Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku
Zmiany w VAT w 2013 roku

2 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r. poz. 1342) – przepisy tej ustawy wchodzą w życie w całości od r. Rozporządzenie MF z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r. poz. 1382), Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1428),

3 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012r
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1550), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz. U. poz. 1451), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1485), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz ), Ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 35).

4 Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje: 1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, 2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1 - po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową": otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. (art. 21 ust. 1 ustawy o VAT)

5 Dla kogo świadczy usługę?
Na rzecz podatnika VAT czynnego Na rzecz osoby fizycznej lub podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny Kiedy obowiązek podatkowy? Z dniem otrzymania całości – obowiązek powstanie w całej wartości lub z dniem otrzymania części zapłaty – obowiązek podatkowy powstanie w tej części. Z dniem otrzymania całości – obowiązek powstanie w całej wartości lub z dniem otrzymania części zapłaty – obowiązek podatkowy powstanie w tej części. W obu przypadkach nie później jednak niż 180 dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

6 Nowa metoda kasowego rozliczania podatku VAT nie będzie miała zastosowania (tak jak dotychczas) do:
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (art. 20 ust. 1 ustawy) i przemieszczeń towarów do magazynów konsygnacyjnych (art. 20a ustawy), dostawy towarów za pośrednictwem automatów (art. 19 ust. 17 ustawy), świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów, kart telefonicznych i innych jednostek uprawniających do korzystania z tych usług w systemie przedpłaconym (art. 19 ust. 18 ustawy), otrzymania dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze (art. 19 ust. 21 ustawy). We wszystkich tych przypadkach obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych (art. 21 ust. 6 ustawy o VAT).

7 Przepisy przejściowe  Czynności dokonane przez małego podatnika przed 1 stycznia 2013 r. rozlicza się zgodnie z zasadami obowiązującymi dotychczas, choćby termin płatności przypadał na 2013 r lub zapłacono za nie dopiero w 2013 r. (art. 22 ust. 1 ustawy deregulacyjnej). Nowe zasady stosowane są więc do czynności dokonanych od dnia 1 stycznia 2013r.

8 Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust
Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, w odniesieniu do nabytych na terytorium kraju towarów i usług, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. (art. 86 ust. 16 ustawy o VAT)

9 Od 1 stycznia 2013r. odliczanie podatku z dokumentów celnych odbywa się według zasad ogólnych tj. co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym mały podatnik stosujący taką metodę otrzymał taki dokument (art. 86 ust. 16 ustawy o VAT). W związku ze zmianą zasad odliczania VAT z dokumentów celnych otrzymanych do końca 2012r. prawo do odliczenia VAT naliczonego z tych dokumentów powinno być dokonywane na „starych” zasadach (art. 22 ust. 1 i 2 ustawy deregulacyjnej).

10 W przypadku nabycia towarów i usług od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, podatnik może odliczyć kwotę podatku naliczonego określoną w takiej fakturze w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym uregulował należność na rzecz małego podatnika. Uregulowanie należności w części uprawnia podatnika do odliczenia podatku naliczonego w tej części. (§ 18 rozp. MF z r. zmienionego rozporządzeniem MF z r. - Dz. U. poz. 1485)

11 Mały podatnik rozliczający się metodą kasową w miejsce dotychczasowego oznaczenia „Faktura VAT-MP” jest obowiązany do zamieszczania w treści wystawianych faktur oznaczenia „metoda kasowa”. Nie będzie zobowiązany do zamieszczania terminów płatności należności określonej w fakturze. (§ 5 ust. 2 rozp. fakturowego zmieniony rozporządzeniem MF z r.)

12 Obowiązek podatkowy WDT i WNT (art. 20 ust
Obowiązek podatkowy WDT i WNT (art. 20 ust. 1 i 5 ustawy o VAT - zmiana wynikająca z ustawy z dnia r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce). W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

13 W przypadku dostaw towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego wykonywanych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc kalendarzowy, dostawy te uznaje się za dokonane z upływem każdego miesiąca kalendarzowego do czasu zakończenia dostawy tych towarów. (art. 20 ust. 1a i zdanie drugie ust. 5 ustawy o VAT)

