCEDURE set_l_name (v_name VARCHAR2) name.l_name := v_name;

12 Rodzaje metod MEMBER – z niejawnym pierwszym parametrem SELF – definiowanego typu danych. Metody służące do porównywania obiektów. STATIC – bez SELF; wywoływane type_name.method (np. metody konstruktorów obiektów definiowane przez użytkowników). Implementowane w PL/SQL, Java, C.

13 Rodzaje metod Metody konstruktorów obiektów – jeden zdefiniowany przez system (parametrami są atrybuty obiektu), inne przez użytkownika. Metody porównywania: MAP – przez odwzorowanie układu wartości atrybutów na liczbę; ORDER – bezpośrednio wylicza wynik porównania dwóch obiektów < to -1, = to 0, > to 1.

14 MAP CREATE TYPE rectangle_typ AS OBJECT ( len NUMBER, wid NUMBER, MAP MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER); CREATE TYPE BODY rectangle_typ AS MAP MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER IS BEGIN RETURN len * wid; END area; END;

15 ORDER CREATE TYPE location_typ AS OBJECT ( building_no NUMBER, city VARCHAR2(40), ORDER MEMBER FUNCTION match (l location_typ) RETURN INTEGER ); CREATE TYPE BODY location_typ AS ORDER MEMBER FUNCTION match (l location_typ) RETURN INTEGER IS BEGIN IF building_no < l.building_no THEN RETURN -1; ELSIF building_no > l.building_no THEN RETURN 1; ELSE RETURN 0; END IF; END; END;

16 Dziedziczenie (jednokrotne)
SQL> CREATE TYPE Person AS OBJECT ( first VARCHAR2(50), last VARCHAR2(50)) NOT FINAL; SQL> CREATE TYPE Emp UNDER Person ( salary NUMBER) FINAL; SQL> DECLARE x Emp:=Emp('Jan','Kowalski',10000); BEGIN DBMS_OUTPUT.Put_line(x.first||' '||x.last ||' '||x.salary); END; NOT FINAL – wymagane aby móc definiować podtypy.

17 Typ bez instancji NOT INSTANTIABLE
Nie posiada konstruktora. Nie można tworzyć obiektów tego typu. CREATE TYPE Address_t AS OBJECT(...) NOT INSTANTIABLE NOT FINAL; CREATE TYPE USAddress_t UNDER Address_t(...); CREATE TYPE IntlAddress_t UNDER Address_t(...);

18 Metoda bez instancji NOT INSTANTIABLE
Typ nie dostarcza implementacji metody. Typ, który zawiera metody bez instancji, musi sam być NOT INSTANTIABLE. Typ bez instancji może być definiowany jako podtyp typu z instancjami. Typ bez instancji nie może być FINAL.

19 Polimorfizm Przedefiniując dziedziczone metody w podtypie mamy możliwość zdefiniowania innego sposobu wykonania metod na obiektach podtypu. Obiekt podtypu może być użyty w kodzie w miejsce obiektu nadtypu – definiując dla różnych podtypów różne działania.

20 Przesłanianie CREATE TYPE Figure AS OBJECT (
NOT INSTANTIABLE MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER ) NOT INSTANTIABLE NOT FINAL; CREATE TYPE Rect UNDER Figure ( x NUMBER, y NUMBER, OVERRIDING MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER); CREATE TYPE BODY Rect AS OVERRIDING MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER IS BEGIN RETURN x*y; END; END;

21 Informacje w słowniku danych Oracle
Informacje o typach obiektowych znajdują się w USER_OBJECTS Informacje o metodach typów obiektowych znajdują się w USER_METHOD_PARAMS, USER_METHOD_RESULTS, USER_TYPE_METHODS

22 Tworzenie tabeli obiektowej i wywoływanie metod
SQL> CREATE TABLE name_table OF name_typ; SQL> INSERT INTO name_table VALUES('Marilyn','Monroe','MM'); SQL> SELECT nt.f_name, nt.full_name() FROM name_table nt;

23 Widoki tabeli obiektowej
Tabela jedno-kolumnowa: każdy wiersz jest obiektem; można wykonywać operacje obiektowe. Tabela wielokolumnowa: każdemu atrybutowi obiektu odpowiada jedna kolumna. Rodzaje obiektów wierszowe kolumnowe

24 Metoda konstruktora obiektu
SQL> CREATE TYPE tv_type AS OBJECT ( tv_category VARCHAR2(20), screen_size NUMBER(4)); DECLARE v_new_tv tv_type := tv_type('WEB tv', 32); v_alt_tv tv_type; BEGIN v_alt_tv := tv_type('Big Screen', 72); END; SQL> CREATE TABLE tv OF tv_type; SQL> INSERT INTO tv VALUES(tv_type('Color tv', '28'));

