Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Doświadczenia wynikające z realizacji projektów współfinansowanych w ramach funduszy norweskich Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1

2 Mechanizmy Finansowe EOG i Norweski
1. Norweski Mechanizm Finansowy (Darczyńca: Norwegia) 2. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Darczyńcy: Islandia, Norwegia, Lichtenstein)

3 Mechanizmy Finansowe Beneficjenci 15 krajów UE: Polska, Węgry,
Rumunia, Czechy, Hiszpania, Grecja, Litwa, Bułgaria, Słowacja, Portugalia, Łotwa, Estonia, Słowenia, Malta, Cypr.

4 Mechanizmy Finansowe Forma pomocy: bezzwrotna pomoc finansowa
Cel: wsparcie najmniej zamożnych członków UE Korzyści: Państwa - beneficjenci: Zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach EOG Państwa - darczyńcy: Dostęp do rynku wewnętrznego UE, nie będąc jej członkami

5 Perspektywa Finansowa 2004 - 2009
Polska największym beneficjentem Mechanizmów Finansowych. Otrzymana kwota 533,51 mln EUR to 48% wszystkich środków w ramach obydwu instrumentów finansowych, dostępnych w perspektywie na lata Przyznane środki finansowe przeznaczono na projekty w ramach 10 ściśle zdefiniowanych obszarów priorytetowych.

6 Perspektywa Finansowa 2004 - 2009
NFOŚiGW został ustanowiony Instytucją Wspomagającą odpowiedzialną za wykorzystanie dwóch Mechanizmów Finansowych: Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego (tzw. funduszy norweskich) w 3 „środowiskowych” obszarach priorytetowych, na podstawie porozumienia zawartego w dniu r. pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7 Perspektywa Finansowa 2004 - 2009
Trzy priorytety środowiskowe 2.1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii (projekty inwestycyjne) 2.2 Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami (projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne) 2.8 Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych do realizacji projektów inwestycyjnych (projekty nieinwestycyjne)

8 Perspektywa Finansowa 2004 - 2009
3 nabory wniosków: I nabór r. II nabór r. III nabór r. 1094 złożone wnioski pierwotna alokacja ok. 133 mln EUR

9 Perspektywa Finansowa 2004 - 2009
O jaki poziom dofinansowania* projektu mogli ubiegać się beneficjenci? do 60% - wszyscy beneficjenci do 85% - jeśli min. 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest współfinansowane z budżetu państwa lub JST do 90% w przypadku NGO * poziom dofinansowania odnosi się do całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu

10 Zainteresowanie Funduszami Norweskimi… ogromne

11 Główni beneficjenci SAMORZĄD TERYTORIALNY JEDNOSTKI BUDŻETOWE NGO
BADAWCZO- ROZWOJOWE UCZELNIE FIRMY PRYWATNE

12 Perspektywa Finansowa 2004 - 2009
Realizacja 158 projektów: 78,5 % tj. 124 projekty – priorytet 2.1 14,5 % tj. 23 projekty – priorytet 2.2 7.0 % tj. 11 projektów – priorytet 2.8

13 Perspektywa Finansowa 2004 - 2009
Główne kierunki wsparcia: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej komunalne oczyszczalnie ścieków i kanalizacja zbiorcza edukacja ekologiczna

14 Partnerstwo Pomoc z Mechanizmów Finansowych ważnym instrumentem wzmacniającym stosunki dwustronne Polski z Norwegią, Islandią i Lichtensteinem. Polska państwem o największej liczbie projektów realizowanych w partnerstwie z państwami –darczyńcami. W ramach priorytetów środowiskowych, w partnerstwie realizowanych jest 11 projektów.

15 Nowa perspektywa finansowa 2009- 2014 Nowe Porozumienie UE - EOG

16 Nowa perspektywa finansowa 2009 - 2014
28 lipca 2010 podpisanie porozumienia pomiędzy Darczyńcami i Unią Europejską 578 mln EUR dla Polski II połowa 2011 roku uruchomienie Mechanizmów Finansowych

17 Nowa perspektywa finansowa 2009 - 2014
Wsparcie finansowe szczególnie na projekty z zakresu: technologii wychwytywania CO2 innowacyjnego przemysłu przyjaznego środowisku ochrony środowiska badań naukowych i stypendiów rozwoju zasobów ludzkich, wymiaru sprawiedliwości, społeczeństwa obywatelskiego, i ochrony dziedzictwa kulturowego

18 Lista najczęściej popełnianych błędów przez Wnioskodawców
Błędy formalne: termin - liczy się data wpływu wniosku wersje: elektroniczna i papierowa muszą być identyczne brak daty, podpisów, upoważnienia do składania podpisów nieprzestrzeganie pułapów dofinansowania wprowadzanie zmian do oryginalnej wersji elektronicznej formularza aplikacyjnego niedostarczenie brakującej dokumentacji w wymaganym terminie pozostawienie niewypełnionych części formularza

19 Lista najczęściej popełnianych błędów przez Wnioskodawców
Błędy przy wypełnianiu w formularza aplikacyjnego np. w punktach: opis wnioskodawcy opis projektu cele i wskaźniki struktura zarządzania partnerstwo budżet i środki finansowe wydatki zgodność z krajową lub regionalną strategią rozwoju informacja i promocja ryzyko i zarządzanie ryzykiem zagadnienia przekrojowe

20 Lista najczęściej popełnianych błędów przez Wnioskodawców
Załączniki: nieaktualne informacje brak numeracji zgodnie z listą załączników brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby do tego upoważnione nieudokumentowane oświadczenia o posiadaniu środków na współfinansowanie projektu analizy: finansowa i ekonomiczna nie poparte stosownymi wyliczeniami

21 Lista najczęściej popełnianych błędów przez Wnioskodawców
Braki w załącznikach: brak aktualnego dokumentu potwierdzającego kwalifikowalność wnioskodawcy brak dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wnioskodawcy brak oświadczenia o posiadaniu środków niezbędnych do zapewnienia wymaganego współfinansowania projektu brak studium wykonalności (tam gdzie jest ono wymagane) brak stosownych pozwoleń (tam gdzie są one wymagane)

22 Jak uniknąć błędów przy składaniu wniosków w nowej
perspektywie finansowej? I. Zapoznanie się dokładne z: treścią ogłoszenia o naborze wniosków Programem Operacyjnym aktualną listą załączników dla danego obszaru priorytetowego instrukcją wypełniania formularza aplikacyjnego informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych Instytucji Pośredniczącej (MŚ) i Instytucji Wspomagającej (NFOŚiGW) II. Udział w szkoleniach dla Beneficjentów

23 Dziękuję za uwagę www.nfosigw.gov.pl Anna Przeniosło
Dyrektor Departamentu Funduszy Norweskich tel. (22) ul. Konstruktorska 3a Warszawa


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google