Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje podatkowe Spotkanie z podatnikami PUS 14.12.2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje podatkowe Spotkanie z podatnikami PUS 14.12.2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Informacje podatkowe Spotkanie z podatnikami PUS 14.12.2005 r.

2 Przychody nierezydentów pdof art. 29 lub pdop art. 21 Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów przez osoby, o których mowa: Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów przez osoby, o których mowa: - w art. 3 ust. 2a ustawy o pdof (osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP), - w art. 3 ust. 2 ustawy o pdop (osoby prawne niemające siedziby na terytorium RP), ust.1 pkt 1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 (dotyczy osób fizycznych) ust.1 pkt 1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 (dotyczy osób fizycznych) oraz z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu, ust.1 pkt 5) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu. ust.1 pkt 5) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu.

3 Przychody nierezydentów Obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku ciąży na płatniku dokonującym wypłaty - art. 26 ust. 1 ustawy o pdop lub art.41 ust.4 ustawy o pdof. Przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika (podp) lub miejsca zamieszkania (pdof) do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.

4 Przychody nierezydentów Jeżeli osoba zagraniczna uzyskująca przychód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest : a) osobą fizyczną - PIT-8A (do 20-tgo następnego miesiąca); - PIT-8A (do 20-tgo następnego miesiąca); - na wniosek osoby zagranicznej (w ciągu 14 dni) oraz do końca lutego następnego roku - IFT-1 / IFT-1R (podatnik; IUS w Białystoku, jako urząd właściwy do podatników niemających miejsca zamieszkania w Polsce; płatnik) - na wniosek osoby zagranicznej (w ciągu 14 dni) oraz do końca lutego następnego roku - IFT-1 / IFT-1R (podatnik; IUS w Białystoku, jako urząd właściwy do podatników niemających miejsca zamieszkania w Polsce; płatnik) b) podatnikiem pdop – CIT-10 (do 7 –go następnego miesiąca) - na wniosek osoby zagranicznej (w ciągu 14 dni) oraz do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego - IFT-2/IFT-2R (podatnik; PUS, jako urząd właściwy do podatników niemających siedziby lub zarządu w Polsce; płatnik) - na wniosek osoby zagranicznej (w ciągu 14 dni) oraz do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego - IFT-2/IFT-2R (podatnik; PUS, jako urząd właściwy do podatników niemających siedziby lub zarządu w Polsce; płatnik) Informacje IFT-1 / IFT-1R i IFT-2/IFT-2R sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pdop lub art. 29 ust.1 pdof, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku.

5 Przychody nierezydentów Wg stanowiska zaprezentowanego w Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku, Wersja skrócona OECD (Lit. C) źródło dochodu powstaje w państwie, którego dłużnikiem jest osoba mająca w tym państwie siedzibę. W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania Konwencja ustala prawo do opodatkowania przez to państwo, w którym znajduje się źródło dochodu. O tym, że źródło dochodu nierezydenta znajduje się na terytorium RP, świadczą m.in. następujące fakty: - zlecenie wykonania usług nierezydentowi dokonał polski przedsiębiorca, - wypłata wynagrodzenia za wykonanie zlecenia dokonana została z majątku polskiego przedsiębiorcy, - koszty zlecenia ujęte zostały w księgach polskiego przedsiębiorcy i obniżyły jego dochód do opodatkowania.

6 CIT-D Informacja o otrzymanych/przekazanych darowiznach Podatnicy przekazujący darowizny i korzystający z odliczenia od dochodu w CIT-D wykazują: a) kwotę przekazanej darowizny, b) kwotę dokonanego odliczenia, c) dane identyfikacyjne obdarowanego (nazwa, adres, NIP)

7 CIT-D Informacja o otrzymanych/przekazanych darowiznach Podatnicy otrzymujący darowizny: a) w informacji CIT-D: -wyodrębniają z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn, - wskazują cel przeznaczenia otrzymanych darowizn, -wyszczególniają otrzymane darowizny od osób prawnych (nazwa, adres, kwota: gdy jednorazowo jest większa niż 15.000 zł lub łącznie większa niż 35.000 zł), b) udostępniają w/w informacje do publicznej wiadomości, c) zawiadamiają naczelnika urzędu o sposobie udostępnienia tych informacji do publicznej wiadomości

8 Nowe zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania, podatku oraz odsetek za zwłokę Od 01.01.2006 r. Art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowaArt. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005.Nr 8.poz. 60;z póź. zm.; zmiana ostatnia Dz.U. Nr143. poz.1199 § 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. § 2. Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