14 Z dniem 01. 01. 2013r. w ustawie o VAT wykreślone zostały ust. 3 i ust
Z dniem r. w ustawie o VAT wykreślone zostały ust. 3 i ust. 7 art. 20. W wyniku tej zmiany nie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych. W przypadku WDT czy WNT, na poczet którego otrzymano zaliczkę udokumentowaną fakturą przed dniem r., do podstawy tej nie wlicza się kwoty tej zaliczki; powodowała ona bowiem już konieczność rozliczenia VAT według „starych zasad”, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy. (art. 20 ustawy deregulacyjnej)

15 Od 1 kwietnia 2013r. nie jest już konieczne dla uznania transakcji za dostawę wewnątrzwspólnotową, podlegającą opodatkowaniu według stawki 0%, podawanie na fakturze numerów wewnątrzwspólnotowych. (art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT)

16 Od 1 kwietnia 2013 r. podatnik może zastosować stawkę 0% dla WDT, nawet jeżeli na dzień dokonania transakcji nie jest on zarejestrowany na potrzeby rozliczania transakcji unijnych, pod warunkiem, że rejestracji takiej dokona najpóźniej w momencie składania deklaracji VAT. (art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT)

17 Niekiedy również brak numeru VAT-UE nabywcy może uprawnić do zastosowania preferencyjnej stawki VAT w WDT. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 27 września 2012 r. w sprawie C-587/10 uznał, że jest to możliwe, gdy sprzedawca działał w dobrej wierze i podjął rozsądne środki w celu udowodnienia, że nabywca występował w transakcji jako podatnik.

18 Z dniem 1 kwietnia 2013 r. uchylony zostanie art. 42 ust
Z dniem 1 kwietnia 2013 r. uchylony zostanie art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, odnoszący się do obowiązku posiadania kopii faktury, jako jednego z dowodów potwierdzających dostarczenie towaru do kontrahenta w innym kraju Unii. Powyższe dotyczy też sytuacji, gdy towar będący przedmiotem WDT wywożony będzie przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, a także przy wywozie przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu (przewozowego). Odpowiednich zmian dokonano bowiem także w art. 42 ust. 4 i 5 ustawy o VAT.

19 Od 1 kwietnia 2013r. zmodyfikowane zostaną warunki dotyczące wyłączeń z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów: - w art. 13 ust. 4 pkt 4 ustawy zrezygnowano z warunku objęcia towarów na terytorium kraju procedurą wywozu, jeśli przemieszczenie towarów dokonywane jest w związku z eksportem towarów; podatnik co do zasady będzie obowiązany do posiadania dokumentu celnego potwierdzającego objęcie towarów procedurą wywozu, jednak nie musi ono nastąpić w Polsce,

20 - w art. 13 ust. 4 pkt 6 ustawy o VAT doprecyzowano, że przemieszczenia towarów nie uznaje się za WDT, gdy towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju

21 - w art. 13 ust. 4 pkt 7 ustawy zrezygnowano z obowiązującego obecnie terminu (24 miesięcy) powrotnego przemieszczenia na terytorium kraju towarów czasowo używanych na terytorium innego państwa członkowskiego w celu świadczenia usług przez podatnika.

22 Od 1 stycznia 2013 r. zmianie uległy zasady przeliczeń transakcji prowadzonych w walutach obcych.
Art. 31a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: ust. 1: W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. ust. 2: W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

23 Wybór przeliczeń nie musi dotyczyć wszystkich transakcji podatnika
Wybór przeliczeń nie musi dotyczyć wszystkich transakcji podatnika. Dotyczy on konkretnej transakcji i konkretnej podstawy opodatkowania. Oznacza to, że podatnik może prowadzić te przeliczenia zamiennie – alternatywnie według własnego uznania, nie dokonując w tym zakresie żadnych zgłoszeń. 

24 Od r. zwrot VAT można będzie traktować jako formę zabezpieczenia kredytu bankowego. Podatnik ma prawo złożyć upoważnienie organowi podatkowemu, by ten zwrotu podatku nie dokonywał bezpośrednio na jego rachunek, lecz przekazywał go na rzecz banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej. (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT)

25 Upoważnienie musi zawierać: datę wystawienia,
Dodano ust. 10a w art. 87, wskazujący, jakie elementy powinno zawierać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2. Upoważnienie musi zawierać: datę wystawienia, imię i nazwisko lub nazwę podatnika, nazwę banku lub SKOK udzielających kredytu oraz ich adresy, numery NIP podatnika i banku lub SKOK, rachunek banku lub SKOK, na który należy dokonać zwrotu, wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie, wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie kredytu, podpis podatnika.

