Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci i instalacje gazowe 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci i instalacje gazowe 2010."— Zapis prezentacji:

1 Sieci i instalacje gazowe 2010

2 Paliwo Gaz ziemny wysokometanowy E (GZ 50) z Karpat i z Rosji (>90% CH4); Gaz ziemny zaazotowany Ls (GZ35) oraz Lw (GZ41,5) ze złóż na Niżu Wlkp (35-85% CH4).

3 Właściwości Gęstość metanu: 0,7 kg/m3 – lżejszy od powietrza
Wartość opałowa: 36 MJ/m3 Wybuchowy w mieszaninie z powietrzem przy udziale 5-16 % Można go skroplić i transportować pod ciśnieniem jako LNG (Liquified Natural Gas)

4 Wydobycie i zużycie gazu ziemnego w Polsce [109 m3]

5 Tłocznie gazu na rurociągu jamalskim w Polsce
61%

6 Podział sieci gazowych ze względu na pełnione funkcje
Przesyłowe (gazociągi wysokiego ciśnienia - powyżej 1,6 MPa); Zasilające (rozprowadzające) (średniego ciśnienia - powyżej 10 kPa, ale mniej niż 0,5 MPa lub średniego podwyższonego średniego ciśnienia - do 1,6 MPa); • Rozdzielcze (średniego lub niskiego ciśnienia  - do 10 kPa) D = mm; Przyłącza gazowe: D = mm.

7 Podział sieci gazowych ze względu na strukturę
Rozgałęzione; Pierścieniowe; Mieszane.

8 Sieci gazowe w Polsce 31 XII 2008 r.
Długość całkowita sieci rozdzielczej i przesyłowej: 130 tys. km; Długość na wsi: 76 tys. km; Sieci wiejskie obsługują 19% mieszkańców wsi.

9 Obiekty sieciowe Granicą między sieciami przesyłowymi a rozprowadzającymi jest stacja redukcyjna. Sieć rozprowadzająca przechodzi w sieć rozdzielczą w budynku rozdzielni.

10 Klasy lokalizacji I klasa – tereny o zabudowie jedno- lub wielorodzinnej, intensywnym ruchu kolejowym, rozwiniętej infrastrukturze podziemnej oraz ulice, drogi i tereny górnicze; II klasa – tereny pozostałe.

11 Przyłącze gazowe

12 Przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna

13 Reduktor ciśnienia gazu
Sprężyna Przepona Grzybek zaworu

14 Gazo- mierz mie- chowy

15 Szafka gazowa

16 Zgrzewanie rur PE

17 Próba szczelności Gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym
pr_max ≤ 0,5 MPa powinien być poddanym pneumatycznej próbie szczelności przy ciśnieniu pr_max + 0,2 MPa

18 Warunki układania Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe: Strefa kontrolowana – pas o szer m; Głębokość przykrycia 0,6 m; Odległość od przeszkód: min. 0,4 m (wbudowanie równoległe) i 0,2 m (skrzyżowania i zbliżenia) w I klasie lokalizacji.

19 Materiały instalacyjne
Przewody miedziane łączymy za pomocą kształtek z mosiądzu. Przewody stalowe spawa się, gdy biegną na zewnątrz, a w instalacji wewnętrznej można stosować łączniki gwintowane. Miejsca połączeń trzeba uszczelnić taśmą teflonową lub pastą uszczelniającą. Przyłącze z PE łączymy z instalacją stalową lub miedzianą przy użyciu łącznika gwintowanego przejściowego PE-stal lub PE-miedź.

20 Gazowa instalacja domowa
Wykonuje się z rur miedzianych albo stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Rury stalowe trzeba malować specjalnymi farbami. Muszą być prowadzone po wierzchu ścian lub wyjątkowo osłonięte nieszczelnym ekranem. Przed każdym odbiornikiem powinien być kurek kulowy umożliwiający – w razie potrzeby – odcięcie gazu. Rury należy prowadzić w odpowiedniej odległości od innych instalacji i osprzętu, czyli co najmniej: 10 cm od pionowych przewodów wodnych i centralnego ogrzewania; 10 cm od puszek instalacyjnych elektrycznych i – w przypadku gazu ziemnego, który jest lżejszy od powietrza – nad nimi; 60 cm od gniazd, włączników i innych iskrzących aparatów elektrycznych.

21 Proce-dura przyłą- czenia do sieci gazo- wej

22 Gaz płynny LPG – Liquified Petroleum Gas
Propan (24-29%) + butan (66-72%) Gęstość gazu: 2,0 + 2,7 kg/m3 - cięższy od powietrza! Gęstość cieczy: 0,53 + 0,60 kg/dm3 Wartość opałowa 12,8 kWh/kg (94 MJ/m3)

23

24 Instalacja butlowa

25 Zbiornik na gaz płynny

26 Eksploatacja Butli i zbiorników nie można napełniać całkowicie gazem skroplonym, ale tylko do 85%, gdyż wtedy wzrost temp. o 1oC powoduje wzrost ciśnienia o 7-8 barów i grozi rozsadzeniem butli. Zbiorniki muszą być dozorowane przez UDT co dwa lata, a co 10 lat – rewizja wewnętrzna i próba ciśnieniowa


Pobierz ppt "Sieci i instalacje gazowe 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google