Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW 21 KONFERENCJA BENEFICJENTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI TORUŃ 20 – 21 PAŹDZIERNIKA 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW 21 KONFERENCJA BENEFICJENTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI TORUŃ 20 – 21 PAŹDZIERNIKA 2005."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW 21 KONFERENCJA BENEFICJENTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI TORUŃ 20 – 21 PAŹDZIERNIKA 2005

2 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Zmiany zakresów rzeczowych kontraktów Formalne warunki dokonywania zmian dla wydatków kwalifikowanych Opracował: Piotr Rasz – Kierownik Zespołu Weryfikacji Technicznej w Departamencie Przedsięwzięć Spójności NFOŚiGW

3 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Rodzaje zmian zakresów rzeczowych w kontraktach na roboty: 1. zmiany ilości robót na pozycjach ujętych w Przedmiarze (dotyczy tylko tzw. czerwonego FIDICa), 2. zmiany dokonywane w oparciu o klauzulę 13 Warunków kontraktowych FIDIC - roboty zamienne - roboty dodatkowe 3. zmiany dokonywane w Kontrakcie poprzez jego aneksowanie.

4 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Formalne podstawy prawne dokonywania zmian regulują przede wszystkim: 1. Warunki Ogólne Kontraktu wg FIDIC ( zarówno czerwona jak i żółta książka), 2. Warunki Szczególne Kontraktu, 3. Practical Guide- tylko dla kontraktów ogłoszonych przed 1.05.2004r, 4.Ustawa Prawo Zamówień Publicznych- dla kontraktów ogłoszonych po 1.05.2004r, 5.Ustawa Kodeks cywilny.

5 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Zmiany ilości robót na pozycjach ujętych w Przedmiarze (dotyczy tylko tzw. czerwonego FIDICa). Inżynier w oparciu o klauzulę 12 Warunków kontraktowych tzw. czerwonego FIDICa dokonuje wyceny rzeczywistej pracy i zatwierdza wysokość zapłaty. Przekroczenie wielkości rzeczowej pozycji w Przedmiarze nie powoduje zmiany do Kontraktu i konieczności jego aneksowania. Roboty takie są uznawane za kwalifikowane ( jeśli są zgodne z zakresem ujętym w Memorandum Finansowym lub Decyzji KE). O ile: - pomierzona ilość danej pozycji zmieni się o więcej niż 10% w stosunku do ilości ustalonej dla tej pozycji w Przedmiarze i - ta zmiana ilości pomnożona przez cenę jednostkową ustalona dla danej pozycji przekroczy 0,01% zatwierdzonej kwoty kontraktowej i

6 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW - ta zmiana ilości bezpośrednio zmieni jednostkowy koszt tej pozycji o więcej niż 1% - dana pozycja nie jest pozycją o stałej stawce to: dla takiej zmiany konieczne jest sporządzenie Protokołu konieczności oraz jeśli nastąpi zmiana stawki dla tej pozycji,zgodnie z zapisami klauzuli 12, również Protokołu z negocjacji cen. Wzory Protokołu konieczności i Protokołu z negocjacji Cen są zamieszczone na internetowej stronie NFOŚiGW- Strona główna/Fundusz Spójności

7 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Pozycję obejmującą roboty przekraczające 100 % ilości przyjętej w Przedmiarze oraz pozycję obejmującą roboty przekraczające 110% ilości przyjętej w Przedmiarze i dla której nie określono nowej stawki (Kl.12.3) należy zapisać w Ark. A PŚP. Pozycję obejmującą roboty przekraczające 110% ilości przyjętej w Przedmiarze i dla której określono nową stawkę (Kl.12.3) należy zapisać w Ark. Cz ( roboty zamienne) PŚP.