25 SELECT na tabeli obiektowej
Wynikiem zbiór wierszy: SELECT * FROM name_table p WHERE p.l_name LIKE 'M%'; Wynikiem zbiór obiektów: SELECT VALUE(p) FROM name_table p WHERE p.l_name LIKE 'M%'; „Kanoniczna” reprezentacja obiektu w SQL*Plus: -- NAME_TYP('Marilyn','Monroe','MM') DECLARE . . . p1 emp_typ; p2 emp_typ; . . . BEGIN SELECT VALUE(p) INTO p1 FROM person_tab p WHERE p.l_name = 'ALLEN'; p2 := p1; ... END;

26 INSERT do tabeli obiektowej
Bezpośrednio: BEGIN INSERT INTO name_table VALUES('Marilyn','Monroe','MM'); END; Z użyciem konstruktora typu obiektowego: BEGIN INSERT INTO name_table VALUES(name_typ('Marilyn','Monroe','MM')); END; CREATE TABLE department (dept_name varchar2(20), manager emp_typ, location VARCHAR2(20)); BEGIN INSERT INTO department VALUES('Education',emp_typ(7788,'John','Deer',..),.., 'Seattle',...); END;

27 UPDATE na tabeli obiektowej
BEGIN UPDATE name_table p SET p.l_name = 'Janusz' WHERE p.l_name = 'Jan'; END; Z użyciem konstruktora typu obiektowego: BEGIN UPDATE name_table p SET p = name_typ('Janusz','Kowalski','JK') WHERE p.l_name = 'Jan'; END;

28 DELETE na tabeli obiektowej
BEGIN DELETE FROM name_table p WHERE p.l_name = 'Janusz'; END;

29 Funkcja VALUE i pseudokolumna OBJECT_VALUE
SELECT VALUE(p) SELECT OBJECT_VALUE FROM person_obj_table p; FROM person_obj_table; Można ograniczyć do obiektów z podtypu: SELECT VALUE(p) FROM person_obj_table p WHERE VALUE(p) IS OF (part_time_student_typ); -- lub SELECT VALUE(p) FROM person_obj_table p WHERE VALUE(p) IS OF (ONLY part_time_student_typ); Można użyć do UPDATE: UPDATE person_obj_table p SET VALUE(p) = person_typ(12, 'Bob Jones', ' ') WHERE p.idno = 12;

30 Tabela relacyjna CREATE TABLE Emp1(    Empno NUMBER PRIMARY KEY,    Name Name_typ,   -- kolumna typu obiektowego    Sal NUMBER,    Kier REFERENCES Emp1);

31 OID, REF Każdy obiekt wierszowy jest jednoznacznie identyfikowany przez swój systemowy, obiektowy identyfikator OID, 16 bajtowy – stanowiący dodatkową, indeksowaną, jednoznaczną kolumnę w tabeli obiektowej (opcja OBJECT IDENTIFIER IS SYSTEM GENERATED w CREATE TABLE) – opcja domyślna. Gdy istnieje klucz główny, można jego wartości użyć jako OID (opcja OBJECT IDENTIFIER IS PRIMARY KEY w CREATE TABLE). Referencja REF – logiczny wskaźnik do obiektu wierszowego konstruowany z OID obiektu i metadanych.

32 Typ referencyjny CREATE TYPE Dept_Type AS OBJECT( Name VARCHAR2(10),
Loc VARCHAR2(50)); CREATE TYPE Emp_Type AS OBJECT( Name VARCHAR2(20), Sal Number, Dept_ref REF Dept_Type ); CREATE TABLE Obj_Emp OF Emp_Type (Dept_ref SCOPE IS Obj_Dept); CREATE TABLE Obj_Dept OF Dept_Type; CREATE TABLE Rel_emp( Id NUMBER PRIMARY KEY, Name VARCHAR2(20), Sal Number, Dept_ref REF Dept_Type SCOPE IS Obj_Dept);

33 Użycie referencji SELECT o.name, o.Dept_Ref.name FROM obj_emp o
NAME DEPT_REF.NAME KOWALSKI KADRY

34 Użycie referencji DECLARE x REF Dept_Type; BEGIN    SELECT REF(o) INTO x FROM obj_dept o WHERE o.name='KADRY';    INSERT INTO obj_emp VALUES('KOWALSKI',2000,x); END; Operatory: REF(o) – referencja do obiektu o DEREF(x) – obiekt o referencji x.

