Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Badanie Ewaluacyjne Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 15.01.2010. Pierwsza edycja badania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Badanie Ewaluacyjne Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 15.01.2010. Pierwsza edycja badania."— Zapis prezentacji:

1 2010 Badanie Ewaluacyjne Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 15.01.2010. Pierwsza edycja badania

2 Prezentacja wyników Warszawa, grudzień 2009 Badanie Ewaluacyjne Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 3 3 Informacje o badaniu

4 4 4 Informacje o badaniu 1/2 Cele badania: Do głównych celów badania należały: Ocena użyteczności dofinansowywanych usług szkoleniowych; Diagnoza planów szkoleniowych Beneficjentów; Diagnoza wpływu dofinansowywanych szkoleń i studiów podyplomowych na działalność Beneficjentów. Metodologia: Badaniem objęci zostali Beneficjenci Instytucjonalni Działań 2.1, 2.2 PO KL, których pracownicy na około 6 miesięcy przed rozpoczęciem badania wzięli udział w szkoleniach dofinansowywanych z funduszy europejskich. Respondentami w badaniu były osoby dysponujące w poszczególnych organizacjach najszerszą wiedzą i najbardziej ugruntowanymi opiniami odnośnie wpływu uczestnictwa pracowników w ewaluowanych szkoleniach na funkcjonowanie danej firmy lub instytucji.

5 5 5 Informacje o badaniu 2/2 Metodologia: Badanie zostało zrealizowane metodą ankiet internetowych (CAWI). Zaproszenie do udziału w badaniu zostało wysłane drogą mailową do 5305 Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 PO KL. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 1302 respondentów. Zwrotność wyniosła 24,5%. Informacje na temat opracowania danych i stosowanych analizach: W celu zapewnienia reprezentatywnego charakteru uzyskanych wyników zastosowano wagę analityczną, która skonstruowana została w oparciu o liczbę Beneficjentów Instytucjonalnych poszczególnych projektów szkoleniowych. Po zastosowaniu wagi udział Beneficjentów Instytucjonalnych projektów w zrealizowanej próbie jest odwzorowaniem ich udziału w populacji ogólnej (dla projektów których przynajmniej jeden Beneficjent wziął udział w badaniu). Przy porównywaniu częstości i średnich wartości poszczególnych zmiennych w podgrupach zastosowano testy chi-kwadrat oraz ANOVA. W niniejszym raporcie zaprezentowane i omówione zostały jedynie zależności istotne statystycznie (na poziomie 0,05).

6 6 6 Wyniki szczegółowe

7 7 7 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Motywy udziału w szkoleniach i źródła informacji o szkoleniach

8 8 8 Powody udziału w szkoleniach Pyt. A01: Dlaczego Państwa firma zdecydowała się na udział w tych szkoleniach? Mogą Państwo wskazać więcej niż jedną odpowiedź. N=1055, firmy, których pracownicy biorący udział w dofinansowywanych szkoleniach nadal w nich pracują. Możliwość wielu odpowiedzi. Najczęściej wskazywanym motywem udziału w szkoleniach była chęć zaktualizowania wiedzy i umiejętności pracowników. Powód ten częściej wskazywany był przez osoby reprezentujące firmy o większej liczbie pracowników (powyżej 50 osób zatrudnionych), z większych miast (50-100 tys. mieszkańców) oraz o wyższych przychodach (50 – 100 milionów rocznie).

9 9 9 Źródła wiedzy o szkoleniach Pyt. A02: Skąd dowiedzieli się Państwo o szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu]? Mogą Państwo wskazać więcej niż jedną odpowiedź. N=1055, firmy, których pracownicy biorący udział w dofinansowywanych szkoleniach nadal w nich pracują. Możliwość wielu odpowiedzi. 36% - ze strony internetowej projektu; 17% - ze strony internetowej PARP; 16% - z bazy ofert szkoleniowych Inwestycja w kadry; 40% - z innych stron internetowych. Jakiej? N=447

10 10 Kontynuowanie pracy w firmie przez pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach Pyt. F2: Czy obecnie w Państwa firmie pracuje ktokolwiek spośród osób biorących udział w szkoleniu w ramach projektu [nazwa projektu]? N=1303, wszyscy respondenci.