26 Dokonanie zabezpieczenia kredytu środkami z tytułu przysługującego podatnikowi prawa do zwrotu podatku VAT będzie możliwe przy spełnieniu warunku, że w dniu złożenia deklaracji z wykazanym zwrotem podatku, w stosunku do podatnika nie jest prowadzone postępowanie zmierzające do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązań podatkowych. (art. 76b § 2 Ordynacji podatkowej)

27 Przekazanie kwoty zwrotu ma pierwszeństwo przed:
zaliczeniem tej kwoty na poczet zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań podatkowych ujawnionych po złożeniu deklaracji wykazującej zwrot podatku, realizacją zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymanego przez organ podatkowy po dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot. (art. 76b § 4 Ordynacji podatkowej)

28 Za pisemną zgodą podatnika organ podatkowy dokonujący zwrotu, na wniosek banku lub SKOK wydaje zaświadczenie dotyczące: - wskazanych we wniosku spraw podatkowych, - deklaracji wykazujących zwrot podatku, - kwot i terminów dokonywanych zwrotów, - zajęciach egzekucyjnych wierzytelności z tytułu zwrotu podatku. Do zaświadczenia dołącza się uwierzytelnioną kopię deklaracji wykazującej zwrot podatku. Bez zgody podatnika, udzielonej w formie pisemnej, organ nie może wydać zaświadczenia ani dołączyć uwierzytelnionej deklaracji podatkowej. (art. 306h Ordynacji podatkowej)

29 Od 1 stycznia 2013r. mamy również zmiany dotyczące dokumentowania czynności wykonywanych przez podatników. Zagadnienia te reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1428),

30 Wygląd faktury (elementy podstawowe)
Zmieniony rozporządzeniem MF z (Dz U. z 2012r., poz. 1428) § 5 ust. 1 rozporządzenia MF z r., zwanego potocznie fakturowym, wskazujący jakie elementy powinna zawierać faktura. Od r. kwestie te będzie regulował art.106e ust. 1 ustawy o VAT, zmienionej ustawą z dnia r. – Dz.U. z 2013r., poz. 35)

31 Od 1 stycznia 2013 r. fakturę nadal obowiązany jest wystawiać podatnik VAT czynny. Jednocześnie od tegoż dnia faktury mogą również wystawiać podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni (czyli podmioty, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty zł). Podatnicy VAT zwolnieni mają wybór – albo udokumentować wykonaną czynność fakturą, albo też rachunkiem, wystawionym na podstawie Ordynacji podatkowej. (§1 pkt 2 projektu zmieniającego § 4 rozporządzenia fakturowego i § 17 pkt 4)

32 Najważniejszą zmianą jaką należy zanotować to fakt, iż obowiązkowym elementem faktury od 1 stycznia 2013 r. (i dalej) nie będzie już słówko „FAKTURA VAT” Faktura to po prostu dokument zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Dokument wystawiony w 2013r. Oznaczony jak dotąd „FAKTURA VAT” nie jest dokumentem wadliwym, a w szczególności nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego.

33 Zamiast adnotacji „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża”, „podatek VAT rozlicza nabywca” wpisuje się odpowiednio wyrazy: - „metoda kasowa”, - „samofakturowanie”, - „procedura marży dla biur podróży’, - „procedura marży – towary używane”, - „odwrotne obciążenie” (§ 5 ust. 2 rozp. fakturowego)

34 Od 1 stycznia 2013r. możliwe jest wystawianie faktur uproszczonych.
Faktury uproszczone Od 1 stycznia 2013r. możliwe jest wystawianie faktur uproszczonych. Są to dokumenty, których wartość (w kwocie brutto) nie przekracza 450 zł lub 100 euro. (§ 5 ust. 4 pkt 6 rozp. fakturowego) Jeżeli podatnik nie chce skorzystać z takiej możliwości – wystawia zwykłą fakturę. cała wartość faktury (w kwocie brutto) nie przekroczy 450 zł lub 100 euro

35 sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
Faktury uproszczonej nie można wystawiać w przypadku transakcji: sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer NIP (np. dostaw na rzecz osób fizycznych nie będących podatnikami), wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przypadku, gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca. (§ 5 ust. 5 rozp. fakturowego)

36 Faktury uproszczone nie posiadają szczególnego terminu do ich wystawiania. Wystawiać je należy w tych samych terminach co faktury „pełne”, czyli te które zawierają wszystkie dane.

