Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne źródłem finansowania budowy Społeczeństwa Informacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne źródłem finansowania budowy Społeczeństwa Informacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne źródłem finansowania budowy Społeczeństwa Informacyjnego

2 Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer - Europa

3 Penetracja internetu według wielkości miejscowości - Polska

4 Liczba łączy szerokopasmowych na 100 mieszkańców

5 Odsetek korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczna

6 …..Polska w 2015 roku to kraj o wysokim poziomie i jakości życia mieszkańców oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy…… …..Polska musi rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy i szerokim wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach …….. …..wsparcie z UE niepowtarzalną szansą rozwoju… STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015

7 Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 Określa: priorytety i cele informatyzacji państwa, w oparciu o które powinien przebiegać rozwój systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, zestawienie sektorowych oraz ponadsektorowych projektów informatycznych, które będą służyć do realizacji określonych priorytetów i usług, szczegółowe opisy projektów wraz z informacją o szacunkowych kosztach ich realizacji, możliwych źródłach finansowania, podmiotach odpowiedzialnych za ich realizację, program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, uwzględniający zakresy realizacyjne priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych, spójny z inicjatywą i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia zadania publiczne, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej (usługi priorytetowe na rzecz obywateli i przedsiębiorstw). Zostały wskazane podmioty odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych usług oraz terminy rozpoczęcia ich realizacji

8 Priorytety rozwoju systemów informatycznych przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych, racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej. 5 projektów ponadsektorowych, 23 projekty sektorowe Koszt realizacji : 3 611 mln zł.

9 Dostępne środki Fundusze Strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności (inwestycje w dziedzinie transportu i ochrony środowiska) FS + Fundusze Strukturalne: EUR 67,3 mld Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ok. EUR 17 mld Programy UE: Kultura eContent Media Kształcenie ustawiczne 7 Program Ramowy EUR 54 mld Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego EURO 533.51 mln Szwajcarski Mechanizm Finansowy EURO 312 mln Fundusz Banku Światowego (pożyczki) Środki dostępne bezpośrednio w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim

10 Fundusze Europejskie dostępne w Polsce 2004-2006 Unia Europejska 2000-2006 - 213,0 mld euro Polska 2004-2006 – 12,8 mld euro 2007-2013: Wzrost o ok. 400 % 2007-2013 W latach 2007-2013 ok. 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, ok.11,86 mld euro z krajowych środków publicznych ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych. Razem: ok. 85,56 mld euro

11 2007-13, gdzie szukać pieniędzy? Programy regionalne: 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Programy centralne: PO Rozwoju Polski Wschodniej PO Infrastruktura i Środowisko PO Innowacyjna Gospodarka oraz …. PO Współpracy Transgranicznej

12 Alokacja RPO

13 Społeczeństwo Informacyjne w latach 2007-13 ~ 2 500 mln Euro ~ 7,91 % budżetu

14 Regiony …. … na Społeczeństwo Informacyjne regiony przewidziały około … 1 300 mln EURO

15

16 Beneficjenci Administracja centralna i lokalna Szkolnictwo Służba zdrowia Służby mundurowe (straż, policja) Biznes

17 Projekty Projekty inwestycyjne (głównie:) rozbudowa i modernizacja regionalnych oraz miejskich, informatycznych sieci szkieletowych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową; budowa i rozbudowa lokalnych, szerokopasmowych sieci dostępowych poza obszarami miejskimi, w szczególności w oparciu o technologię bezprzewodową; budowa miejskich, szerokopasmowych sieci dostępowych (METRO) umożliwiających transmisję danych multimedialnych; tworzenie publicznych punktów dostępu do usług elektronicznych oraz Internetu (PIAP-y, Hot-Spoty)

18 rozwój telefonii internetowej (VoIP) do zastosowania w instytucjach publicznych. wdrożenie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oraz zintegrowanych, interaktywnych usług administracji elektronicznej (eGoverment) dla przedsiębiorców i obywateli na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji (eLearning) rozwój aplikacji oraz usług elektronicznych wspierających pracę na odległość (telepraca).

