Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MDDP Independent Tax Counsellors 1 Klub Dyrektorów Finansowych Dialog Spotkanie 23.01.2007 Warszawa Informacje:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MDDP Independent Tax Counsellors 1 Klub Dyrektorów Finansowych Dialog Spotkanie 23.01.2007 Warszawa Informacje:"— Zapis prezentacji:

1 MDDP Independent Tax Counsellors 1 Klub Dyrektorów Finansowych Dialog Spotkanie 23.01.2007 Warszawa Informacje: Iwona_Bartczak@businessdialog.pl

2 MDDP Independent Tax Counsellors 2 MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA FINANSOWEGO W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ

3 MDDP Independent Tax Counsellors 3 RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.odpowiedzialność podatkowa 2.odpowiedzialność karna skarbowa 3.odpowiedzialność karna 4.odpowiedzialność cywilna 5.odpowiedzialność wynikająca z prawa upadłościowego

4 MDDP Independent Tax Counsellors 4 RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚĆI 1.wobec organów podatkowych/Skarbu Państwa 2.wobec spółki 3.wobec osób trzecich

5 MDDP Independent Tax Counsellors 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA DYREKTORA FINANSOWEGO (BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

6 MDDP Independent Tax Counsellors 6 PODMIOTY ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ 1.SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ a.spółka b.członkowie zarządu 2.SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W ORGANIZACJI a.spółka b.pełnomocnik/wspólnicy

7 MDDP Independent Tax Counsellors 7 PRZEDMIOT ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ – CZ. I 1.zaległości podatkowe 2.niezapłacone w terminie płatności zaliczki na podatek 3.należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta 4.nadpłaty, jeżeli w zeznaniu lub deklaracji zostały wykazane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał ich zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych

8 MDDP Independent Tax Counsellors 8 PRZEDMIOT ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ – CZ. II 5.zwrot podatku, jeśli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy 6.wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej 7.oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

9 MDDP Independent Tax Counsellors 9 PRZEDMIOT ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ – CZ. III 8.podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów 9.odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 10.niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek 11.koszty postępowania egzekucyjnego

10 MDDP Independent Tax Counsellors 10 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ 1.całkowita lub częściowa bezskuteczność egzekucji z majątku spółki

11 MDDP Independent Tax Counsellors 11 MOŻLIWOŚĆ UWOLNIENIA SIĘ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ 1.wykazanie, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie mające na celu zapobieżenie ogłoszeniu upadłości - postępowanie układowe (14 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości - niewypłacalność, należy badać sprawę indywidualnie) lub

12 MDDP Independent Tax Counsellors 12 MOŻLIWOŚĆ UWOLNIENIA SIĘ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ 2.wykazanie, iż niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez winy członka zarządu lub 3.wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja jest w stanie umożliwić zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części

13 MDDP Independent Tax Counsellors 13 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆI 1.solidarnie ze spółką i pozostałymi członkami zarządu 2.nieograniczony charakter w wymiarze majątkowym (całość majątku członka zarządu – osobistego oraz udziału w majątku wspólnym z małżonkiem) 3.ograniczony czasowo (dotyczy tylko zaległości podatkowych wynikających z zobowiązań podatkowych powstałych w czasie pełnienia przez członka zarządu jego funkcji)

14 MDDP Independent Tax Counsellors 14 WYŁĄCZENIE/ZMINIMALIZOWANIE RYZYKA POCIĄGNIĘCIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.odpowiednie procedury wewnętrzne 2.wnioski o udzielenie pisemnej interpretacji 3.uprzednie porozumienia cenowe

15 MDDP Independent Tax Counsellors 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SKARBOWA DYREKTORA FINANSOWEGO (TAKŻE NIE BĘDĄCEGO CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI )

16 MDDP Independent Tax Counsellors 16 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – czyn bezprawny o stopniu społecznej szkodliwości wyższym niż znikomy 2.wina 3.indywidualizacja odpowiedzialności 4.narażenie należności publicznoprawnych na uszczuplenie

17 MDDP Independent Tax Counsellors 17 DEFINICJE 1.przestępstwo skarbowe 2.wykroczenie skarbowe

18 MDDP Independent Tax Counsellors 18 SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU – DEFINICJA Z ART. 53 § 7 KKS Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę: 1.rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra 2.wagę naruszonego przez sprawcę obowiązku finansowego 3.wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej 4.sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego 5.postać zamiaru 6.motywację sprawcy 7.rodzaj naruszonej reguły ostrożności i stopień jej naruszenia

