Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP"— Zapis prezentacji:

1 IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP
2009 Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP Violetta Pluta Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 1

2 PLAN PREZENTACJI B2B w kontekście działania 8.2 PO IG
Jak dobrze przygotować dokumentację aplikacyjną? Nowości w naborach w 2009 r. Podsumowanie dotychczasowych naborów

3 Działanie 8.2 PO IG – definicja B2B
Rozporządzenie MRR dla działania 8.1 i 8.2 PO IG B2B (Business-to-Business) - relacja usługowa oraz klasa systemów teleinformatycznych: przeznaczonych do automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji działań między przedsiębiorcami, stanowiące niezbędne ogniwo procesów biznesowych tych przedsiębiorców, dotyczące różnego rodzaju współpracy między tymi przedsiębiorcami

4 Działanie 8.2 PO IG – idea przewodnia
wdrażanie w firmach najnowocześniejszych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), umożliwiających podejmowanie współpracy z bardziej zaawansowanymi technologicznie firmami lub skuteczniejsze konkurowanie z przedsiębiorstwami opierającymi swój biznes na tego rodzaju technologiach, zarówno na terenie Polski jak i za granicą

5 Działanie 8.2 PO IG – dla kogo ?
mikro-, małe i średnie firmy (MSP) posiadające umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi firmami, planujące rozpoczęcie lub rozwój współpracy biznesowej w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw (automatyzacja procesów biznesowych)

6 Działanie 8.2 PO IG – typowy projekt
przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej 3 współpracującymi firmami wdrażanie nowych lub integracja dotychczas eksploatowanych systemów informatycznych - dostosowanie własnych systemów do systemów informatycznych partnerów biznesowych, w celu umożliwienia automatyzacji procesów biznesowych

7 Działanie 8.2 PO IG – typowy projekt
MSP producent (wnioskodawca) klienci, odbiorcy ostateczni dostawcy, podwykonawcy dystrybutorzy

8 Działanie 8.2 PO IG – na co? Środki trwałe,
Wartości niematerialne i prawne, Usługi informatyczne, techniczne, wdrożeniowe, Wynagrodzenia, Szkolenia pracowników, Informacja o udziale środków UE Analizy przygotowawcze oraz inne niezbędne usługi doradcze, eksperckie, itp.* * zwłaszcza zakresie re-inżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw

9 Działanie 8.2 PO IG – ile na projekt?
Dotacja od 20 tys. do 2 mln zł na projekt Max 70% na nową inwestycję (pomoc regionalna) 50% - usługi doradcze i eksperckie 85% - wynagrodzenia i promocja Max 45% - szkolenia pracowników Budżet do rozdysponowania w latach : 460 mln EUR

10 Intensywność wsparcia
Wsparcie w części dotyczącej wydatków na nowe inwestycje nie może przekroczyć limitów wskazanych w poniższej tabeli. LOKALIZACJA INWESTYCJI TYP PRZEDSIĘBIORCY Mikro-, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy MSP -działalność gospodarcza w sektorze transportu miasto stołeczne Warszawa, województwo mazowieckie (w okresie 1 stycznia 2011 r grudnia 2013 r.) 50% 40% 30% śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy (do 31 grudnia 2010 r.) 60% lubelskie, podkarpackie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie 70% 10 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © 10

11 Działanie 8.2 PO IG – jak się przygotować ?
identyfikacja partnerów biznesowych objętych systemem jasna identyfikacja i opis procesów biznesowych realizowanych we współpracy z partnerami szczegółowy opis automatyzacji procesów biznesowych szczegółowy opis przepływu danych/informacji pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw racjonalne i uzasadnione wydatki rzetelnie opisane korzyści z realizacji projektu

12 Działanie 8.2 PO IG - czego unikać?
Błędy stwierdzane na etapie oceny formalnej: brak podania wszystkich wymaganych informacji (zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku) podane informacje są błędne przekroczenie intensywności wsparcia na poszczególne kategorie wydatków kwalifikowanych brak wymaganych załączników załączone umowy nie potwierdzają współpracy biznesowej pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami dokonywanie na etapie uzupełnienia braków formalnych zmian we wniosku/biznes planie wykraczających poza zakres określony w wezwaniu wersja papierowa wniosku różni się od wersji elektronicznej

