Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śledztwa finansowe w Berlinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śledztwa finansowe w Berlinie"— Zapis prezentacji:

1 Śledztwa finansowe w Berlinie 1999-2004
Zastosowanie KK ( przepadek, przepadek ekwiwalentu wartości) Ustawa o administracji finansowej Prawo policyjne w poszczególnych przypadkach Zabezpieczenie majątkowe € ,74 Przy tym roszczenia państwowe Odzyskanie z powrotem państwo Odzyskanie z powrotem prywatnie

2 Zabezpieczenie majątkowe
sprawca 3. osoba  gotówka  wierzytelności  papiery wartościowe  kamienie szlachetne  biżuteria  metale szlachetne  nieruchomości  czyn  sprawca  uzyskane Czyn karalny majątek ustalić wyśledzić przyporządkować zabezpieczyć odebrać

3 Przepadek majątku/ zysku Podstawy prawne
Ustawa o praniu pieniędzy ( GWG ) Ochrona przed zagrożeniami Prawo policyjne Ściganie karne Ochrona przed zagrożeniami Identyfikacja Środki dowodowe Zabezpieczenie Pranie pieniędzy § 261 KK Obowiązek zanotowania Aktualne niebezpieczeństwo konfiskata Ochrona praw osób trzecich przepadek Obowiązek złożenia powiadomienia rozszerzony przepadek Obowiązek zatrzymania prewencyjne zwalczanie przestępczości pomoc przy odzyskaniu z powrotem Działania wewnętrzne Kara majątkowa Ponadto ustawa o cudzoziemcach , ustawa o administracji finansowej ,ustawa o wykroczeniach

4 13 Sytuacja prawna II Konfiskata § 261 VII KK przepadek majątku
Ustawa o praniu pieniędzy Postępowanie dochodzeniowo-śledcze z powodu § 261 KK (pranie pieniędzy) przepadek majątku podejrzenie o pranie pieniędzy Ustawa o przymusowej licytacji i zarządzie przymusowym Wykazanie czynu Przepadek §§ 73, 73a, 73d KK Postępowanie dochodzeniowo-śledcze z powodu innego czynu Podstawowa ustawa podatkowa

5 Poszukiwanie śledcze Śledztwa finansowe Od postępowania karnego-
Niezależne śledztwa Zależne śledztwa Powiadomienie o podejrzeniu Ze strony banków z transferem pieniędzy Postępowanie przy konkretnym podejrzeniu o popełnienie czynu, o sprawcy, o szkody Poszukiwanie śledcze Czynu karalnego Sprawców w przypadku istnienia majątku Majątku sprawców W przypadku istnienia czynu karalnego i powstania szkód

6 Ninh (zasiłek socjalny)
zastosowanie ASOG Le Duc Than= Ninh (zasiłek socjalny) Dirk L., pomocnik przy przestępstwach podatkowych, papierosy Posiadacz : Posiadacz pozorny Nguyen B. – pomocnik przy przestępstwach podatkowych, papierosy - Właściciel rzekomo Ninh W bagażniku : DM

7 zastosowanie ASOG § 1 przydzielenie zadań
§ 17 ochrona przed zagrożeniami § 38 (1) zabezpieczenie ochrona przed zagrożeniami - zakup nowych towarów za dochody uzyskane z pomocy przy przestępstwach podatkowych - § 38 (2) zabezpieczenie dla właścicieli Zgłaszający roszczenie w terminie późniejszym : Adwokat B . dla Le Duc Thuana uzasadnienie: ostatni przechowujący - brak danych odnośnie własności -

8 Kiedy ? ? Przepadek majątku - ASOG - zastosowanie
jeżeli dana osoba zgodnie z - konkretnymi okolicznościami danego przypadku - swoją sytuacją osobistą / w normalnych okolicznościach Nie może dysponować majątkiem oraz istnieją punkty zaczepienia odnośnie praw osób trzecich Prawa osób trzecich np. : Kary pieniężne , Zadłużenie podatkowe Tytuły dłużne cywilno-prawne – patrz też AG Schö Obowiązki zapłaty zwrotnej w urzędzie pracy , w opiece społecznej , w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych itd.

