Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIECI KOMPUTEROWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIECI KOMPUTEROWE."— Zapis prezentacji:

1 SIECI KOMPUTEROWE

2 Co to są sieci komputerowe?
Sieć komputerowa to system przesyłania informacji, który łączy komputery znajdujące się w różnych miejscach. Głównym celem łączenia komputerów w sieć jest umożliwienie szybkiej wymiany informacji między nimi.

3 Przesyłanie danych Aby przenieść informacje zapisane w pliku z jednego autonomicznego komputera do drugiego, trzeba skopiować plik z dysku twardego na dyskietkę, a następnie z dyskietki na dysk twardy drugiego komputera. Natomiast w przypadku komputerów połączonych w sieć pliki można przesłać bez pośrednictwa dyskietek, płyt CD czy innych nośników. Można też korzystać ze wspólnej, udostępnionej w sieci, drukarki. Ważną zaletą pracy w sieci jest dostęp do zasobów kompu­terów umieszczonych w bardzo odległych miejscach całego świata.

4 Co to jest sieć? W komputerowym języku dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą tak, by mogły się wzajemnie „widzieć” i wymieniać informacje.

5 Podział sieci ze względu na wielkość.
Sieć lokalna - LAN (Local Area Network) -jest to sieć łącząca komputery na niewielkim obszarze; najczęściej w jednym lub w kilku budynkach; zazwyczaj w ramach jednej jednostki organizacyjnej (szkoła, biuro, pomieszczenie, budynek). Sieć miejska - MAN (Metropolitan Area Network) -jest to sieć obejmująca swoim zasięgiem jedno miasto. Sieć rozległa - WAN (Wide Area Network) -jest to sieć, która swoim zasięgiem wychodzi poza granice miast, państw, kontynentów. Internet - łączy ze sobą prawie wszystkie sieci na świecie.

6 Sieć lokalna - LAN

7 Sieć Miejska - MAN

8 WAN-Sieć globalna Internet

9

10 Podział sieci w zależności od środowiska [Podstawowe klasy sieci]
Środowisko sieci określone jest przez sieciowy system operacyjny oraz przez protokoły, zapewniające komunikację i usługi sieciowe. Istnieją 2 typy sieciowych systemów operacyjnych: każdy z każdym (peer-to-peer) - umożliwia użytkownikom udostępnienie zasobów swojego komputera oraz dostęp do zasobów innych komputerów, każdy z użytkowników sieci posiada taki sam status - żaden z nich nie jest podporządkowany innemu, rozwiązanie takie nie jest chętnie stosowane przez administratorów sieci ze względu na niewielkie możliwości zarządzania i niski poziom bezpieczeństwa; dedykowany serwer - przynajmniej jeden z komputerów spełnia rolę serwera, wykonuje takie zadania jak: przechowywanie i udostępnianie plików, zarządzanie współdzieleniem drukarek oraz funkcje związane z bezpieczeństwem danych.

11 Komputery można łączyć w sieć na dwa sposoby:
Jeden z komputerów jest komputerem nadzorującym pracę innych komputerów podłączonych do sieci. Ten komputer nazywamy Serwerem. Pozostałe komputery to Klienci (obsługiwani przez Serwer) (np. gwiazda) Wszystkie komputery są na takich samych prawach, udostępniając wzajemnie swoje zasoby (np. pierścień, magistrala)

12 Serwer - Klient Serwer - Komputer konfigurujący sieć i udostępnia swoje zasoby klientom. Serwer intrenetowy to komputer, który świadczy usługi w Internecie, m.in. przechowuje strony WWW. Klient - Komputer korzystający z zasobów serwera.

13 Topologie fizyczne sieci lokalnych
Topologia jest to sposób połączenia stacji roboczych w sieci lokalnej. Topologia fizyczna definiuje geometryczną organizację sieci, czyli sposób fizycznego połączenia ze sobą komputerów oraz urządzeń sieciowych. Trzema podstawowymi topologiami sieci LAN są magistrala, gwiazda i pierścień. Jednak w referacie zostały przedstawione również inne topologie. [Topologia podwójnego pierścienia, Sieć Token Ring]

14 Topologia magistrali Topologię magistrali wyróżnia to, że wszystkie węzły sieci połączone są ze sobą za pomocą pojedynczego, otwartego kabla (czyli umożliwiającego przyłączanie kolejnych urządzeń). Kabel taki obsługuje tylko jeden kanał i nosi nazwę magistrali. Niektóre technologie oparte na magistrali korzystają z więcej niż jednego kabla, dzięki czemu obsługiwać mogą więcej niż jeden kanał, mimo że każdy z kabli obsługuje niezmiennie tylko jeden kanał transmisyjny.