13 Działanie 8.2 PO IG - czego unikać?
Błędy stwierdzane na etapie oceny merytorycznej: projekt nie ma znamion B2B błędnie przedstawione wskaźniki produktu i rezultatu brak informacji dotyczących potrzeb Wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych, które miałyby zostać zaspokojone poprzez realizację projektu błędy w harmonogramie projektu przeszacowany budżet projektu ogólnikowe opisanie planowanych wydatków posługiwanie się ogólnikami lub sformułowaniami nie wnoszącymi żadnej treści merytorycznej

14 NOWOŚCI w naborach w 2009 r. – Działanie 8.2 PO IG
można rozpoczynać projekt już następnego dnia po złożeniu wniosku o dofinansowanie brak refundacji szerokiej promocji projektu, tak jak w Działaniu 8.1 PO IG zdjęte ograniczenie max 10% na wynagrodzenia zmiana intensywności wsparcia na szkolenia specjalistyczne w przypadku firm średnich: z 45% na 35% współpraca musi być już realizowana; załączone umowy z partnerami biznesowymi muszą określać warunki i zakres współpracy w odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców refundowany ZUS dla osób fizycznych / wspólników spółek osobowych

15 Najnowsze zmiany – Działanie 8.2 PO IG
wymóg opisu technologii informatycznej obecnie stosowanej w systemach w systemach informatycznych przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą doprecyzowanie kwestii dotyczących posiadanych systemów informatycznych wprowadzenie przykładowej struktury opisu celów uszczegółowienie pytań dotyczących trwałości projektu doprecyzowanie identyfikacji „roku bazowego” w części finansowej biznes planu dodatkowa informacja na temat sporządzania części finansowej dla Wnioskodawców nie prowadzących pełnej księgowości

16 Najnowsze zmiany – Działanie 8.2 PO IG
uszczegółowienie kwestii związanych z prezentacją wskaźników dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ujmowania we wniosku wartości podatku VAT wprowadzenie zaliczek jako jednego z możliwych źródeł finansowania projektu podkreślenie obowiązku dołączenia biznes planu do wniosku o dofinansowanie wymóg, aby wniosek został złożony na aktualnym wzorze

17 Najnowsze zmiany – Działanie 8.2 PO IG
konieczność badania zgodności projektu z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO IG w zakresie komplementarności z innymi działaniami rezygnacja z zapisu, iż we wniosku nie można wskazywać nazw żadnego wykonawcy/dostawcy w ramach projektu doprecyzowanie kwestii dotyczących wymaganego terminu współpracy między przedsiębiorstwami uszczegółowienie zapisów dotyczących wymogu posiadania własnych systemów informatycznych przez przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą

18 Działanie 8.2 PO IG – nabór 2008 r.
Trwał od 15 września do 15 października 2008 r. Najwięcej projektów złożono w ostatnie dni naboru, W ramach konkursu złożono 290 wniosków o wartości dofinansowania ponad 124 mln zł (na 74 mln zł), Zatwierdzono ostatecznie 142 projekty na łączną kwotę 55 mln zł.

19 Działanie 8.2 PO IG – nabór 2008 r.

20 Działanie 8.2 PO IG – nabór 2009 r.
Trwał od 9 marca do 3 kwietnia 2009 r. W ramach konkursu złożono 377 wniosków o wartości dofinansowania blisko 179 mln zł (na 168 mln zł)

21 Ocena wniosków – Działanie 8.2 PO IG

22 Działanie 8.2 PO IG - BIEŻĄCE NABORY w 2009 r.
ogłoszenie rundy II: 1 czerwca nabór: od 15 czerwca (max do 3 lipca) ogłoszenie rundy III: 21 września nabór: od 5 października (max do 23 października) Budżet na każdą z rund: ponad 38 mln EUR

23 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę ! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Telefony informatorium , , Punkty Konsultacyjne KSU


Pobierz ppt "IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google