Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5 maja 2009 r. POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ REFORMA OŚWIATY 2009 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5 maja 2009 r. POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ REFORMA OŚWIATY 2009 R."— Zapis prezentacji:

1 5 maja 2009 r. POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ REFORMA OŚWIATY 2009 R.
I NIE TYLKO CZYLI „KROK PO KROKU DO NOWEGO ROKU (SZKOLNEGO) 5 maja 2009 r.

2 POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ - 5 maja 2009 r.
Porządek obrad: Reforma – zmiana podstawy programowej i nowe obowiązki nauczyciela. Święto Patrona Szkoły. Korowód na rozpoczęcie „Dni Ziemi Strzeleckiej”. Komunikaty. A NA POCZĄTEK TROCHĘ NAUCZYCIELSKIEJ HISTORII

3 Kodeks nauczyciela z 1872 roku.
1. Nauczyciel każdego dnia powinien zadbać o to, aby lampy były napełnione a kominek czysty. 2. Każdy nauczyciel winien codziennie przynosić wiadro wody i kubeł węgla. 3. Pióra należy przygotowywać starannie. Końcówki piór można ostrzyć zgodnie z indywidualnymi upodobaniami wychowanków. 3

4 Kodeks nauczyciela z 1872 roku.
4. Nauczycielowi płci męskiej zezwala się na wykorzystanie jednego wieczoru w tygodniu na sprawy osobiste (bądź też dwóch wieczorów, jeśli regularnie uczęszcza do kościoła). 5. Po spędzeniu dziesięciu godzin w szkole nauczyciele mogą oddać się czytaniu Biblii lub innych pożytecznych ksiąg. 6. Nauczycielki, które wychodzą za mąż bądź angażują się w romanse, dostaną natychmiastowe wypowiedzenie. 4

5 Kodeks nauczyciela z 1872 roku.
7. Nauczyciel który pali, używa alkoholu w jakiejkolwiek formie, uczęszcza do kasyna lub domu publicznego, lub też goli się u fryzjera, dostarcza znakomitych powodów, by żywić poważne wątpliwości co do jego wartości, zamiarów, prawości i uczciwości. 8. Nauczyciel powinien odkładać drobne sumy z każdej wypłacanej mu pensji, aby w latach starości nie stać się ciężarem dla społeczeństwa. 5

6 Jednocześnie „zniknęły” standardy egzaminacyjne.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 obowiązuje od dnia 30 stycznia 2009 r. Szczególny nacisk został położony na precyzyjny opis efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym. Treści nauczania sformułowane w języku wymagań oraz precyzyjne określenie wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na każdym etapie kształcenia. Jednocześnie „zniknęły” standardy egzaminacyjne. Brak jest ścieżek edukacyjnych.

7 Nowa podstawa programowa
W gimnazjum: wprowadza drugi język obcy nowożytny jako obowiązkowy, wyodrębniony został jeden dodatkowy przedmiot, tj. edukacja dla bezpieczeństwa, wprowadzono dwa przedmioty uzupełniające: zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne. podstawa programowa jest połączona z podstawą programową szkoły ponadgimnazjalnej.

8 Od 1 września 2009 roku: Nowa podstawa programowa obowiązuje w I klasie gimnazjum. W klasach II – III gimnazjum może być realizowana nowa podstawa programowa z języków obcych, wychowania fizycznego i etyki (po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej).

9 z „nową” podstawą programową
WAŻNE !! Zapoznanie się nauczycieli z „nową” podstawą programową do dnia 25 maja 2009 r. „Stara” podstawa programowa „Nowa” podstawa programowa (30 styczeń 2009 r.) Uwagi 1.Substancje i przemiany chemiczne w otoczeniu człowieka. Metale i niemetale, mieszaniny, powietrze jako mieszanina gazów, tlen, azot – właściwości, tlenki, zanieczyszczenie powietrza 1. Substancje i ich właściwości. Uczeń: 1) opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza; wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji; 2)przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość i objętość; 3)obserwuje mieszanie się substancji; opisuje ziarnistą budowę materii; tłumaczy, na czym polega zjawisko dyfuzji, rozpuszczania, mieszania, zmiany stanu skupienia; planuje doświadczenia potwierdzające ziarnistość materii; 4)wyjaśnia różnice pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym; 5)klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od niemetali na podstawie ich właściwości; 6)posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) pierwiastków: H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al., Pb, Sn, Ag, Hg; 7)opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych; 8)opisuje proste metody rozdziału mieszanin i wskazuje te różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają ich rozdzielenie; sporządza mieszaniny i rozdziela je na składniki (np. wody i piasku, wody i soli kamiennej, kredy i soli kamiennej, siarki i opiłków żelaza, wody i oleju jadalnego, wody i atramentu) Nowa podstawa uszczegółowiła przekazywanie wiedzy, - Szybciej wprowadzono obliczenia z wykorzystaniem gęstości i objętości, - obowiązkowe doświadczenia dla uczniów: Pkt 1 ppkt 1, 8

