Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ
POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W EUROPEJSKICH BADANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM Witam Państwa podczas spotkania poświęconego Akcji Przygotowawczej do Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Walki z Terroryzmem. Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie studium zintegrowania polskich priorytetów wojskowych w obszarze badań i technologii, tzw. „Polskich TOP 20” oraz przyjętych przez Polskę do realizacji Wymagań Długoterminowych (które aktualnie są zawarte w dokumencie: „Cele Sił Zbrojnych NATO 2004 i Wymagania Długoterminowe dla Sił Zbrojnych RP - implementacja od 01 stycznia 2005 roku” ze wskazanymi w dokumentach Akcji Przygotowawczej obszarami Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Walki z Terroryzmem. Na początku chciałbym przedstawić państwu KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII Gen. dyw. dr inż. Roman IWASZKIEWICZ DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI ZBROJENIOWEJ Tel.: Faks:

2 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE
POGLĘBIANIE ZAANGAŻOWANIA W GRUPACH I PODGRUPACH WEAG/WEAO ORAZ EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY SKIEROWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ W OBSZAR AKTYWNOŚCI UE, CO BĘDZIE STANOWIŁO BAZĘ DO PRZYSZŁYCH WSPÓLNYCH Z KRAJAMI EUROPEJSKIMI PRAC ROZWOJOWYCH i DOSTAW OKREŚLENIE „SPECJALNOŚCI”, W KTÓRYCH PROWADZONE BĘDĄ BADANIA, ROZWÓJ I PRODUKCJA UiSW Takimi „SPECJALNOŚCIAMI”, są zdefiniowane na podstawie naszych zobowiązań sojuszniczych, wspomniane już dzisiaj przeze mnie 20 obszarów priorytetowych które zostały nazwane „Polskimi Top 20”.

3 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE
EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY (EDA); ZACHODNIOEUROPEJSKA GRUPA UZBROJENIA - EUROPA - ERG1; POLSKIE „TOP 20”; EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA (ESRP).

4 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE
CEL DZIAŁANIA EDA Wspieranie Rady Unii Europejskiej oraz państw członkowskich UE w zakresie zwiększenia zdolności operacyjnych na potrzeby operacji prowadzonych przez Unię w ramach reagowanie kryzysowego. Wspieranie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony zarówno w jej obecnym jak i przyszłym kształcie, w zależności od kierunku jej ewolucji.

5 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE
ZADANIA EDA Rozwijanie zdolności operacyjnych na potrzeby operacji Unii Europejskiej. Zwiększenie efektywności wydatków na prace badawczo - rozwojowe o charakterze obronnym. Promowanie i rozszerzanie współpracy zbrojeniowej między państwami członkowskimi UE. Podejmowanie działań zmierzających do wzmacniania przemysłowo - technicznej bazy obronnej oraz kształtowania europejskiego rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

6 EDA KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE
Miejsce EDA w strukturach europejskich European Council European Commission GAERC GAERC MoD formula SG/HR Head of the Agency COREPER Directorates: Internal Market; Competition; Small and Medium Enterprises; Research; Information Society; (?) PSC EU MC HTF CDM EDA EU MS WEAG LOI OCCAR Civ. R&D

