Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.torun.roefs.pl Współpraca partnerska na rzecz rozwoju lokalnego Janusz Wiśniewski Grudziądz, 11 grudnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.torun.roefs.pl Współpraca partnerska na rzecz rozwoju lokalnego Janusz Wiśniewski Grudziądz, 11 grudnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 www.torun.roefs.pl Współpraca partnerska na rzecz rozwoju lokalnego Janusz Wiśniewski Grudziądz, 11 grudnia 2009 r.

2 www.torun.roefs.pl Narzędzia pracy Ośrodka EFS

3 www.torun.roefs.pl Ścieżka współpracy z RO EFS seminaria animacyjne, spotkania grup roboczych, warsztaty z zakresu tworzenia partnerstw lokalnych, opracowanie zakresu, celów, zasad współpracy, szkolenia dla grup partnerskich: przygotowywanie projektów oraz zasady aplikowania o środki EFS, rozliczanie projektów PO KL, planowanie działań, strategia rozwoju partnerstwa, doradztwo na każdym etapie projektowania i tworzenia wniosku, przepływ informacji – mailing/newsletter,

4 www.torun.roefs.pl Współpraca partnerska Budowanie partnerstw na rzecz rozwoju jako narzędzi rozwoju lokalnego poprzez przygotowywanie i realizację projektów, w tym EFS; międzysektorowe porozumienia powiatowe, lokalne sieci partnerskie na poziomie gmin, partnerstwa sektorowe - np. organizacji pozarządowych; Porozumienie Toruńskich Organizacji Pozarządowych Wsparcie powstawania partnerstw projektowych – zasady,

5 www.torun.roefs.pl Partnerstwo lokalne Platforma współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób: systematyczny, trwały z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, realizują określone przedsięwzięcia/projekty, Celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego.

6 www.torun.roefs.pl Liderzy na start! we współpracy z osobami oraz instytucjami lokalnymi prowadzimy działania, których celem jest wsparcie rozwoju lokalnego na szczeblu gminy czy miejscowości angażując różne podmioty: jst, ngo, szkoły, parafie, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne jst - jak ops, pcpr, pup i inne zainteresowane, poprzez liderów w swojej społeczności lokalnej współpracujemy z grupą osób i instytucji/organizacji nad wypracowaniem partnerstwa lokalnego, wspólnej pracy nad projektami i wnioskami aplikacyjnymi, w tym PO KL, łączenia potencjałów, szukania innowacyjnych rozwiązań - rozwoju osób i podmiotów,

7 www.torun.roefs.pl Liderzy na start! poprzez cykl seminariów i szkoleń [m.in. z zakresu partnerstwa lokalnego oraz tworzenia projektów i wniosków PO KL, zasad ich rozliczania] przygotowujemy osoby - liderów rozwoju w środowisku lokalnym, zaangażowane osoby i instytucje będą korzystać ze wsparcia merytorycznego poprzez animację, doradztwo i szkolenia, Harmonogram: styczeń-luty 2010 r. - rekrutacja osób i podmiotów [Liderzy] od marca 2010 r. - cykl seminariów i szkoleń, zainicjowanie współpracy partnerskiej, wzajemne uzgodnienia, wypracowanie kształtu Porozumienia, praca nad koncepcjami projektów [szczególnie w zakresie tzw. oddolnych inicjatyw], tworzenie wniosków PO KL, umowy partnerskie,

8 www.torun.roefs.pl Priorytety VII, VIII, IX PO KL Możliwości aplikowania w konkursach w 2010 roku

9 www.torun.roefs.pl Priorytet VII – przykłady 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Szczegółowe informacje www.efs.ropstorun.pl

10 www.torun.roefs.pl Poddziałanie 7.2.1 Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące formy: wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (2) staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy(3) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (4) rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (5)

11 www.torun.roefs.pl Poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (6) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (7) wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (8) promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (9) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacja działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (10)

12 www.torun.roefs.pl Poddziałanie 7.2.1 organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. w zakresie równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (11) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym (12) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywanie problemów społecznych) (13)

13 www.torun.roefs.pl Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: usługi prawne, księgowe, marketingowe; doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju); szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej); promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

14 www.torun.roefs.pl Działanie 7.3 Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej); wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich; rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

15 www.torun.roefs.pl Działanie/ poddziałanie Termin konkursu [kwartał] Kwota środków [zł.] 7.2.1II42 mln 7.2.2I6,9 mln 7.3I 6,1 mln Projekty innowacyjne III1,5 mln Projekty ponadnarodowe II3,1 mln Konkursy w 2010 roku

16 www.torun.roefs.pl Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw [8.1.1] –Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; –Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości; –Szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności; Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw [8.2.1] Priorytet VIII – przykłady

17 www.torun.roefs.pl Działanie/ poddziałanie Termin konkursu [kwartał] Kwota środków [zł.] 8.1.1I [2 konkursy] 50,5 mln 8.1.2I [2 konkursy] 15 mln 8.2.1II 8,2 mln Projekty innowacyjne III8 mln Konkursy w 2010 roku

18 www.torun.roefs.pl Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej [9.1.1] Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych [9.1.2] Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [9.2] Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego [9.3] Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty [9.4] system Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich [9.5] Szczegółowe informacje www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl Priorytet IX – przykłady

19 www.torun.roefs.pl

20 Działanie 9.5 Termin konkursu – IV kwartał 2009 r., konkurs zamknięty, Budżet konkursu – 5 mln zł. Wartość budżetu projektu – do 50.000 zł., 100% dofinansowania, Typy projektów: –tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, –projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, –działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

21 www.torun.roefs.pl Działanie 9.5 Grupa docelowa: –mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, –społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców terenów wiejskich, –podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju, Kryteria dostępu: 1.Projekt jest realizowany na terenie województwo kujawsko-pomorskiego. 2.Beneficjent prowadzi działalność na obszarze objętym realizacją projektu. Kryteria strategiczne: 1.Projekt realizowany przez partnerstwa JST z org.pozarządową – 17 pkt. 2.Projekt zakłada wykorzystanie centrów kształcenia na odległość na wsiach, utworzonych w ramach Działania 2.1 SPO RZL 2004-2006) – 3 pkt.

22 www.torun.roefs.pl Działanie/ poddziałanie Termin konkursu [kwartał] Kwota środków [zł.] 9.1.1II21,3 mln 9.1.2I30 mln 9.2I30 mln 9.3I7 mln 9.5IV5 mln Projekty innowacyjne III3 mln Konkursy w 2010 roku

23 www.torun.roefs.pl Doradztwo Aleksandra Kalocińska 056 652 22 40 akalocinska@ecwm.org.pl Szkolenia Łukasz Rybacki 056 652 22 40 lrybacki@ecwm.org.pl Animacja – tworzenie partnerstw i doradztwo: Janusz Wiśniewski 605 642 100 animator@ecwm.org.pl Punkt informacyjny Joanna Kulwicka 056 652 22 40 akulwicka@ecwm.org.pl Regionalny Ośrodek EFS 87-100 Toruń, Plac Św. Katarzyny 9 056 652 22 40


Pobierz ppt "Www.torun.roefs.pl Współpraca partnerska na rzecz rozwoju lokalnego Janusz Wiśniewski Grudziądz, 11 grudnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google