19 MDDP Independent Tax Counsellors 19 SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU W ORZECZNICTWIE Wyrok sądu apelacyjnego w Katowicach z 13 stycznia 2005r. II AKa 455/04 Prok.i Pr. 2006/1/21 Stopień społecznej szkodliwości czynu jest tą immanentną cechą czynu, która pozwala na odróżnienie czynów błahych od poważnych i uznanie za przestępstwo tylko takich, które faktycznie i realnie szkodzą określonym dobrom jednostki, bądź dobru społecznemu. Ta zmienna cecha czynu, który formalnie wyczerpuje wszystkie znamiona danego typu czynu zabronionego, podlega indywidualnemu stopniowaniu i w zależności od konkretnych okoliczności podmiotowych, jak i przedmiotowych może być bądź to znikoma, bądź nieznaczna, bądź w końcu wysoka lub nawet szczególnie wysoka. Katalog okoliczności wyznaczających stopień społecznej szkodliwości czynu ma charakter zamknięty i został przez ustawodawcę określony w treści przepisu art. 115 § 2 k.k.

20 MDDP Independent Tax Counsellors 20 WINA zasada z art. 4 § 1 kks przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi

21 MDDP Independent Tax Counsellors 21 RODZAJE WINY 1.wina umyślna: a.zamiar bezpośredni b.zamiar ewentualny 2.nieumyślność: a.uświadomiona (lekkomyślność) b.nieuświadomiona (niedbalstwo)

22 MDDP Independent Tax Counsellors 22 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1.osobisty charakter odpowiedzialności 2.osoby zajmujące się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, spółki kapitałowej: a.członkowie zarządu – zawsze b.dyrektor finansowy - niebędący członkiem zarządu c.pracownicy działu księgowości dokonujący księgowań d.doradca podatkowy (gdy ma wpływ na decyzje spółki) e.pełnomocnicy, itp.

23 MDDP Independent Tax Counsellors 23 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆI 1.niemożność wyłączenia odpowiedzialności członka zarządu 2.ograniczony czasowo (dotyczy tylko czynów dokonanych w czasie pełnienia przez członka zarządu jego funkcji/ wypełniana obowiązków przez pracownika) 3.odpowiedzialność posiłkowa spółki lub innej osoby fizycznej (członka zarządu)

24 MDDP Independent Tax Counsellors 24 PRZEDAWIENIE KARALNOŚCI I ZATARCIE SKAZANIA 1.przestępstwa (art. 44 kks): a.5 lat (kara grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 3) b.10 lat (kara pozbawienia wolności powyżej 3 lat) c.przedawnienie uszczuplonej bądź narażonej na uszczuplenie należności, d.+ 5 lat (+10 lat) od zakończenia postępowania karnego skarbowego 2.wykroczenia (art. 51 kks): a.1 rok przedawnienia b.jeśli wszczęto postępowanie - 2 lata

25 MDDP Independent Tax Counsellors 25 KARY ZA PRZESTĘPSTWA SKARBOWE 1.kara grzywny a.10 – 720 stawek dziennych b.stawka dzienna = 1/30 – 400 x 1/30 min. wynagrodzenia (936 zł) c.stawka dzienna = 31,20 zł – 12.480 zł d.grzywna = 312 zł – 8.985.600 zł 2.kara ograniczenia wolności = 1-12 miesięcy 3.kara pozbawienia wolności = 5 dni – 5 lat

26 MDDP Independent Tax Counsellors 26 KARY ZA WYKROCZENIA SKARBOWE 1.kara grzywny określona kwotowo a.1/10 – 20 x min. wynagrodzenie b.93,6 zł – 18.720 zł c. mandat karny - do 2 x min. wynagrodzenie (93,6 zł – 1.872 zł) d.wyrok nakazowy – do 10 x min. wynagrodzenia (93,6 zł – 9.360 zł)

27 MDDP Independent Tax Counsellors 27 WYŁĄCZENIE/ZMINIMALIZOWANIE RYZYKA POCIĄGNIĘCIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.wewnętrzne procedury i regulaminy 2.uprzednie porozumienia cenowe 3.czynny żal 4.dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

28 MDDP Independent Tax Counsellors 28 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA FINANSOWEGO SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ WYNIKAJĄCA Z KSH, KK I KC

29 MDDP Independent Tax Counsellors 29 RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.odpowiedzialność karna 2.odpowiedzialność cywilnoprawna

30 MDDP Independent Tax Counsellors 30 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

31 MDDP Independent Tax Counsellors 31 RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 1.wynikająca z ksh 2.wynikająca z kk

32 MDDP Independent Tax Counsellors 32 PRZYKŁADY PRZESTĘPSTW – CZ. I 1.działanie na szkodę spółki (art. 585 ksh) a.tylko dyrektor finansowy będący jednocześnie członkiem zarządu b. działanie na szkodę spółki c. brak konieczności wystąpienia szkody d.sankcja: pozbawienie wolności do lat 5 i grzywna