7 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE
Struktura i zadania Agencji CAPABILITY DIRECTORATE Maj Gen Pierre HOUGARDY (BE) R&T Bertrand de CORDOUE (FR) ARMAMENTS Brig Gen Carlo MAGRASSI (IT) DEFENCE INDUSTRY & MARKET DIRECTORATE Ulf HAMMARSTRÖM (SW) Rada Zarządzająca DYREKTOR Nick WITNEY (UK) Zastępca Dyrektora Hilmar Linnenkamp (GE) HEAD of the Agency Javier SOLANA (SP) MINISTER OBRONY NARODOWEJ oraz: Krajowy Dyrektor ds. Uzbrojenia Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Dyrektor Departamentu Polityki Obronnej Szef Generalnego Zarządu Planowania Strateg.- P5 CORPORATE SUPPORT DIRECTORATE (21) Jacques BAYET - FR Media & Communication Unit (2) Top Team Support (3) Planning & Policy (4) Określanie, we współpracy z innymi instytucjami UE, wymagań w zakresie rozwoju zdolności operacyjnych. Koordynacja realizacji ECAP i ewentualnych programów, które go zastąpią w przyszłości. Udział w ocenianiu sił zadeklarowanych przez kraje członkowskie. Promowanie i koordynacja procesu harmonizacji wymagań wojskowych. Promowanie wspólnych działań w dziedzinie operacyjnej. Promowanie, we współdziałaniu z innymi instytucjami UE prac badawczo - rozwojowych związanych z realizacją celów ESDP. Promowanie efektywnych wspólnych badań na podstawie dotychczasowych doświadczeń WEAG/ WEAO. Planowanie i koordynacja wspólnych prac badawczych. Kierowanie realizacją wspólnych programów badawczo - rozwojowych. Promowanie i zacieśnianie współpracy zbrojeniowej w Europie, w szczególności poprzez proponowanie nowych programów wielonarodowych. Koordynacja obecnie realizowanych programów wielostronnych z udziałem państw członkowskich i kierowanie ich realizacją (poprzez OCCAR lub inne organizacje). Promowanie „dobrych praktyk” w zakresie efektywnego ekonomicznie pozyskiwania uzbrojenia. Udział w rozwoju stosownych polityk i strategii UE we współpracy z Komisją Europejską oraz europejskim przemysłem obronnym. Dążenie do harmonizacji w ramach całej Unii Europejskiej przepisów i zasad dotyczących zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

8 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE
Schemat Organizacyjny WEAG Ministers of Defence National Armaments Directors EDIG (European Defence Industry Group) Staff Group Armaments Secretariat Panel I Cooperative Equipment Programmes Panel II Research and Technology Panel III Procedures and Economic Matters

9 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE
Zadania WEAG Efektywne wykorzystywanie zasobów, m.in. poprzez harmonizację potrzeb poszczególnych państw w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Działania na rzecz otwarcia narodowych rynków uzbrojenia na współpracę międzynarodową. Wzmocnienie europejskiej bazy technologicznej i przemysłowej. Promowanie współpracy krajów członkowskich w realizacji prac badawczo-rozwojowych.

10 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE
Europa MoU European Understandings for Research Organisation Programmes and Activities Europejskie porozumienie o organizacjach badawczych, programach i działalności „EUROPA”

11 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE
Europa MoU Porozumienie regulujące współpracę w dziedzinie badań i technologii obronnych w ramach WEAG, podpisane przez Polskę r. Uczestnicy porozumienia mogą przeprowadzać dwu i wielostronne badania oraz pokazy technologii związanych z uzbrojeniem konwencjonalnym poprzez: stałe i wszechstronne studia natury teoretycznej i doświadczalnej włączając w to analizy techniczne i operacyjne; praktyczne zastosowanie wiedzy naukowej i technicznej do celów obronnych; rozwój wiedzy, procedur i infrastruktury badawczej włączając w to planowanie i realizację symulacji, procesów badawczych i demonstratorów technologii.

12 Europa MoU – Przejrzystość zamierzeń
KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE Europa MoU – Przejrzystość zamierzeń Uczestnicy porozumienia będą się wzajemnie informować o swoich planach w zakresie badań i technologii obronnych; Utworzona zostanie centralna baza danych zawierająca informacje o planach i zamierzeniach uczestników porozumienia , którą będzie zarządzać Western European Armaments Organization Research Cell. Do bazy danych każdy z uczestników porozumienia będzie miał dostęp, jednakże będzie także zobowiązany do regularnego jej zasilania.

