Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORANGE DLA ZIEMI POLSKA SZKOŁA XXI wieku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORANGE DLA ZIEMI POLSKA SZKOŁA XXI wieku."— Zapis prezentacji:

1 ORANGE DLA ZIEMI POLSKA SZKOŁA XXI wieku.
Realizuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Skarżysko - Kamienna

2 POLSKA SZKOŁA XXI wieku
ORANGE DLA ZIEMI POLSKA SZKOŁA XXI wieku Projekt III region/kraj

3 Z dniem 1 IX 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie reformy ustroju szkolnego.
W roku szkolnym 1999/2000 w miejsce 8 letnich szkół podstawowych powstały 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. W roku szkolnym 2002/03 zaczął funkcjonować system szkół ponadgimnazjalnych: obejmujący 2-3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe, 3-letnie licea profilowane i ogólnokształcące oraz 4-letnie technika. W roku szkolnym 2004/05 dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych – 2-letnie uzupełniające licea ogólnokształcące i 3-letnie technika uzupełniające.

4 Reforma oświaty W związku ze stopniowym prowadzaniem reformy ustroju szkolnego, obok szkół ponadgimnazjalnych działają jeszcze- do zakończenia cyklu kształcenia –szkoły ponadpodstawowe (dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej).

5 Prowadzenie szkół w Polsce
Szkoły i placówki mogą być publiczne, niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, jeżeli realizuje minimum programowe oraz stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, umożliwiające uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. Jednostki administracji centralnej i samorządu terytorialnego mogą prowadzić tylko szkoły publiczne. Szkoły podstawowe i gimnazja mogą być tylko publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach szkól publicznych. Szkoły wyższe są państwowe i nie państwowe. Uczelnie państwowe tworzone są na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

6 EDUKACJA WEDŁUG SZCZEBLI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2004/05
SZKOŁY WYŻSZE SZKOŁY POLICEALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE : LICEA OGÓLNO KSZT- AŁCĄCE LICEA PROFIL- OWANE UZUPE- ŁNIAJĄ- CE LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE ZASADNICZE SZKOŁY ZAWOD- TECHNI KA UZUPEŁ TECHNI SZKOŁY ARTYS- KA TYCZNE OWE -NIAJĄCE GIMNAZJA SZKOŁY PODSTAWOWE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

7

8 Wykres szkół Jak widać z czasem szkół podstawowych i artystycznych mamy coraz mniej natomiast przybyło nam szkół gimnazjalnych,zawodowych,ogólniaków,wyższych i dla osób dorosłych.

9 UCZNIOWIE I STUDENCI WEDŁUG GRUP WIEKU
GRUPY WIEKU w % ludności do danej grupy wieku 2000/01 2003/04 2004/05 7 —12 lat 13 —15 16 —18 19 —24 25 —29 30 lat i więcej 98,8 97,2 88,7 45,4 10,6 0,9 98,6 98,3 92,5 52,9 10,2 1,0 98,5 98,4 95,1 54,4

10 UCZNIOWIE PONADGIMNAZJALNYCH TECHNIKÓW DLA MŁODZIEŻY I część
Grupy kierunków kształcenia 2003/04 2004/05 OGÓŁEM 254153 381728 w tym I klasa 140631 153074 w tym kobiety 97903 148079 Artystyczne 1622 2391 Społeczne 46721 68463 Ekonomiczne i administracyjne 27436 41440 Fizyczne 969 1190 Informatyczne 648 2029 Inżynieryjno-techniczne 80476 115959

11 UCZNIOWIE PONADGIMNAZJALNYCH TECHNIKÓW DLA MŁODZIEŻY II część
Grupy kierunków kształcenia 2003/04 2004/05 Produkcji i przetwórstwa 15666 19278 Architektury i budownictwa 19084 28757 Rolnicze, leśne i rybactwa 9749 15288 Weterynaryjne 581 970 Medyczne . 142 233 Usług dla ludności 41970 72315 Usług transportowych 3563 4769 Ochrony środowiska 5526 8646

12 SZKOŁY WYŻSZE- studenci i absolwenci w tys.
Systemy studiów 2004/05 szkoły 2003/04 2002/03 Typy szkół studenci absolwenci OGÓŁEM 427 1858,7 1926,1 366,1 384,0 Studia dzienne x 877,4 923,1 134,1 143,3 wieczorowe 73,2 66,0 16,5 15,0 zaoczne 887,4 913,5 211,2 219,3 eksternistyczne 20,7 23,5 4,3 6,4 Uniwersytety 17 543,4 554,9 106,1 110,1 Wyższe szkoły techniczne 22 342,4 340,2 56,2 57,1