11 11 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Ocena udziału w szkoleniach

12 12 Częstość wykorzystywania wiedzy zdobytej w trakcie udziału w szkoleniu Pyt. A05: Jak często wykorzystują Państwo wiedzę i umiejętności zdobyte lub pogłębione przez Państwa pracowników w trakcie udziału w szkoleniu w ramach projektu [nazwa projektu]? N=1055, firmy, których pracownicy biorący udział w dofinansowywanych szkoleniach nadal w nich pracują. Częstość wykorzystywania nabytej wiedzy jest związana z wielkością zatrudnienia w firmach. Im więcej pracowników zatrudnia firma tym częściej wykorzystuje zdobytą dzięki uczestnictwu w szkoleniach wiedzę i umiejętności.

13 13 Powody niewykorzystywania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń Pyt. A06: Co utrudnia wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zdobytych lub pogłębionych w trakcie tych szkoleń? Mogą Państwo wskazać więcej niż jedną odpowiedź. N=218, firmy, które rzadko lub w ogóle nie wykorzystują wiedzy i umiejętności zdobytych przez pracowników w trakcie szkolenia. Możliwość wielu odpowiedzi. Inne najczęściej wskazywane odpowiedzi: Brak oprogramowania, dostępu do specjalistycznego sprzętu; Praca w innym programie; Zmiana zakresu obowiązków pracownika; Inna branża.

14 14 Ocena przydatności szkoleń Pyt. A07: Jak ogólnie oceniają Państwo przydatność szkoleń w ramach projektu [nazwa projektu] z punktu widzenia potrzeb Państwa firmy? Oceny proszę dokonać na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zupełnie nieprzydatne a 5 oznacza bardzo przydatne. N=985, firmy, które potrafiły określić częstość wykorzystywania zdobytej przez pracowników wiedzy. Ocena przydatności szkoleń była skorelowana z: częstością wykorzystywania wiedzy i umiejętności zdobytych przez pracowników w trakcie udziału w szkoleniu; deklarowanymi motywami udziału w szkoleniach - Beneficjenci, którzy potrzebowali zdobyć nowe umiejętności w związku z rozwojem firmy oraz ci, którzy chcieli, aby ich pracownicy zaktualizowali potrzebną w ich branży wiedzę lepiej ocenili przydatność szkoleń niż badani nie deklarujący wymienionych powodów - współczynniki Spearmana odpowiednio: 0,122 i 0,038. Natomiast Beneficjenci, których motywem było zdobycie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych byli mniej usatysfakcjonowani przydatnością szkoleń niż ci, którzy takiej motywacji nie wskazali. Nie występuje natomiast statystycznie istotna zależność pomiędzy oceną przydatności szkoleń a parametrami firmy – jej wielkością zatrudnienia, wielkością obrotów, zakresem działalności czy etapem rozwoju (analiza korelacji wykazała, że największy wpływ na ocenę ma wielkość zatrudnienia firmy).

15 15 Występowanie problemów związanych z udziałem w szkoleniach Pyt. A03: Czy udział Państwa firmy w tych szkoleniach wiązał się z jakimiś problemami lub niedogodnościami? N=1055, firmy, których pracownicy biorący udział w dofinansowywanych szkoleniach nadal w nich pracują.

16 16 Problemy związane z udziałem w szkoleniach Pyt. A04: Z czym związane były problemy lub niedogodności, na jakie Państwo napotkali? N=65, firmy, których udział w szkoleniu wiązał się z problemami. Możliwość wielu odpowiedzi. Inne najczęściej wskazywane odpowiedzi: Trudności z rozliczeniem kosztów; Problemy organizacyjne ze strony firmy szkoleniowej; Zmiany w cenie i dokumentacji w trakcie trwania szkolenia.

17 17 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Efekty udziału w szkoleniach

18 18 Sukces w pozyskaniu funduszy unijnych dzięki udziałowi w szkoleniu Pyt. B01: Czy dzięki udziałowi w szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu] udało się Państwa firmie pozyskać fundusze unijne? N=56, firmy, które zdecydowały się na udział w szkoleniu w celu zdobycia wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. 25% Beneficjentów biorących udział w szkoleniach ze względu na chęć zdobycia wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych potwierdziło, że ich uczestnictwo przełożyło się na zdobycie tego rodzaju wsparcia. Około 60% respondentów z tej grupy zadeklarowało, że szkolenia nie miały wpływu na zdobycie przez ich firmy środków europejskich.