13 KIERUNKI ROZWOJU WOJSKOWYCH BADAŃ I TECHNOLOGII W EUROPIE
Europa MoU – ERG – TA EUROPA MoU Określa ogólne zasady współpracy, wymiany informacji i tworzenia ERG. ERG nr 1 European Research Grouping (Europejski Zespół Badawczy) Określa zasady realizacji uzgodnionych projektów, szczegółowe zasady zawierania kontraktów, finansowania oraz prawa własności intelektualnej a także zasady realizacji projektów zamknietych, podziałów zysków itp. TA Technical Arrangement (Porozumienie Techniczne) Określa szczegóły dotyczące konkretnego projektu: cel, koszty, podział pracy, harmonogram itp.

14 20 PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW BADAŃ I TECHNOLOGII (TOP 20) (1/4)
1. Wykrywanie celów o małej powierzchni odbicia poruszających się z dużą prędkością. Low-signature high-speed moving target acquisition 2. Przetwarzanie obrazu. Image processing. 3. Bezpieczeństwo sieci. Network security 4. Pozyskiwanie danych dotyczących identyfikacji na polu walki. Combat identification data acquisition 5. Efektywne użycie istniejących szerokich pasm – przesyłanie i kompresja danych. Effective use of existing bandwidth – data compression and transfer W odpowiedzi na inicjatywę Asystenta Sekretarza Generalnego ds. Inwestycji Obronnych (ASG/DI) Pana Marshalla Billingslea, Polska, podobnie jak i inne państwa NATO sformułowała swoje TOP TWENTY - 20 priorytetowych obszarów technologicznych, jako nie zamkniętą listę tych technologii, w generowaniu których - biorąc pod uwagę nasze sojusznicze zobowiązania, potencjał naukowy, bazę laboratoryjną i przemysłową - chcielibyśmy uczestniczyć - najchętniej w ramach wspólnych, międzynarodowych programów.

15 20 PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW BADAŃ I TECHNOLOGII (TOP 20) (2/4)
6. Środki do zabiegów dezynfekcyjnych, wykorzystywane w postaci roztworów bezwodnych. All-agents, non-water based, BW decontaminant 7. Czujniki do zdalnego wykrywania broni biologicznej i chemicznej (lub zintegrowane ABC). Biological and chemical (or comprehensive NBC) agents sensors for stand-off detection 8. Zminiaturyzowane czujniki optyczne do rozpoznania obrazowego. Miniaturized optical sensors for IMINT 9. Zminiaturyzowane czujniki elektromagnetyczne do rozpoznania elektronicznego. Miniaturized electromagnetic sensors for COMINT/ELINT 10. Bezzałogowe Pojazdy Latające. Unmanned Aerial Vehicles UAV

16 20 PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW BADAŃ I TECHNOLOGII (TOP 20) (3/4)
11. Systemy zdalnego sterowania urządzeń. Control systems for stand-off devices 12. Zminiaturyzowane silniki o niskim zużyciu paliwa. Miniaturized, fuel efficient (energy–efficient) engine 13. Zminiaturyzowane źródła zasilania o długiej żywotności. Long-endurance miniaturized energy sources 14. Technologie alternatywne dla min przeciwpiechotnych. Alternatives for anti-personnel mines 15. Czujniki i techniki do wykrywania i lokalizacji celów. Target acquisition and localization sensor/technique Lista nie jest zamknięta i w miarę pojawiania się nowych wyzwań, zagrożeń, możliwości - Polska może ją uaktualniać.

17 20 PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW BADAŃ I TECHNOLOGII (TOP 20) (4/4)
16. Dryfujące generatory hałasu, ruchomy imitator statku. Drifting noise generator, mobile ship imitator 17. Wykrywanie celów morskich (optyczne, elektryczne, magnetyczne i fluorescencyjne). Naval target acquisition (optical, electrical, magnetic, fluorescent) 18. Definiowanie środowiska morskiego Maritime environment definition 19. Rozpoznawanie celów (wzory celów przechowywane w bazach danych). Target recognition (target templates stored in a database) 20. Nieakustyczne wykrywanie min. Non-acoustic mine detection Niektóre z tych obszarów odpowiadają tematycznie zgłoszonym w dokumentach Akcji Przygotowawczej pięciu obszarom Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Walki z Terroryzmem, które jak wynika z analizy kolejnych dokumentów są wciąż aktualne. Na kolejnych slajdach zostanie przedstawione studium połączenia tych obszarów z niektórymi „Polskimi TOP 20”, ze wskazaniem niektórych programów, które są już realizowane lub są planowane do realizacji w 2005 roku.