37 Faktura uproszczona powinna zawierać: wszystkie dane sprzedawcy, jedynie numer NIP nabywcy (przy fakturach normalnych takiego obowiązku podatnicy nie posiadają), datę jej wystawienia, datę sprzedaży, kolejny numer, nazwę towaru/usługi oraz kwotę należności ogółem. Jednakże, co ważne, faktura taka musi zawierać dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku (jest to nadal bowiem faktura, „dzięki której„ sprzedawca rozliczy podatek należny, nabywca odliczy ewentualnie podatek naliczony – jeżeli takie odliczenie mu przysługuje).

38 Faktury dokumentujące sprzedaż paliw do pojazdu samochodowego nie muszą już zawierać numeru rejestracyjnego tego pojazdu. (§ 5 ust. 5 rozp. fakturowego został wykreślony) Żaden z przepisów nie zabrania jednak zamieszczania tej informacji, jeśli podatnik uzna, że jest ona przydatna w jego rozliczeniach.

39 W okresie od r. do r. odliczanie podatku VAT od nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, paliwa do ich napędu, a także innych wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych, odbywa się na zasadach analogicznych, jak w 2012r. i jest uregulowane przepisami art. 3 – 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz z późn. zm.).

40 Od 1 kwietnia 2013r. nieodpłatne przekazanie towarów będzie, co do zasady, opodatkowane VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. (art. 7 ust. 2 zmieniony ustawą zmieniającą ustawę o VAT z r.)

41 2) wszelkie inne darowizny
Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. (obecna treść art. 7 ust. 2 ustawy o VAT)

42 Od 1 kwietnia 2013r. opodatkowanie nieodpłatnego przekazania będzie miało również miejsce wówczas, gdy podatnik będzie przekazywał towary, przy nabyciu których nie miał prawa do odliczenia podatku, lecz w trakcie używania tych towarów przyłączył do nich części składowe, od nabycia których miał prawo do odliczenia VAT. Podstawą opodatkowania w takim przypadku powinna być wartość (określona na dzień przekazania) dołączonych części składowych, od których odliczono podatek naliczony. (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z r. w połączonych sprawach C-322/99 oraz C-323/99)

43 Przykład: Firma X kupiła maszynę na podstawie faktury VAT ZW (bez podatku naliczonego). Następnie przyłączyła do tej maszyny dodatkowe elementy, od których VAT odliczyła. Teraz przekazuje maszynę na potrzeby prywatne swojego pracownika. Powinna opodatkować to przekazanie. Podstawą opodatkowania przy przekazaniu powinna być tylko wartość przyłączonych elementów.

44 Od 1 kwietnia 2013r. przekazanie prezentów o małej wartości i próbek nie będzie opodatkowane, jeżeli przekazanie to nastąpi na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT zmienionej ustawą zmieniającą ustawę z 9 stycznia 2013r.)

45 Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. (obecne brzmienie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT)

46 Do r. mamy w art. 7 ust. 3 ustawy wyłączenie z opodatkowania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Od 1 kwietnia 2013r. z treści analizowanego przepisu materiały reklamowe i informacyjne znikną. Nie oznacza to jednak, że przekazanie wszelkiego rodzaju ulotek reklamowych, folderów czy broszur będzie opodatkowane VAT. W orzecznictwie sądowym wyrażany jest pogląd, że ulotki reklamowe są sposobem na poinformowanie potencjalnych klientów o produktach przedstawionych w ulotkach, nie mają zatem wartości konsumpcyjnej, a zatem ich przekazanie nie podlega opodatkowaniu. (np. wyrok NSA w Warszawie z r. I FSK 1201/10)

47 Od 1 kwietnia 2013r. będzie obowiązywała nowa definicja próbek.
Przez próbkę należy rozumieć identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które będą pozwalać na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym jego przekazanie będzie miało na celu: - promocję jego sprzedaży oraz - nie będzie służyło zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy będzie nieodłącznym elementem promocji sprzedaży tego towaru i będzie miało skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. (art. 7 ust. 7 ustawy o VAT zmieniony ustawą z r.)

