Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH2010 Narada z dyrektorami szkół i placówek 30.08.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH2010 Narada z dyrektorami szkół i placówek 30.08.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH2010 Narada z dyrektorami szkół i placówek 30.08.2010 r.

2 Szkoły podstawowe - 20 10 średnia powiatu na tle średniej wojewódzkiej i krajowej Średnia powiatu - m. Płock - 26,20 - m. Płock - 26,20 - sierpecki - 23,74 - sierpecki - 23,74 - gostyniński - 23,37 - gostyniński - 23,37 - płocki ziemski - 23,03 Średnia wojewódzka - 25,58 Średnia krajowa - 24,56

3 STANIN NAJWYŻSZY ( 9) Ogólnokszta ł c ą ca Szko ł a Muzyczna w P ł ocku II Prywatna Szko ł a Podstawowa ZO-K PROFESOR w P ł ocku S P w Nadó ł kach

4 STANINY 8-6 STANIN BARDZO WYSOKI (8) STANIN BARDZO WYSOKI (8) 6 szkół podstawowych (11 – 2009) 6 szkół podstawowych (11 – 2009) STANIN WYSOKI ( 7) 1 4 szkół podstawowych (16 – 2009) 1 4 szkół podstawowych (16 – 2009) STANIN WYŻEJ ŚREDNI ( 6) 1 1 szkół podstawowych (18 – 2009) 1 1 szkół podstawowych (18 – 2009)

5 Wyniki sprawdzianu 2008, 2009, 2010

6 WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W stosunku do roku ubiegłego : zmalała liczba szkół, które osiągnęły wyniki w staninach 6 - 9 i jednocześnie nieznacznie zmniejszyła się liczba szkół, które osiągnęły w skali staninowej wynik 5. zmalała liczba szkół, które osiągnęły wyniki w staninach 6 - 9 i jednocześnie nieznacznie zmniejszyła się liczba szkół, które osiągnęły w skali staninowej wynik 5. wzrosła, liczba szkół podstawowych, które uzyskały wyniki w staninach najniższych wzrosła, liczba szkół podstawowych, które uzyskały wyniki w staninach najniższych (1 - 4), (1 - 4),

7 Gimnazja - 20 10 średnia powiatu na tle średniej wojewódzkiej i krajowej Część humanistyczna Część matematyczno- przyrodnicza Średnia powiatu m. Płock 31,38 powiat sierpecki 29,74 powiat gostyniński 29,71 powiat płocki 28,88 Średnia wojewódzka 31,63 Średnia krajowa 30,34 Średnia powiatu m. Płock 24,45 powiat sierpecki 23,05 powiat płocki 22,83 powiat gostyniński 22,70 Średnia wojewódzka 24,96 Średnia krajowa 23,90

8 Gimnazja - 20 10 średnia powiatu na tle średniej wojewódzkiej j. angielski j. niemiecki j. rosyjski m. Płock 31,3829,70-------------- powiat gostyniński 27,9031,67------------- powiat płocki 26,6128,0037,27 powiat sierpecki 26,5528,4425,32 średnia wojewódzka 30,5231,3627,01

9 EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZ ĘŚĆ HUMANISTYCZNA STANIN 9 Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. b ł. abp. A.J. Nowowiejskiego i b ł. bp. L. Wetma ń skiego w Sikorzu L. Wetma ń skiego w Sikorzu Gimnazjum im. bp. L. Wetma ń skiego w Sierpcu Niepubliczne Gimnazjum ZOK Profesor w P ł ocku

10 EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA STANIN 8 Gimnazjum nr 6 im. prof. W ł adys ł awa Szafera Gimnazjum nr 6 im. prof. W ł adys ł awa Szafera w P ł ocku w P ł ocku Gimnazjum w Bulkowie

11 EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA STANIN 7 Gimnazjum nr 8 im. Aleksandra Macieszy w P ł ocku Gimnazjum nr 10 w P ł ocku Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie w Gostyninie Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku I Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu

12 Gimnazjum nr 3 im. Jana Paw ł a II w P ł ocku Gimnazjum im. P. W ł odkowica w Brudzeniu Du ż ym EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA STANIN 6