8 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Zmiany dokonywane w oparciu o klauzulę 13 kontraktowych FIDIC: roboty zamienne. Zmiany tego typu mogą być zainicjowane przez Inżyniera, Zamawiającego (poprzez Inżyniera) lub Wykonawcę. Wykonawca może przedłożyć Inżynierowi ofertę zmiany, która spowoduje: przyspieszenie ukończenia robót, obniżenie kosztu na wykonanie lub użytkowanie obiektu, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót lub w inny sposób będzie korzystna dla zamawiającego. Propozycja zmiany przedstawiona przez Wykonawcę nie może przysporzyć tylko jemu jedynemu korzyści.

9 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Inżynier inicjuje zmiany poprzez wydanie polecenia skierowanego do Wykonawcy aby ten przedłożył ofertę na zmianę. Roboty zamienne to roboty dotyczące obiektów budowlanych objętych zakresem kontraktu ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. Roboty zamienne powinny odpowiadać warunkom (np. standard, funkcjonalność) opisanym w dokumentach przetargowych Przykłady robót zamiennych: zamiana rodzaju podłoża, zamiana producenta urządzenia i wyposażenia, zamiana lokalizacji przewodu w ramach określonej lokalizacji aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny itp..

10 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Inżynier przed poleceniem zmiany ma prawo zażądać od Wykonawcy oferty zawierającej: - opis proponowanej roboty - opis koniecznych zmian - ofertę cenową - czas na ukończenie zmian (Kl. 8.2) i Program (Kl. 8.3). O ile Wykonawca wnioskuje o dokonanie zamiany powinien dodatkowo dostarczyć uzasadnienie konieczności jej wykonania oraz przedstawić korzyści dla Zamawiającego wynikajace z tej zamiany.

11 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Wprowadzenie robót zamiennych pociąga za sobą sporządzenia przez strony Protokołów konieczności i Protokołów z negocjacji cen. Następnie Inżynier zgodnie z zasadami kontraktu jest obowiązany do wydania Wykonawcy Polecenia wykonania robót. Uwaga: Kolejność powstawania dokumentów 1. Wniosek 2. Opinia Inżyniera (TOR często ogranicza decyzyjność Inżyniera- musi on uzgadniać decyzje z Zamawiającym) 3. Protokół konieczności i Protokół z negocjacji cen 4. Polecenie Inżyniera 5. Przejściowe Świadectwo Płatności

12 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Uwaga: Po wykonaniu robót zamiennych w PŚP należy dokonać odpowiednich zmian. Pozycję ujmującą roboty zamienne należy zapisać w Ark. Cz ( roboty zamienne) z odnośnikiem do oryginalnej pozycji w Ark. A. W Ark. A należy wyzerować lub zmniejszyć wartość odpowiednich pozycji dotyczących dokonanej zamiany.

13 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Uwaga: Roboty zamienne nie są tożsame z kosztami zamiennymi. Częstym błędem w Protokołach konieczności jest umieszczanie w uzasadnieniu przyjęcia zamiany informacji o rezygnacji wykonania pewnych robót (np. ziemnych) przy określonym obiekcie zamiast wykonania innego rodzaju roboty (np. orurowania) przy innym obiekcie. W takim przypadku mamy do czynienia z kosztami zamiennymi a nie robotami zamiennymi. O robocie zamiennej możemy mówić o ile zamienia się sposób wykonania roboty, materiał wykonania, obszar robót ( zgodny z Memorandum Finansowym lub Decyzją KE), ale zostaje zachowana funkcja tej roboty czy obiektu.

14 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Roboty dodatkowe są pracami poleconymi przez Inżyniera, które nie były ujęte w zakresie robót przewidzianych kontraktem (zarówno czerwonym jak i żółtym) a są niezbędne dla osiągnięcia założonego w kontrakcie celu lub dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Zmiany tego typu mogą być przedłożone zarówno przez Inżyniera jak i Wykonawcę. Zmiany dokonywane w oparciu o klauzulę 13 kontraktowych FIDIC: roboty dodatkowe.