13 SZKOŁY WYŻSZE- kierunki kształcenia studenci i absolwenci w tys.
Systemy studiów 2004/05 szkoły 2003/04 2002/03 Typy szkół studenci absolwenci Wyższe szkoły rolnicze 9 104,1 107,6 16,4 17,9 Wyższe szkoły ekonomiczne 93 382,3 87,9 399,4 100,2 Wyższe szkoły pedagogiczne 17 137,2 133,8 34,5 33,9 Akademie medyczne 42,3 44,5 5,9 6,0 Akademie wychowania fizycznego 6 24,9 27,0 5,5 4,8 Wyższe szkoły teologiczne 14 10,2 10,4 1,9 2,0 Szkoły resortu obrony Narodowej 5 10,5 11,5 1,8 Szkoły resortu spraw wewnętrznych i administracji 2 1,7 .. 1,8 0,5

14 Cudzoziemcy studiujący w Polsce
2000/01 2003/04 2004/05 Studenci 6563 8106 8829 w tym deklarujący pochodzenie polskie 3618 3907 3789 Absolwenci 892 1178 x 506 630

15 Internaty, bursy i domy studenckie w roku szkolnym 2004/05
Szkoły (poza policealnymi i wyższymi) Internaty i bursy Miejsca w tys ,3 Korzystający w tys ,9 Szkoły wyższe Domy studenckie Miejsca w tys ,9 Korzystający studenci: w tysiącach ,1 w %ogółu studentów studiów dziennych ..14,2 %

16 Uczniowie i studenci otrzymujący stypendia w roku szkolnym 2004/05
Szkoły dla dzieci i młodzieży W tys. W% ogółu uczniów i studentów Podstawowe 19,0 0,7 Ponadpodstawowe 58,2 32,0 Ponadgimnazjalne 238,0 15,1 Szkoły policealne 2,7 3,3 Szkoły wyższe (bez cudzoziemców) 471,4 24,5.

17 Ankiety do 3 projektu- Polska Szkoła XXI wieku
Opracowaliśmy ankiety do 3 projektu- Polska Szkoła XXI wieku. Pytaliśmy 600 uczniów z naszej szkoły i kolegów z innych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przez nich przekazaliśmy 600 ankiet i otrzymaliśmy informację od rodziców. 200 ankiet wypełnili nauczyciele uczący w Elektryku i innych szkołach, w których uczyliśmy się wcześniej.

18 Jak widzą polską szkołę uczniowie ( ankieta i opracowanie)
Ankieta dla uczniów (zakreśl odpowiedź) ORANGE DLA ZIEMI 1) Czy czujesz się bezpieczny w swojej szkole? TAK - 92% NIE- 8% 2) Czy lubisz swoją szkołę TAK- 73% NIE- 27% 3) Z jakimi nauczycielami najlepiej ci się pracuje: A) MŁODYMI- 85 % B) STARSZYMI STAŻEM ZAWODOWYM- 15% 4) Podaj własne pomysły, aby w szkoła była bardziej przyjazna dla uczniów odpowiedzi udzieliło 60 % uczniów Najczęstsze odpowiedzi: Prace remontowe w szkole Zwiększyć długość przerw Muzyka na przerwach Zwiększyć zajęcia i kółka pozalekcyjne Otworzyć bufet szkolny Mniej liczne klasy

19 Najdalej idące własne pomysły, aby w szkoła była bardziej przyjazna dla uczniów
Stały dostęp do Internetu w szkole 10 pracowni informatycznych w szkole Zalegalizować 10 miesięcy wakacji i 2 miesiące nauki Lekcje 20 minutowe i przerwy 40 minutowe Znieść maturę Żeby nie było lekcji Lekcje bez klasówek, sprawdzianów i sprawdzania obecności Wybudować basen w szkole Otworzyć kawiarnię w szkole

20 Jak widzą polską szkołę rodzice ( ankieta i opracowanie)
Ankieta dla rodziców (zakreśl odpowiedź) ORANGE DLA ZIEMI 1) Czy pana/ pani zdaniem syn/córka w pełni realizuje swoje możliwości w szkole? 68% TAK %NIE 2) Czy pana/pani zdaniem syn/córka jest bezpieczna w szkole ? 89%TAK %NIE 3) Co pana/pani zdaniem można zmienić w szkole aby wzrósł poziom nauczania. Odpowiedziało 54% Najczęszcze odpowiedzi: Więcej zajęć pozalekcyjnych, Nauczyciele powinni pracować w szkole na całym etacie Zmiany kadrowe Mniej uczniów w klasie Stały dostęp do komputera i Internetu Wyjazdy na basen, do teatru, kina, rajdy i wycieczki

