Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – usługi w sieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – usługi w sieci"— Zapis prezentacji:

1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – usługi w sieci
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – usługi w sieci Współpraca z operatorami Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2 Porządek prezentacji Wyniki inwentaryzacji Usługi
Porządek prezentacji Wyniki inwentaryzacji Usługi Współpraca z operatorami Na etapie budowy sieci Na etapie eksploatacji sieci Finansowanie rozbudowy sieci

3 Wyniki inwentaryzacji
Wyniki inwentaryzacji Województwo świętokrzyskie Zasięg usług 1 Mbps - sieci kablowe Opracowanie na zlecenie MRR.

4 Wyniki inwentaryzacji
Wyniki inwentaryzacji Województwo świętokrzyskie Zasięg usług 2 Mbps - sieci kablowe Opracowanie na zlecenie MRR. 4

5 Wyniki inwentaryzacji
Wyniki inwentaryzacji Województwo świętokrzyskie Zasięg usług 4 Mbps - sieci kablowe Opracowanie na zlecenie MRR. 5

6 Wyniki inwentaryzacji
Wyniki inwentaryzacji Województwo świętokrzyskie Zasięg usług 6 Mbps - sieci kablowe Opracowanie na zlecenie MRR. 6

7 Wyniki inwentaryzacji
Wyniki inwentaryzacji Województwo świętokrzyskie Zasięg usług 1 Mbps – sieci radiowe Opracowanie na zlecenie MRR. 7

8 Wyniki inwentaryzacji
Wyniki inwentaryzacji Województwo świętokrzyskie Zasięg usług 2 Mbps – sieci radiowe Opracowanie na zlecenie MRR. 8

9 Wyniki inwentaryzacji
Wyniki inwentaryzacji Województwo świętokrzyskie Zasięg usług 4 Mbps – sieci radiowe Opracowanie na zlecenie MRR. 9

10 Wyniki inwentaryzacji
Wyniki inwentaryzacji Województwo świętokrzyskie Zasięg usług 6 Mbps – sieci radiowe Opracowanie na zlecenie MRR. 10

11 Wyniki inwentaryzacji
Wyniki inwentaryzacji Województwo świętokrzyskie Zasięg usług 6 Mbps – sieci radiowe i kablowe Opracowanie na zlecenie MRR. 11

12 Usługi - agenda Operator dla operatorów Model hierarchiczny sieci
Usługi - agenda Operator dla operatorów Model hierarchiczny sieci Wstępna koncepcja sieci na terenie Województwa Świętokrzyskiego Usługi Propozycje dla LLU, BSA, WLR Propozycje dla ISP 12

13 Operator dla operatorów
Zarządza powstałą infrastrukturą Nie obsługuje użytkowników końcowych Sprzedaje na równych zasadach usługi wszystkim chętnym operatorom

14 Model sieci Sieć szkieletowa – węzły DWDM
Model sieci Sieć szkieletowa – węzły DWDM Sieć dystrybucyjna – węzły dystrybucyjne Technologia mieszana w zależności od medium xWDM w przypadku pozyskiwania włókien xWDM lub włókna we własnym na odcinkach budowanych Na warstwie optycznej sieć pakietowa IP/MPLS taniego = na cenach konkurencyjnych, nie obciążonych ponad przeciętnymi kosztami inwestycyjnymi

15 Wstępna koncepcja sieci na terenie Województwa Świętokrzyskiego
Założenia techniczne: Obszary dystrybucyjne sieci nie muszą pokrywać się z podziałem administracyjnym Obszary dystrybucyjne wyznacza logika techniczna budowy sieci oraz demografia Liczba obszarów dystrybucyjnych dla sieci Województwa Świętokrzyskiego: 7 Mapka poglądowa Opracowanie: ITTI sp. z o.o. UWAGA: Prezentowana koncepcja ulegnie zmianie w trakcie prowadzonych prac studyjno-projektowych! 15

