Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 System zarządzania komponentem regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 System zarządzania komponentem regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 1 System zarządzania komponentem regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

2 2 Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013 29 listopada 2006 Rada Ministrów Cel drugi NSS: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 27 wrzesień 2007 Komisja Europejska Cel główny PO KL: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej O programie

3 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 służy realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013; największy w historii UE program współfinansowany z EFS Realizuje działania w obszarach związanych z: zatrudnieniem edukacją integracją społeczną rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich. O programie

4 4 Cele szczegółowe PO KL Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej Cele szczegółowe

5 5 Instytucje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca PO KL Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO KL Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia Priorytety I - X Priorytet VIII - IX Priorytety VI - VII

6 6 Komponent centralny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenie V Szkolnictwo wyższe i nauka IV Komponent regionalny Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI Regionalne kadry gospodarki VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX Promocja integracji społecznej VII Pomoc Techniczna X PO Kapitał Ludzki

7 7 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

8 8 Regionalne kadry gospodarki Kwota do wykorzystania w ramach Priorytetu VIII w województwie łódzkim na lata 2007-2013: 112 754 813 euro Projekty o wartości od 50 000 PLN do 3 000 000 PLN Priorytet VIII

9 9 Nabór wniosków W dniu 6 maja br. zostało podpisane przez Ministra Rozwoju Regionalnego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z tym, począwszy od dnia 6 maja br. możliwe jest rozpoczęcie naboru projektów objętych zasadami pomocy publicznej w ramach PO KL. Pismo z dn. 7 maja 2008 r. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

10 10 Priorytet VIII Cele szczegółowe – Priorytet VIII Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

11 11 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie projekty konkursowe: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 8.1.3Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności projekty systemowe: 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej

12 12 projekty konkursowe: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw projekty systemowe: 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Transfer wiedzy Działanie 8.2

13 13 Alokacja środków

14 14 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Ogółem na 2008 rok: 38 601 542 PLN Konkurs otwarty ogłoszony 2 czerwca br. Liczba złożonych wniosków na dzień 24 czerwca br.: 104 wnioski

15 15 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Ogółem na 2008 rok: 6 024 328 PLN

16 16 Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Ogółem na 2008 rok: 2 168 759 PLN

17 17 Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe Ogółem na 2008 rok: 1 400 000 PLN

18 18 Działanie 8.2 Cele Działania 8.2 Inwestowanie w młode kadry naukowe, realizowanie za pomocą naukowych stypendiów doktoranckich Tworzenie partnerstw na rzecz wspierania innowacji w regionie Nawiązywanie powiązań pomiędzy nauką i przemysłem Rozwój gospodarczy regionów Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami

19 19 Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Ogółem na 2008 rok: 8 468 657 PLN

20 20 Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji -projekty systemowe Ogółem na 2008 rok: 3 580 000 PLN

21 21 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

22 22 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Kwota do wykorzystania w ramach Priorytetu IX w województwie łódzkim na lata 2007-2013: 120 913 000 euro Projekty o wartości od 50 000 PLN do 1 500 000 PLN

23 23 Priorytet IX Cele szczegółowe Priorytetu IX Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi

24 24 Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX

25 25 Działanie 9.1 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty projekty konkursowe: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych projekty systemowe: 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

26 26 Alokacja środków

27 27 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ogółem na 2008 rok: 9 122 363 PLN Konkurs otwarty ogłoszony 25 marca br. Liczba złożonych wniosków na dzień 24 czerwca br.: 53 wnioski

28 28 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Ogółem na 2008 rok: 18 350 845 PLN Konkurs otwarty ogłoszony 10 marca br. Liczba złożonych wniosków na dzień 24 czerwca br.: 174 wnioski

29 29 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Ogółem na 2008 rok: 19 557 500 PLN Konkurs otwarty ogłoszony 17 marca br. Liczba złożonych wniosków na dzień 24 czerwca br.: 24 wnioski

30 30 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Ogółem na 2008 rok: 7 009 047 PLN Konkurs otwarty ogłoszony 10 marca br. Liczba złożonych wniosków na dzień 24 czerwca br.: 23 wnioski

31 31 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Ogółem na 2008 rok: 3 674 097 PLN Konkurs otwarty ogłoszony 31 marca br. Liczba złożonych wniosków na dzień 24 czerwca br.: 36 wniosków

32 32 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Ogółem na 2008 rok: 4 788 769 PLN Konkurs otwarty ogłoszony 5 maja br. Liczba złożonych wniosków na dzień 24 czerwca br.: 103 wnioski

33 33 Źródła informacji na temat PO Kapitał Ludzki

34 34 Obszary wsparcia Generator wniosków Konkursy i nabory Dokumenty Kontakt Aktualności Inne przydatne strony Pytania i odpowiedzi www.pokl.lodzkie.pl

35 35 Regionalne Ośrodki EFS Udzielają projektodawcom pomocy w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych z EFS; Rolę ośrodków w regionach pełnią organizacje pozarządowe i instytucje, wybrane w drodze konkursu, są autentycznymi liderami życia społecznego; Obszary szczególnego zainteresowania ROEFS: rynek pracy i edukacja. Regionalne Ośrodki EFS

36 36 Regionalne Ośrodki EFS w województwie łódzkim Piotrków Trybunalski 044 647 12 62 www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl Skierniewice 046 832 36 77 www.skierniewice.roefs.pl Sieradz 043 656 91 91 www.sieradz.roefs.pl Łódź 042 632 22 18 www.lodz.roefs.pl Regionalne Ośrodki EFS

37 37 Punkt Informacyjny PO KL Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Punkt Informacyjny PO KL Pokój 04, parter Al. Piłsudskiego 8 tel. 042 663 33 92 e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl www.pokl.lodzkie.pl Pokój 04 jest siedzibą Punktu Informacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego

38 38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 System zarządzania komponentem regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google