15 Magistrala: Zalety – Wady
Niski koszt okablowania sieci (kabel sieciowy musi być położony jedynie od jednej stacji sieciowej do następnej) Prosty układ okablowania Duża niezawodność (uszkodzenie jednej ze stacji roboczych nie powoduje awarii działania całej sieci) Wady Podczas intensywnej transmisji danych może dochodzić do konfliktów, skutkujących spowolnieniem działania sieci Niski poziom bezpieczeństwa - wszystkie dane transmitowane są jednym łączem, więc prawdopodobieństwo ich przechwycenia przez nieuprawnionego użytkownika jest duże Przerwanie medium transmisyjnego (magistrali) powoduje awarię całej sieci Trudna diagnostyka i lokalizacja błędów

16 Topologia gwiazdy Połączenia sieci LAN o topologii gwiazdy z przyłączonymi do niej urządzeniami rozchodzą się z jednego, wspólnego punktu, którym jest koncentrator. Każde urządzenie przyłączone do sieci w tej topologii może uzyskiwać bezpośredni i niezależny od innych urządzeń dostęp do nośnika, dlatego uszkodzenie jednego z kabli powoduje zerwanie połączenia tylko z jednym komputerem i nie wywołuje awarii całej sieci.

17 Gwiazda: Zalety – Wady Zalety Wady Duża przejrzystość struktury sieci
Elastyczność i skalowalność - łatwość rozbudowy lub modyfikacji układu kabli Odporność na uszkodzenia poszczególnych stacji roboczych lub ich połączeń Duża wydajność Łatwa kontrola i likwidacja problemów Wady Nadaje się jedynie do tworzenia niewielkich sieci Ograniczenie konfiguracji poprzez maksymalne odległości komputera od huba Kosztowna (duża długość kabli)

18

19 Topologia pierścienia
W sieci o topologii pierścienia (ring) wszystkie komputery są połączone logicznie w okrąg. Dane wędrują po tym okręgu i przechodzą przez każdą z maszyn. W układzie fizycznym sieć pierścieniowa wygląda podobnie jak sieć o topologii gwiazdy. Kluczową różnicą jest urządzenie połączeniowe, nazywane wielostanowiskową jednostką połączeniową (ang. MAU - MultiStation Access Unii). Wewnątrz MAU dane są przekazywane okrężnie od jednej stacji do drugiej.

20 Pierścień: Zalety – Wady
Możliwy do ustalenia czas odpowiedzi Niski koszt i łatwa rozbudowa Niewielka długość kabla Wady Duża awaryjność - uszkodzenie jednej ze stacji roboczej natychmiast unieruchamia całą sieć Spadek wydajności wraz z dodaniem kolejnej stacji roboczej Trudna diagnostyka uszkodzeń

21 Jak funkcjonuje sieć? W sieciach komputerowych dane przepływają między maszynami poprzez specjalne kable podłączone do każdego stanowiska roboczego. Zainstalowany system troszczy się o to, by wszystkie informacje docierały na właściwe miejsca, a przesyłane tą drogą wiadomości nie kolidowały ze sobą.

22 Jak funkcjonuje sieć? Karty sieciowe znajdujące się wewnątrz wszystkich pecetów zajmują się dzieleniem wiadomości w mniejsze pakiety danych. W nagłówku wysyłanego pakietu umieszczony jest adres komputera, do którego dane mają trafić. Stąd każdej karcie sieciowej musi zostać nadany oddzielny adres. Jeśli adres zamieszczony na początku pakietu i przydzielony karcie zgadzają się ze sobą, informacja zostaje zapisana na dysku twardym komputera. Kiedy wszystkie pakiety o tym samym adresie znajdą się na dysku, transfer danych zostaje zakończony. Przed wysłaniem pakietu informacji karta sieciowa sprawdza, czy złącze jest wolne. W razie nieudanego transferu dane wracają do komputera, gdzie oczekują na podjęcie kolejnej próby przesłania. 

23 TCP/IP Zestaw protokołów wykorzystywanych przy transmisjach internetowych, takich jak TCP, IP, UDP, ARP, ICMP i innych. TCP/IP pozwala na dzielenie, łączenie pakietów oraz przesyłanie pomiędzy elementami sieci, które są odmienne technologicznie, tworząc wirtualną sieć, którą znamy jako internet.

24 TCP Protokół odpowiedzialny za komunikację pomiędzy komputerami w sieci internet. W celu przesyłu danych nawiązywane jest dwukierunkowe połączenie pomiędzy komputerami, a cały przesył danych jest kontrolowany przez co w przeciwieństwie do UDP, transmisja odbywająca się po TCP jest wolna od błędów. W przypadku utraty pakietów lub ich uszkodzenia, nadawca jest o tym informowany i następuje ponowna próba wysłania danych.

