Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska projekty z zakresu gospodarki odpadami dotyczące likwidacji i rekultywacji składowisk odpadów

2 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Cel główny Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki: poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów, wprowadzeniu systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, wzrostowi wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, poprawie stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Niniejszy konkurs dotyczy Działania 5.1. i Działania 5.2 i obejmuje wyłącznie projekty dotyczące likwidacji (zamknięcia) i rekultywacji składowisk odpadów. Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska – projekty na obszarach nie objętych interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – projekty na obszarach objętych interwencją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW )

4 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Lokalizacja projektu W przypadku, gdy składowisko zlokalizowane jest zarówno na obszarze objętym interwencją PROW jaki i nie objętym tą interwencją, projekt kwalifikujemy do: Działania 5.1. jeżeli większa część składowiska znajduje się na obszarze nieobjętym interwencją PROW, Działania 5.2. w przypadku położenia większej części składowiska na obszarze objętym interwencją PROW. Informacja uzasadniająca zakwalifikowanie projektu do Działania 5.1 lub 5.2 powinna znaleźć się we wniosku oraz Studium Wykonalności.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Lokalizacja projektu (cd): W przypadku, gdy projekt dotyczy likwidacji i rekultywacji kilku składowisk odpadów: część znajdującą się na obszarze objętym interwencją PROW kwalifikujemy do Działania 5.2., część znajdującą się na obszarze nieobjętym interwencją PROW kwalifikujemy do Działania 5.1. W takim przypadku Wnioskodawca powinien złożyć dwa wnioski o dofinansowanie.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wszystkie inwestycje powinny być zgodne z zapisami zawartymi w aktualnym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego (WPGO) tzn. wymienione literalnie w dokumencie.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz celów Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Budżet Działania i konkursu Środki EFRR i Budżetu Państwa przeznaczone na konkurs na Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska – 3 000 000 Euro, co na dzień ogłoszenia konkursu stanowi 12 490 500 PLN Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – 7 000 000 Euro, co na dzień ogłoszenia konkursu stanowi 29 144 500 PLN

9 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Budżet Działania i konkursu c.d. Rezerwa na odwołania przewidziana w ramach konkursu dla Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska wynosi 10% alokacji tj. 300 000 EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu stanowi 1 249 050 PLN, Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska wynosi 10% alokacji tj. 700 000 Euro, co na dzień ogłoszenia konkursu stanowi 2 914 050 PLN.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych, projekty objęte pomocą publiczna – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Dla Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą we wkładzie własnym środki własne stanowić mają min. 5%.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Maksymalna/minimalna wartość projektu - zgodnie z zapisami dokumentu: Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 1 grudnia 2009 r. Dla rekultywacji i likwidacji stanowisk odpadów brak jest określonej minimalnej/maksymalnej wartości projektu.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, 2.Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 3.Podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach realizacji obowiązków własnych gmin, 4.Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, 5.Podmioty wykonujące usług publiczne na podstawie umowy zawartej z jst na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska,

13 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania (cd): 6.Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki, porozumienia, stowarzyszenia, 7.Spółki wodne, 8.Administracja rządowa szczebla terytorialnego, 9.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 10.Straż Pożarna, 11.PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 12. Parki Narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwa, 13. Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych, 14. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),

14 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania (cd): 15. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, 16. Jednostki i instytucje naukowe, 17. Placówki kultury, szkoły wyższe, podmioty tworzące system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty, domy pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, 18. Podmioty działające na podstawie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 19. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez Lidera.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wydatki kwalifikowalne przedstawione przez Beneficjenta muszą być zgodnie z: Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Krajowymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007- 2013, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP), Szczegółowym opisem priorytetów RPOWP na lata 2007-2013, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zgodnie z aktualnym dokumentem: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu priorytetów RPOWP: 1.Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków:01-01-2007r. 2.Koszty niekwalifikowalne dla projektów infrastrukturalnych (m.in.): zakup środków transportu np. na cele transportu ścieków, odpadów, zakup roślin bez względu na cel projektu, wydatki związane z wypełnianiem wniosku o dofinansowanie projektu,

17 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Koszty niekwalifikowalne (cd): odsetki od zadłużenia i inne koszty kredytu, wydatek poniesiony na zakup gruntów przekraczający 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w projektach współfinansowanych w ramach EFRR. Wyższy udział procentowy dopuszczalny jest w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego za zgodą Instytucji Zarządzającej, podlegający zwrotowi podatek VAT, koszty prowizji w ramach operacji wymiany walut, nabycie aktywów, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę ich nabycia, usuwanie i utylizacja azbestu, koszty budowy sieci kanalizacji deszczowej.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wydatki kwalifikowalne: 1.Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, a w szczególności: a)studium wykonalności, analizy korzyści i kosztów, b)dokumentacji projektowej i technicznej, c)oceny (raportu) oddziaływania na środowisko, d)dokumentacji przetargowej, e)dokumentacji przyrodniczej, f)map i szkiców sytuujących projekt, g)analizy i ekspertyzy, h)opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji na etapie przygotowania inwestycji.

19 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wydatki kwalifikowalne (cd): W przypadku projektów dotyczących likwidacji i rekultywacji składowisk odpadów: koszt przygotowania dokumentacji niezbędnej do zamknięcia składowiska odpadów, koszty inwestycyjne dotyczące monitoringu składowiska (np. zakup sprzętu do monitoringu).