19 rozwój regionalnych zasobów cyfrowych promujących turystykę i kulturę regionu tj. cyfrowe zasoby biblioteczne i archiwalne, zasoby wirtualnych muzeów, systemy informacji turystycznej i kulturalnej, oraz usług elektronicznych w zakresie kultury i turystyki (eCulture, eTourism) zastosowanie ICT w ochronie zdrowia poprzez rozwój aplikacji telemedycznych (eHealth), elektroniczna karta zdrowia, e-recepty, a także usług informacyjnych, np. telekonsultacje, rejestracja przez internet itp.;

20 PO IG Oś priorytetowa 7. –Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Celem osi priorytetowej jest stwarzanie warunków do zwiększenia wydajności i konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy, poprzez szeroko zakrojone działania wspierające budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

21 wskaźniki

22 Wsparcie dla: budowy współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą e-Usługi dla obywateli i przedsiębiorstw przebudowy, dostosowania i wdrożenia rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania rozwoju systemów informacji publicznej przedsiębiorstw świadczących e-Usługi lub udostępniających treści cyfrowe, także na potrzeby lokalnej społeczności rozwoju e-Usług między przedsiębiorstwami (B2B), działań z zakresu e-Integracji, działań w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej.

23 beneficjenci jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego jednostki podległe administracji rządowej, konsorcja jednostek administracji publicznej i jednostek naukowych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organów samorządu zawodowego, jednostek organizacji pozarządowych, przedsiębiorstwa, obywatele zakładający przedsiębiorstwa świadczące lokalne e-Usługi, obywatele będący podmiotami polityki włączenia cyfrowego, uzyskujący dostęp do szerokopasmowego Internetu.

24 budżet Występowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing) Przewiduje się zastosowanie instrumentu cross-financingu w zakresie szkoleń niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów realizowanych działań. Udział finansowania w ramach cross-financingu będzie wynosił do 10% kwoty przeznaczonej na oś priorytetową.

25 Wizja przyszłości …… ? …. a może …… ?

26 Konsulting Europejski EFICOM jest międzynarodową firmą konsultingową i Public Affairs wyspecjalizowaną w tematyce europejskiej, m.in: Doradztwo w dziedzinie funduszy UE: kompleksowe przygotowanie projektów dla firm i instytucji: - analiza źródeł finansowania, - budowa projektów i montaż finansowy, - przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych do wszystkich programów, - studia wykonalności, biznes plany, ekspertyzy, - doradztwo prawne, zamówienia publiczne, - doradztwo w dziedzinie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, - zarządzanie administracyjne i finansowe, rozliczanie Realizacja projektów dla Komisji Europejskiej o wartości ponad 30 mln Euro (prawo, analizy gospodarcze, projekty doradcze, kampanie informacyjne) Zdobycie ponad 200 dotacji dla naszych klientów; Doradztwo w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce i w UE Analizy i badania rynku Szkolenia z zakresu prawa i funduszy europejskich Prawo europejskie: monitorowanie i inicjowanie zmian legislacyjnych Public Affairs w Polsce i Brukseli, monitoring procesu decyzyjnego Partnerzy i biura: Bruksela, Paryż, Barcelona, Kopenhaga, Praga, Budapeszt, Bratysława, Bukareszt, Sofia, Wilno, Belgrad, Moskwa, Kijów, Zagrzeb

27 Ponad 7 lat doświadczeń we współpracy z Komisją Europejską, polską administracją publiczną, samorządami EFICOM przez 5 lat jako Instytucja Kontraktująca, rozliczająca i płatnik w imieniu Komisji Europejskiej (Polska i Bułgaria) Zarządzanie merytoryczne i finansowe projektami UE o wartości ponad 30 mln Euro; Doświadczenie w kompleksowej obsłudze klientów z sektora IT i przemysłu elektronicznego Ponad 200 dotacji pozyskanych dla naszych klientów Prowadzenie 3 kontraktów Komisji Europejskiej z dziedziny harmonizacji prawa, o łącznej wartosci 2 mln Euro Realizacja 6 przedakcesyjnych kampanii informacyjnych dla Rządu RP i Komisji Europejskiej Skuteczne relacje z mediami: ponad 900 audycji radiowych, 300 programów telewizyjnych, ponad 1000 publikacji prasowych zainicjowanych przez EFICOM Kilkaset konferencji, seminariów i szkoleń zorganizowanych dla klientów Nasze doświadczenie

28 Obszary działania Sektor finansowy: banki, ubezpieczenia, rynek kapitałowy Media, sektor audiowizualny Sektor IT, nowe technologie Telekomunikacja Transport i infrastruktura Badania i Rozwój (B+R) Energetyka Ochrona środowiska

29 EFICOM- EUROPEAN and FINANCIAL CONSULTING ul. Nowogrodzka 68 3 02–014 Warszawa tel.+(48 22) 623 82 14 3 fax.+(48 22) 623 82 23 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne źródłem finansowania budowy Społeczeństwa Informacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google