13 Gimnazja – część humanistyczna

14 Wnioski wynikające z analizy wyników części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego Zmala ł a liczba gimnazjów, które uzyska ł y wyniki w staninach najwy ż szych (9 – 6), Zmala ł a liczba gimnazjów, które uzyska ł y wyniki w staninach najwy ż szych (9 – 6), Zmala ł a równie ż liczba szkó ł, które osi ą gn ęł y w skali staninowej wynik 5. Zmala ł a równie ż liczba szkó ł, które osi ą gn ęł y w skali staninowej wynik 5. Wyra ź nie wzros ł a liczba gimnazjów, które uzyska ł y wyniki w skali staninowej (4-2) Wyra ź nie wzros ł a liczba gimnazjów, które uzyska ł y wyniki w skali staninowej (4-2) W roku szk. 2009/10 ż adna szko ł a nie uzyska ł a wyniku w staninie 1 ! W roku szk. 2009/10 ż adna szko ł a nie uzyska ł a wyniku w staninie 1 !

15 EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA STANIN 9 Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. b ł. abp. A.J. Nowowiejskiego i b ł. bp. L. Wetma ń skiego w Sikorzu Gimnazjum im. bp. L. Wetma ń skiego w Sierpcu

16 EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA STANIN 8 Żadne gimnazjum nie osiągnęło wyniku w staninie 8

17 EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZ ĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA STANIN 7 Gimnazjum nr 3 im. Jana Paw ł a II w P ł ocku im. Jana Paw ł a II w P ł ocku Gimnazjum nr 6 im. W ł. Szafera w P ł ocku Gimnazjum nr 8 im. Aleksandra Macieszy w P ł ocku im. Aleksandra Macieszy w P ł ocku Gimnazjum nr 10 w P ł ocku Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie im. Polskich Noblistów w Gostyninie I Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczutowie w Szczutowie

18 EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZ ĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA STANIN 6 Niepubliczne Gimnazjum ZOK Profesor w P ł ocku Niepubliczne Gimnazjum ZOK Profesor w P ł ocku Gimnazjum im. gen. J. Hallera w Szczawinie Ko ś cielnym Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie Gimnazjum im. P. W ł odkowica w Brudzeniu Du ż ym

19 Egzamin gimnazjalny – część matematyczno - przyrodnicza

20 Wnioski wynikające z analizy wyników części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego Zmala ł a liczba gimnazjów, które w ostatnim roku uzyska ł y wyniki w staninach najwy ż szych ( 9 – 6), Zmala ł a liczba gimnazjów, które w ostatnim roku uzyska ł y wyniki w staninach najwy ż szych ( 9 – 6), W stosunku do roku ubieg ł ego zwi ę kszy ł a si ę liczba szkó ł, które osi ą gn ęł y wyniki w staninach 4 – 1 i jednocze ś nie zmala ł a liczba szkó ł, które osi ą gn ęł y w skali staninowej wynik 5. W stosunku do roku ubieg ł ego zwi ę kszy ł a si ę liczba szkó ł, które osi ą gn ęł y wyniki w staninach 4 – 1 i jednocze ś nie zmala ł a liczba szkó ł, które osi ą gn ęł y w skali staninowej wynik 5.

21 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z uwzględnieniem wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)

22 Szkoły neutralne - gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły neutralne - gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły sukcesu - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wspierające - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły wymagające pomocy - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

23

24

25

26

27 Szkoły sukcesu - część humanistyczna i matematyczno - przyrodnicza Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. A. Macieszy w Płocku nr 8 im. A. Macieszy w Płocku I Niepubliczne Gimnazjum ZO – K PROFESOR w Płocku Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu

28 Szkoły sukcesu - część humanistyczna Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Pacynie Gimnazjum nr 6 im. Wł. Szafera w Płocku

29 Szkoły sukcesu – część matematyczno - przyrodnicza Gimnazjum w Nowym Miszewie Gimnazjum w Nowym Miszewie Gimnazjum w Blichowie Gimnazjum w Blichowie Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku Gimnazjum w Szczutowie Gimnazjum w Szczutowie Gimnazjum nr 10 w Płocku Gimnazjum nr 10 w Płocku

30 Część humanistyczna Szkoły wspierające/ sukcesu Gimnazjum w Białotarsku Gimnazjum w Białotarsku Gimnazjum w Emilianowie Gimnazjum w Emilianowie Gimnazjum w Sannikach Gimnazjum w Sannikach Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi Gimnazjum w Gójsku Gimnazjum w Gójsku