48 Od 1 kwietnia 2013r. zmieni się brzmienie art. 43 ust
Od 1 kwietnia 2013r. zmieni się brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, wprowadzając zwolnienie od podatku dla dostaw terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Zmiana ta jest związana z dodaniem w art. 2 pkt. 33, zawierającego definicję terenów budowlanych.

49 Tereny budowlane – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT zmienionej ustawą z r.)

50 Pojęcie tereny budowlane zastąpi zatem dotychczas używane określenie tereny budowlane i tereny przeznaczone pod zabudowę. (dotychczasowe brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT: zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę)

51 Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

52 Z wyroku NSA z 17 stycznia 2011 r. I FPS 8/10: „w świetle art. 43 ust
Z wyroku NSA z 17 stycznia 2011 r. I FPS 8/10: „w świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przy zastosowaniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz ), w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.

53 Od 1 kwietnia 2013r. będzie obowiązywała nowa definicja importu towarów.
Import towarów – rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT) „Stara” definicja importu - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Celem tej zmiany jest dostosowanie do terminologii użytej w przepisach określających miejsce importu towarów.

54 Uchylony zostanie art. 36 ustawy o VAT.
Miejsce dokonania importu będzie określał art. 26a ustawy o VAT, zgodnie z którym: miejscem importu towarów będzie terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdą się w momencie ich wprowadzenia na terytorium UE.

55 1) procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
W przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur lub przeznaczeń celnych: 1) procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, 2) procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, 3) procedurą składu celnego, 4) procedurą tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego, 5) przeznaczeniem - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom i przeznaczeniom. (art. 26a ust. 2 ustawy o VAT)

56 „Stara” definicja: Eksport - rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium UE w wykonaniu czynności określonych w art. 7, zarówno w sytuacji, gdy wywóz jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz, jak i przez dostawcę lub na jego rzecz. (art. 2 pkt 8 ustawy o VAT) Od 1 kwietnia 2013r. będzie obowiązywała nowa definicja eksportu towarów. Eksport towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz, jak i przez dostawcę lub na jego rzecz. Doprecyzowano więc w definicji, że do eksportu będzie dochodziło w wyniku dostawy towarów, które są wywożone z Polski poza terytorium UE, a nie w wyniku wywozu towarów z Polski.

57 Skonstruowana w ten sposób definicja powodowała, że opodatkowanie dostawy towarów dokonywanej na rzecz podmiotu z państwa trzeciego w sytuacji, gdy wywożone są one z Polski poza terytorium Unii, ale procedurą wywozu są obejmowane w innym państwie członkowskim, budziło wiele wątpliwości. Część sądów i organów podatkowych uznawała, że w podobnej sytuacji nie można mówić o eksporcie towarów opodatkowanym na terytorium naszego kraju, lecz o przemieszczeniu towarów pomiędzy dwoma państwami Unii, które uznawane jest za WDT, niezależnie od tego czy towary te będą przedmiotem dalszej dostawy poza terytorium Unii.

58 Uchwała NSA z 25.06.2012 r. nr I FPS 3/12:
1) W świetle art. 2 pkt 8 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w 2010 r. warunek "wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty" jest spełniony nie tylko wtedy, gdy procedura wywozu towarów, o której mowa w art. 161 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, rozpocznie się poprzez zgłoszenie do wywozu złożone w urzędzie celnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2) Dla zastosowania przez podatnika stawki 0% w Polsce z tytułu eksportu towaru konieczne jest, aby miejscem dostawy tej czynności była Polska, co wymaga wykazania, że wywóz tego towaru poza obszar Unii Europejskiej następuje w ramach transportu, który rozpoczął się na terytorium Polski, w wykonaniu czynności określonej w art. 7 ustawy. Zgłoszenie towaru do procedury wywozu towarów, o której mowa w art. 161 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w krajowym urzędzie celnym należy traktować jako niewątpliwy dowód rozpoczęcia takiego transportu na terytorium Polski, niemający jednak charakteru wyłącznego.

59 Od 1 kwietnia 2013 r., tj. po zmianie ustawowej definicji eksportu, nie powinno być już wątpliwości, że eksport towarów będzie występował również w sytuacji, gdy towary będą objęte procedurą celną wywozu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (jeżeli będą spełnione pozostałe warunki określone w tym przepisie).