9 Przepadek majątku - ASOG - zastosowanie
Dlaczego ? ?

10 ASOG Berlin - § 38- : zabezpieczenie
Organa porządku publicznego i policja mogą dokonać zabezpieczenia przedmiotu, 1. Aby zapobiec aktualnemu zagrożeniu 2. Aby chronić właściciela lub prawnego posiadacza rzeczywistej władzy przed utratą lub uszkodzeniem przedmiotu

11 § 288 KK Udaremnienie postępowania egzekucyjnego
1. Kto w przypadku grożącego mu postępowania egzekucyjnego w zamiarze udaremnienia zaspokojenia wierzyciela , części składowe swojego majątku usuwa z zasięgu lub zbywa Podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch Lub karze grzywny. 2. Czyn ścigany jest tylko na wniosek.

12 Przepadek majątku zgodnie z KPK
Pierwszy zespół znamion czynu przestępczego : podejrzenie wymuszenia przeciwko Mahmoudowi A Przeszukanie ze stwierdzeniem Książeczek oszczędnościowych z DM ,24 / gotówka DM ,-- Skutek : Podejrzenie oszustwa w zakresie uzyskania świadczeń i zajęcie konta /zajęcie gotówki jako pomoc przy odzyskaniu z powrotem, gdyż Zasiłek dla bezrobotnych , szkody DM Zasiłek socjalny , szkody DM AOK Berlin , szkody DM z kosztów leczenia itd. po bezprawnej płatności składek ubezpieczenia zdrowotnego

13 Drogi zwalczania przestępczości
Prawo policyjne Obrona przed zagrożeniami Zapobiegawcze zwalczanie czynów karalnych Utrata korzyści majątkowych Wykorzystanie w sprawach karnych Prawo karne materiałowo Prawo karno-procesowe formalnie Utrata korzyści majątkowych Za każdym razem przy użyciu działań jawnych i/ lub niejawnych

14 Prawo policyjne / Obrona przed zagrożeniami
Zbieranie danych Stwierdzanie tożsamości Obserwacje Niejawne środki techniczne także w mieszkaniach/ z mieszkań Osoby zaufanie/ wywiadowcy niejawni Obserwacja policyjna sprawców intensywnych Zatrzymanie pod dozorem policji (aresztowanie ) Przeszukiwanie osób i przedmiotów Wchodzenie do mieszkań i ich przeszukiwanie ( do pomieszczeń firmowych ) Zabezpieczanie ( konfiskata ) Zwalczanie zapobiegawcze przy czynach karalnych o dużym znaczeniu Przestępstwa ciężkie zgodnie z katalogiem paragraf 100a KPK Także nadużycie zaufania korupcja ze względu na szkodliwość społeczną

15 Prawo karne / Prawo karno-procesowe włącznie z przepadkiem korzyści majątkowych
Obserwacje Zabezpieczenie przypadkowych znalezisk Przeszukiwanie u sprawcy / lub osoby trzeciej Zatrzymania i Utrata korzyści majątkowych przez przepadek / konfiskatę itd. Także z legalnego majątku sprawcy Podsłuch telekomunikacyjny włącznie z danymi o połączeniach Zastosowanie katalogu czynów karalnych zgodnie z paragrafem 100a KPK Podsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie także z mieszkania z katalogiem czynów karalnych Niejawni wywiadowcy m. in. w przypadku czynów karalnych popełnianych zawodowo lub nałogowo lub przez członka bandy Pojęcie : czyny karalne o dużym znaczeniu

