Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Możliwości dofinansowania projektów promocyjnych w ramach działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Możliwości dofinansowania projektów promocyjnych w ramach działania."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Możliwości dofinansowania projektów promocyjnych w ramach działania 1.4 ZPORRRozwój turystyki i kultury Możliwości dofinansowania projektów promocyjnych w ramach działania 1.4 ZPORRRozwój turystyki i kultury Lipiec 2005

2 2 Podstawy prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych na operacje współfinansowane z Funduszy Strukturalnych i uchylające Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. WE L 072 z 11.03.2004.). Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania artykułu 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2001 r.).

3 3 Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury (Dz. U. Nr 267, poz. 2654).

4 4 Rodzaje beneficjentów końcowych jednostki samorządu terytorialnego (samorządy województw, powiatowe i gminne) związki, porozumienia i stowarzyszenia jst organy administracji rządowej w województwie regionalne organizacje turystyczne działające non-profit organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym stowarzyszenia i fundacje kościoły i związki wyznaniowe instytucje zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym organizacje turystyczne, sportowe, kulturalne i naukowe, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej

5 5 Cele Działania 1.4 zwiększenie krajowej i zagranicznej turystyki poprzez promocję promocję regionalnych produktów turystycznych wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój społeczno- gospodarczy regionu ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki, m.in. poprzez rozwijanie systemu informacji i promocji kulturalnej i turystycznej wydłużenie sezonu turystycznego

6 6 Rodzaje projektów przewidzianych do realizacji organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych oraz udział w specjalistycznych targach projekty związane z opracowaniem i realizacją programów rozwoju i promocji lokalnych oraz regionalnych produktów turystycznych i kulturowych

7 7 Wartość projektów promocyjnych Całkowita wartość brutto projektów promocyjnych nie może być niższa niż równowartość 100 000 euro = 400 000 PLN

8 8 Wydatki kwalifikowalne 1.Koszty organizacji pojedynczych imprez oraz kampanii promocyjnych (składających się z wielu różnych imprez), przede wszystkim takie, jak: koszty związane z przygotowaniem imprezy lub kampanii promocyjnej m.in związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, honoraria za opracowanie scenariusza imprezy, honoraria za opracowanie znaku graficznego oraz hasła imprezy; koszty związane w sposób bezpośredni z organizacją danej imprezy lub kampanii promocyjnej m.in. takie, jak: honoraria za prowadzenie i kierownictwo poszczególnych imprez i kampanii promocyjnych, honoraria dla uczestników (np. artystów), koszty wynajęcia obiektów i pomieszczeń, w których impreza będzie się odbywać, koszty wynajęcia sprzętu i urządzeń niezbędnych do organizacji imprezy;

9 9 Wydatki kwalifikowalne koszty przygotowania i dystrybucji materiałów promocyjnych dotyczących bezpośrednio danej imprezy lub kampanii promocyjnej, takich jak np. foldery, informatory, plakaty, mapy; koszty wynajęcia tablic informacyjnych w kraju i za granicą promujących region w ramach imprezy lub kampanii promocyjnej stanowiącej przedmiot projektu; koszty przygotowania i emisji telewizyjnych i radiowych materiałów promocyjnych związanych z daną imprezą lub kampanią promocyjną; koszty przygotowania i zamieszczenia artykułów, zdjęć i reklam prasowych oraz internetowych związanych z daną imprezą lub kampanią promocyjną;

10 10 Wydatki kwalifikowalne koszty przeprowadzenia konkursów, plebiscytów i podobnych przedsięwzięć, przeznaczonych zarówno dla profesjonalistów jak i dla szerokiej publiczności; koszty konferencji prasowych w kraju i za granicą związanych bezpośrednio z daną imprezą lub kampanią promocyjną; koszty przygotowania, uruchomienia i obsługi (w okresie trwania projektu) strony internetowej związanej bezpośrednio z daną imprezą lub kampanią promocyjną; koszty związane z zakupem praw autorskich, licencji, opłat i innych wartości niematerialnych poniesione w bezpośrednim związku z organizowaną imprezą lub kampanią promocyjną;

11 11 Wydatki kwalifikowalne 2. Koszty uczestnictwa w targach turystycznych przede wszystkim, takie jak: koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczych na imprezach targowych; koszty przygotowania stoisk podczas imprez targowych, w tym: opracowania projektu plastycznego oraz budowy stoiska; koszty imprez towarzyszących organizowanych w związku z uczestnictwem w danej imprezie targowej, takie jak w punkcie 1.