60 Zasady przesyłania faktur elektronicznych, ich przechowywania i udostępniania organom podatkowym i skarbowym zawarte zostały w rozporządzeniu MF z 20 grudnia 2012r. (Dz. U. poz. 1528).

61 Definicję faktury i faktury elektronicznej zawarł ustawodawca w art
Definicję faktury i faktury elektronicznej zawarł ustawodawca w art. 2 pkt 31 i 32 ustawy o VAT, zmienionej ustawą z dnia 7 grudnia 2012 (Dz. U. z 2013r. poz. 35). Faktura – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie Faktura elektroniczna – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym;

62 Definicja „faktury elektronicznej” stanowi odzwierciedlenie definicji „faktury elektronicznej” przyjętej w art dyrektywy 2006/112/WE w brzmieniu zmienionym dyrektywą 2010/45/UE. Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona oraz także otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

63 Faktury elektroniczne mogą być: - w formie komunikatów XML,
Wyboru formatu dokonują podatnicy. Faktury elektroniczne mogą być: - w formie komunikatów XML, - wiadomości z załącznikiem w PDF lub - faks otrzymany w formacie elektronicznym, a nie papierowym. Faktury utworzone w formacie elektronicznym poprzez, przykładowo, programy księgowe lub edytory tekstu, które zostały wysłane lub otrzymane na papierze, choć będą fakturami w rozumieniu projektowanych przepisów ustawy o VAT, nie będą uznane za faktury elektroniczne w rozumieniu definicji z pkt. 32. Z drugiej strony faktury sporządzone w formie papierowej, które zostały zeskanowane, wysłane i otrzymane w formie wiadomości , mogą zostać uznane za faktury elektroniczne – pod warunkiem że wersja papierowa nie została wprowadzona do obrotu.

64 Rodzaj formatu elektronicznego faktury jest bez znaczenia, ważny powinien być jedynie fakt, że faktura jest w formacie elektronicznym w momencie jej wystawienia oraz otrzymania. Aby faktura mogła zostać uznana za wystawioną, dostawca lub usługodawca albo osoba trzecia działająca w ich imieniu, bądź też nabywca lub usługobiorca w przypadku samofakturowania, musi udostępnić fakturę w taki sposób, aby jej odbiorca mógł ją otrzymać. Poprzez udostępnienie należy rozumieć, że faktura elektroniczna jest przekazywana bezpośrednio odbiorcy poprzez np. wiadomość lub bezpieczne połączenie albo że jest udostępniana i dostępna dla odbiorcy za pośrednictwem portalu internetowego. Faktura powinna zostać uznana za otrzymaną, gdy dotrze do odbiorcy – np. w momencie jej pobrania z portalu internetowego lub w momencie wpływu wiadomości zawierającej fakturę elektroniczną na serwer pocztowy odbiorcy.

65 W 2013r., dane, jakie należy umieszczać na fakturze elektronicznej są takie same, jak w przypadku faktur wystawianych w formie papierowej. Do e-faktur mają również zastosowanie przepisy stanowiące o tzw. fakturach uproszczonych. Od r. prawo do wystawiania e-faktur mają nie tylko czynni podatnicy VAT, ale również podatnicy zarejestrowani jako zwolnieni podmiotowo z VAT

66 W 2013r. utrzymano poprzednio obowiązujący wymóg akceptacji kontrahenta w kwestii przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych. (§ 3 rozp. MF z r.) Nie ma jednak konieczności zachowania formy pisemnej takiej akceptacji. Oznacza to, że na zasadzie domniemania zgody kontrahenta, podatnik może wysyłać mu e- faktury dopóty, dopóki kontrahent nie wyrazi sprzeciwu w tej sprawie.

67 W uzasadnieniu projektu rozporządzenia MF podkreślało, że wystarczającym dla uznania akceptacji przez nabywcę otrzymania e-faktury będzie opłacenie należności z wysłanej w ten sposób faktury. Jeżeli kontrahent nie opłaci należności z otrzymanej e-faktury, podatnik musi zwrócić się do niego z prośbą o wyrażenie zgody na jej przesyłanie. Aby uniknąć nieporozumień warto ustalić z kontrahentem, czy zgadza się na otrzymywanie faktur na skrzynkę .

