Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyczyny odrzucenia wniosków do LIFE+ przez KE 20111NFOŚiGW – Warsztaty przygotowania wniosków LIFE+ Wydział ds. Projektów UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyczyny odrzucenia wniosków do LIFE+ przez KE 20111NFOŚiGW – Warsztaty przygotowania wniosków LIFE+ Wydział ds. Projektów UE."— Zapis prezentacji:

1 Przyczyny odrzucenia wniosków do LIFE+ przez KE 20111NFOŚiGW – Warsztaty przygotowania wniosków LIFE+ Wydział ds. Projektów UE

2 Przykładowe komentarze KE do wniosków odrzuconych - III komponent (1) 2 Jakość i spójność techniczna: Brak jasnego opisu, rozwiązaniu, jakiego problemu środowiskowego, służy realizacja projektu; Brak opisu problemu środowiskowego, brak posłużenia się danymi statystycznymi służącymi scharakteryzowaniu danego problemu w danym kontekście geograficznym, w Polsce; Brak właściwego scharakteryzowania interesariuszy projektu – lista osób, grup zainteresowanych projektem zbyt ogólna (policja, szkoły średnie, instytuty badawcze)- brak wyjaśnienia, jaką rolę odgrywają poszczególne grupy w projekcie – brak informacji czy zawarto porozumienie z interesariuszami projektu, brak podania liczby interesariuszy oraz głównych odbiorców projektu;

3 2014-01-112009LIFE+ Presentation - Part 3 - Part 3 3 Brak wyraźnego powiązania pomiędzy działaniami zaplanowanymi w projekcie, a rezultatami projektu, brak opisu, w jaki sposób będzie monitorowany wpływ projektu na dany problem środowiskowy; Brak podania, jakie informacje i w jaki sposób będą rozpowszechniane wśród głównych odbiorców projektu (strona internetowa projektu, tablice informacyjne oraz raport laika); Brak opisu, w jaki sposób zwiększenie świadomości u obywateli przyczyni się do zmiejszenia problemu środowiskowego; Oczekiwane rezultaty zostały opisane zbyt ogólnikowo (jako rezultaty wskazano ograniczenie kłusownictwa oraz wzrost gatunków ryb bez dalszego wyjaśniania); Brak wskaźników rezultatów projektu; Brak opisu obowiązkowego działania dotyczącego rozpowszechniania wiedzy o projekcie (strona internetowa projektu, tablice informacyjne, raport laika);

4 2014-01-112009LIFE+ Presentation - Part 3 - Part 3 4 Niewystarczający opis struktury zarządzania projektem – brak opisu ról, jakie pełnią poszczególne osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu np. koordynator projektu, koordynator finansowy itp.; Źle zaplanowane działanie związane z monitoringiem wpływu projektu na głównych odbiorców - źle przeprowadzone badanie ankietowe – wnioskodawca postanowił przeprowadzić badanie tylko raz podczas różnego rodzaju wydarzeń oraz przez Internet, co uniemożliwiło wychwycenie zmian u odbiorców docelowych projektu na skutek przeprowadzonych działań, jedna ankieta powinna być przeprowadzona przed rozpoczęciem działań natomiast druga ankieta powinna być przeprowadzona po zakończeniu działań na tej samej grupie odbiorców; Przeszacowany budżet projektu; Brak wystarczającego opisu ograniczeń i założeń projektu; Brak właściwego wskazania głównych odbiorców projektu (zbyt ogólnie) – wnioskodawca jako głównych odbiorców projektu wskazał wszystkich mieszkańców Polski;

5 2014-01-112009LIFE+ Presentation - Part 3 - Part 3 5 Brak powiązania monitoringu wpływu projektu na dany problem środowiskowy z celami projektu; Brak powiązania pomiędzy wskazaniem głównych odbiorców projektu, a monitoringiem wpływu projektu na głównych odbiorców – Wnioskodawca jako głównych odbiorców wskazał wszystkich obywateli Polski, natomiast grupa na podstawie której będzie monitorował wpływ projektu na głównych odbiorców to młodzi ludzie. Brak ilościowego, konkretnego wskazania oczekiwanych rezultatów; Niektóre planowane działania zawierają poddziałania, które nie są właściwe np. 5 poddziałań w części C2; Brak opisu metodologii opracowanej dla monitoringu postępu projektu; Występowanie działań niezwiązanych z założeniami projektu, przykładowo wybudowanie Centrum szkoleniowo-informacyjnego, podczas gdy większość działań komunikacyjnych, informacyjnych ma zostać przeprowadzonych w miejscowościach zlokalizowanych w znacznym oddaleniu Centrum;