33 MDDP Independent Tax Counsellors 33 PRZYKŁADY PRZESTĘPSTW – CZ. II 2.niezgłoszenie upadłości spółki (art. 586 ksh) a.tylko dyrektor finansowy będący jednocześnie członkiem zarządu b.niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki mimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki (niewypłacalność) c.sankcja: pozbawienie wolności do roku, ograniczenie wolności, grzywna

34 MDDP Independent Tax Counsellors 34 PRZYKŁADY PRZESTĘPSTW – CZ. III 3.podanie fałszywych danych (art. 587 ksh) a.także dyrektor finansowy nie pełniący funkcji członka zarządu b.ogłaszanie nieprawdziwych danych lub przedstawianie nieprawdziwych danych organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji c.także wina nieumyślna d. sankcja: pozbawienie wolności do roku, ograniczenie wolności, grzywna

35 MDDP Independent Tax Counsellors 35 PRZYKŁADY PRZESTĘPSTW – CZ. IV 4.nabycie własnych akcji (art. 588 ksh) a.tylko dyrektor finansowy będący jednocześnie członkiem zarządu b.dopuszczenie do nabycia przez spółkę własnych udziałów lub akcji albo c.dopuszczenie do brania przez spółkę własnych akcji lub udziałów w zastaw d.sankcja: pozbawienie wolności do 6 miesięcy, ograniczenie wolności, grzywna

36 MDDP Independent Tax Counsellors 36 PRZYKŁADY PRZESTĘPSTW – CZ. V 5.bezprawne wydanie akcji (art. 592 ksh) a.tylko dyrektor finansowy będący jednocześnie członkiem zarządu b.dopuszczenie do wydania akcji: niedostatecznie opłaconych przed zarejestrowaniem spółki przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki c.sankcja: pozbawienie wolności do roku, ograniczenie wolności, grzywna

37 MDDP Independent Tax Counsellors 37 PRZYKŁADY PRZESTĘPSTW – CZ. VI 6.nadużycie zaufania (art. 296 kk) a.także dyrektor finansowy nie pełniący funkcji członka zarządu b.nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku c. wyrządzenie co najmniej znacznej szkody majątkowej (180 tys. zł) d.sankcja: pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5

38 MDDP Independent Tax Counsellors 38 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA

39 MDDP Independent Tax Counsellors 39 RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ 1.wobec spółki 2.wobec wierzycieli spółki oraz 1.wynikająca z ksh 2.wynikająca z kc

40 MDDP Independent Tax Counsellors 40 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA WOBEC SPÓŁKI

41 MDDP Independent Tax Counsellors 41 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA WOBEC SPÓŁKI WYNIKAJĄCA Z KSH

42 MDDP Independent Tax Counsellors 42 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI CZ. I 1.wyrządzenie szkody sp. z o.o. (art. 293 ksh) lub sp. akcyjnej (art. 483 ksh) a. dyrektor finansowy będący jednocześnie członkiem zarządu b. sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu spółki działanie lub zaniechanie c. wina d. brak należytej staranności

43 MDDP Independent Tax Counsellors 43 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI - CZ. II 2.naruszenie zasad tworzenia sp. z o.o. (art. 292 ksh) lub sp. akcyjnej (art. 480 ksh) a. osoba biorąca udział w tworzeniu spółki b. sprzeczne z prawem działanie lub zaniechanie c. szkoda wyrządzona spółce d. wina

44 MDDP Independent Tax Counsellors 44 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI - CZ. III 3.uzyskanie nadmiernych korzyści (art. 481 ksh) a. tylko spółka akcyjna b. osoba, która zapewniła sobie lub osobie trzeciej uzyskania nadmiernych korzyści c. szkoda wyrządzona spółce d. wina

45 MDDP Independent Tax Counsellors 45 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI - CZ. IV 4.rozpowszechnianie fałszywych danych (art. 484 ksh) a. tylko spółka akcyjna b. odpowiedzialność wobec spółki oraz wobec osób trzecich c. osoba współdziałająca w wydaniu przez spółkę akcji, obligacji, innych tytułów uczestnictwa w zyskach/podziale majątku d. szkoda

46 MDDP Independent Tax Counsellors 46 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.naprawienie wyrządzonej szkody 2.solidarna odpowiedzialność 3.nieskuteczność zwolnienia się z odpowiedzialności (uchwała wspólników/walnego zgromadzenia o udzieleniu absolutorium, zrzeczenie się roszczenia o odszkodowanie przez spółkę) 4.przedawnienie - 3 lata od dnia, gdy spółka dowiedziała się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia oraz 10 lat (sp. z o.o.)/5 lat (S.A.) od wyrządzenia szkody

47 MDDP Independent Tax Counsellors 47 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA WOBEC SPÓŁKI WYNIKAJĄCA Z KC

48 MDDP Independent Tax Counsellors 48 OSOBY ODPOWIEDZIALNE dyrektor finansowy bez względu na to czy pełni funkcję członka zarządu