21 Jak widzą polską szkołę nauczyciele ( ankieta i opracowanie)
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI (zakreśl odpowiedź) ORANGE DLA ZIEMI Czy jako nauczyciel jest pan/pani zadowolony/a z wykonywanego zawodu ? 98%TAK % NIE Czy współczesna szkoła przygotowuje uczniów do zdobycia dalszej edukacji 59%TAK % NIE Czy panu/pani odpowiada atmosfera występuje w szkole między uczniami i nauczycielami? Odpowiedź proszę uzasadnić. Odpowiedziało 98% . Najczęstsze odpowiedzi: Raczej tak, więcej kultury osobistej i wzajemnego poszanowania ze strony uczniów. Co pana/pani zdaniem można zmienić w szkole aby przyjemniej się w niej pracowało? Odpowiedziało 99% . Najczęstsze odpowiedzi: Zmniejszyć biurokrację ( plany wynikowe, ścieżki, edukacje, sprawozdania, projekty) Stresująca praca i brak współpracy z niektórymi uczniami i rodzicami Zmęczenie psychiczne Płace nie adekwatne do pracy, wykształcenia i odpowiedzialności Dopełnienie etatu w kilku szkołach i troska o dalszą pracę Brak możliwości odejścia na wcześniejszą emeryturę po 31 grudnia 2007

22 Polska szkoła XXI wieku według uczniów jest:
Bezpieczna -92% Lubiana % Lepiej pracuje się z nauczycielami MŁODYMI- 85 % Konieczne są nakłady finansowe na remonty i wymiany Za mało komputerów Konieczny stały dostęp do Internetu Są za liczne klasy Powinno być więcej zajęć pozalekcyjnych Więcej zajęć sportowych i siłownia w szkole Potrzebne dłuższe przerwy

23 W polskiej szkole XXI wieku według rodziców:
Dziecko w pełni realizuje swoje możliwości w szkole w 68% Dziecko jest bezpieczna w szkole 89% Co trzeba zmienić w szkole, aby wzrósł poziom nauczania. Odpowiedziało 54% Najczęstsze odpowiedzi: Więcej zajęć pozalekcyjnych, Nauczyciele powinni pracować w szkole na całym etacie Zmiany kadrowe Mniej uczniów w klasie Stały dostęp do komputera i Internetu Wyjazdy na basen, do teatru, kina, rajdy i wycieczki

24 Jak widzą polską szkołę nauczyciele:
Są zadowoleni z wykonywanego zawodu 98% Uważają, że szkoła przygotowuje uczniów do zdobycia dalszej edukacji 59% 98% raczej odpowiada atmosfera w szkole między uczniami i nauczycielami, Postulują więcej kultury osobistej i wzajemnego poszanowania ze strony uczniów. 99% odpowiedziało co zmienić w szkole, aby przyjemniej się w niej pracowało. Najczęstsze odpowiedzi: Zmniejszyć biurokrację ( plany wynikowe, ścieżki, edukacje, sprawozdania, projekty) Stresująca praca i brak współpracy z niektórymi uczniami i rodzicami Zmęczenie psychiczne Płace nie adekwatne do pracy, wykształcenia i odpowiedzialności Dopełnienie etatu w kilku szkołach i troska o dalszą pracę Brak możliwości odejścia na wcześniejszą emeryturę po 31 grudnia 2007

25 Podsumowanie: Polska szkoła XXI wieku się zmienia. Po reformie oświaty od 1 września 1999 powstały nowe typy szkół. Uczą się w nich inni uczniowie, rodzice stawiają inne wymagania niż dotychczas. Część uczniów nie angażuje się w naukę i przeszkadza w edukacji szkolnej innym rówieśnikom. Nauczyciele też dostrzegają zmiany, którym muszą sprostać. Muszą się ustawicznie szkolić na radach pedagogicznych, kursach, studiach podyplomowych. Narzekają na biurokrację, brak współpracy niektórymi rodzicami. Pensje nauczycieli dalej nie odpowiadają poziomowi wykształcenia, pracy dydaktycznej i wychowawczej. Praca z młodzieżą jest co raz trudniejsza i stresująca. Zmiany w sieci szkół powodują konieczność dopełnienia etatu w i pracy w kilku szkołach. Po latach pracy pojawia się zmęczenie, choroby zawodowe i konieczność odpoczynku. Temu służy urlop zdrowotny lub na wcześniejsza emerytura. Zmieniające się przepisy ograniczają część uprawnień. Jeśli nauczyciel nie odejdzie w tym roku na emeryturę, będzie musiał pracować 40 lat w szkole do 65 roku życia. Gdzie mają pracować MŁODZI NAUCZYCIELE PO STUDIACH?

26 Projekt opracowali pod kierunkiem profesora Tomasza Franczyka:
Dawid Poniewierski Mariusz Wudarczyk Tomasz Bilski Piotr Jędryka Radosław Jankiewicz Cezary Żytnicki Marcin Płusa Bartek Jędrzejczyk Tomasz Zbroja Paweł Chmielnicki Sebastian Dawidowicz

27 Dziękujemy za uwagę! Czy Wy też, tak widzicie swoją szkołę?

28 ORANGE DLA ZIEMI


Pobierz ppt "ORANGE DLA ZIEMI POLSKA SZKOŁA XXI wieku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google