16 Podsłuch telekomunikacyjny / § 100a KPK - Katalog czynów karalnych -
US-41 Podsłuch telekomunikacyjny / § 100a KPK - Katalog czynów karalnych - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa Fałszowanie pieniędzy/ papierów wartościowych Ciężkie przypadki wykorzystania seksualnego dzieci Ciężkie przypadki handlu ludźmi Morderstwo, zabójstwo itd. Uprowadzenie człowieka w celu wymuszenia i wzięcie zakładnika Kradzież dokonana przez bandę przestępczą, rozbój i wymuszenie rozbójnicze Wymuszenie Paserstwo zawodowe Pranie pieniędzy Ustawa o broni, Ustawa o kontroli uzbrojenia, Ustawa o stosunkach gospodarczych z zagranicą (embargo handlowe ) Ciężkie podpalenie itd. Ustawa o środkach odurzających ( handel środkami odurzającymi ) Ustawa o cudzoziemcach , Ustawa o postępowaniu azylowym tu : przemyt ludzi

17 Kompetencje nakazowe dla działań karno-procesowych
zasada : Sędzia ( śledczy ) W przypadku pilnym : prokuratura lub częściowo Funkcjonariusz policji jako funkcjonariusz pomocniczy prokuratury Przy uregulowaniach dotyczących przypadków pilnych późniejsze potwierdzenie sędziego Przeszukanie : jak obok Podsłuch telefoniczny : brak kompetencji dla policji Wywiadowcy niejawni : zgoda prokuratury Podsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie , zarządzenie także funkcjonariusze policji , jednakże w przypadku działań w mieszkaniu/ z mieszkania izba karna Sądu Krajowego

18 Środki karno-procesowe
W szczególności Przeszukania w celu znalezienia środków dowodowych i zabezpieczenia majątku (majątku sprawcy) Zajęcia i zabezpieczenia majątku rzeczowego, nieruchomości, wierzytelności itd. Przesłuchania świadków, ew. w prokuraturze Inne działania

19 Środki karno-procesowe
US-44 Środki karno-procesowe Przeszukanie u obwinionego, §§ 102 , 105 KPK Przeszukanie u osób trzecich, §§ 103,105 KPK - Cechy szczególne : szczególne grupy zawodowe, takie jak rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi i in. osoby prawne banki instytucje Rzeczy znalezione przypadkowo (do innych przestępstw) , § 108 KPK

20 Działania karno-procesowe
US-45 Działania karno-procesowe Kompetencje nakazowe przy zajęciach: Środków dowodowych : Sędzia śledczy Gdy periculum in mora Prokuratura Policja Wartości majatkowych Sędzia śledczy Gdy periculum in mora Prokuratura( także przy wierzytelnościach, nieruchomościach) Policja tylko przy rzeczach ( przedmiotach ) Przy majątku : sądowe zabezpieczenie mienia powyżej wysokości szkody

21 Taktyka kryminalna / Przeszukanie
US-46 Taktyka kryminalna / Przeszukanie Cel : Znalezienie środków dowodowych Znalezienie przedmiotów majątkowych Znalezienie śladów majątkowych przedtem : informacje i źródła informacji : Materiały urzędowe / rejestry / dawne postępowania Księga wieczysta ( długi gruntowe ) Wykorzystanie rzeczoznawców Wywiadownie gospodarcze, rejestr handlowy

22 Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej
US-47 Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej Stwierdzenie : Przewaga sprawców w zakresie wiedzy dzięki wykorzystaniu kupionej wiedzy merytorycznej rewidenci gospodarczy, doradcy podatkowi, adwokaci Następstwo : Wykorzystanie wiedzy merytorycznej przez policję i prokuraturę tu : grupa rewidentów z zakresu przestępczości gospodarczej z zatrudnionymi referentami gospodarczymi i zatrudnionymi księgowymi bilansistami - potem przed sądem jako rzeczoznawcy świadkowie -


Pobierz ppt "Śledztwa finansowe w Berlinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google