19 19 Sukces w nawiązaniu kontaktów biznesowych z innymi podmiotami gospodarczymi dzięki udziałowi w szkoleniu Pyt. B02: Czy dzięki udziałowi w szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu] udało się Państwa firmie nawiązać współpracę z innymi podmiotami gospodarczymi? N=62, firmy, które zdecydowały się na udział w szkoleniu w celu nawiązania kontaktów biznesowych z innymi podmiotami gospodarczymi. Kontakty biznesowe z innymi podmiotami gospodarczymi dzięki udziałowi w szkoleniach udało się nawiązać 46% Beneficjentów, którzy taki cel sobie stawiali.

20 20 Zmiany, które zaszły w firmach w ciągu ostatnich 6 miesięcy Pyt. B05: Poniżej widzą Państwo pytania dotyczące zmian, jakie mogły zajść w Państwa firmie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Przy każdym pytaniu proszę zaznaczyć, czy dana zmiana zaszła w Państwa firmie, czy też nie. N=1055, firmy, których pracownicy biorący udział w dofinansowywanych szkoleniach nadal w nich pracują. Inne najczęściej wskazywane zmiany: Zwiększenie zatrudnienia; Reorganizacja działów, obowiązków; Poszerzenie profilu działalności; Zmiana właściciela; Zakup nowych maszyn, urządzeń; Zmniejszenie zatrudnienia.

21 21 Wpływ udziału w szkoleniach na poszczególne zaobserwowane zmiany Pyt. B06: Jaki wpływ miał udział Państwa firmy w szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu] na …….? Firmy, w których w ciągu ostatnich miesięcy zaszły poszczególne zmiany.

22 22 Ocena korzyści z udziału w szkoleniach jako wartych poniesionych kosztów Pyt. B07: Czy korzyści związane z udziałem w szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu] okazały się warte poniesionych przez Państwa firmę kosztów związanych z nakładami finansowymi, poświęconym czasem, ewentualnymi obciążeniami biurokratycznymi itp.? N=1055, firmy, których pracownicy biorący udział w dofinansowywanych szkoleniach nadal w nich pracują. Zależność pomiędzy oceną przydatności szkoleń a oceną korzyści z udziału szkoleniach jako wartych poniesionych kosztów CZY KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIACH BYŁY WARTE PONIESIONYCH KOSZTÓW? OCENA PRZYDATNOŚCI SZKOLENIA

23 23 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Doświadczenia i plany związane z dokształcaniem pracowników

24 24 Dokształcanie kadr w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pyt. C01: Czy poza udziałem w szkoleniach w ramach projektu [nazwa projektu], w ciągu ostatnich 12 miesięcy Państwa firma dokształcała swoich pracowników, to znaczy finansowała lub współfinansowała ich udział w innych szkoleniach, kursach, seminariach, studiach podyplomowych itp.? N=1055, firmy, których pracownicy biorący udział w dofinansowywanych szkoleniach nadal w nich pracują. Wysokość odsetka firm dokształcających swoich pracowników była proporcjonalna wobec wielkość przedsiębiorstw – im więcej pracowników zatrudnia firma, tym większe było prawdopodobieństwo, iż dokształcała swoje kadry w okresie ostatnich 12 miesięcy.

25 25 Korzystanie ze środków unijnych na dokształcanie kadr w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pyt. C02: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy finansując lub współfinansując dokształcanie pracowników Państwa firmy korzystali Państwo ze środków unijnych? N=701, firmy, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokształcały pracowników finansując lub współfinansując ich udział w innych szkoleniach, seminariach, studiach podyplomowych.