20 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Tryb oceny wniosków o dofinansowanie: 1) ocena formalna dokonywana przez instytucję odpowiedzialną za przeprowadzanie naboru wg karty oceny formalnej, 2) ocena merytoryczno – techniczna – dokonywana przez oceniających/ekspertów wg karty oceny merytoryczno- technicznej, 3) wybór projektów przez Zarząd Województwa w formie uchwały.

21 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Do wniosku o dofinansowanie dodatkowo powinny być dołączone następujące dokumenty: pozwolenie na budowę składowiska (jeżeli dotyczy), zgoda właściwego organu na zamknięcie składowiska odpadów określająca (zgodnie z art. 54 ust.4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.) techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów, harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów, warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, pozwolenie na budowę (jeżeli jest wymagane przy rekultywacji), dokument na podstawie którego przygotowano budżet projektu (np. kosztorys inwestorski).

22 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 W przypadku, gdy zarządzającym składowiskiem jest: 1) zakład budżetowy należy dołączyć: statut, regulamin lub inny akt prawa wewnętrznego wydany przez jst określający zakres obowiązku świadczenia usług publicznych. 2) spółka komunalna należy dołączyć: uchwałę o zawiązaniu spółki, umowę lub odpowiedni akt wewnętrzny spółki (plan, regulamin itp.) uchwalony przez zgromadzenie wspólników spółki komunalnej lub w umowie wykonawczej określającej zakres obowiązku świadczenia usług przez spółkę, statut spółki. 3) przedsiębiorca zewnętrzny należy dołączyć: umowę zawartą przez jst z przedsiębiorcą na świadczenie usług publicznych.

23 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Kryteria merytoryczno-techniczne szczegółowe: Pojemność zamykanego/zamkniętego i rekultywowanego składowiska odpadów: W ramach kryterium ocenie zostanie poddana pojemność składowiska odpadów, które zostało/zostanie zamknięte i zrekultywowane. Działanie 5.1. i Działanie 5.2. 0 pkt – brak informacji we wniosku oraz załączonych dokumentach, 20 pkt – poniżej 10 tys. m 3, 25 pkt – od 10 tys. m 3 do 20 tys. m 3, 30 pkt – powyżej 20 tys. m 3. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium: 30

24 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Efektywność kosztowa: W ramach kryterium wyliczony zostanie wskaźnik – wartość dotacji z RPOWP przypadająca na 1 ha powierzchni składowiska. W ramach oceny zostaną wyznaczone trzy kwartyle i na tej podstawie zostanie przyznana punktacja. Największą ilość punktów otrzyma projekt, dla którego wskaźnik osiągnie najwyższą wartość. Działanie 5.1. 0 pkt – brak informacji na podstawie których możliwe będzie wyliczenie wskaźnika, 13 pkt – powyżej III kwartyla, 17 pkt - > II kwartyl III kwartyl, 21 pkt - > I kwartyl II kwartyl, 25 pkt - I kwartyl Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium: 25

25 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Efektywność kosztowa (cd): Działanie 5.2. 0 pkt – brak informacji na podstawie których możliwe będzie wyliczenie wskaźnika 30 pkt – powyżej III kwartyla 35 pkt - > II kwartyl III kwartyl 40 pkt - > I kwartyl II kwartyl 45 pkt - I kwartyl Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium: 45

26 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Powierzchnia terenu do rekultywacji: W ramach kryterium oceniona zostanie powierzchnia do rekultywacji: Działanie 5.1. i Działanie 5.2. 0 pkt – brak informacji we wniosku oraz załączonych dokumentach 10 pkt – do 1 ha 15 pkt – powyżej 1 ha do 2 ha 20 pkt – powyżej 2 ha Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium: 20

27 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Wkład własny beneficjenta W ramach kryterium poddana zostanie ocena poziomu wkładu własnego wniesionego przez beneficjenta ponad minimalną wielkość. Działanie 5.1. (wyłącznie) Skala punktowa: 1 punkt za 1 p.p. podwyższonego wkładu własnego beneficjenta w odniesieniu do minimalnego wymaganego wkładu (maksymalnie 20 pkt.) Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium: 20

28 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Lokalizacja składowiska odpadów na obszarach objętych ochroną W ramach kryterium oceniane będzie położenie składowiska odpadów tj. czy znajduje się na obszarze objętym którąś z form ochrony przyrody wynikającą z ustawy Działanie 5.1. i Działanie 5.2. 5 pkt – znajduje się na obszarze objętym ochroną przyrody lub w pobliżu zbiorników wodnych 0 pkt – nie znajduje się lub brak informacji we wniosku oraz załączonych dokumentach Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium: 5

29 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Studium wykonalności powinno zawierać m. in. następujące informacje: 1.Opis operatora wykonującego usługę publiczną, 2.Opis stanu aktualnego składowiska, 3.Odniesienie się do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz wskazanie kierunków gospodarki odpadami (m.in. sposobu zagospodarowania odpadów po zamknięciu składowiska), 4.Opis techniczny, 5.Komplementarność z innymi realizowanymi projektami, 6.Wpływ na środowisko, 7.Położenie względem obszarów chronionych oraz zbiorników wodnych, wód podziemnych.

30 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Informacji na temat konkursu oraz dokumentacji udziela Punkt Informacji działający w siedzibie Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ulicy Handlowej 6, pokój nr 1 085 65-48-302, -303, -383, -384 Infolinia 0 8013 0 8013 Przydatne strony internetowe: www.wrotapodlasia.pl www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Seminarium finansowane z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google