68 Akceptacje uzyskane przez podatnika od kontrahentów w 2012r
Akceptacje uzyskane przez podatnika od kontrahentów w 2012r.w trybie dotychczas obowiązujących przepisów, zachowują swoją ważność w 2013r. (§ 8 rozp. MF z r.)

69 Zarówno w przypadku faktur papierowych, jak i elektronicznych, przedsiębiorca musi zapewnić:
autentyczność pochodzenia faktury – to przedsiębiorca gwarantuje pewność, co do tożsamości obu stron transakcji figurujących na fakturze, integralność treści – dane znajdujące się na fakturze muszą być poprawne, czytelność faktury. (§ 20a ust. 1 rozp. fakturowego i § 4 ust. 3 rozp. dot. e-faktur)

70 Do tej pory w przypadku e-faktur wiarygodność można było potwierdzić m
Do tej pory w przypadku e-faktur wiarygodność można było potwierdzić m.in. za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub elektronicznej wymianie danych (EDI) Te rozwiązania zostały wymienione w rozporządzeniu jako przykłady. Od stycznia 2013 r. można potwierdzić autentyczność, integralność i czytelność faktury także za pomocą dowolnych kontroli biznesowych. (§ 3 rozp. MF z r.) Sposoby zapewnienia autentyczności, integralności i czytelności e-faktury określa sam podatnik. (§ 2 rozp. MF z r.)

71 Kontrola biznesowa jest pojęciem szerokim.
Jest to proces tworzony, wdrażany i aktualizowany przez osoby odpowiedzialne (zarząd, pracowników i właścicieli) za uzyskanie dostatecznej pewności w zakresie sprawozdawczości finansowej, rachunkowej i nadzorczej oraz w zakresie ich zgodności z wymogami prawnymi. (wyjaśnienia MF z broszury informacyjnej „Zmiany w zakresie fakturowania, dostępnej na stronie internetowej Kontrola biznesowa spełnia wymogi omawianych przepisów, jeśli daje pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą/usługą.

72 Przykładem kontroli biznesowej jest „dopasowywanie” do faktury dokumentów uzupełniających, takich jak zamówienie, umowa, dokument transportowy czy wezwanie do zapłaty. Przedsiębiorca nie jest obowiązany do stosowania żadnych technicznych procesów oraz wdrażania jakichkolwiek regulaminów. Przedsiębiorca może jednak opracować wewnętrzną procedurę fakturowania w swojej firmie. W takim wypadku może sporządzić regulamin dotyczący procesu fakturowania od momentu złożenia zamówienia przez klientów od wystawienia faktury, łącznie z późniejszym jej przechowywaniem i udostępnianiem w formie elektronicznej.

73 Faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający: 1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; 2) łatwe ich odszukanie; 3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur. (§ 6 rozp. MF z r.)

74 Przepisy nie określają wprost, przy wykorzystaniu jakiego rozwiązania technicznego mają być przechowane faktury, a jedynie warunki, jakie muszą być spełnione, aby zagwarantować cele tam określone. To podatnik decyduje, czy będzie to na przykład archiwum na zewnętrznym nośniku danych, na dysku komputerowym czy na odpowiednio zabezpieczonym serwerze. Brak jest także przeszkód, aby faktury wysłane (otrzymane) elektronicznie podatnik wydrukował i przechowywał w wersji papierowej. W takim przypadku wskazane jest, aby podatnik dodatkowo zarchiwizował także (jeśli w ten sposób otrzymał fakturę) potwierdzający, że faktura pochodzi od tego konkretnego wystawcy, a nie od jakiejkolwiek osoby trzeciej. Wydaje się, że tylko w ten sposób podatnik będzie w stanie zapewnić autentyczność pochodzenia faktury przesłanej elektronicznej. W przeciwnym wypadku, tj. w razie przechowywania tylko wydrukowanej faktury, „gubi się” historia faktury, a przede wszystkim źródło jej wysłania.

75 Co do zasady, podatnicy posiadający siedzibę na terytorium kraju są zobowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju. (§ 6 ust. 2 rozp. MF z r.) Faktury przesłane w formie elektronicznej mogą być przechowywane w formie elektronicznej poza terytorium kraju w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur. (§ 6 ust. 3 rozp. MF z r.)

76 Do przechowywania e-faktur zastosowanie znajdują przepisy zawarte w dziale 8 „Ochrona danych” ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz z późn. zm.)


Pobierz ppt "Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google