35 Tworzenie tabeli obiektowej z obiektami różnych podtypów
CREATE TABLE person_obj_table OF person_typ; INSERT INTO person_obj_table VALUES (person_typ(12, 'Bob Jones', ' ')); INSERT INTO person_obj_table VALUES (student_typ(5, 'Joe Lan', ‘ ', 12, 'HISTORY')); INSERT INTO person_obj_table VALUES (employee_typ(55, 'Jane Smith', ‘ ', 100, 'Jennifer Nelson')); INSERT INTO person_obj_table VALUES (part_time_student_typ(52, 'Kim Patel', ' ', 14, 'PHYSICS', 20));

36 Ograniczanie wartości w kolumnie tabeli obiektowej
CREATE TYPE office_typ AS OBJECT (office_id VARCHAR(10), location location_typ, occupant person_typ ) NOT FINAL; CREATE TABLE office_tab OF office_typ COLUMN occupant IS OF (ONLY employee_typ);

37 Kolekcje Atrybut typu obiektowego lub kolumna tabeli może być typu kolekcji: 1. VARRAY – typ tablicy jednowymiarowej (jak wektor) o ustalonym maksymalnym rozmiarze; 2. TABLE – typ tabeli zagnieżdżonej o nie ustalonym maksymalnym rozmiarze.

38 Przykład CREATE TYPE Projekt AS OBJECT ( Num_proj NUMBER(3), Tytuł VARCHAR2(35), Koszt NUMBER(7,2)); CREATE TYPE Lista AS VARRAY(3) OF Projekt; CREATE TABLE Wydziały ( Id_wydz NUMBER(2), Nazwa VARCHAR2(15), Budżet NUMBER(11,2), Projekty Lista);

39 Przykład c.d. INSERT INTO Wydziały VALUES(1,'Informatyka',100000, Lista(Projekt(1,'Analiza',123), Projekt(2,'Projekt',456))); SELECT w.Projekty FROM Wydziały w WHERE w.Nazwa = ‘Informatyka’; Projekty LISTA(PROJEKT(1,'Analiza',123),PROJEKT(2,'Projekt',456))

40 Kolekcje w PL/SQL CREATE OR REPLACE PROCEDURE Wypisz AS    lis Lista; BEGIN    FOR z IN (SELECT * FROM Wydzialy) LOOP       DBMS_OUTPUT.Put_line('Proj. Wydziału: '||z.Nazwa);       lis:=z.Projekty;       FOR i IN 1..lis.Count LOOP  DBMS_OUTPUT.Put_line(lis(i).Num_proj||' '||lis(i).Tytul);       END LOOP;    END LOOP; END;

41 Cykliczność powiązań CREATE TYPE Dept_Type; -- niepełna specyfikacja typu Dept_Type CREATE TYPE Emp_Type AS OBJECT(    Name VARCHAR2(20),    Sal NUMBER,    Dept_ref REF Dept_Type);  CREATE TYPE Pracownicy AS VARRAY(100) OF REF Emp_Type;

42 CREATE TYPE Dept_Type  -- powtórna, pełna specyfikacja typu Dept_Type AS OBJECT(    Name VARCHAR2(10),    Loc VARCHAR2(50),    Kadra Pracownicy); CREATE TABLE Obj_Dept OF Dept_Type; CREATE TABLE Obj_Emp OF Emp_Type (Dept_ref SCOPE IS Obj_Dept);

43 Składowanie obiektów Każdy obiektowy typ danych określa drzewo, w którego liściach znajdują się: atrybuty prostych typów danych jak NUMBER, VARCHAR2 lub REF; atrybuty typów kolekcji; atrybuty typów obiektowych rozwijają się w poddrzewa odpowiadające ich typom, jak również w poddrzewa wszystkich podtypów ich typów. Tabela obiektowa jest reprezentowana przez tabelę relacyjną, której kolumny odpowiadają atrybutom tego drzewa plus kolumny odpowiadające atrybutom drzew wszystkich podtypów danego typu.

