Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka Autorki: Dagna Turant

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ hałasu na zdrowie człowieka Autorki: Dagna Turant"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ hałasu na zdrowie człowieka Autorki: Dagna Turant
Jagoda Olszańska Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

2 Wstęp Mieszkając, pracując czy ucząc się w mieście, jesteśmy ciągle narażeni na hałas. Wracając do domu chcemy odpocząć od zgiełku dnia. Niestety, jeżeli dane jest nam mieszkać w pobliżu głównej ulicy, to i w domu nie zaznamy ciszy. Ponad jedna trzecia mieszkańców Unii Europejskiej jest zmuszona do życia w ciągłym hałasie. Hałas jako dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego, został uznany za zanieczyszczenie środowiska. Transport drogowy jest głównym źródłem hałasu, na który narażony jest człowiek. Silniki samochodowe, opony, klaksony, sygnały pojazdów uprzywilejowanych, pojazdy budowy i utrzymania dróg emitują szkodliwy dla człowieka hałas.

3 Czym jest hałas? Propagacja hałasu
To nieprzyjemne lub uciążliwe dźwięki, zazwyczaj o nadmiernym natężeniu w danym miejscu i czasie. Pojęcie hałasu jest subiektywne i zależy od poziomu odniesienia. Propagacja hałasu Propagacja hałasu w atmosferze zachodzi na zasadzie pobudzenia do drgań cząsteczek powietrza przez źródło dźwięku i przekazywania ich energii kolejnym cząsteczkom powietrza. Dźwięk rozchodzi się od źródła do odbiorcy przebywając pewien dystans. O tym jak głośno dociera, zależne jest od charakteru czoła fali, pochłaniania przez grunt i powietrze oraz od zagospodarowania terenu.

4 Źródła hałasu źródła pojedyncze:
środki komunikacji i transportu publicznego (autobusy, tramwaje, samochody, tiry) sprzęt służący do produkcji różnego rodzaju elementów (stocznie, fabryki) zgrupowania źródeł na jednej przestrzeni parki rozrywki, lotniska, drogi, dworce, duże obiekty przemysłowe, hale sportowe. Dlatego bardzo ważne jest rozsądne rozplanowanie rozmieszczenia takich obiektów w terenie i zapewnienia odpowiednich dróg komunikacji z nimi. Innym, równie ważnym źródłem jest działanie człowieka.

5 Natężenie dźwięku i poziom hałasu
10 dB oddech, szept 20 dB szum liści 35 dB cicha muzyka 45 dB rozmowa 48dB nowoczesna zmywarka do naczyń 50 dB nowoczesny samochód 55 dB suszarka dobrej jakości 60 dB odkurzacz dobrej jakości 75 dB nowoczesny samochód małolitrażowy 80 dB klakson 85 dB uszkodzony kran 90 – 110 dB przerwa w szkole 95 dB odkurzacz typowy dB – okolice lotnisk 110 dB trzaskające drzwi windy dB dyskoteka 120 dB silnik samolotowy dB wybuch petardy 170 dB rakieta kosmiczna Za bezpieczne natężenie dźwięków uznawany jest poziom poniżej 85 dB Przy 110 dB u niektórych osób występuje uczucie bólu

6 Natężenie dźwięku i poziom hałasu

7 Skutki działania hałasu
Społeczne i zdrowotne skutki oddziaływania hałasu wyrażają się: szkodliwym działaniem na zdrowie ludności; b) obniżeniem sprawności i chęci działania oraz wydajności pracy; c) negatywnym wpływem na możliwość komunikowania się; d) utrudnianiem odbioru sygnałów optycznych; e) obniżeniem sprawności nauczania; f) powodowaniem lokalnych napięć i kłótni między ludźmi; g) zwiększeniem negatywnych uwarunkowań w pracy i komunikacji, powodujących wypadki; h) rosnącymi liczbami zachorowań na głuchotę zawodową.

8 Skutki działania hałasu
Hałas powoduje pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego, a w konsekwencji: a) utratę przez środowisko naturalne istotnej wartości, jaką jest cisza; b) zmniejszenie (lub utratę) wartości terenów rekreacyjnych lub leczniczych; c) zmianę zachowań ptaków i innych zwierząt (stany lękowe, zmiana siedlisk, zmniejszenie liczby składanych jaj, spadek mleczności zwierząt i inne).