9 Nowe zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania, podatku oraz odsetek za zwłokę 1. Z pisma Min. Fin. z 7.10.2005 r. Nr SP1/694/8012/2334/05/AA wynika, iż: - nowe zasady zaokrąglania (do pełnych złotych) powinny być stosowane do wszystkich deklaracji (korekt deklaracji) składanych po dniu 01.01.2006r., dotyczących zobowiązań, których termin upływa po tym dniu, - nowe zasady zaokrąglania (do pełnych złotych) powinny być stosowane do wszystkich deklaracji (korekt deklaracji) składanych po dniu 01.01.2006r., dotyczących zobowiązań, których termin upływa po tym dniu, - dotychczasowe zasady zaokrąglania powinny być stosowane w korektach za 2005r. i za lata wcześniejsze. - dotychczasowe zasady zaokrąglania powinny być stosowane w korektach za 2005r. i za lata wcześniejsze. 2. Z odpowiedzi Min.Fin. zamieszczonej w Dobrej Firmie dodatku Rzeczpospolitej z dnia 08.12.2005 r. (nawiązującej w treści do pisma z 7.12.2005 r.) wynika, iż wobec pobrania od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2005 r. zaliczek na podatek dochodowy zaokrąglonych do pełnych dziesiątek groszy kwota pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego w deklaracji PIT-4 za miesiąc grudzień 2005 r. składanej w miesiącu styczniu 2006 r. powinna być zaokrąglona do dziesiątek groszy wobec pobrania od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2005 r. zaliczek na podatek dochodowy zaokrąglonych do pełnych dziesiątek groszy kwota pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego w deklaracji PIT-4 za miesiąc grudzień 2005 r. składanej w miesiącu styczniu 2006 r. powinna być zaokrąglona do dziesiątek groszy

10 Podpisywanie deklaracji podatkowych i wniosków składanych do urzędu Reprezentacja osoby prawnej Reprezentacja osoby prawnej Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie (art. 38 kc). Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie (art. 38 kc). Wszelkie dokumenty składane do Urzędu muszą być podpisywane przez osoby upoważnione do reprezentacji podatnika. Wszelkie dokumenty składane do Urzędu muszą być podpisywane przez osoby upoważnione do reprezentacji podatnika. Składając deklaracje podatkowe w rubrykach przeznaczonych na podpis - swój podpis może złożyć osoba (osoby) reprezentująca(e) podatnika zgodnie z wyżej przedstawionymi przepisami lub osoba, której udzielono pełnomocnictwa (pełnomocnik). Składając deklaracje podatkowe w rubrykach przeznaczonych na podpis - swój podpis może złożyć osoba (osoby) reprezentująca(e) podatnika zgodnie z wyżej przedstawionymi przepisami lub osoba, której udzielono pełnomocnictwa (pełnomocnik). W przypadku podpisywania deklaracji lub wniosków przez pełnomocnika, z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do czego jest upoważniony pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podatnika. W przypadku podpisywania deklaracji lub wniosków przez pełnomocnika, z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do czego jest upoważniony pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podatnika.

11 Wstrzymanie wykonania decyzji. Wstrzymanie wykonania decyzji może nastąpić (art. 224 § 2 Ordynacji Podatkowej) z urzędu lub na wniosek strony w przypadkuuzasadnionym ważnym interesem strony lub interesem publicznym. Zgodnie art. 224a w/w ustawy obowiązującym od 01.09.2005 r. wstrzymanie wykonania decyzji następuje w przypadku: a. przyjęcia na wniosek strony zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w trybie określonym w art. 33d Ordynacji podatkowej do wysokości zabezpieczenia, w formie: 1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 2) poręczenia banku; 3) weksla z poręczeniem wekslowym banku; 4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku 5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski według ich wartości nominalnej; 6) depozytu w gotówce. b. zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji b. zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę przez ustanowienie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

12 Dokumentacja transakcji Od 01.01.2001 r. w art. 9a ust. 1 ustawy o pdop wprowadzono obowiązek dokumentowania transakcji. Dotyczy on: Od 01.01.2001 r. w art. 9a ust. 1 ustawy o pdop wprowadzono obowiązek dokumentowania transakcji. Dotyczy on: a) podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 oraz 5 ustawy o pdop b) podatników dokonujących transakcji, w związku z którymi zapłata należności, wynikających z takich transakcji, dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

