Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warstwy aplikacji sieciowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warstwy aplikacji sieciowych"— Zapis prezentacji:

1 Warstwy aplikacji sieciowych
Aplikacje sieciowe Warstwy aplikacji sieciowych

2 Architektura warstwowa
Warstwa prezentacji Warstwa logiki (aplikacji) Warstwa danych

3 Warstwa prezentacji Strona aspx Arkusze stylów css Kontrolki wizualne

4 Warstwa logiki (aplikacji)
Własne obiekty Obiekty z bibliotek .NET Obiekty komunikacji ze źródłem danych public partial class Kontakt : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void SendMailBtn_Click(object sender, EventArgs e) { MailMessage mail = new MailMessage( MailFromInp.Text,ConfigurationManager.AppSettings["contactPersonMailAdress"] , MailSubjectInp.Text, MailBodyInp.Text ); SmtpClient smpt = new SmtpClient(); smpt.Send(mail); }

5 Warstwa danych

6 Bazy danych Access, MS Sql, inne
Źródła danych Bazy danych Access, MS Sql, inne Pliki XML - formaty typu SiteMap - inne formaty XML Obiekty (tablice, kolekcje itp..) Pliki tekstowe i inne

7 Podstawowe obiekty Bazodanowe
SqlCommand SqlConnection ConnectionString

8 Warstwowy schemat pracy ze źródłem danych
<TeacherList> <teacher name="Paweł Fałat" certificates="MCP, MCAD"/> <teacher name="Kornel Warwas" certificates="MCP, MCAD"/> <teacher name="Szymon Tegler" certificates="MCP, MCAD"/> <teacher name="Andrzej Polański" certificates="MCP, MCAD"/> <teacher name="Tomasz Gancarczyk" certificates="MCP, MCSE"/> </TeacherList>

9 Obiekty typu DataSource

10 Tworzenie Menu: Źródło dokument typu SiteMap
<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" > <siteMapNode url="Default.aspx" title="Home" description=""> <siteMapNode url="~/ConferenceCommity.aspx" title="Conference Commity" description="" /> <siteMapNode url="~/ScientificCommity.aspx" title="Scientific Commity" description="" /> <siteMapNode url="~/Null3.aspx" title="Comunicates" description="" > <siteMapNode url="~/Null3a.aspx" title="Comunicate nr 1" description="" /> <siteMapNode url="~/Null3b.aspx" title="Comunicate nr 2" description="" /> <siteMapNode url="~/Null3c.aspx" title="Comunicate nr 2" description="" /> </siteMapNode> ... </siteMap>

11 Źródło danych: dokument XML
<TeacherList> <teacher name="Paweł Fałat" certificates="MCP, MCAD"/> <teacher name="Kornel Warwas" certificates="MCP, MCAD"/> <teacher name="Szymon Tegler" certificates="MCP, MCAD"/> <teacher name="Andrzej Polański" certificates="MCP, MCAD"/> <teacher name="Tomasz Gancarczyk" certificates="MCP, MCSE"/> </TeacherList>

12 SqlDataSource

13 SqlDataSource: funkcje operujące na danych
Select() Update() Insert() Delete() Wykorzystują przygotowane obiekty typu SqlCommand połączone z kolekcjami parametrów zapytania: SelectQuery InsertQuery UpdateQuery DeleteQuery

14 SqlCommand

15 SqlCommand przykład kodu
using System.Data; using System.Data.SqlClient; public static String GetUserNameForReview(String ReviewID) { SqlConnection connection = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConfernceDBConnectionString"].ConnectionString); SqlCommand getUserNameCommand = new SqlCommand(); getUserNameCommand.CommandType = CommandType.Text;//CommandType.StoredProcedure// TableDirect SqlDbType.NVarChar); getUserNameCommand.Connection = connection; = ReviewID; getUserNameCommand.CommandText = "SELECT aspnet_Users.UserName" + " FROM Review INNER JOIN aspnet_Users" + " ON Review.ReviewerID = aspnet_Users.UserId" + " WHERE (Review.ReviewID connection.Open(); //getUserNameCommand.ExecuteXmlReader(); ExecuteReader(); ExecuteNonQuery() ; string UserName = getUserNameCommand.ExecuteScalar().ToString(); connection.Close(); if (UserName == null) return "NullUser"; return UserName; }

16 DataSet Może odzwierciedlić strukturę bazy danych z tabelami i związkami między nimi. Umożliwia wykorzystanie i modyfikację tej struktury Typed DataSet Na podstawie definicji tabel tworzy się plik xsd zawierający strukturę obiektów. Na podstawie tego pliku generowana jest klasa(y) wykorzystywane w trakcie tworzenia programu - Wsparcie dla Intelisense - Sprawdzanie składni w trakcie kompilacji Untyped Dataset Do dynamicznego ładowania nie zdefiniowanej wstępnie struktury tabel