9 Skutki działania hałasu
Hałas powoduje ujemne skutki gospodarcze, takie jak: a) szybsze zużywanie się środków produkcji i transportu; b) pogorszenie jakości i przydatności terenów zagrożonych nadmiernym hałasem oraz zmniejszenie przydatności obiektów położonych na tych terenach; c) absencję chorobową spowodowaną hałasem i wibracjami, z czym są związane koszty leczenia, przechodzenia na renty inwalidzkie, utrata pracowników; d) pogorszenie jakości wyrobów (niezawodności, trwałości); e) utrudnienia w eksporcie wyrobów nie spełniających światowych wymagań ochrony przed hałasem i wibracjami.

10 Zagrożenia hałasem i ochrona przed nim
Zagrożenie hałasem i wibracjami wzrasta wraz rosnącym uprzemysłowieniem, urbanizacją, rozwojem komunikacji. Ochrona przed hałasem i wibracjami jest jednym z trudniejszych zadań, przed jakimi stoi ochrona środowiska. Istnieją jednak środki techniczne pozwalające ograniczać uciążliwe drgania mechaniczne. Najlepsze efekty zwalczania hałasu i wibracji pochodzenia komunikacyjnego można osiągnąć przez: ograniczenie ruchu pojazdów, poprawę stanu nawierzchni ulic i torowisk, modernizację konstrukcji wytwarzanych pojazdów mechanicznych (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, tramwaje),

11 Wpływ hałasu na zdrowie człowieka
Ze względu szkodliwości dla zdrowia hałasy można podzielić na: poniżej 35 dB Nie są szkodliwe dla zdrowia, ale mogą być denerwujące np. szum wody, brzęk przekładanych naczyń lub narzędzi. Mogą przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia. 35dB-70dB Ma ujemny wpływ na układ nerwowy człowieka, pociąga za sobą: zmęczenie, spadek wydajności pracy, może obniżać zrozumiałość mowy, utrudniać zasypianie i wypoczynek. 70 dB- 85dB Trwające stale może powodować zmniejszenie wydajności pracy, trwałe osłabienie słuchu, bóle głowy i ujemny wpływ na układ nerwowy. 85dB – 130dB Może powodować liczne uszkodzenia słuchu i zaburzenia np. układu krążenia, nerwowego, równowagi oraz uniemożliwić zrozumiałość mowy nawet z odległości 0,5 m. 130dB – 150 dB Pobudzają do drgań niektóre wewnętrzne organy ludzkiego ciała powodując ich trwałe schorzenia, a niekiedy zupełne uszkodzenie. Ludzie pracujący w takim hałasie mają z reguły poważnie osłabiony a najczęściej uszkodzony słuch. powyżej 150 dB Po 5 minutach działania paraliżują organizm, powodują mdłości, zaburzenia równowagi, brak koordynacji ruchów kończyn, zmieniają skład krwi, powodują stany lękowe i depresyjne.

12 Jak możemy chronić się przed hałasem?
1. Przed hałasem z ulicy możemy się bronić, np. sadząc drzewa. Podwójny rząd lip obniża o 8 decybeli dochodzące dźwięki. 2. W kraju rozmieszczane są przeciwhałasowe ekrany akustyczne ( w Łodzi - Al. Włókniarzy), antywibracyjne podtorza tramwajowe (np. w Krakowie). 3. Wykonywane są również liczne oceny obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska, pomiary kontrolne, mapy akustyczne terenów wokół lotnisk i całych miast.

13 Ekrany akustyczne Ekrany akustyczne są to przegrody ustawione na drodze między źródłem hałasu a punktem obserwacji. Za nimi powstaje obszar o zmniejszonym natężeniu dźwięku zwany cieniem akustycznym. Ekrany odbijają i pochłaniają fale dźwiękowe. Odbicie fali dźwiękowej płaskiej zachodzi zgodnie z zasadą, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Niestety, jeśli fala napotka na drodze przeszkodę, to może paść na krawędź ekranu, gdzie załamie się i przeniknie na obszar cienia akustycznego. Ekran akustyczny w Gdyni

14 Hałas w Polsce Ludność znacznej części obszaru Polski (65785 km2, czyli 21%) jest narażona na ponadnormatywny hałas komunikacyjny i przemysłowy. Hałas o poziomie powyżej 60 dB oddziałuje na 12,5 mln osób, co stanowi 33% ludności kraju. Liczba mieszkańców narażonych na hałas komunikacyjny o poziomie powyżej 60 dB, osiąga: w dużych miastach 30%, w średnich 40%, w małych 25% na wsi ponad 7%.