13 Podmioty powiązane Podmioty powiązane art.11ust. 1 ustawy o pdop art.11ust. 1 ustawy o pdop powiązania osób krajowych i zagranicznych występują wówczas, gdy: powiązania osób krajowych i zagranicznych występują wówczas, gdy: osoba krajowa (podatnik podatku dochodowego) mająca siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium RP jest powiązana z osobą zagraniczną (przedsiębiorstwo położone za granicą) poprzez wykonywanie bezpośrednio lub pośrednio funkcji zarządzania, funkcji kontroli lub posiada udział w kapitale przedsiębiorstwa zagranicznego, osoba krajowa (podatnik podatku dochodowego) mająca siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium RP jest powiązana z osobą zagraniczną (przedsiębiorstwo położone za granicą) poprzez wykonywanie bezpośrednio lub pośrednio funkcji zarządzania, funkcji kontroli lub posiada udział w kapitale przedsiębiorstwa zagranicznego, osoba zagraniczna (osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd za granicą) jest powiązana z osobą krajową w sposób jak wyżej, osoba zagraniczna (osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd za granicą) jest powiązana z osobą krajową w sposób jak wyżej, te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

14 Od 01.01.2004 r. podmioty krajowe (art. 11 ust.4 i ust. 5 ustawy o pdop) uważa się za powiązane, gdy: Od 01.01.2004 r. podmioty krajowe (art. 11 ust.4 i ust. 5 ustawy o pdop) uważa się za powiązane, gdy: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym, lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu, albo podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym, lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu, albo te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi, lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów oraz, te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi, lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów oraz, gdy między tymi podmiotami lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające, lub kontrolne albo nadzorcze występują powiązania o charakterze: gdy między tymi podmiotami lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające, lub kontrolne albo nadzorcze występują powiązania o charakterze: - rodzinnym, wynikającym ze stosunku pracy, majątkowym, albo - rodzinnym, wynikającym ze stosunku pracy, majątkowym, albo - jeżeli którakolwiek z tych osób łączy funkcje zarządzające lub kontrolne, albo nadzorcze w tych podmiotach. - jeżeli którakolwiek z tych osób łączy funkcje zarządzające lub kontrolne, albo nadzorcze w tych podmiotach. Podmioty powiązane Podmioty powiązane

15 Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych Obowiązek dokumentowania transakcji dotyczy także podmiotów (fakt czy są one powiązane czy też nie jest tym razem bez znaczenia) Obowiązek dokumentowania transakcji dotyczy także podmiotów (fakt czy są one powiązane czy też nie jest tym razem bez znaczenia) - dokonujących zapłaty należności związanej z daną transakcją (obojętne z kim transakcja została zawarta) bezpośrednio lub pośrednio - dokonujących zapłaty należności związanej z daną transakcją (obojętne z kim transakcja została zawarta) bezpośrednio lub pośrednio - na rzecz podmiotów zagranicznych (osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej), - na rzecz podmiotów zagranicznych (osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej), - mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. - mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

16 Polska lista rajów podatkowych Polska lista rajów podatkowych pierwotnie określona była w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11.12.2000 r. w sprawie określenia krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową - Dz. U. Nr 115, poz. 1203 pierwotnie określona była w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11.12.2000 r. w sprawie określenia krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową - Dz. U. Nr 115, poz. 1203 Od 13 czerwca 2005 r. obowiązują dwa rozporządzenia Ministra Finansów z 16 maja 2005 r.: Od 13 czerwca 2005 r. obowiązują dwa rozporządzenia Ministra Finansów z 16 maja 2005 r.: - w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. Nr 94. poz. 790. - w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych - Dz.U. Nr 94. poz. 791.

17 Zakres podatkowej dokumentacji transakcji Zakres dokumentacji, w myśl przepisów art. 9a ust. 1 ustawy o pdop dochodowym, obejmuje: 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko), 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty, 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji, 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez dany podmiot, 5. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń -w przypadku umów dotyczących świadczeń /w tym usług/ o charakterze niematerialnym.

18 Metoda określenia ceny i zysków Metody określone w art. 11 ustawy o pdop: a) porównywalnej ceny niekontrolowanej (MPCN), a) porównywalnej ceny niekontrolowanej (MPCN), b) ceny odsprzedaży (MCO), b) ceny odsprzedaży (MCO), c) rozsądnej marży /koszt plus/ (MKP), c) rozsądnej marży /koszt plus/ (MKP), d) zysku transakcyjnego (MZT) d) zysku transakcyjnego (MZT) Metody te omówione są w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10.10.1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników -Dz. U. Nr 128, poz. 833 Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1856 z póź.zm.

