Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM"— Zapis prezentacji:

1 W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM
SYSTEM SANKCJI W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM MARZEC 2011

2 PRZEPISY UNIJNE ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 1698/2005
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z późn. zm.).

3 PRZEPISY UNIJNE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) 1974/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z późn. zm.).

4 PRZEPISY UNIJNE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 65/2011
z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

5 PRZEPISY UNIJNE ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 73/2009
z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003.

6 PRZEPISY UNIJNE ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 1122/2009
z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina.

7 PRZEPISY KRAJOWE Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 60, poz. 427 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 33, poz. 262, z późn. zm.).

8 PRZEPISY KRAJOWE Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z w z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211).

9 POWODY SANKCJI Sankcje z powodu przedeklarowania powierzchni,
Sankcje za opóźnienie w złożeniu wniosku, zmiany do wniosku, Redukcje i wykluczenia w przypadku nieprzestrzegania kryteriów kwalifikowalności – określane w przepisach krajowych,

10 POWODY SANKCJI Sankcje za brak zadeklarowania powierzchni niezgłoszonych do innych programów, Sankcje za nieprzestrzeganie wzajemnej zgodności, Sankcje za nieprzestrzeganie minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin, Sankcje za nieprzestrzeganie innych obowiązkowych wymogów np. nieutrzymanie czystości i porządku na obszarze gospodarstwa rolnego

11 SANKCJE Z POWODU PRZEDEKLAROWANIA POWIERZCHNI
Progi dotyczących stosowania sankcji za przedeklarowanie powierzchni zgodnie ze zmienionym artykułem 16 ust. 5 RK 65/2011: Nie więcej niż 3% lub 2 ha – płatność do powierzchni stwierdzonej, powyżej 3% do 20% - płatność pomniejszana o podwójną wartość za przedeklarowany obszar, powyżej 20% do 50% - odmowa płatności, powyżej 50% - odmowa płatności i trzyletnie sankcje wieloletnie.

12 SANKCJE Stosowanie tolerancji 0,1 ha - jeżeli różnica między obszarem zadeklarowanym i obszarem zatwierdzonym do płatności rolnośrodowiskowej nie przekracza 0,1 ha to obszar zatwierdzony uważa się za równy obszarowi zadeklarowanemu (art. 16 ust 3 RK 65/2011).

13 SANKCJE Z POWODU PRZEDEKLAROWANIA POWIERZCHNI
Celowe zawyżenie powierzchni: Możliwość wykluczenia z płatności na dany rok kalendarzowy w przypadku, gdy różnica miedzy zadeklarowanym a stwierdzonym obszarem wynosi więcej niż 0,5% obszaru stwierdzonego lub więcej niż 1 ha. Ponadto, jeżeli ta różnica wynosi więcej niż 20% stwierdzonego obszaru beneficjenta wyklucza się po raz kolejny z otrzymania pomocy do wysokości różnicy miedzy obszarem zadeklarowanym i stwierdzonym. Kwota wynikająca z powyższego wykluczenia odliczana jest od płatności w ramach wszystkich środków na podstawie wniosków złożonych na kolejne lata. (art. 16 ust. 6 RK 65/2011).

14 SANKCJE ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU, ZMIANY PO TERMINIE
W roku 2011 wniosek o przyznanie płatności składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 16 maja roku. Wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2011 roku – sankcje terminowe. .

15 SANKCJE ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU, ZMIANY PO TERMINIE
Za każdy dzień roboczy 1% sankcji od kwoty całkowitej. W przypadku zmian zwiększających płatność 1% sankcji za każdy dzień roboczy od wartości zwiększenia.

16 SANKCJE ZA BRAK ZADEKLAROWANIA WSZYSTKICH UŻYTKÓW ROLNYCH
Jeśli różnica miedzy całkowitą powierzchnia UR zadeklarowanych we wniosku a obszarem zadeklarowanym łącznie z powierzchnią całkowitą działek rolnych niezadeklarowanych wynosi więcej niż 3% zadeklarowanej powierzchni, całkowita płatność za dany rok będzie pomniejszona maksymalnie o 3% w zależności od stopnia tego pominięcia.

17 SANKCJE ZA BRAK ZADEKLAROWANIA POWIERZCHNI NIEZGŁOSZONYCH DO INNYCH PROGRAMÓW
różnica powierzchni przekracza 3% do 30% włącznie - sankcja w wysokości 1% kwoty płatności, różnica powierzchni przekracza 30% do 60% włącznie - sankcja w wysokości 2% kwoty płatności, różnica powierzchni przekracza 60% - sankcja w wysokości 3% kwoty płatności.