16 Usługi Na warstwie optycznej Lambda Włókna na odcinkach własnych
Usługi Na warstwie optycznej Lambda Włókna na odcinkach własnych Możliwość zestawienia kanału optycznego w dowolnej relacji Na warstwie IP/MPLS VPN L2, VPN L3 Dostęp do sieci Internet przez IXP Dostęp do miejsca na masztach (Podkarpacka Radiowa Sieć Szerokopasmowa 3-warstwowy model: w ramach projektu środkowa warstwa

17 Usługi (2) W sieci będą istniały punkty styku z innymi operatorami
Usługi (2) W sieci będą istniały punkty styku z innymi operatorami Operatorzy będą mogli dzięki temu być obecni na terenie objętym SSPW poprzez wykupienie usługi pomiędzy PS a inną miejscowością objętą siecią Lokalni ISP mają dostęp poprzez SSPW do wielu operatorów obecnych w PS

18 Propozycje dla operatorów rynku lokalnego
Propozycje dla operatorów rynku lokalnego Możliwość pojawienia się w nowych obszarach Budowa własnej pętli abonenckiej Budowa nowych węzłów LLU, BSA, WLR Możliwość świadczenia usług mniejszym ISP Budowa POP Sprzedaż usług hurtowych w PS

19 Propozycja dla ISP Możliwość łączenia własnych sieci
Propozycja dla ISP Możliwość łączenia własnych sieci Możliwość dostępu do wielu dostawców Internetu w PS Możliwość dostępu do wielu dostawców treści w PS Możliwość agregacji popytu i hurtowego zakupu usługi w PS

20 Współpraca (etap budowy) - Agenda
Współpraca (etap budowy) - Agenda Określenie potrzeb w zakresie użytkowania sieci Regulacje UE w sprawie budowy sieci IRU - wieloletnia dzierżawa korzyści dla inwestora korzyści dla dysponenta możliwości finansowania własnych inwestycji

21 Regulacje UE Tworzenie sieci w rejonach ubogich w infrastrukturę i zmonopolizowanych Unikanie dublowania infrastruktury Możliwość pozyskiwania zasobów istniejących w modelu IRU na minimum 20 lat (warunek kwalifikowalności kosztów) Równy i otwarty dostęp dla wszystkich operatorów

22 Współpraca (etap eksploatacji) - Agenda
Współpraca (etap eksploatacji) - Agenda Obniżenie bariery inwestycyjnej Zasady korzystania z sieci Sposoby przyłączania do sieci Punkty styku Finansowanie budowy sieci dostępowych

23 Obniżanie barier inwestycyjnych
Obniżanie barier inwestycyjnych Realizowany projekt SSPW ma przybliżyć węzły optyczne do klienta końcowego Budowa pętli abonenckiej pozostaje w gestii operatorów usług, którzy mogą rozpocząć działalność na nowych rynkach poprzez: budowę własnej pętli abonenckiej korzystanie z umów LLU Rynek pętli abonenckiej otwiera się na nowych obszarach dla wielu operatorów - konkurencja

24 Model zarządzania siecią
Model zarządzania siecią Właściciel sieci - Województwo Podkarpackie Operator - wybrany podmiot, który utrzymuje i konserwuje sieć rozbudowuje sieć świadczy usługi hurtowe operatorom ponosi koszty Klienci - przedsiębiorcy telekomunikacyjni

25 Podział zadań

26 Punkty styku Planowane są 2, 3 główne punkty styku
Punkty styku Planowane są 2, 3 główne punkty styku Wymiana ruchu międzyoperatorskiego Punkty styku do globalnej sieci IP Nie ma przeciwwskazań do uruchomienia lokalnych PS w pozostałych miejscowościach regionu

27 Sposoby przyłączania Lokalizacje – wszystkie węzły sieci
Sposoby przyłączania Lokalizacje – wszystkie węzły sieci Rodzaje interfejsów Na poziomie optycznym – uzgodnienie rodzaju interfejsu Na poziomie lambdy – uzgodnienie zasięgu i rodzaju interfejsu Na poziomie IP/MPLS – FE, GE