19 Konsekwencje braku dokumentacji Ustawowy termin dotyczy przedłożenia dokumentacji na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej i wynosi on Ustawowy termin dotyczy przedłożenia dokumentacji na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej i wynosi on 7 dni od dnia doręczenia żądania dokumentacji przez te organy 7 dni od dnia doręczenia żądania dokumentacji przez te organy Jeśli organy podatkowe lub skarbowe oszacują dochód podatnika na podstawie art. 11 ustawy o pdop - w kwocie wyższej niż zadeklarowana przez podatnika w związku z wystąpieniem transakcji z podmiotami powiązanymi a podatnik nie przedstawi w terminie żądanej dokumentacji tym organom– wówczas różnica między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowana jest stawką 50% tj. zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pdop. Jeśli organy podatkowe lub skarbowe oszacują dochód podatnika na podstawie art. 11 ustawy o pdop - w kwocie wyższej niż zadeklarowana przez podatnika w związku z wystąpieniem transakcji z podmiotami powiązanymi a podatnik nie przedstawi w terminie żądanej dokumentacji tym organom– wówczas różnica między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowana jest stawką 50% tj. zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pdop.

20 Szacowanie dochodu Organ podatkowy ustala dochód w drodze oszacowania gdy: Organ podatkowy ustala dochód w drodze oszacowania gdy: - podmioty powiązane ustalą lub narzucą warunki transakcji różniące się od transakcji zawartymi z podmiotami niepowiązanymi i - w wyniku tego podatnik nie wykaże dochodu albo wykaże dochód niższy (art.11 ust.1)

21 Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Od 01.01.2006 r. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2005 r. Nr.143, poz.1199 wprowadziła zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i w ustawie Ordynacja podatkowa w kwestii ustalanie cen transakcyjnych. Od 01.01.2006 r. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2005 r. Nr.143, poz.1199 wprowadziła zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i w ustawie Ordynacja podatkowa w kwestii ustalanie cen transakcyjnych. art.11 ust.3a. ustawy o pdop art.11 ust.3a. ustawy o pdop Jeżeli minister Finansów wyda decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, wówczas w przypadku szacowania dochodu organ podatkowy stosuje metodę wskazaną w decyzji Min.Fin. Jeżeli minister Finansów wyda decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, wówczas w przypadku szacowania dochodu organ podatkowy stosuje metodę wskazaną w decyzji Min.Fin. dodano Dział IIa w ustawie Ordynacja podatkowa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych – art.20a - art. 20q. dodano Dział IIa w ustawie Ordynacja podatkowa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych – art.20a - art. 20q.

22 Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Zgodnie z art. 20a – 20b Ordynacji podatkowej podmiot krajowy może złożyć wniosek do Ministra Finansów o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej w formie porozumienia: - jednostronnego, - dwustronnego lub - wielostronnego.

23 Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych 1. Porozumienie jednostronne dotyczy ceny transakcyjnej między: a) powiązanymi ze sobą podmiotami krajowymi lub a) powiązanymi ze sobą podmiotami krajowymi lub b) podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym, lub b) podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym, lub c) podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a innymi podmiotami krajowymi powiązanymi z tym samym podmiotem zagranicznym c) podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a innymi podmiotami krajowymi powiązanymi z tym samym podmiotem zagranicznym 2. Jeżeli wniosek podmiotu krajowego powiązanego z podmiotem zagranicznym dotyczy ceny transakcyjnej między nim a tym podmiotem zagranicznym ale po uzyskaniu zgody władzy podatkowej właściwej dla podmiotu zagranicznego powiązanego z wnioskodawcą – jest to tzw. porozumienie dwustronne. 3. W przypadku gdy porozumienie dotyczy podmiotów zagranicznych z więcej niż jednego państwa, jego zawarcie wymaga zgody władz podatkowych państw właściwych dla podmiotów zagranicznych, z którymi ma być dokonywana transakcja – tzw. porozumienie wielostronne. 3. W przypadku gdy porozumienie dotyczy podmiotów zagranicznych z więcej niż jednego państwa, jego zawarcie wymaga zgody władz podatkowych państw właściwych dla podmiotów zagranicznych, z którymi ma być dokonywana transakcja – tzw. porozumienie wielostronne.

