Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"— Zapis prezentacji:

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dr inż. Arkadiusz Borowiec Zakład Nauk Ekonomicznych Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:
Nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia link Termin wykonania zamówienia link Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków link Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą link Opis sposobu przygotowywania ofert link Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert link Opis sposobu obliczenia ceny link Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert link Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

3 W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, siwz zawiera również:
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej 8) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

4 SIWZ W postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8, siwz może nie zawierać informacji, o których mowa w ust 1 pkt. 6,8 i 15. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający może określić w siwz, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom

5 Przekazanie siwz SIWZ przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust 2 Zamawiający może udostępnić siwz na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust 1

6 SIWZ – niejasności Wykonawca może się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie

7 SIWZ – zebranie wykonawców
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści siwz oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie

8 SIWZ – modyfikacja treści
Modyfikacja treści siwz nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8, termin na wprowadzenie tych zmian wynosi co najmniej 7 dni O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie

9 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”

10 Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: Europejskie aprobaty techniczne Wspólne specyfikacje techniczne Normy międzynarodowe Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, uwzględnia się w kolejności: Polskie Normy Polskie aprobaty techniczne Polskie specyfikacje techniczne

11 Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów dot. norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

12 Opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 94r. Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne

13 Termin wykonania zamówienia
Wobec tego, że zamówienie jest umową, chodzi w samej rzeczy o wskazanie terminu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający powinien mieć na uwadze przepisy Pzp traktujące o umowach w sprawach zamówień publicznych, w szczególności art. 142 i 143, tak do czasu na jaki mogą być zawarte, przedmiotu umowy, jak też dodatkowych wymagań w tym zakresie

14 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Są to warunki podmiotowe. Nie mogą wykraczać poza regulacje ustrojowe (np. w sprawie rodzajów dokumentów) Powinny być dostosowane do wielkości a także charakteru zamówienia i sytuacji na rynku, także w aspekcie uczciwej konkurencji Chodzi o warunki, które nie podlegają zmianom w toku postępowania o udzielenie zamówienia Warunki podane w siwz powinny być identyczne z tymi, które podano w ogłoszeniu o zamówieniu

15 Termin związania ofertą
Stan związania ofertą polega na tym, że oferent nie może w oznaczonym przez siebie terminie zapobiec zawarciu umowy w razie przyjęcia oferty przez adresata oferty Musi zatem w oznaczonym terminie liczyć się z przyjęciem oferty przez oblata, a w konsekwencji pozostawać w gotowości do wykonania umowy, co stanowi dla niego niewątpliwą uciążliwość, tym bardziej że stanu związania ofertą nie może odwołać

16 Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż: 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20mln euro, a dla dostaw lub usług 10mln euro 60 dni jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt. 1 i 2 W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

17 Opis sposobu przygotowywania ofert
Poza informacjami o charakterze stricte formalnym, dotyczącymi samego sposobu sporządzenia oferty oraz formy dokumentów potwierdzających wiarygodność wykonawcy, ponumerowania stron, parafowania naniesionych zmian czy opakowania oferty powinny to być informacje o: Konieczności zachowania pisemnej formy oferty i załączników Złożenia jednej oferty Języka w jakim oferta powinna być sporządzona Ilości egzemplarzy oferty Możliwości dokonania zmian w ofercie i jej cofnięcia Niedochowanie przez wykonawcę wymogów „techniczno-redakcyjnych nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty

18 Opis sposobu przygotowywania ofert
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: Jest niezgodna z ustawą Jej treść nie odpowiada treści siwz Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji link Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

19 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

20 Opis sposobu obliczenia ceny
Zamawiający jest zobowiązany określić swoje wymagania, najlepiej przez wskazanie kolejnych kroków, jakie powinien wykonać wykonawca aby ostatecznie otrzymać cenę oferty (brutto) W szczególności powinien wskazać sposób kalkulacji ceny Opis może przybrać formę tzw. formularza cenowego Przykładowo: Cenę za dowóz dzieci do szkół i przedszkola oraz na imprezy sportowe za 1km należy podać bez podatku i z podatkiem VAT. Cena powinna uwzględniać wszelkie wzrosty cen przewidziane w okresie obowiązywania umowy (olej napędowy, podatek VAT, akcyza i inne koszty)

21 Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Zamawiający nie może się ograniczyć tylko do podania nazw poszczególnych kryteriów przedmiotowych Wskazane jest przedstawienie kryteriów w postaci wzorów matematycznych Dopuszczalne jest stosowanie dwóch sposobów wyłaniania oferty najkorzystniejszej: Na podstawie kryterium najniższej ceny Na podstawie większej ilości kryteriów, przy czym będą to kryteria ekonomiczne i jakościowe Sposób oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria powinien być opisany równie precyzyjnie jak same kryteria Ocena oferty jest tym bardziej obiektywna im mniej jest kryteriów niemierzalnych i im precyzyjniejszy jest opis sposobu dokonania oceny ofert

22 Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Wc - 100% W celu wyboru najkorzystniejszej oferty po uwzględnieniu kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: Cof = (Cmin / C) x Wc Cof liczba uzyskanych punktów wg ustalonego kryterium Cmin - najniższa cena C cena zaproponowana przez oferenta Wc waga kryterium cena Przy zastosowaniu tej metodyki, dla każdej oferty zostanie wyliczony Cof – wskaźnik oceny oferty mniejszy bądź równy 100 pkt. będący średnią arytmetyczną wszystkich członków Komisji. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wygrywa przetarg.

23 Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:
wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. POWRÓT


Pobierz ppt "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google