10 Przez 2 lata w gimnazjach będą obowiązywały dwie podstawy programowe.
O CZYM MUSIMY PAMIĘTAĆ !! Przez 2 lata w gimnazjach będą obowiązywały dwie podstawy programowe. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że absolwenci szkoły podstawowej uczący się w oparciu o nową podstawę programową „przyjdą” do gimnazjum 2015 roku

11 RAMOWY PLAN NAUCZANIA Określona jest sumaryczna liczba godzin na obowiązkowe zajęcia edukacyjne w cyklu kształcenia oraz limity godzin dla poszczególnych zajęć. W gimnazjum 88 godzin zajęć obowiązkowych, 3 godziny do dyspozycji dyrektora szkoły i 6 godzin religii/etyki – łącznie 97 godzin – przy czym należy pamiętać, że liczba godzin w tygodniu nie może przekroczyć 33 godzin.

12 3 + 5 e) X g) 83 e) Język polski Język obcy nowożytny
Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1. Język polski 88 c) + 6 d)    83 e) 2. Język obcy nowożytny 3. Drugi język obcy nowożytny b)  4. Muzyka 5. Plastyka 6. Historia 7. Wiedza o społeczeństwie 8. Geografia 9. Biologia 10. Chemia 11. Fizyka 12. Matematyka 13. Informatyka 14. Wychowanie fizyczne 15. Edukacja dla bezpieczeństwa 16. Zajęcia artystyczne 17. Zajęcia techniczne 18. Godziny z wychowawcą 19. Alternatywne metody komunikacji f) 6     Religia/Etyka Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, w tym: 1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia 3 + 5 e) 2) godziny przeznaczone na realizację zajęć,o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia X g)    Zajęcia rewalidacyjne h) 30    

13 W trzyletnim okresie nauczania poszczególne zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: język polski godzin, dwa języki obce nowożytne godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), muzyka - 30 godzin, plastyka - 30 godzin, historia -190 godzin, wiedza o społeczeństwie - 65 godzin, geografia godzin, biologia -130 godzin, chemia -130 godzin, fizyka godzin, matematyka godzin, informatyka - 65 godzin, wychowanie fizyczne godzin, edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, zajęcia artystyczne - 60 godzin, zajęcia techniczne - 60 godzin, zajęcia z wychowawcą - 95 godzin,

14 RAMOWY PLAN NAUCZANIA Taki układ ramowego planu nauczania wymusza konieczność dokładnego planowania godzin lekcji, a następnie ich rozliczania. Zajęcia edukacyjne trwają 42 tygodnie. Analizujemy kalendarz roku szkolnego i określamy liczbę tygodni (dni) efektywnie wykorzystanych na naukę.

15 Kalendarz roku szkolnego 2009/2010
I trymestr Kalendarz roku szkolnego 2009/2010 II trymestr III trymestr

16 Po odliczeniu dni wolnych zostaje nam 33 tygodnie.
Po przeanalizowaniu kalendarzy na lata szkolne 2010/11 i 2011/12 będziemy mieli odpowiednio 33 i 32 tygodnie nauki (pełne).

17 RAMOWE PLANY NAUCZANIA JĘZYKI OBCE
Przy podziale na grupy na zajęciach języków obcych należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego. Zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych liczących od 10 do 24 uczniów. Nauczyciele języków obcych przygotują do dnia 15 maja 2009 r. testy dla uczniów klas VI. Testy zostaną przeprowadzone w szkołach podstawowych w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły podstawowej. Przypuszczalny termin około 15 czerwca. Pierwszy tydzień września do ustalenia grup jest za późny (dezorganizacja pracy na początku roku szkolnego)

18 RAMOWY PLAN NAUCZANIA INFORMATYKA
Podział na grupy na zajęciach z informatyki i technologii informacyjnej obowiązuje w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. Zastrzeżenie to obowiązuje od 1 września 2012 roku

19 RAMOWY PLAN NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE
Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych. W gimnazjum organizuje się 4 godziny wychowania fizycznego, z których jedna może być realizowana zgodnie z rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ( ) Rozporządzenie w fazie zmian (Senat)

20 RAMOWY PLAN NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
W gimnazjum wprowadzono nowy przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, na który zaplanowano 30 godzin. Projekt zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Senat).