25 IP Protokół IP jest odpowiedzialny za przesyłanie danych pomiędzy sieciami podłączonymi do internetu. Każdy wysłany pakiet otrzymuje identyfikator skąd pochodzi, dokąd zmierza. Podobnie jak w urzędzie pocztowym gdzie na podstawie kodu pocztowego sortuje się przesyłki, tak w internecie na podstawie numerów operatora oraz numerów IP urządzenia aktywne przesyłają pakiety dalej.

26 Klasy adresów IP.

27 Konfiguracja sieci TCP/IP.
Windows na pewno już sam zainstalował kartę sieciowa oraz wszystkie protokoły. Przejdź do "Panel Sterowania" >> "Połączenia sieciowe" i wybierz "Połączenia Lokalne" a z nich "Właściwości"

28 Konfiguracja sieci TCP/IP.
Pokaże ci się okno, jak poniżej, z lista zainstalowanych składników

29 Konfiguracja sieci TCP/IP.
Teraz wybieramy "Właściwości" Protokółu internetowego (TCP/IP) i pokaże nam się poniższe okno.

30 Konfiguracja sieci TCP/IP.
Oczywiście w polu "Adres IP" wpisujemy swoje parametry. Pozostałe dane są identyczne jak na obrazku czyli: "Maska podsieci" "Brama domyślna" Proponowane DNS'y to: - nasz własny DNS: czyli Inne DNSy: , Teraz powinien Ci działać Internet, czas zatem uzyskać dostęp do "Otoczenia Sieciowego" czy jak kto woli "Moje miejsca sieciowego" czyli Sieci LAN

31 Netykieta.  Netykieta.  (ang. netiquette) to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w Sieci (ang. net).

32 Netykieta. Staraj się sprawdzać/kontrolować pocztę codziennie.
Staraj się nie przekraczać wyznaczonego limitu przestrzeni dyskowej przyznanej dla Twojego konta. Usuwaj przeczytane wiadomości i zbędne pliki z serwera, tak by nie zajmować niepotrzebnego miejsca na jego dysku. Kontroluj swoje dyskietki i pliki dyskowe programami antywirusowymi. Przed wysłaniem załącznika do listu, sprawdź go programem antywirusowym. Jeśli chcesz wysłać pocztą elektroniczną duży plik do konkretnej osoby - ustal z odbiorcą, czy może przyjąć tak duży załącznik. Ewentualnie podziel go na kilka listów lub skompresuj, używając specjalnych programów kompresujących. Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź informacji do użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję.

33 Netykieta.  Wypełniaj zawsze pole temat (ang. subject) listu i to zgodnie z treścią listu. Nie nadawaj listom wysokiego priorytetu ważności, jeśli nie jest to niezbędne. Żadna linia listu nie powinna mieć więcej niż 70 znaków. Dłuższe linie mogą sprawiać problemy niektórym systemom pocztowym. Kiedy odpowiadasz na wiadomość/list, staraj się nie cytować całego listu, a jedynie tę część, której dotyczy Twoja odpowiedź. Staraj się pisać zwięźle i na temat. W jednym liście poruszaj tylko jedno zagadnienie. Nie pisz listów składających się z dużej liczby stron. W listach umieszczaj krótki podpis (sygnaturę). Powinien on zawierać Twoje imię, nazwisko, adres, ewentualnie telefon i nie powinien być dłuższy niż 4 linijki.

34 Netykieta.  Przestrzegaj warunków licencji i praw autorskich, cytując - podaj autorów. Nie używaj słów i zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne. Pisz zawsze małymi literami, chyba że chcesz wyrazić szczególne emocje. Odpowiadając na wiadomość na grupie dyskusyjnej (w większości przypadków program pocztowy automatycznie kieruje odpowiedź na tę listę), sprawdź w nagłówku listu do kogo został przez program zaadresowany - na listę, czy też na prywatny adres autora listu. Zanim wyślesz list, zapoznaj się z opisem tematów poruszanych na danej liście czy w grupie (każda lista dyskusyjna i grupa usenetowa ma krótką adnotację określającą jej charakter). Nie wysyłaj listów do grupy, która nie jest związana tematycznie z treścią listu.

35 Przesyłanie danych Aby przesyłać dane pomiędzy komputerami należy je połączyć w sieć. Dwa Komputery w sieci LAN można łączyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na łączeniu ze sobą komputerów za pośrednictwem HUB-a/Switch-a (koncentratora/przełącznika) - i kabla (w ten sposób można łączyć także więcej niż dwa komputery), a drugi polega na połączeniu komputerów tylko za pośrednictwem kabla.