49 MDDP Independent Tax Counsellors 49 PRZESŁANKI POCIĄGNIĘCIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.zawinione wyrządzenie szkody (art. 415 kc) 2.szkoda wynikła z niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania, za które dyrektor finansowy ponosi odpowiedzialność (art. 471 kc)

50 MDDP Independent Tax Counsellors 50 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.naprawienie wyrządzonej szkody - szkoda rzeczywista i utracone korzyści 2.solidarna odpowiedzialność

51 MDDP Independent Tax Counsellors 51 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA WOBEC WIERZYCIELI

52 MDDP Independent Tax Counsellors 52 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA WOBEC WIERZYCIELI WYNIKAJĄCA Z KSH

53 MDDP Independent Tax Counsellors 53 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1.spółka 2.dyrektor finansowy będący członkiem zarządu

54 MDDP Independent Tax Counsellors 54 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI – cz. I 1.zgłoszenie fałszywych danych w oświadczeniu o opłaceniu kapitału a.sp. z o.o. (art. 291 ksh) sp. akcyjna (art. 479 ksh) b.umyślność albo niedbalstwo c.solidarnie ze spółką d.3 lata od zarejestrowania spółki /podwyższenia kapitału zakładowego

55 MDDP Independent Tax Counsellors 55 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI – cz. II 2.za zobowiązania spółki a.tylko sp. z o.o. (art. 299 ksh) b.gdy egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna c.solidarnie wszyscy członkowie zarządu sp. z o.o.

56 MDDP Independent Tax Counsellors 56 PRZESŁANKI UWOLNIENIA SIĘ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.wykazanie, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie układowe lub 2.wykazanie, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nie nastąpiło z winy członka zarządu

57 MDDP Independent Tax Counsellors 57 PRZESŁANKI UWOLNIENIA SIĘ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI lub 3.wykazanie, iż pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody

58 MDDP Independent Tax Counsellors 58 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA WOBEC WIERZYCIELI WYNIKAJĄCA Z KC

59 MDDP Independent Tax Counsellors 59 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1.spółka 2.dyrektor finansowy bez względu na to czy pełni funkcję członka zarządu

60 MDDP Independent Tax Counsellors 60 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI - CZ I. 1.ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności spółki (art. 527 - 534 kc) a. dokonanie przez spółkę czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli b. uzyskanie przez osobę trzecią korzyści majątkowej c. możliwość żądania przez wierzyciela uznania czynności za bezskuteczną w stosunku do niego

61 MDDP Independent Tax Counsellors 61 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI - CZ II. d. działanie spółki ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli e. wiedza osoby trzeciej lub możliwość jej zdobycia przy zachowaniu należytej staranności

62 MDDP Independent Tax Counsellors 62 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.odpowiedzialność solidarna ze spółką oraz z pozostałymi osobami odpowiedzialnymi 2.5-letni termin zaskarżenia

63 MDDP Independent Tax Counsellors 63 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCA Z PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO (BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

64 MDDP Independent Tax Counsellors 64 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA

65 MDDP Independent Tax Counsellors 65 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.szkoda wyrządzona wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 14 dni od dnia wystąpienie podstawy do ogłoszenia upadłości (niewypłacalności spółki) 2.szkoda wyrządzona na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości

66 MDDP Independent Tax Counsellors 66 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.naprawienie wyrządzonej szkody - szkoda rzeczywista i utracone korzyści 2.solidarna odpowiedzialność

67 MDDP Independent Tax Counsellors 67 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

68 MDDP Independent Tax Counsellors 68 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI – CZ. I 1.podanie nieprawdziwych danych: a.we wniosku o ogłoszenie upadłości b.w oświadczeniu o wszczęciu postępowania naprawczego 2.podanie sądowi nieprawdziwych danych o stanie majątku spółki: a.w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości b.w postępowaniu naprawczym

69 MDDP Independent Tax Counsellors 69 PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI – CZ. II 3.niewydanie syndykowi: a.całości majątku wchodzącego w skład masy upadłości b.ksiąg rachunkowych c.dokumentów dotyczących majątku spółki 4.nie udzielenie syndykowi lub sędziemu – komisarzowi informacji dotyczących majątku upadłej spółki

70 MDDP Independent Tax Counsellors 70 SANKCJA pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat

71 MDDP Independent Tax Counsellors 71 NADRZĘDNA ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCA Z UMOWY O PRACĘ, KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO ITP. NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU, MOŻE JĄ TYLKO OGRANICZAĆ LUB POSZERZYĆ KRĄG OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH


Pobierz ppt "MDDP Independent Tax Counsellors 1 Klub Dyrektorów Finansowych Dialog Spotkanie 23.01.2007 Warszawa Informacje:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google