Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK W UJĘCIU MARKETINGOWYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK W UJĘCIU MARKETINGOWYM"— Zapis prezentacji:

1 RYNEK W UJĘCIU MARKETINGOWYM
1. Pojęcie rynku 2. Klasyfikacja rynku 3. Cechy systemu rynkowego 4. Segmentacja rynku

2 Literatura: M.R.Friedman: Wolny wybór, PANTA, Sosnowiec, 1998
L.Balcerowicz: Wolność i rozwój, ZNAK, Kraków, 1995 W.Wrzosek: Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa, 2000 A.Jslywotzky, D.J.Morrison, B.Andelman: Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.

3 ISTOTA RYNKU Rynek jest to pewny spójny system światowego ładu społeczno- gospodarczego. Warunkiem dobrego funkcjonowania rynku jest: zapewnienie na wiele lat swobody działania stosowanie zdrowych i uczciwych reguł gry rynkowej.

4 W ujęciu ekonomicznym rynek można interpretować jako stosunki wymienne, znajdujące wyraz w transakcjach kupna - sprzedaży między dostawcami i odbiorcami, których decyzje kształtują podaż, popyt i ich wzajemne relacje. Rynek jest wtedy miejscem wymiany, gdy: nabywcy odczuwają potrzebę zakupu, nabywcy posiadają środki pieniężne, sprzedawcy posiadają produkty i chcą je sprzedać, nabywcy akceptują ceny sprzedawców.

5 KLASYFIKACJA RYNKU Do głównych kryteriów podziału rynku zalicza się: kryterium przestrzeni, kryterium kanałów rynku, kryterium przedmiotu obrotu itp. kryterium dostępu.

6 Wg. kryterium przestrzeni można wyróżnić rynek:
lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, międzynarodowy, globalny.

7 Wg. kryterium kanałów rynku można wyróżnić rynek:
skupu, zbytu, hurtowy, detaliczny.

8 Wg. przedmiotu obrotu można wyróżnić rynek: dóbr konsumpcyjnych,
dóbr produkcyjnych, usług, a w tym: usług transportowych, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, usług spedycyjnych, usług przeładunkowych, usług ubezpieczeniowych, usług bankowych, usług turystycznych, usług medycznych, usług consultingowych i innych.

9 Wg. kryterium dostępu można wyróżnić:
rynek potencjalny, rynek dostępny, rynek działania, rynek docelowy, rynek spenetrowany.

10 Aby można było „trafić” z produktami lub usługami pod potrzeby rynku należy dokładnie rozpoznać popyt rynkowy. Przez popyt rynkowy należy rozumieć wielkość zakupów produktów lub usług, która byłaby dokonana przez określoną grupę konsumentów na określonym obszarze, w określonym czasie, w określonym otoczeniu marketingowym i przy zastosowaniu określonego programu marketingowego.

11 PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU RYNKOWEGO
Jeżeli wolnym rynkiem jest swobodny przepływ: dóbr, • usług, kapitału • i siły roboczej .. to dla stworzenia zdrowych reguł gry należy określić: reguły wejścia na rynek, reguły eliminacji z rynku, reguły prowadzenia określonego rodzaju działalności

12 Do podstawowych cech systemu rynkowego należy zaliczyć:
swobodę wchodzenia na rynek i możliwość prowadzenia działalności zgodnie z normami prawa i przepisami administracyjnymi, przewagę przedsiębiorstw prywatnych nad państwowymi, regulacyjne oddziaływanie rynku na podaż, popyt i ceny, zmniejszającą się interwencję państwa w funkcjonowanie przedsiębiorstw, postępującą konkurencję, zwalczanie i przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym,

13 Podstawowe cechy systemu rynkowego – cd.
stwarzanie przez państwo jednolitych, powszechnych zasad i rozwiązań systemu finansowego, celnego, czasu pracy, warunków bhp oraz innych unormowań i świadczeń (tak po stronie pracobiorców jak i pracodawców), swobodę eksportu i importu, określenie i realizowanie przez państwo określonej polityki gospodarczej.

14 SEGMENTACJA RYNKU Do najczęściej stosowanych kryteriów segmentacji rynku zalicza się: 1. Kryteria odnoszące się do konsumenta (nabywcy). 2. Kryteria odnoszące się do produktu

15 Korzyści z właściwie przeprowadzonej segmentacji:
dostosowanie oferty do potrzeb nabywców, możliwość zwiększenia sprzedaży i poprawa jej relacji do kosztów, umożliwienie zmian, potrzeb, preferencji i reakcji nabywcom.

16

17

18 Korzyści dobrej segmentacji...
dostosowanie oferty do potrzeb nabywców, możliwość zwiększenia sprzedaży i poprawa relacji przychodów do kosztów, umożliwienie zmian, potrzeb, preferencji i reakcji nabywców.

19

20 Wady centralizacji badań marketingowych
Izolacja “badaczy” od bieżących spraw i trudności. Nadmierna koncentracja na ogólnych problemach firmy kosztem zagadnień dotyczących określonych pionów lub działów. Oddzielenie “badaczy” od działań marketingowych opartych na wynikach badań

21 Korzyści decentralizacji badań marketingowych:
Bliskie powiązanie “badaczy” z programami marketingowymi obejmującymi realizację wniosków z badań. Lepsza specjalizacja pracowników działów badań odnośnie do produktów, grup nabywców, rynków zbytu. Poświęcane większej uwagi badaniom marketingowym przez kierowników działów. Pomoc w integrowaniu zarządzania marketingiem na różnych szczeblach.

22 Wady decentralizacji badań marketingowych:
Tendencja do ograniczania obiektywności wyników badań pod kątem interesów poszczególnych pionów czy działów. Niedostateczna kontrola badań przez szczebel centralny, niejednolitość metod i procedur badawczych w skali przedsiębiorstwa. Trudności pozyskania wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wyższe łączne wydatki przedsiębiorstwa na badania. Dublowanie się niektórych działań. Niepełne zaspokojenie zapotrzebowania informacyjnego kierownictwa przedsiębiorstwa

23

24


Pobierz ppt "RYNEK W UJĘCIU MARKETINGOWYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google