44 Składowanie obiektów Oracle dodaje dodatkowe kolumny do tworzonej tabeli relacyjnej: dla generowanego przez system OID obiektu; dla każdego reprezentowanego typu – wartość logiczna czy NULL; dla każdego reprezentowanego typu posiadającego podtypy kolumnę określającą podtyp aktualnego obiektu (typeid). VARRAY jest zapisywane jako pojedyncza wartość INLINE lub BLOB. Dla kolumny typu tabeli zagnieżdżonej jest określona jedna tabela relacyjna z wierszami wszystkich tabel zagnieżdżonych zapisywanej w tej kolumnie. +Null

45 Perspektywy obiektowe
Alternatywnie, można samemu zdefiniować relacyjną bazę danych i udostępniać ją jako obiektową za pomocą perspektyw obiektowych. Zdefiniowanie typu obiektowego: atrybuty odpowiadają istniejącym kolumnom tabel relacyjnych. Zapisanie zapytania określającego jak wydobywać dane z tabel relacyjnych – kolumny w takiej kolejności jak atrybuty typu obiektowego. Określenie jednoznacznego identyfikatora umożliwiającego tworzenie wskaźników do obiektów w perspektywie (np. istniejący klucz główny). W przypadku złożonej perspektywy można użyć wyzwalaczy INSTEAD OF do przeprowadzania modyfikacji danych w perspektywie obiektowej. Aplikacje mogą działać na perspektywach obiektowych tak jakby to były tabele obiektowe.

46 Przykład CREATE TABLE emp_table (empnum NUMBER (5), ename VARCHAR2 (20), salary NUMBER (9,2), job VARCHAR2 (20)); CREATE TYPE employee_t AS OBJECT (empno NUMBER (5), ename VARCHAR2 (20), salary NUMBER (9,2), job VARCHAR2 (20)); CREATE VIEW emp_view OF employee_t WITH OBJECT IDENTIFIER (empno) AS SELECT e.empnum, e.ename, e.salary, e.job FROM emp_table e WHERE e.job = 'Developer';

47 REFERENCJE w perspektywie obiektowej
CREATE TYPE dept_t AS OBJECT ( deptno NUMBER, deptname VARCHAR2(20), address address_t); CREATE VIEW dept_view OF dept_t WITH OBJECT IDENTIFIER (deptno) AS SELECT d.deptno, d.deptname, address_t(d.deptstreet,d.deptcity,d.deptstate,d.deptzip) AS deptaddr FROM dept d; CREATE TYPE emp_t AS OBJECT ( empno NUMBER, ename VARCHAR2(20), salary NUMBER, deptref REF dept_t); CREATE OR REPLACE VIEW emp_view OF emp_t WITH OBJECT IDENTIFIER(empno) AS SELECT e.empno, e.empname, e.salary, MAKE_REF(dept_view, e.deptno) FROM emp e; CREATE TABLE dept ( deptno NUMBER PRIMARY KEY, deptname VARCHAR2(20), deptstreet VARCHAR2(20), deptcity VARCHAR2(10), deptstate CHAR(2), deptzip VARCHAR2(10)); CREATE TYPE address_t AS OBJECT ( street VARCHAR2(20), city VARCHAR2(10), state CHAR(2), zip VARCHAR2(10)); CREATE TYPE dept_t AS OBJECT ( deptno NUMBER, deptname VARCHAR2(20), address address_t ); SELECT e.empname, e.deptref.deptname FROM emp_view;

48 Podtabela (nie w Oracle)
CREATE TABLE demo_table ( id INTEGER PRIMARY KEY, txtdata VARCHAR(20)) ; CREATE TABLE demo_sub_table ( new_col VARCHAR(10), UNDER demo_table ) ; Wiersze wstawione do nad-tabeli demo_table, nie są widoczne przez select na pod-tabeli. Wiersze wstawione do pod-tabeli są widoczne przez select na nad-tabeli. W oparciu o:

49 Duże obiekty LOB Atrybut typu obiektowego Kolumna w tabeli
Wartość zmiennej w PL/SQL Foto (BLOB) Przepis (CLOB) Film (BFILE)

50 Anatomia obiektu LOB Lokator LOB Wartość LOB DECLARE lobloc BLOB;
BEGIN SELECT col1 INTO lobloc FROM LOB_Table WHERE col2=123; END; Lokator LOB Wartość LOB

51 Wewnętrzne obiekty LOB
Foto (BLOB) Przepis (CLOB)

52 Tabela z obiektami LOB SQL> CREATE TABLE employee 2 (emp_id NUMBER,
3 emp_name VARCHAR2(35), 4 resume CLOB, 5 picture BLOB);

53 Zewnętrzne obiekty LOB - zapisywane w pliku systemu operacyjnego
Film (BFILE)

54 Obiekt bazy danych - katalog DIRECTORY
lob_path = '/oracle/lob/' Film (BFILE)

55 Posługiwanie się obiektami LOB
Pakiet DBMS_LOB Wsparcie SQL - tabele, funkcje EMPTY_CLOB(), ... Katalog DIRECTORY, funkcja BFILENAME