18 SANKCJE KRAJOWE Sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej po terminie na składanie wniosków o płatność lub brak tego planu – odmowa płatności. W roku 2011 plan rolnośrodowiskowy musi być sporządzony do 10 CZERWCA. Jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej, rolnikowi temu nie przysługuje płatność rolnośrodowiskowa w danym roku.

19 Np. porządek w gospodarstwie
SANKCJE KRAJOWE sankcja za nieprzestrzeganie innych odpowiednich wymogów obowiązkowych wynosi 1%. Np. porządek w gospodarstwie

20 SANKCJE Sankcje za nieprzestrzeganie: wymogów wzajemnej zgodności,
minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin na poziomie od 1% do 3 % w zależności od zasięgu, trwałości i dotkliwości. W przypadku celowego zaniedbania od 15 % do 100%.

21 (określone przepisami krajowymi).
SANKCJE KRAJOWE Sankcje za nieprzestrzeganie wymagań w ramach realizowanych wariantów (określone przepisami krajowymi).

22 SANKCJE KRAJOWE Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach określonych wariantów poszczególnych pakietów, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje w danym roku w zmniejszonej wysokości, w części dotyczącej: działek rolnych , zwierząt, stref buforowych, wariantu, pakietu.

23 SANKCJE KRAJOWE Jeżeli rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 20% w roku, w którym stwierdzono takie uchybienie.

24 Stosowanie powtarzalności/ uznanie za działanie zamierzone
SANKCJE KRAJOWE Jeżeli ponownie zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach tego samego wariantu, płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje temu rolnikowi w danym roku i w roku następnym, w części dotyczącej tego wariantu. Stosowanie powtarzalności/ uznanie za działanie zamierzone

25 SANKCJE KRAJOWE – ZWROT PŁATNOSCI
Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi, jeżeli rolnik nie realizuje całego zobowiązania rolnośrodowiskowego, w szczególności w związku z niesporządzeniem planu działalności rolnośrodowiskowej albo sporządzeniem go niezgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu, lub nie spełnia innych warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej określonych w rozporządzeniu.

26 SANKCJE KRAJOWE – ZWROT PŁATNOSCI
Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi również w przypadku, gdy rolnik : a) nie przestrzega żadnych wymogów w ramach wariantu określonego pakietu, w szczególności w związku z dokonaniem wymiany działek (art. 10 RK nr 65/2011), b) zmniejszył powierzchnię użytków rolnych, na których powinien realizować zobowiązanie rolnośrodowiskowe, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do działki rolnej objętej zmniejszeniem,

27 SANKCJE KRAJOWE - ZWROT PŁATNOŚCI
c) uprawia tę samą roślinę lub jej formę jarą w plonie głównym co roślina, która była uprawiana w miedzyplonie, d) nie uzyskał właściwej jakości materiału siewnego w ramach realizacji wariantu 6.2, przy czym zwrotowi podlega 40% płatności rolnośrodowiskowej przyznanej za rok, w którym materiał siewny został wytworzony.

28 SANKCJE KRAJOWE – ZWROT PŁATNOŚCI
Płatność rolnośrodowiskowa podlega zwrotowi również w przypadku, gdy kolejny raz stwierdzono uchybienie w przestrzeganiu wymogów, o którym mowa w § 27 ust. 3 (trzecie stwierdzenie uchybienia) .

29 SANKCJE KRAJOWE Pakiet 1
Zastosowanie dawki nawozu naturalnego wyższej niż 170 kg N w czystym składniku – 100% za cały pakiet; Tym samym sankcje z tytułu nieprzestrzegania podstawowych wymagań. 29 29

30 SANKCJE - KOSZENIE oraz
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie – 100% do danej działki oraz sankcje z tytułu nieprzestrzegania podstawowych wymagań. 30 30

31 PAKIET 7 Zmiana zapisów w § 11, 13, 15 – usunięto uwzględnianie stanu średniorocznego w wyliczaniu płatności za realizacje pakietu 7. Płatność przyznawana do sztuk rzeczywistych. Sankcjonowanie zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji 65/2011. 31

32 SANKCJE KRAJOWE Przykłady sankcjonowania
Rozbieżność do 3 sztuk – płatność do stwierdzonej liczby zwierząt pomniejszonej o wyliczony odsetek. Rozbieżność powyżej 3 sztuk – wyliczany procent przedeklarowania: >10% płatność obniża się o wyliczony odsetek, >10% < 20% płatność obniża się o dwukrotność odsetka, >20% płatności nie przyznaje się, >50 nakłada się sankcje wieloletnie. 32