15 Hałas w Polsce Województwami najbardziej zagrożonymi hałasem powyżej 60 dB są mazowieckie, łódzkie śląskie. Najczęstsze przypadki zawodowego uszkodzenia słuchu występują u osób pracujących w przemyśle: lekkim (15,4%), górniczym (13,8%), hutniczym (10,4%), maszynowym (10,1%) w budownictwie (7,4%) w transporcie (4,1%). Największa liczba przypadków choroby wibracyjnej występuje u osób zatrudnionych w leśnictwie (29,4%), górnictwie (14,7%), w przemyśle środków transportu (12%), w budownictwie (9,5%) w przemyśle maszynowym (9%).

16 Hałas w szkole Co w sprawie hałasu mogą zrobić szkoły?
Zwiększyć świadomość uczniów na temat hałasu. Zorganizować konkurs na plakat pt. „Czy hałas wpływa na nasze zdrowie?” Ocenić poziom hałasu w szkole: w ramach specjalnego projektu, młodzież będzie mogła zmierzyć natężenie hałasu w różnych miejscach szkoły, np. biblioteka, bufet, sklepik szkolny.

17 Świadomości Zagrożenia Hałasem
Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem Święto stworzone przez Ligę Niedosłyszących w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie i zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska. Po raz pierwszy obchodzone było w roku 1995 przez Ligę Niedosłyszących. Obchody tego dnia w Polsce zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w roku Święto jest obchodzone co roku na świecie i przypada w kwietniu. Początkowo jego data była ruchoma i przypadało ono zazwyczaj w przedostatnią środę kwietnia aż do roku 2006, kiedy to ustalono ją na 25 kwietnia.

18 na temat świadomości uczniów w kwestii hałasu.
Nasze badania na temat świadomości uczniów w kwestii hałasu. W ramach badań przeprowadzono krótką ankietę, która zawierała pytania zamknięte. W ankiecie wzięło udział 30 osób jednej z klas II naszej szkoły.

19 Ile razy w życiu byłeś/aś
u laryngologa? 63% ankietowanych przyznało, iż byli z wizytą u laryngologa. Aż 10 % badanych przyznało, że było to więcej niż 4 razy.

20 Ile godzin w ciągu dnia słuchasz
muzyki przez słuchawki? Aż 69% ankietowanych 15-latków przyznaje że słucha w ciągu dnia muzyki od 0,5 do 4 godzin. Największą grupę stanowią Ci, którzy słuchają jej 1 i 4 godziny dziennie (20% uczniów).

21 Czy wiesz, jaki wpływ ma hałas
na nasze zdrowie? 63% ankietowanych przyznaje, że wie jaki wpływ ma hałas na nasze zdrowie, ale jest także wśród nich spora grupa uczniów nie mających na ten temat wiedzy.

22 Wnioski z badania ankietowego
Większość młodzieży przyznaje, że wie jaki wpływ ma hałas na zdrowie człowieka, ale spora grupa ankietowanych uczniów nie ma wiedzy na ten temat. Jednocześnie, w dużym odsetku – aż 69 % - młodzież przyznaje, że każdego dnia słucha muzyki przez słuchawki. Znaczny procent uczniów robi to przez 1 – aż do 4 godzin dziennie, narażając swój słuch na działanie głośnej muzyki. Takie postępowanie może wpływać na ubytki i uszkodzenia ich słuchu, ale także np. na stopień przyswojenia wiedzy, jeśli słuchają jej podczas np. odrabiania prac domowych. Mając 15 lat aż 63% uczniów przyznaje się do wizyty u laryngologa. W tym, aż 10% uczniów była u tego lekarza więcej niż 4 razy. Można przypuszczać, że w tej grupie jest część uczniów może mieć problemy ze słuchem.

23 Ciekawostki W starożytnych Chinach przestępców czekała kara pozbawienia snu i tortura hałasu. „Kto obraża Najwyższego, nie będzie powieszony, lecz fleciści, dobosze i heroldzi będą wokół niego czynić dniem i nocą, póki nie padnie martwy, albowiem to jest najcięższa kaźń”. Fizjologiczne ubytki słuchu związane z wiekiem różnią się u obu płci. Mężczyźni znacznie wcześniej zaczynają tracić słuch. Uczeni wyliczają, że w ciągu ostatnich 50 lat hałas generowany przez człowieka w środowisku morskim zwiększał się dwukrotnie co każde 10 lat.

24 informacje czerpałyśmy z :


Pobierz ppt "Wpływ hałasu na zdrowie człowieka Autorki: Dagna Turant"

Podobne prezentacje


Reklamy Google