26 26 Plany dokształcania pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pyt. C03: Czy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i firma planuje dokształcać swoich pracowników? N=1055, firmy, których pracownicy biorący udział w dofinansowywanych szkoleniach nadal w nich pracują. Zależność pomiędzy oceną przydatności szkoleń a planami dokształcania pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy CZY W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY FIRMA ZAMIERZA DOKSZTAŁCAĆ PRACOWNIKÓW? OCENA PRZYDATNOŚCI SZKOLENIA Posiadanie dalszych planów dokształcania pracowników związane jest z oceną przydatności odbytych szkoleń (współczynnik Spearmana: 0,176). Im lepsze postrzeganie wyniesionych korzyści tym silniejsze deklaracje chęci dalszego dokształcania pracowników.

27 27 Powody braku zamiaru dokształcania pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pyt. C04: Proszę w kilku słowach powiedzieć dlaczego Pana/i firma w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie planuje dokształcać swoich pracowników? N=71, firmy, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie planują dokształcać pracowników. Pytanie otwarte. Inne najczęściej wskazywane odpowiedzi: Sytuacja pracownika (urlop macierzyński, studia magisterskie); Zbyt małe efekty szkolenia; Likwidacja zakładu pracy; Korzystanie z innych form kształcenia; Brak informacji o interesujących szkoleniach.

28 28 Zamiar ubiegania się o dofinansowanie dokształcania pracowników ze środków unijnych Pyt. C05: Czy Pana(i) firma zamierza ubiegać się o dofinansowanie dokształcania pracowników ze środków unijnych? N=905, firmy, które zamierzają dokształcać swoich pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

29 29 Wielkość środków na podnoszenie kwalifikacji Pyt. C06: Czy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy w porównaniu z okresem ostatniego roku Pana/i firma zamierza zmniejszyć, zwiększyć, czy też nie zmieniać wielkości środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników? N=905, firmy, które zamierzają dokształcać swoich pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zależność pomiędzy oceną przydatności szkoleń a wielkością środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy WIELKOŚĆ ŚRODKÓW NA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY OCENA PRZYDATNOŚCI SZKOLENIA Ocena przydatności odbytych szkoleń jest pozytywnie skorelowana z deklaracjami chęci zwiększenia środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników (współczynnik Spearmana: 0,074).

30 30 Stopień zwiększenia wielkości środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Pyt. C08: W jakim stopniu w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i firma zamierza zwiększyć wielkości środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników w porównaniu z okresem ostatniego roku? N=263, firmy, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają zwiększyć wielkość środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników.

31 31 Stopień zmniejszenia wielkości środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Pyt. C07: W jakim stopniu w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i firma zamierza zmniejszyć wielkości środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników w porównaniu z okresem ostatniego roku? N=24, firmy, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają zmniejszyć wielkość środków przeznaczanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników.

32 32 W tym miejscu znajduje się przykładowy tytuł Informacje o respondentach

33 33 Liczba pracowników Pyt. M01: Ilu pracowników zatrudnia Państwa firma? N=1303, wszyscy respondenci.

34 34 Wielkość przychodów firmy w ubiegłym roku Pyt. M03: Jakie były przychody Państwa firmy w roku ubiegłym? N=1303, wszyscy respondenci.

35 35 Długość działalności firmy Pyt. M04: W którym roku powstała Państwa firma? N=1303, wszyscy respondenci.

36 36 Zakres działalności firmy Pyt. M05: Na jakim rynku działa Pana(i) firma? Mogą Państwo wskazać więcej niż jedną odpowiedź N=1303, wszyscy respondenci.

37 37 Etap rozwoju firmy Pyt. M06: Na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie Państwa firma? N=1303, wszyscy respondenci.

38 38 Specjalizacja działalności firmy Pyt. M07: Jaka jest specjalizacja działalności Państwa firmy? N=1303, wszyscy respondenci.

39 39 Wielkość miejscowości Pyt. M02: Gdzie znajduje się główna siedziba Państwa firmy? N=1303, wszyscy respondenci.

40 40 ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 12 - budynek KIRKOR 01-627 Warszawa tel.: +48 022 584 85 00 fax.: +48 022 584 85 01 e-mail: office@arc.com.ploffice@arc.com.pl Badania inspirują…


Pobierz ppt "2010 Badanie Ewaluacyjne Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 15.01.2010. Pierwsza edycja badania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google