33 SANKCJE KRAJOWE Przykłady sankcjonowania W celu ustalenia odsetka liczbę zwierząt, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowość dzieli się przez liczbę zwierząt zatwierdzonych. Zadeklarowano 20 sztuk stwierdzono 16 sztuk. Rozbieżność powyżej 3 sztuk. Odsetek 4/16 = 0,25 czyli 25% - odmowa płatności. 33

34 SANKCJE KRAJOWE Przykłady sankcjonowania Owce 320 zł/szt Zadeklarowano 30 sztuk stwierdzono 26 sztuk Rozbieżność powyżej 3 sztuk Odsetek 4/26 = 0, czyli 15% - obniżenie o podwójny odsetek (26 *320) -30% = 8320 – 2496 = 5824 zł 34

35 SANKCJE KRAJOWE Pakiet 7
Zmniejszenie liczby zwierząt, które powinny być utrzymywane – 10%. 35 35

36 PAKIET 7 W roku 2011 rolnicy, kontynuujący realizację zobowiązań w ramach Pakietu 7: Dołączają zaświadczenie o stanie średniorocznym zwierząt w roku 2010; W przyznawanej płatności za rok uwzględniane jest rozliczenie stanu średniorocznego za rok 2010 oraz ewentualne sankcje wynikające ze stwierdzonych uchybień 36

37 SANKCJE KRAJOWE Pakiet 8 ochrona gleb i wód Zmiana w załączniku 5 do rozporządzenia mówiąca, iż brak wymaganej okrywy zielonej na poziomie co najmniej 40 % powoduje 100% sankcji za realizację Pakietu 8 na erozji. Tym samym sankcje z tytułu nieprzestrzegania podstawowych wymagań 37

38 KOLEJNOŚĆ NALICZANIA SANKCJI
KOLEJNOŚĆ NALICZANIA SANKCJI Artykuł 22 RK 65/2011 „Akumulacja redukcji” Sankcje z powodu przedeklarowania powierzchni, zwierząt Sankcje za nieprzestrzeganie wymagań w ramach realizowanych wariantów – do sprawdzenia Sankcje za opóźnienie w złożeniu wniosku i zmiany do wniosku Sankcje za brak zadeklarowania powierzchni niezgłoszonych do innych programów Sankcje za nieprzestrzeganie wzajemnej zgodności

39 Przykład Rolnik złoży wniosek 18 maja 2011
Deklaruje 5 ha do Pakietu 2 oraz 2 ha do wariantu 3.1 DR A żyto 0,5 ha DR B mieszanka zbożowa1,5 ha -2.1 DR C 2 ha łąka trwała 2.3, 3.1 DR D 0,5 ha jabłoń – 2.9 DR E 0,5 ha grusze – 2.9 JC potwierdza 2.1 – 1,8 ha, 2.3 – 2 ha, 2.9 – 0,3 ha

40 Przykład W kontroli na miejscu stwierdzono
DR A 0,5 ha - pow. stwierdzona 0,3 ha DR B 1,5 ha DR C 2 ha łąka trwała brak koszenia DR D 0,5 ha jabłoń – 2.9 brak min obsady DR E 0,5 ha grusze – 2.9

41 Przykład Wariant 2.1 deklarowano 2 ha stwierdzono 1,8 ha
Przedeklarowanie [(2 -1,8)/1,8]*100%= 0,1111 *100% =11,11 Przedeklarowania > 3% czyli podwójna sankcja 1,8-(0,2*2)=1,4 ha do płatności Do wypłaty 1,4*790 = 1106 zł

42 Przykład Wariant 2.3 C 2 ha łąka trwała brak koszenia sankcja 100%
Do wypłaty 0 zł Wariant 2.9 D 0,5 ha jabłoń –brak min obsady – 100% sankcji E 0,5 ha grusze 0,5 ha*1540 = 770 zł ale JC potwierdziła 0,3 ha Do wypłaty 0,3*1540 = 462 zł

43 Przykład Wariant 3.1 C 2 ha łąka trwała brak koszenia 100%
Do wypłaty 0 zł

44 Przykład Razem 2.1 - 1106 zł 2.3 – 0 zł 2.9 - 462 3.1 – 0 zł
Łącznie 1568 – 31,36 (2% za opóźnienie) = 1536,64 – 76,83 (za 5% z tytułu CC)= 1459,81 zł


Pobierz ppt "W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google