31 Część matematyczno – przyrodnicza Szkoły wspierające/sukcesu Gimnazjum w Brudzeniu Dużym Gimnazjum w Brudzeniu Dużym Gimnazjum w Zawidzu Gimnazjum w Zawidzu Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym

32 Szkoły wspierające - część humanistyczna Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie w Gostyninie

33 Szkoły wspierające - część matematyczno - przyrodnicza Gimnazjum w Białotarsku Gimnazjum w Białotarsku Gimnazjum w Sannikach Gimnazjum w Sannikach

34 Szkoły niewykorzystanych możliwości Część humanistyczna – 1 gimnazjum Część humanistyczna – 1 gimnazjum Część humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza - 1 gimnazjum Część humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza - 1 gimnazjum

35 Szkoły neutralne Cz ęść humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza – 1 gimnazjum Cz ęść humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza – 1 gimnazjum Cz ęść humanistyczna – 2 gimnazja Cz ęść humanistyczna – 2 gimnazja Cz ęść matematyczno – przyrodnicza – Cz ęść matematyczno – przyrodnicza – 3 gimnazja 3 gimnazja

36 www.ewd.edu.pl – informacje na temat projektu dot. metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej EWD www.ewd.edu.pl – informacje na temat projektu dot. metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej EWD www.ewd.edu.pl cke.scholaris.pl – baza danych z wyszukiwarką szkół ( pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki egzaminu końcowego i wartości dodanej obliczonej na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 - 2008 cke.scholaris.pl – baza danych z wyszukiwarką szkół ( pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki egzaminu końcowego i wartości dodanej obliczonej na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 - 2008

37 Egzamin maturalny maj 20 10 (zdawalność – wyniki wstępne)

38 Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących (6 4, 5 %) Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących (6 4, 5 %) Najmniej osób przystąpiło do egzaminu maturalnego w technikach uzupełniających (1, 1 %) Najmniej osób przystąpiło do egzaminu maturalnego w technikach uzupełniających (1, 1 %)

39 Zdawalno ść egzaminu maturalnego województwo mazowieckie 79,3% powiat sierpecki – 82,8% m. P ł ock – 81,5% powiat gostyni ń ski – 79,5% powiat p ł ocki ziemski – 74,0%

40 J ę zyk polski - ś redni wynik dla województwa mazowieckiego - 57,25 % Liczba szkó ł, które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 23 (31,9%) Liczba szkó ł, które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 23 (31,9%) Liczba szkó ł, które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 49 (68,0%) Liczba szkó ł, które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 49 (68,0%)

41 J ę zyk polski - ś redni wynik dla województwa mazowieckiego 57,25 % Liczba szkó ł m ł odzie ż owych: - które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 19 z 48 (39,6%) - które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 29 z 48 (60,4%)

42 J ę zyk polski - ś redni wynik dla województwa mazowieckiego 57,25 % Liczba szkó ł dla doros ł ych, które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 4 z 24 (16,7%) które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 4 z 24 (16,7%) Które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 2o z 24 (83,3%) Które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 2o z 24 (83,3%)

43 J ę zyk polski - ś redni wynik - 57,25 > 57,25< 57,25 LO 1417 LP 24 T 317 TU 16 ULO 35

44 matematyka - ś redni wynik dla województwa mazowieckiego – 59,8 % Liczba szkó ł, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 14 z 72 (19,4%) Liczba szkó ł, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 14 z 72 (19,4%) Liczba szkó ł, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 58 z 72 (80,6%) Liczba szkó ł, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 58 z 72 (80,6%)

45 matematyka - ś redni wynik dla województwa mazowieckiego 59,8% Liczba szkó ł m ł odzie ż owych które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 13 z 48 (27,0%) które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 13 z 48 (27,0%) które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 35 z 48 (73%) które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 35 z 48 (73%)

46 matematyka - ś redni wynik dla województwa mazowieckiego 59,8% Liczba szkó ł dla doros ł ych które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 1 z 24 (4,2%) które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 1 z 24 (4,2%) które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 23 z 24 (95,8%) które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 23 z 24 (95,8%)