18 A. POPRAWA ŚWIADOMOŚCI SYTUACJI - WIEDZY O ZAGROŻENIU:
POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W OBSZARACH EUROPEJSKICH BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM 1/5 A. POPRAWA ŚWIADOMOŚCI SYTUACJI - WIEDZY O ZAGROŻENIU: nowe technologie dla wywiadu, rozpoznania, śledzenia i zbierania informacji o celach terrorystycznych: czujniki/techniki zbierania informacji o celu i jego lokalizacji (TOP 15), rozpoznanie celu (bazy szablonów celów) (TOP 19), przetwarzanie obrazu (TOP 2), zminiaturyzowane czujniki optyczne do rozpoznania obrazowego (TOP 8), Zminiaturyzowane czujniki elektromagnetyczne do rozpoznania elektronicznego (TOP 9), bezzałogowe Pojazdy Latające (TOP 10) narzędzia modelowania i symulacji dla potrzeb wczesnego ostrzegania o zagrożeniu terrorystycznym (RTO-DAT), ochrona portów i jednostek pływających przed zagrożeniami na i podwodnymi: wykrywanie celów morskich (optyczne, elektryczne, magnetyczne i fluorescencyjne) (TOP 17), nieakustyczne wykrywanie min oraz zdalne sterowanie minami morskimi (TOP 20), autonomiczne pojazdy podwodne do wykrywania i usuwania min morskich, Tematycznie z pierwszym obszarem: POPRAWA ŚWIADOMOŚCI SYTUACJI - WIEDZY O ZAGROŻENIU korespondują trzy bloki tematów: - nowe technologie dla wywiadu, rozpoznania, śledzenia i zbierania informacji o celach terrorystycznych; narzędzia modelowania i symulacji dla potrzeb wczesnego ostrzegania o zagrożeniu terrorystycznym (RTO-DAT) - którego niektóre aspekty tematyczne są wspólne z obszarem czwartym, ochrona portów i jednostek pływających przed zagrożeniami na i podwodnymi. Rozpoczęcie programów: bezzałogowe Pojazdy Latające (TOP 10), nieakustyczne wykrywanie min, zdalne sterowanie minami morskimi (TOP 20) oraz autonomiczne pojazdy podwodne do wykrywania i usuwania min morskich jest planowane od 01 stycznia 2005 roku.

19 B. POLEPSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY SYSTEMÓW SIECIOWYCH:
LIST OF PRIORITY MISSIONS OF PREPARATORY ACTION AND TOP 20 POLISH MILITARY R&T NEEDS POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W OBSZARACH EUROPEJSKICH BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM 2/5 B. POLEPSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY SYSTEMÓW SIECIOWYCH: bezpieczeństwo sieci (TOP 3). W drugim obszarze, który obejmuje szerokie spektrum działalności ludzkiej nazwanym: POLEPSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY SYSTEMÓW SIECIOWYCH, gdzie SYSTEMY SIECIOWE rozumiane są jako systemy komunikacyjne (sieci dróg, linii kolejowych), kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne, oraz sieci transmisji danych jest planowana realizacja programu mającego na celu wygenerowanie nowej technologii zabezpieczeń operacji transmisji danych.