12 12 Wydatki kwalifikowalne 3. Koszty opracowania programów rozwoju i/lub promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych, w tym przede wszystkim: koszty wykonania analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, których wyniki są niezbędne do działalności z zakresu promocji turystycznej regionów; koszty przygotowania regionalnych programów rozwoju turystyki, w których powinna znaleźć się m.in. inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego regionu; koszty przygotowania regionalnych programów promocji turystycznej, w których określone zostaną m.in. produkty markowe, rynki promocji, narzędzia i techniki promocyjne;

13 13 Uwaga! W ramach jednego projektu nie można łączyć inwestycji o charakterze infrastrukturalnym z projektami promocyjnymi.

14 14 Poziom dofinansowania Podmioty w stosunku do których nie stosuje się przepisów o pomocy publicznej: jednostki samorządu terytorialnego (samorządy województw, powiatowe i gminne) związki, porozumienia i stowarzyszenia jst Maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych

15 15 Poziom dofinansowania Podmioty w stosunku do których stosuje się przepisy o pomocy publicznej: Maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych Łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekroczy równowartości w złotych kwoty 100 000 euro brutto

16 16 Pomoc de minimis Art. 89 TWE - Rada może wydać rozporządzenie określające kategorie pomocy zwolnione z procedury notyfikacji. Rozporządzenie Rady WE Nr 994/98 – upoważnia Komisję do określenia progu, poniżej którego uważa się iż środki pomocowe nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 87 ust. 1 Traktatu.

17 17 Pomoc de minimis Art. 63 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 123, poz. 1291) W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w celu stwierdzenia, czy planowana pomoc dla przedsiębiorcy jest pomocą de minimis, podmiot udzielający pomocy bierze pod uwagę: wartość pomocy indywidualnej udzielonej przedsiębiorcy przed wejściem w życie niniejszej ustawy, jeżeli wartość pomocy, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekraczała równowartości 100 tys. i nie podlegała opiniowaniu przez Prezesa UOKiK; pomoc, której charakter de minimis został potwierdzony zaświadczeniem.

18 18 Pomoc de minimis - przykład W dniu 13 grudnia 2004 r. przedsiębiorstwo X występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis. Do wniosku załącza zestawienie otrzymanej pomocy publicznej. Tabela powinna zawierać zestawienie pomocy publicznej otrzymanej w okresie 6 poprzedzających dzień złożenia wniosku przez przedsiębiorcę

19 19 OrganPodstawa prawnaDzień udzielenia Wartość w Euro Wartość de minimis PFRONUst. o rehabilitacji art. 67 1998.05.2620.000 Prezydent Miasta Ordynacja podatk. art. 67 1999.12.0530.000 Prezydent Miasta Ordynacja podatk. art. 48 2000.08.1220.000 ZUSUst. o systemie ubezp. społ. 2001.12.1820.000 Urząd Skarbowy Ordynacja podatk. art. 48 2002.02.3030.000 ZUSUst. o systemie ubezp. społ. 2003.06.1540.0000 Urząd Skarbowy Ordynacja podatk. art. 48 2004.02.125.000

20 20 OrganPodstawa prawnaDzień udzielenia Wartość w Euro Wartość de minimis Prezydent Miasta Ordynacja podatk. art. 48 1999-02-1280.000 ZUSUst. o systemie ubezp. społ. 2001-02-3010.000 PFRONUst. o rehabilit. art. 67 2001-12-1820.0000 Urząd skarbowy Ordynacja podatk. art. 48 2002-08-3030.000 MGPiPSUst. O fin. wspier. inwestycji 2002-09-1430.0000 ZUSUst. o systemie ubezp. społ. 2003-06-1510.000 Urząd Skarbowy Ordynacja podatk. art. 48 2004-03-125.000 Progr. pomocowy

21 21 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Możliwości dofinansowania projektów promocyjnych w ramach działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google