36 Przesyłanie danych Aby połączyć trzy lub więcej komputerów w sieć lokalną należy oprócz kabla użyć dodatkowych urządzeń są to: koncentrator (HUB) lub przełącznik (Switch) można je stosować dowolnie. Komputery muszą być wyposarzone w karty sieciowe. Po podłączeniu wymagana jest konfiguracja sieci. Po dokonaniu konfiguracji sieci możemy przystąpić do udostępniania zasobów użytkownikom sieci oraz przesyłania danych. Przesyłanie danych może następować poprzez korzystanie z usług dostępnych w sieci internet.

37 Podstawowe usługi internetu.
WWW (World Wide Web) - Przeglądanie stron internetowych. Czyli sieć multimedialnych dokumentów hipertekstowych - poczta elektroniczna, umożliwiająca wysyłanie listów do innych użytkowników Internetu posiadających konto - elektroniczną skrzynkę na listy. Oprócz listów można przesyłać w ten sposób również pliki w różnych formatach.

38 Podstawowe usługi internetu.
FTP (File Transfer Protocol) - usługa umożliwiająca pobieranie plików (ang. download) ze specjalnych komputerów, zwanych serwerami FTP, a także umieszczanie naszych plików (ang. upload) na takich serwerach, do których mamy prawo dostępu. IRC (Internet Relay Chat) - pogawędka w Internecie. Pogawędki na IRC toczą się na tzw. kanałach, z których każdy ma swoją nazwę i zazwyczaj specjalizuje się w określonej tematyce. Konwersacja toczy się poprzez wpisywanie zdań z klawiatury komputera, wypisywane teksty pojawiają się (w czasie rzeczywistym) na ekranach komputerów wszystkich użytkowników, połączonych w tym momencie z danym kanałem IRC.

39 Podstawowe usługi internetu.
Rozmawianie w Internecie Internetowy telefon - dzwonienie przez sieć wymaga posiadania karty dźwiękowej, słuchawek i mikrofonu. Istniejące programy pozwalają rozmawiać z jedną osobą jak przez zwykły telefon, inne działają podobnie jak IRC. Komunikatory internetowe np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype. Grupy dyskusyjne Usenet, News - grupy dyskusyjne w Internecie są swoistą tablicą ogłoszeniową, na której umieszczane są wysyłane na jej adres listy.

40 Podstawowe usługi internetu.
Telnet - Interakcyjna praca na odległych komputerach. Usługa znana jako Telnet, to możliwość połączenia z odległym komputerem i interakcyjnej pracy z oferowanymi przezeń programami. Za pomocą Telnetu możemy połączyć się na przykład z katalogami bibliotecznymi odległych uczelni w poszukiwaniu różnych informacji, przez cały czas nasz komputer będzie służył za terminal odległej maszyny, która wykonuje nasze polecenia. Lista dyskusyjna jest specyficzną formą wykorzystania poczty elektronicznej. Jeśli pragniesz wymieniać korespondencję z pewną grupą osób o podobnych zainteresowaniach, niekoniecznie mieszkających w tym samym mieście czy nawet kraju, a przy tym nie uśmiecha Ci się wysyłanie listów osobno do każdej z nich - to najlepszym rozwiązaniem jest właśnie lista dyskusyjna.

41 Podstawowe usługi internetu.
Świstak, Gopher - przed WWW najlepsze narzędzie do gromadzenia i uporządkowania danych w Internecie. Poszczególne serwery można przeszukiwać za pomocą menu wejściowego, przeszukanie tytułów w całej gophersferze umożliwia wyszukiwarka Veronica. Połączenie ze Świstakiem możemy uzyskać za pomocą Telnetu lub wpisując w przeglądarce adres poprzedzony przez gopher:// np. gopher://gopher.tc.umn.edu - adres Świstaka na Uniwersytecie Minnesota. WAIS (ang. Wide Area Information Servers) - serwery informacji rozległej, system umożliwiający przeszukiwanie baz danych za pomocą słów kluczowych i zawężanie poszukiwań za pomocą technik sprzężenia zwrotnego (ang. relevance feedback). Z systemem WAIS możemy połączyć się za pomocą Telnetu np. łącząc się z serwerem sunsite.unc.edu, a następnie wprowadzając słowo swais jako identyfikator użytkownika po zachęcie login:. WHOIS - program umożliwiający przeszukanie bazy danych w celu odnalezienia ludzi i adresów sieciowych. Gry online - wiele nowo powstających gier komputerowych ma opcję kilku graczy, co pozwala na granie w trybie online.

42 Podstawowe zastosowania Internetu:
Informacja, praca, edukacja, rozrywka, komunikacja, zakupy Polecane strony:

43 Internauci - 153,25 milionów Afryka 1,14 Azja, Pacyfik 26,55
Europa 33,39 Środkowy Wschód 0,78 Kanada i USA 87 Ameryka Płd. 4,5

44 Wiek internautów

45 Podstawowe zastosowania Internetu

46 Koniec


Pobierz ppt "SIECI KOMPUTEROWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google