21 RAMOWY PLAN NAUCZANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć posiadają osoby dotychczas uczące przysposobienia obronnego. W treściach podstawy programowej zawarte są zagadnienia udzielania pierwszej pomocy, które może prowadzić nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie z zapisem art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz ze zm.).

22 RAMOWY PLAN NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE I TECHNICZNE
W gimnazjum wprowadzono przedmioty uzupełniające – zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne, na które zaplanowano po 60 godzin. Zajęcia powinny odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom młodzieży i możliwościom organizacyjnym szkoły. Szkoła opracowuje i przedstawia uczniom ofertę zajęć artystycznych i technicznych. Rodzaj zajęć oraz realizowany program powinny być dostosowane do zainteresowań uczniów. Zajęcia mogą być realizowane w trybie regularnych, cotygodniowych spotkań lub w trybie projektu. Przygotowując konkretną ofertę zajęć artystycznych, nauczyciel precyzuje wymagania szczegółowe wynikające z wybranego zakresu i formy zajęć.

23 Godziny do dyspozycji dyrektora
3 godziny w cyklu kształcenia. Z tego 1,5 na realizację wychowania do życia w rodzinie. Pozostaje 1,5 godziny.

24 O czym musimy pamiętać ! Przez 2 lata w gimnazjach będą obowiązywały dwa ramowe plany nauczania.

25 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz obowiązuje od dnia 30 stycznia 2009 r. Zmieniły się zasady dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania – art. 22a ustawy o systemie oświaty – Ustawa o zmianie ustawy o systemie ustawy. Art. 22a. 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. 2b. Dopuszczone do użytku w danej szkole … programy nauczania stanowią … szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

26 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia. § Własny program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu nauczyciele mogą opracowywać samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazów o których mowa odpowiednio w § 18. 3. Program nauczania ogólnego opracowany przez nauczyciela powinien uzyskać pozytywną opinię nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe w zakresie zgodnym z zakresem treści nauczania, które program obejmuje.

27 Przykład: Analiza korelacji nowej podstawy programowej z wybranym do realizacji programem nauczania - matematyka Treści z podstawy z podstawy programowej Korelacja z wybranym programem Klasa I Klasa II Klasa III Oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów (10.9) Zamienia jednostki pola (10.10) Oblicza stosunek pól wielokątów podobnych Zamiana jednostek objętości Interpretuje liczby wymierne na osi liczbowej. Oblicza odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej (2.1.) Stosuje twierdzenie Pitagorasa (10.7) X

28 Przykład: Analiza korelacji nowej podstawy programowej z wybranym do realizacji programem nauczania - biologia Podstawa programowa biologii - gimnazjum Realizacja Treści podstawy programowej Klasa I Klasa II Klasa III Struktura organizmu funkcje, jakim ona służy (komórki, tkanki, organy). X Przykłady różnych sposobów pełnienia tych samych funkcji życiowych przez organizmy zależnie od warunków środowiska Budowa funkcjonowanie układów organizmu człowieka Stan zdrowia choroby. Przykłady chorób zakaźnych oraz patologii w działaniu narządów; elementy epidemiologii, profilaktyki leczenia omawianych chorób. Etapy biologicznego psychicznego rozwoju człowieka potrzeby z nimi związane. Informacja dziedziczna; cechy organizmu wynikające z wpływu genów oddziaływań środowiskowych.

29 Jaki materiał należy przygotować, aby program nauczania dla danego przedmiotu został zatwierdzony?
2. Nazwa programu:…………………………………….. 3. Autor programu: ……………………………………… 4. Wydany przez: ………………………………………… 5. Opis zgodności treści programu podstawą: Podstawa programowa ……………… - gimnazjum (przedmiot) Realizacja Treści podstawy programowej Klasa I Klasa II Klasa III 6. Poprawność dydaktyczna programu - (materiał przystępny dla uczniów, uszeregowany materiał zgodnie z zasadą stopniowania trudności, uwzględniający zainteresowania i potrzeby uczniów, , różnorodność metod, uwzględniający indywidualizację kształcenia) …………………………………………………………………………………………………..