28 Finansowanie - RPO Możliwość finansowania rozbudowy (np. ze środków UE) z inicjatywy gmin lub powiatów Inicjatywy planowane, jak również zrealizowane przez władze lokalne na szczeblu powiatu oraz na szczeblu gminy, mają możliwość wsparcia inwestycji skierowanych m.in. na rozbudowę infrastruktury sieci szerokopasmowych programami unijnymi szczebla wojewódzkiego, jak również krajowego Specyfikując dla województwa podkarpackiego, został przygotowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Komisję Europejską Regionalny Program Operacyjny na lata

29 RPO – oś priorytetowa 3 e-usługi publiczne o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym e-zdrowie, e-edukacja); e-usługi w administracji publicznej – m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis elektroniczny; budowa i wdrażanie platform elektronicznych na poziomie regionalnym i/lub lokalnym; tworzenie geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego; budowa i/lub rozbudowa lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych współdziałających z siecią szerokopasmową na poziomie regionalnym i/lub krajowym; tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu; budowa i/lub rozbudowa lokalnych bądź regionalnych sieci teleinformatycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np.: transmisja satelitarna, radiowa; rozbudowa i/lub wyposażenie centrów zarządzania sieciami lokalnymi i regionalnymi.

30 RPO – beneficjenci jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; szkoły wyższe; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony; osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki; partnerzy społeczni i gospodarczy, tj.: organizacje pozarządowe, jednostki naukowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; przedsiębiorcy.

31 Finansowanie - PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe, zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

32 PO IG - lokalizacja działań
PO IG - lokalizacja działań Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. DZIAŁANIE 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej DZIAŁANIE 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B DZIAŁANIE 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion DZIAŁANIE 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

33 Działanie 8.4 - „ostatnia mila”
Działanie „ostatnia mila” Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. Działanie to wspiera realizację działań 8.1, 8.2 i 8.3., zapewniając możliwość szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenach, gdzie inwestycje w tej dziedzinie nie występowały lub były niewystarczające. Z tego względu za wartość dodaną projektu będzie uznawane jego połączenie z odpowiednim projektem realizowanym przez właściwą JST w ramach działania 8.3.

34 Działanie 8.4 – rodzaje projektów
Działanie 8.4 – rodzaje projektów W ramach tego działania przewiduje się projekty polegające na dofinansowaniu budowy dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) docelową (-ymi). Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu.

35 Działanie 8.4 – beneficjenci
Działanie 8.4 – beneficjenci mikro, mali i średni przedsiębiorcy; organizacje pozarządowe non-profit; organizacje pozarządowe non-profit. Maksymalna wielkość dofinansowania: 85% Termin naboru wniosków: 16 luty 2009 – 17 kwietnia 2009 Instytucja Wdrażająca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie

36 SSPW – Aspekty prawne – istotne elementy umowy z OI
SSPW – Aspekty prawne – istotne elementy umowy z OI Przedmiot umowy Oddanie operatorowi infrastruktury do używania na czas oznaczony zespołu składników majątkowych składających się na infrastrukturę teleinformatyczną, częściowo przygotowaną do świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmującą w szczególności kanalizację teletechniczną, przewody, światłowody, maszty, studnie, węzły telekomunikacyjne, opisane szczegółowo w specyfikacji technicznej/protokole inwentaryzacji itp. Obowiązki województwa Oddanie operatorowi infrastruktury do używania na czas oznaczony przedmiotu umowy Obowiązki Operatora Infrastruktury Używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki. Zachowanie przedmiotu umowy przez cały okres jej trwania w stanie nie pogorszonym, w szczególności wykonywanie wszelkich czynności związanych z jego utrzymaniem, konserwacją i naprawami oraz ponoszenie kosztów z tym związanych.

37 Zapraszamy do wypełnienia
Ankiety Zapraszamy do wypełnienia ankiet dla operatorów

38 Zapraszamy do zadawania pytań
Wojciech Ptak Departament Funduszy Strukturalnych zapraszamy do naszych biur Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Biuro w Poznaniu ul. Towarowa Poznań telefon.: , faks: Biuro w Warszawie ul. Emilii Plater Warszawa telefon.: , faks: Marcin Ługawiak Departament Funduszy Strukturalnych Zapraszamy do zadawania pytań


Pobierz ppt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – usługi w sieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google