24 Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Porozumienie może dotyczyć: Porozumienie może dotyczyć: - transakcji przyszłych a także - transakcji przyszłych a także - transakcji, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku(art. 20c). - transakcji, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku(art. 20c). Przed złożeniem wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych podmiot krajowy zainteresowany zawarciem porozumienia może zwrócić się do organu właściwego w sprawie porozumienia o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie, a w szczególności celowości zawierania porozumienia, zakresu niezbędnych informacji, trybu i przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia oraz przewidywanych warunków i czasu jego obowiązywania (art. 20e). Przed złożeniem wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych podmiot krajowy zainteresowany zawarciem porozumienia może zwrócić się do organu właściwego w sprawie porozumienia o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie, a w szczególności celowości zawierania porozumienia, zakresu niezbędnych informacji, trybu i przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia oraz przewidywanych warunków i czasu jego obowiązywania (art. 20e).

25 Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych We wniosku składanym do Ministra Finansów należy przedstawić: We wniosku składanym do Ministra Finansów należy przedstawić: 1.propozycje stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, a w szczególności wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym; 2. opis sposobu stosowania proponowanej metody, a w szczególności do wskazania: a) zasady kalkulacji ceny transakcyjnej, b) prognozy finansowe, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej, c)analizę danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transakcyjnej; 3. okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, a w szczególności: a) rodzaje, przedmiot i wartości transakcji, która ma być przedmiotem porozumienia krajowego, b) opisu przebiegu transakcji, w tym analizy aktywów, funkcji i ryzyka stron transakcji oraz opisu strategii gospodarczej stron transakcji i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub okoliczności mają wpływ na cenę przedmiotu transakcji,

26 Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych cd. wniosku o zawarcie porozumienia cd. wniosku o zawarcie porozumienia c) dane dotyczące sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym danych dotyczących operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia kalkulacji ceny transakcyjnej, d)strukturę organizacyjną i kapitałową wnioskodawcy oraz podmiotów z nim powiązanych, które są stroną transakcji, oraz opis stosowanych przez podmioty powiązane zasad rachunkowości finansowej; 4.dokumenty mające istotny wpływ na wysokość ceny transakcyjnej, a w szczególności tekstów umów, porozumień i innych dokumentów wskazujących na zamiary stron transakcji; 5.propozycje okresu obowiązywania porozumienia; 6.wykaz podmiotów powiązanych, z którymi ma być dokonywana transakcja, wraz z ich zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących transakcji i złożenia niezbędnych wyjaśnień.

27 Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Minister Finansów wydaje decyzję w sprawie porozumienia. Minister Finansów wydaje decyzję w sprawie porozumienia. Decyzję w sprawie porozumienia doręcza się: Decyzję w sprawie porozumienia doręcza się: - podmiotom powiązanym (krajowym i zagranicznym), z którymi mają być dokonywane transakcje, - władzom podatkowym właściwym dla podmiotów zagranicznych (w przypadku porozumień dwustronnych lub wielostronnych) - naczelnikowi urzędu skarbowego i dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej właściwym dla wnioskodawcy oraz właściwym dla podmiotów `krajowych powiązanych z wnioskodawcą. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia nie może być dłuższy niż 3 lata. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia nie może być dłuższy niż 3 lata. Art. 20i – 20j Ordynacja podatkowa Art. 20i – 20j Ordynacja podatkowa

28 Nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K Wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z 19.09.2005 r. ( Dz. U. Nr 185, poz.1545), Wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z 19.09.2005 r. ( Dz. U. Nr 185, poz.1545), Obowiązują począwszy od rozliczenia za wrzesień 2005r. i IV kwartał 2005 r. (dotychczasowe mogą być stosowane do końca roku, ale nie przez wszystkich podatników), Obowiązują począwszy od rozliczenia za wrzesień 2005r. i IV kwartał 2005 r. (dotychczasowe mogą być stosowane do końca roku, ale nie przez wszystkich podatników), Warto zwrócić uwagę na: Warto zwrócić uwagę na: - nową pozycję 21, - nową pozycję 21, - zmodyfikowaną w treści poz. 39 (dotychczas poz. 37) - zmodyfikowaną w treści poz. 39 (dotychczas poz. 37)

29 Kasy rejestrujące Prawidłowość stosowania ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych: Prawidłowość stosowania ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych: - ulga przysługuje tylko tym podatnikom, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie po raz pierwszy i na początek zgłosili ilość kas, - obowiązek zawiadamiania US o każdej zmianie w zakresie miejsca użytkowania, wymiany modułu, zmiany serwisanta.


Pobierz ppt "Informacje podatkowe Spotkanie z podatnikami PUS 14.12.2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google