30 …………………………………………………………………………………………………..
7. Ocena możliwości realizacji treści wykraczających poza podstawę programową zawartych w programie ………………………………………………………………………………………………….. 8. Ocena możliwości planowania i realizacji wybranego programu w cyklu trzyletnim 9. Ocena interdyscyplinarnośći programu (łączenie treści z innych przedmiotów) 10. Wymienić przedmioty…………………………………………………………………….. 11. Zawartość treści wychowawczych zawartych w programie zgodnych z podstawą ………………………………………………………………………………………………….. 12. Opis kompatybilności programu z podręcznikiem …………………………………………………………………………………………………... 13. Imię i nazwisko nauczyciela …………… (podpis nauczyciela) Data zatwierdzenia …………………….. (podpis dyrektora)

31 Jak należy wybrać podręcznik?
Nazwa podręcznika………………………………………………………………………… 2. Autor podręcznika…………………………………………………………………………. 3. Wydany przez………………………………………………………………………………. 4. Opis zgodności treści podręcznika z treściami programu ………………………………………………………………………………………………….. 5. Ocena zgodności pod kątem aktualności stanu wiedzy zawartego w podręczniku 6. Ocena treści podręcznika (pod kątem języka, trafności zadań, ćwiczeń) 7. Ocena możliwości realizacji treści wykraczających w cyklu kształcenia 8. Ocena interdyscyplinarnośći podręcznika (łączenie treści z innych przedmiotów) …………………………………………………………………………………………………...

32 9. Uwagi o możliwości pracy samodzielnej ucznia z podręcznikiem
…………………………………………………………………………………………………... 10. Poprawność merytoryczna podręcznika 11. Ocena zawartości treści wychowawczych 12. Przejrzystość i atrakcyjność graficzna podręcznika 13. Dodatkowe materiały załączone do podręcznika: Ćwiczenia TAK/NIE Płyta CD TAK/NIE Mapy TAK/NIE Materiały dla nauczyciela TAK /NIE Testy, ćwiczenia zadaniowe TAK/NIE Plan pracy TAK/NIE Przedmiotowy system oceniania TAK/NIE Testy sprawdzające TAK/NIE

33 PLAN PRACY NAUCZYCIELA
Dokładna analiza podstawy programowej. Podział treści z uwzględnieniem limitu godzin. Skorelowanie programów i planów nauczania z wymaganiami opisanymi w podstawie. Numerowanie lekcji w cyklu 3 letnim.

34 Plan pracy nauczyciela biologii w gimnazjum w oparciu o nową podstawę
Nr lekcji Temat lekcji Treści (hasła programowe) Założone cele Uczeń: Sposób realizacji Wymagania z podstawy programowej 1 To jest biologia - biologia jako nauka Wybrane dziedziny biologii główne źródła informacji biologicznej, poziomy organizacji życia Poznanie zakresu badań biologii Poznanie różnych dziedzin biologii, poznanie źródeł wiedzy biologicznej, zdobywanie i doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji - Wyszukiwanie w różnych źródłach informacji na temat zakresu badań różnych dziedzin biologii ……. ……………..

35 PODRĘCZNIKI Art. 22a.1. ustawy o systemie oświaty – nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego Art. 22a.2e. ustawy o systemie oświaty – dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku roku szkolnego. Podręcznik winien być: zgodny z podstawą programową, uwzględniający indywidualne zainteresowania uczniów, dostosowany do możliwości organizacyjnych placówki.

36 Godziny z art.42 ust.2 pkt 2 lit.a i b KN
W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciele obowiązani będą prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ujęte zostało przeznaczenie godziny do dyspozycji dyrektora: „Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela do dyspozycji dyrektora szkoły przeznacza się na: prowadzenie zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów – w zależności od potrzeb: - na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce; - organizowanie dla grup uczniów zajęć rozwijających ich zainteresowania.” Godziny powyższe należy przeliczyć na liczbę etatów nauczycieli w danej szkole.

37 Pozostałe informacje zostały z prezentacji usunięte, gdyż dotyczyły spraw szkolnych.


Pobierz ppt "5 maja 2009 r. POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ REFORMA OŚWIATY 2009 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google