15 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Wykonawca może przedłożyć Inżynierowi ofertę na robotę dodatkową, która jest konieczna dla właściwego wykonania lub funkcjonowania obiektu lub spowoduje: przyspieszenie ukończenia robót, obniżenie kosztu na wykonanie lub użytkowanie obiektu, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót lub w inny sposób będzie korzystna dla zamawiającego. Propozycja roboty dodatkowej przedstawiona przez Wykonawcę nie może przysporzyć tylko jemu jedynemu korzyści. Inżynier inicjuje roboty dodatkowe poprzez wydanie polecenia skierowanego do Wykonawcy aby ten przedłożył ofertę na roboty dodatkowe.

16 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Inżynier przed poleceniem wykonania roboty dodatkowej ma prawo zażądać od Wykonawcy oferty zawierającej: - opisu proponowanej roboty - opisu koniecznych zmian - ofertę cenową - czas na ukończenie zmian (Kl. 8.2) i Program (Kl. 8.3 O ile Wykonawca wnioskuje o dokonanie roboty dodatkowej powinien dodatkowo dostarczyć uzasadnienie konieczności jej wykonania oraz przedstawić korzyści dla Zamawiającego wynikające z tej roboty dodatkowej. Wprowadzenie robót dodatkowych pociąga za sobą sporządzenia przez strony Protokołów konieczności i Protokołów z negocjacji cen. Następnie Inżynier zgodnie z zasadami kontraktu jest obowiązany do wydania Wykonawcy Polecenia wykonania robót.

17 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Uwaga: Kolejność powstawania dokumentów 1. Wniosek 2. Opinia Inżyniera (TOR często ogranicza decyzyjność Inżyniera- musi on uzgadniać decyzje z Zamawiającym) 3. Protokół konieczności i Protokół z negocjacji cen 4. Polecenie Inżyniera 5. Przejściowe Świadectwo Płatności Pozycję obejmującą roboty dodatkowe należy wprowadzić do Ark. Cd ( roboty dodatkowe) PŚP..

18 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Zmiany dokonywane w Kontrakcie poprzez jego aneksowanie. Każda zmiana mająca wpływ na: - istotną zmianę zakresu rzeczowego (np. nowy obiekt, zmiana: technologii, lokalizacji, parametrów technicznych), - zwiększenie zatwierdzonej kwoty kontraktowej, - przedłużenie czasu na ukończenie/ wykonanie kontraktu musi być dokonana poprzez sporządzenie Aneksu do Kontraktu.

19 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Wniosek o dokonanie zmiany musi obejmować oprócz samej formalnej prośby o akceptację zmiany, uzasadnienie techniczno- finansowe. W uzasadnieniu wprowadzanie nowych obiektów lub ich usunięcie musi być uzasadnione warunkami technicznymi, technologicznymi, finansowymi, eksploatacyjnymi itp. Jednocześnie należy wykazać, że obiekt po dokonaniu zmian nie będzie uzyskiwać gorszych wskaźników niż te, które były zaplanowane i zapisane w Memorandum Finansowym lub Decyzji KE.

20 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Tak przygotowany przez Beneficjenta (Zamawiającego) Wniosek o dokonanie zmiany w Kontrakcie należy przesłać poprzez NFOŚiGW na ręce SUZ do jego akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji SUZ, Zamawiający wraz z Wykonawcą mogą podpisać aneks do kontraktu. Wniosek powinien być złożony w odpowiednim terminie w takim aby umożliwiał podpisanie aneksu na 30 dni przed datą zakończenia Kontraktu.

21 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Na stronach internetowych NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.plwww.nfosigw.gov.pl Strona główna Fundusz Spójności Realizacja Przedsięwzięć Wytyczne dla realizacji, znajduje się opracowanie Zmiany w kontraktach prowadzonych wg Warunków Kontraktowych FIDIC. Zapraszamy do korzystanie z niego.

22 Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Zmiana zakresów rzeczowych-Piotr Rasz-NFOŚiGW 21 KONFERENCJA BENEFICJENTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI TORUŃ 20 – 21 PAŹDZIERNIKA 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google