Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komórki układu odpornościowego – podział, klasyfikacja CD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komórki układu odpornościowego – podział, klasyfikacja CD"— Zapis prezentacji:

1 Komórki układu odpornościowego – podział, klasyfikacja CD
Elżbieta Jeżewska Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Składniki układu odpornościowego
W odpowiedziach immunologicznych uczestniczą różne komórki oraz różne wydzielane przez nie cząsteczki rozpuszczalne. Pochodzenie: pluripotencjalne kom. macierzyste szpiku kostnego - linia limfoidalna -- limfocyty - linia mieloidalna – fagocyty (monocyty, makrofagi, neutrofile) oraz inne komórki Leukocyty zajmują centralną pozycję we wszystkich odpowiedziach immunologicznych. Inne komórki tkankowe uczestniczą poprzez wysyłanie sygnałów do limfocytów i reagowanie na cytokiny uwalniane przez limfocyty T i makrofagi

3 Komórki układu odpornościowego
Leukocyty -1 Limfocyty (stanowią 20% leukocytów) - 2 subpopulacje : komórki T i komórki B swoiste rozpoznanie antygenów/patogenów (zapoczątkowują nabyte reakcje immunologiczne) Kom. NK (LGL) - zabijają komórki docelowe (zakażone przez wirusy, komórki nowotworowe) na drodze nieswoistej - niszczą także kom. docelowe opłaszczone swoistymi p-ciałami IgG Dojrzewanie: grasica – limfocyty T szpik kostny – limfocyty B i kom. NK

4 Płytki krwi – rola mediatorów zapalnych
Leukocyty -2 Granulocyty - kwasochłonne (eozynofile) – zdolność wiązania i niszczenia pozakomórkowych pasożytów - zasadochłonne (bazofile) – nadwrażliwość typu I - obojętnochłonne (neutrofile wielopłatowe) – fagocytoza, zabijanie mikroorganizmów Monocyty, makrofagi - fagocytoza, prezentowanie antygenu (APC) komórkom T Komórki tuczne -udział w nadwrażliwości typu I, czynnościowo podobne do bazofili Płytki krwi – rola mediatorów zapalnych

5 Limfocyty T - T (H) pomocnicze – współdziałają z kom. B pomagając im dzielić się, różnicować i produkować p– ciała - współdziałają z jednojądrzastymi fagocytami w niszczeniu wewnątrzkomórkowym patogenów - rola cytokin - T (c) cytotoksyczne – rozpoznają i niszczą kom. gospodarza zakażone wirusami, patogenami Rozpoznanie antygenu przez kom. T zachodzi przy udziale markerów na kom. gospodarza, dzięki swoistemu receptorowi kom. T (TCR).

6 Klasyfikacja CD CD (cluster differentiation) – kompleks różnicowania
Układ CD - tym symbolem i odpowiednią cyfrą oznaczone są struktury powierzchniowe komórek - Markery głównych linii występują wyłącznie na danych liniach komórkowych (CD3 tylko na kom. T) - Markery różnicowania CD1 – tylko na kom. dojrzewających w grasicy - Markery aktywacji CD25 – tylko na kom. stymulowanych przez IL-2 Markery powierzchniowe mogą być grupowane w „rodziny” ( immunoglobuliny, integryny, selektyny, proteoglikany)

7 Limfocyty B (stanowią 5 – 15% krążących limfocytów)
Powierzchniowe immunoglobuliny jako swoiste receptory dla antygenu Każda komórka B posiada genetycznie zaprogramowaną informację o strukturze receptora powierzchniowego dla jakiegoś swoistego antygenu Po rozpoznaniu w/w antygenu kom. B mnożą się i różnicują do kom. plazmatycznych, które produkują przeciwciała

8 Komórki NK (natural killers)
(stanowią 15% leukocytów krwi) Markery komórek NK: - CD56 - CD16 przy braku CD3 (CD3ˉ)

9 Fagocyty jednojądrzaste
Typy komórek i ich funkcje: - makrofagi/monocyty fagocytujące – usuwanie antygenu - komórki prezentujące antygen (APC) – pobranie, przetworzenie i prezentacja antygenu komórkom T

10 Granulocyty wielojądrzaste i komórki tuczne
Granulocyty krwi prawidłowej to 60-70% wszystkich leukocytów. Posiadają zdolność migracji, chemotaksji, adhezji, diapedezy, fagocytozy. Neutrofile – ponad 90% krążących granulocytów Markery czynnościowe: -C5aR – rec. dla czynników chemotaktycznych powodujących przyleganie do kom. śródbłonka za pośrednictwem selektyn i ich ligandów -CR1(CD35) – hamuje aktywację dopełniacza -CR3(CD11b) –ścisła adhezja leukocyta do ligandów aktywowanych kom. śródbłonka -LFA-1(CD11a) –adhezja -VLA-4(CD49d) –adhezja i migracja komórek -FcγRII(CD32) i FcγRIII(CD16) –fagocytoza

11 (stanowią 2 – 5% leukocytów)
Eozynofile (stanowią 2 – 5% leukocytów) Rola w odporności przeciw robakom pasożytniczym opłaszczonym IgG lub IgE - degranulacja eozynofilów poprzez fuzję ziarnistości wewnątrzkom. z błoną plazmatyczną - uwolnienie do przestrzeni: - toksyn - histaminazy, sulfatazy i histaminy powodujących: -stłumienie odpowiedzi zapalnej -zahamowanie migracji granulocytów do miejsca inwazji

12 Bazofile i komórki tuczne
(stanowią 0,2% leukocytów) Komórki tuczne – brak w krążeniu Rola w odporności przeciw pasożytom Degranulacja ziarnistości bazofili i komórek tucznych wywoływana przez alergeny, poprzez receptory powierzchniowe komórek – FcεR1 dla IgE – uwalnianie histaminy i innych mediatorów - pozytywna rola w odporności przeciw pasożytom

13 Płytki krwi - Rola w krzepnięciu krwi
- Uczestniczenie w odpowiedzi immunologicznej – w zapaleniu – poprzez uwalnianie czynników aktywujących dopełniacz i substancji zwiększających przepuszczalność komórek śródbłonka, co powoduje przyciąganie leukocytów. Markery czynnościowe: - rec. dla IgG (FcγRII) - rec. dla IgE (FcεRII – CD23) - rec. dla czynnika VIII - CD41 (kompleks GpIIb/IIIa) – wiązanie do fibrynogenu, fibronektyny - CD42 (kompleks GpIb/GpIx) – rec. dla czynnika Willebranda - CD51 – rec. dla vibronektyny

14 Immunologia. Red. M. Jakóbisiak,
Literatura Immunologia. Red. M. Jakóbisiak, Wydawnictwo Naukowe. PWN SA Warszawa 2002 Immunologia. Roitt L., Brostoff, Male, Wyd. II polskie Słowiński Verlag. PZWL 2000


Pobierz ppt "Komórki układu odpornościowego – podział, klasyfikacja CD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google