56 Wstawianie obiektów LOB
SQL> INSERT INTO employee VALUES 2> (7897,'Jan Kowalski','Znakomity aktor', NULL); SQL> INSERT INTO employee VALUES 2> (7898,'Marilyn Monroe', EMPTY_CLOB(), 3> BFILENAME('IMG','MARILYN.IMG')); SQL> UPDATE employee SET resume = 2> (SELECT resume FROM employee 3> WHERE emp_name='Default') 4> WHERE emp_id = 4508;

57 Dopisywanie do obiektów LOB w PL/SQL
DECLARE lobloc CLOB; -- lokator LOB text VARCHAR2(2000); amount NUMBER; offset INTEGER; BEGIN text := 'tekst do wpisania do CLOB'; SELECT resume INTO lobloc lokator LOB FROM employee WHERE emp_id = 5887 FOR UPDATE; offset := DBMS_LOB.GETLENGTH(lobloc) + 1; amount := length(text); DBMS_LOB.WRITE (lobloc, amount, offset, text); COMMIT; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Wpisano ' || to_char(amount) ||' znaków'); END;

58 Usuwanie obiektów LOB Usunięcie wiersza z obiektem LOB:
SQL>DELETE FROM person_tab 2 WHERE pname = 'Opie Griffith'; Usunięcie obiektu LOB w wierszu: SQL>UPDATE person_tab SET resume = EMPTY_CLOB() 2 WHERE pname = 'Laura Roshto'; SQL> DELETE FROM lob_table_1 WHERE key = 21; SQL> DROP lob_table_1; SQL> TRUNCATE lob_table_1; SQL> UPDATE lob_table_1 SET blob_col = EMPTY_BLOB() 2 WHERE key = 12;

59 Pakiet DBMS_LOB Modyfikacje Tylko-odczyt COMPARE FILEGETNAME INSTR
GETLENGTH READ SUBSTR FILEEXISTS FILEISOPEN APPEND COPY ERASE TRIM WRITE FILECLOSE FILECLOSEALL FILEOPEN

60 READ i WRITE PROCEDURE READ ( lobsrc IN BFILE|BLOB|CLOB,
amount IN OUT BINARY_INTEGER, offset IN INTEGER, buffer OUT RAW|VARCHAR2 ) PROCEDURE WRITE ( lobdst IN OUT BLOB|CLOB, amount IN OUT BINARY_INTEGER, offset IN INTEGER := 1, buffer IN RAW|VARCHAR2 ) -- RAW dla BLOB

61 Programowanie obiektowe w bazie danych - Java składowana w bazie danych
Kod Javy może być zapisywany w bazie danych oraz może być realizowany na serwerze bazy danych tak jak kod języka SQL – w ramach tej samej sesji i tej samej transakcji. Obiekty Javy tworzone przy wykonywaniu kodu nie są składowane w bazie danych (tylko kod). Na serwerze bazy danych można wywołać tylko metody statyczne klas Javy.

62 import java. sql. ; import java. io. ; import oracle. jdbc. driver
import java.sql.*; import java.io.*; import oracle.jdbc.driver.*; public class GenericDrop { public static void dropIt (String object_type, String object_name)  throws SQLException {    // Połącz się z bazą danych Oracle używając sterownika JDBC    Connection conn = new OracleDriver().defaultConnection();    // Zbuduj instrukcję SQL    String sql = "DROP " + object_type + " " + object_name;    try {      Statement stmt = conn.createStatement();      stmt.executeUpdate(sql);      stmt.close();     }    catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());}  } }

63 Pierwsza metoda loadjava -user scott/tiger GenericDrop W SQL*Plus:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE DropIt( obj_type VARCHAR2, obj_name VARCHAR2) AS LANGUAGE JAVA NAME 'GenericDrop.dropIt(java.lang.String, java.lang.String)'; CALL DropIt('TABLE', 'Emp');

64 Druga metoda CREATE AND COMPILE JAVA SOURCE NAMED "Hello" AS public class hello {    public static String world() {       return "Hello World"; } }; CREATE OR REPLACE FUNCTION HelloWorld RETURN VARCHAR2 AS LANGUAGE JAVA NAME 'hello.world() return java.lang.string'; myString VARCHAR2; CALL HelloWorld() INTO :myString; PRINT myString;


Pobierz ppt "Wykład 4 Obiektowość w obiektowo-relacyjnych bazach danych na przykładzie Oracle."

Podobne prezentacje


Reklamy Google