17 DataSet Designer

18 DataSet Plik xsd <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema id="UserListDataSet" targetNamespace="http://tempuri.org/UserListDataSet.xsd" xmlns:mstns="http://tempuri.org/UserListDataSet.xsd" xmlns="http://tempuri.org/UserListDataSet.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:msprop="urn:schemas-microsoft-com:xml-msprop" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified"> <xs:annotation> <xs:appinfo source="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdatasource"> <DataSource DefaultConnectionIndex="0" FunctionsComponentName="QueriesTableAdapter" Modifier="AutoLayout, AnsiClass, Class, Public" SchemaSerializationMode="IncludeSchema" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdatasource"> <Connections> <Connection AppSettingsObjectName="Web.config" AppSettingsPropertyName="ConfernceDBConnectionString" ConnectionStringObject="" IsAppSettingsProperty="true" Modifier="Assembly" Name="ConfernceDBConnectionString (Web.config)" PropertyReference="AppConfig.System.Configuration.ConfigurationManager.0.ConnectionStrings.ConfernceDBConnectionString.ConnectionString" Provider="System.Data.SqlClient" /> </Connections> <Tables> <TableAdapter BaseClass="System.ComponentModel.Component" DataAccessorModifier="AutoLayout, AnsiClass, Class, Public" DataAccessorName="aspnet_UsersTableAdapter" GeneratorDataComponentClassName="aspnet_UsersTableAdapter" Name="aspnet_Users" UserDataComponentName="aspnet_UsersTableAdapter"> <MainSource> <DbSource ConnectionRef="ConfernceDBConnectionString (Web.config)" DbObjectName="dbo.aspnet_Users" DbObjectType="Table" FillMethodModifier="Public" FillMethodName="Fill" GenerateMethods="Both" GenerateShortCommands="true" GeneratorGetMethodName="GetData" GeneratorSourceName="Fill" GetMethodModifier="Public" GetMethodName="GetData" QueryType="Rowset" ScalarCallRetval="System.Object, mscorlib, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" UseOptimisticConcurrency="false" UserGetMethodName="GetData" UserSourceName="Fill"> <DeleteCommand> <DbCommand CommandType="Text" ModifiedByUser="false"> <CommandText>DELETE FROM [dbo].[aspnet_Users] WHERE (([ApplicationId] AND ([LoweredUserName] <Parameters> <Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName="" DataSourceName="" DbType="Guid" Direction="Input" Precision="0" ProviderType="UniqueIdentifier" Scale="0" Size="0" SourceColumn="ApplicationId" SourceColumnNullMapping="false" SourceVersion="Original" /> <Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName="" DataSourceName="" DbType="String" Direction="Input" Precision="0" ProviderType="NVarChar" Scale="0" Size="0" SourceColumn="LoweredUserName" SourceColumnNullMapping="false" SourceVersion="Original" /> </Parameters> </DbCommand> </DeleteCommand> .....

19 DataSet Przykład kodu (źródło: msdn)
// Assumes a valid SqlConnection object named connection. SqlDataAdapter customerAdapter = new SqlDataAdapter( "SELECT CustomerID, CompanyName, Phone FROM Customers", connection); SqlDataAdapter orderAdapter = new SqlDataAdapter( "SELECT OrderID, CustomerID, EmployeeID, OrderAdapter FROM Orders", connection); // Populate a strongly typed DataSet. connection.Open(); CustomerDataSet customers = new CustomerDataSet(); customerAdapter.Fill(customers, "Customers"); orderAdapter.Fill(customers, "Orders"); connection.Close(); // Add a strongly typed event. customers.Customers.CustomerChanged += new CustomerDataSet.CustomerChangeEventHandler(OnCustomerChanged); // Add a strongly typed DataRow. CustomerDataSet.Customer newCustomer = customers.Customers.NewCustomeromer(); newCustomer.CustomerID = "NEW01"; newCustomer.CompanyName = "My New Company"; customers.Customers.AddCustomer(newCustomer);

20 LINQ Language-Integrated Query
static void Main() { // The Three Parts of a LINQ Query: // 1. Data source. int[] numbers = new int[7] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; // 2. Query creation. // numQuery is an IEnumerable<int> var numQuery = from num in numbers where (num % 2) == 0 select num; // 3. Query execution. foreach (int num in numQuery) { Console.Write("{0,1} ", num); } } Źródło MSDN

21 LINQ to SQL // Northwnd inherits from System.Data.Linq.DataContext.
Northwnd nw = new var companyNameQuery = from cust in nw.Customers where cust.City == "London" select cust.CompanyName; foreach (var customer in companyNameQuery) { Console.WriteLine(customer); } Źródło MSDN

22 LINQ to XML XElement srcTree = new XElement("Root", new XElement("Element1", 1), new XElement("Element2", 2), new XElement("Element3", 3), new XElement("Element4", 4), new XElement("Element5", 5) ); XElement xmlTree = new XElement("Root", new XElement("Child1", 1), new XElement("Child2", 2), new XElement("Child3", 3), new XElement("Child4", 4), new XElement("Child5", 5) ); xmlTree.Add(new XElement("NewChild", "new content")); xmlTree.Add( from el in srcTree.Elements() where (int)el > 3 select el ); <Root> <Child1>1</Child1> <Child2>2</Child2> <Child3>3</Child3> <Child4>4</Child4> <Child5>5</Child5> <NewChild>new content</NewChild> <Element4>4</Element4> <Element5>5</Element5> </Root> Źródło MSDN


Pobierz ppt "Warstwy aplikacji sieciowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google