6 2014-01-112009LIFE+ Presentation - Part 3 - Part 3 6 Brak opisu sytuacji, stanu odnośnie problemu środowiskowego w innych krajach UE - opisano tylko stan w Polsce, opis odnośnie stanu w Słowacji, Rumuni, na Węgrzech pominięto – przy czym projekt miał być realizowany z partnerami z zagranicy; Brak opisu w jaki sposób interesariusze projektu z zagranicy mogliby współpracować z interesariuszami projektu z Polski; Brak opisu w jaki sposób główni odbiorcy projektu zostaną zaangażowani w projekt; Brak zgodności, powiązania pomiędzy oczekiwanymi rezultatami, a planowanymi działaniami przykładowo: wnioskodawca poinformował, że w działaniach komunikacyjnych weźmie udział 5 milionów osób w trakcie trwania projektu, niemniej jednak nie podał na jakiej podstawie zostanie określona, oszacowana aktualna liczba uczestników, którzy wzięli udział w poszczególnych działaniach komunikacyjnych np. lista obecności, liczba wejść na stronę internetową; Wnioskodawca założył, że w wyniku przeprowadzenia projektu zwiększy się liczba budynków wykorzystujących ekologiczne rozwiązania, technologie – natomiast nie opisał, w jaki sposób zamierza określić wzrost liczby tych budynków.

7 2014-01-112009LIFE+ Presentation - Part 3 - Part 3 7 Brak logicznego rozplanowania poszczególnych działań w czasie – rozpoczęcie najbardziej kosztownego działania obejmującego 4 kraje zaplanowano dopiero na 6 miesięcy przed końcem projektu; Część działań określonych jako działania przygotowawcze w projekcie – mogłyby być spokojnie zrealizowane przed rozpoczęciem projektu;

8 Przykładowe komentarze KE do wniosków odrzuconych - III komponent (2) 8 Jakość i spójność finansowa: Przeszacowanie poszczególnych kosztów, brak wyjaśnienia skąd wynikają dane koszty i brak chęci do ich obniżenia; Niewłaściwie oszacowana liczba dni i miesięcy, dłuższy okres zatrudnienia pracowników do projektu niż czas trwania projektu – brak wyjaśnień skąd wynika niniejsza rozbieżność; Niewłaściwie oszacowana liczba dni roboczych przypadających na miesiąc – wnioskodawca nie uwzględnił świąt oraz weekendów w danych miesiącach, co jest określone ustawowo. Umowa o dzieło powinna zostać zaliczona do kategorii kosztów: wsparcie zewnętrzne, a nie kosztów osobowych; Brak wyjaśnienia dlaczego dana liczba pracowników jest niezbędna do zrealizowania projektu;

9 2014-01-112009LIFE+ Presentation - Part 3 - Part 3 9 Wskazano wymiar etatu oraz ilość osób zatrudnionych do projektu lecz nie wskazano okresu zatrudnienia i nie podano wyjaśnienia dlaczego istnieje konieczność zatrudnienia tak dużej liczby osób do projektu (20 pracowników), nie uzasadniono stawek godzinowych poszczególnych osób zatrudnionych do projektu; Przekroczenie 35% limitu dla wsparcia zewnętrznego – brak wyjaśnienia przyczyn; Brak przypisania kosztów do właściwych kategorii kosztów; Zbyt wysokie koszty osobowe (przekraczające 50% całkowitego kosztu projektu); Złe zaplanowanie podróży – podróże, które mają na celu wykonanie w znacznej części podobnych zadań nie powinny być zaplanowane jako oddzielne; Brak wyjaśnienia skąd wynikają dane koszty i na jakiej podstawie zostały oszacowane np. brak informacji ile osób będzie korzystało z cateringu, brak podania informacji jakie ceny obowiązują na rynku itp.;

10 Przykładowe komentarze KE do wniosków odrzuconych III komponent (3) 10 Zgodność z ogólnymi celami LIFE+: Brak szczegółowego opisu danego problemu środowiskowego, w konsekwencji nie jest możliwa ocena czy dany projekt jest zgodny z polityką UE w zakresie ochrony środowiska; Brak nawiązania w opisie do polityki i ustawodawstwa UE, brak powołania się na odpowiednie akty prawne; Brak opisu, w jaki sposób będzie zapewniona trwałość projektu;

11 Przykładowe komentarze KE do wniosków odrzuconych III komponent (4) 11 Europejska wartość dodana oraz optymalne wykorzystanie środków UE: W projekcie nie przewidziano działania mającego na celu monitoring wpływu projektu na problem środowiskowy; Monitoring wpływu projektu na głównych odbiorców został źle opisany, przedstawiony; W projekcie nie uwzględniono działania dotyczącego rozpowszechniania informacji o projekcie (tablice informacyjne, strona internetowa, raport laika);

12 12 Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW Tel. (22) 459 04 86/396/543 fax. (22) 459 01 93 life@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl/life Krajowy Punkt Kontaktowy


Pobierz ppt "Przyczyny odrzucenia wniosków do LIFE+ przez KE 20111NFOŚiGW – Warsztaty przygotowania wniosków LIFE+ Wydział ds. Projektów UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google