20 LIST OF PRIORITY MISSIONS OF PREPARATORY ACTION AND TOP 20 POLISH MILITARY R&T NEEDS
POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W OBSZARACH EUROPEJSKICH BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM 3/5 C. OCHRONA PRZED TERRORYZMEM (WŁĄCZAJĄC BIO-TERRORYZM ORAZ PRZYPADKI UŻYCIA SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH, CHEMICZNYCH I INNYCH): czujniki do zdalnego wykrywania broni biologicznej i chemicznej (lub zintegrowane - ABC) (TOP 7) środki do zabiegów dezynfekcyjnych, wykorzystywane w postaci roztworów bezwodnych (TOP 6). W obszarze trzecim: OCHRONA PRZED TERRORYZMEM (WŁĄCZAJĄC BIO-TERRORYZM ORAZ PRZYPADKI UŻYCIA SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH, CHEMICZNYCH I INNYCH), już jest realizowany temat: „Zastosowanie fluoroscencji do wykrywania środków biologicznych” mieszczący się w obszarze: czujniki do zdalnego wykrywania broni biologicznej i chemicznej (lub zintegrowane - ABC) (TOP 7). Temat: „Zastosowanie metody zwiększonej fluorescencji celem ulepszenia wykrywania skażeń biologicznych” jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Zachodnieuropejskiej Organizacji Uzbrojenia (WEAO), gdzie krajem wiodącym jest Francja, a partnerami oprócz Polski są: Finlandia, Grecja, Szwecja i Włochy. Po zakończeniu działalności WEAO program ten będzie kontynuowany w Europejskiej Agencji Obrony, której Polska jest członkiem. Ale temat Agencji jest osobnym, bardzo szerokim, ale też bardzo istotnym tematem dla tej społeczności.

21 POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W OBSZARACH EUROPEJSKICH BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM LIST OF PRIORITY MISSIONS OF PREPARATORY ACTION AND TOP 20 POLISH MILITARY R&T NEEDS 4/5 D. POPRAWIENIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (WŁĄCZJĄC EWAKUACJĘ, AKCJE POSZUKIWAWCZE I RATUNKOWE POPRAWA STEROWANIA AKTYWNYMI ŚRODKAMI (ŁĄCZNOŚCI I KOMUNIKACJI): opracowanie narzędzi modelowania i symulacji dla potrzeb wczesnego ostrzegania o zagrożeniu terrorystycznym (RTO-DAT), W ramach realizacji badań w czwartym obszarze proponujemy realizację bardzo ważnego tematu dotyczącego opracowania narzędzi modelowania i symulacji dla potrzeb wczesnego ostrzegania o zagrożeniu terrorystycznym. Obecnie w NATO-wskiej Organizacji Badań i Technologii (RTO), trwają prace studyjne/koncepcyjne dotyczące tej problematyki, w których polscy przedstawiciele odgrywają wiodącą rolę.

22 bezpieczeństwo systemów zarządzania i kontroli,
LIST OF PRIORITY MISSIONS OF PREPARATORY ACTION AND TOP 20 POLISH MILITARY R&T NEEDS POLSKIE PRIORYTETY WOJSKOWE W OBSZARACH EUROPEJSKICH BADAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WALKI Z TERRORYZMEM 5/5 E. OSIĄGNIĘCIE INTEROPERACYJNOŚCI I ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMACYJNE I ŁĄCZNOŚCI: bezpieczeństwo systemów zarządzania i kontroli, zintegrowany, poszerzony i wspólny system ochrony przestrzeni powietrznej. W piątym obszarze dotyczącym: OSIĄGNIĘCIA INTEROPERACYJNOŚCI I OPRACOWANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I ŁĄCZNOŚCI w następnym, 2005 roku jest planowane rozpoczęcie realizacji następujących tematów: bezpieczeństwo systemów zarządzania i kontroli, zintegrowany, poszerzony i wspólny system ochrony przestrzeni powietrznej.

23 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ
Dziękuję za uwagę Pytania? Gen. dyw. dr inż. Roman IWASZKIEWICZ DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI ZBROJENIOWEJ Tel.: Faks: PUNKT KONTAKTOWY ppłk dr inż. Józef WRONA GŁÓWNY SPECJALISTA DEPARTAMENTU POLITYKI ZBROJENIOWEJ Tel.: Faks:


Pobierz ppt "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google