47 matematyka - średni wynik - 59,8 > 59,8 < 59,8 LO1219 LP06 T119 TU07 ULO17

48 Język angielski - średni wynik dla województwa mazowieckiego - 64,8 Liczba szkó ł, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 12 z 68 (17,6%) Liczba szkó ł, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 12 z 68 (17,6%) Liczba szkó ł, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 56 z 68 (82,4%) Liczba szkó ł, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 56 z 68 (82,4%)

49 Język angielski - średni wynik dla województwa mazowieckiego - 64,8 Liczba szkó ł m ł odzie ż owych które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 11 z 47 (23,4%) które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 11 z 47 (23,4%) które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 36 z 47 (76,6%) które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 36 z 47 (76,6%)

50 Język angielski - średni wynik dla województwa mazowieckiego - 64,8 Liczba szkó ł dla doros ł ych które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 1 z 19 (5,3%) które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 1 z 19 (5,3%) Które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 18 z 19 (94,7%) Które uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 18 z 19 (94,7%)

51 Język angielski - średni wynik – 64,8 > 64,8 < 64,8 LO1021 LP06 T118 TU04 ULO17

52 Język niemiecki - średni wynik – 65,4 Liczba szkó ł, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 5 z 31 (16,1%) Liczba szkó ł, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 5 z 31 (16,1%) Liczba szkó ł, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 26 z 31 (83,9%) Liczba szkó ł, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 26 z 31 (83,9%)

53 Język niemiecki - średni wynik – 65,4 Liczba szkó ł m ł odzie ż owych, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 5 z 30 (16,7%) Liczba szkó ł m ł odzie ż owych, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 5 z 30 (16,7%) Liczba szkó ł m ł odzie ż owych, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 25 z 30 (83,3%) Liczba szkó ł m ł odzie ż owych, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 25 z 30 (83,3%)

54 Język niemiecki - średni wynik – 65,4 > 65,4 < 65,4 LO511 LP03 T011 TU__________________ ULO__________________

55 Język rosyjski - średni wynik – 64,1 Liczba szkó ł, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 17 z 41 (41,5%) Liczba szkó ł, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 17 z 41 (41,5%) Liczba szkó ł, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 24 z 41 (58,5%) Liczba szkó ł, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 24 z 41 (58,5%)

56 Język rosyjski - średni wynik dla województwa mazowieckiego – 64,1 Liczba szkó ł m ł odzie ż owych które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 13 z 26 (50%) które uzyska ł y wynik wy ż szy od ś redniej – 13 z 26 (50%) które w uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 13 z 26 (50%) które w uzyska ł y wynik ni ż szy od ś redniej – 13 z 26 (50%)

57 Język rosyjski - średni wynik – 64,1 Liczba szkó ł dla doros ł ych, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 4 z 15 (26,7%) Liczba szkó ł dla doros ł ych, których wynik by ł wy ż szy od ś redniej – 4 z 15 (26,7%) Liczba szkó ł dla doros ł ych, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 11 z 15 (73,3%) Liczba szkó ł dla doros ł ych, których wynik by ł ni ż szy od ś redniej – 11 z 15 (73,3%)

58 Język rosyjski - średni wynik – 64,1 > 64,1 < 64,1 LO117 LP22 T27 TU05 ULO14

59 J ę zyk francuski – ś redni wynik 79,8 J ę zyk francuski uczniowie zdawali w 7 szko ł ach publicznych dla m ł odzie ż y (6 LO + 1 T) J ę zyk francuski uczniowie zdawali w 7 szko ł ach publicznych dla m ł odzie ż y (6 LO + 1 T) 1 szko ł a uzyska ł a wynik wy ż szy od ś redniej – LO im. St. Ma ł achowskiego w P ł ocku 1 szko ł a uzyska ł a wynik wy ż szy od ś redniej – LO im. St. Ma ł achowskiego w P ł ocku

60 J ę zyk hiszpa ń ski – ś redni wynik 81,0 J ę zyk hiszpa ń ski by ł zdawany w 1 szkole publicznej dla m ł odzie ż y – LO im. St. Ma ł achowskiego w P ł ocku J ę zyk hiszpa ń ski by ł zdawany w 1 szkole publicznej dla m ł odzie ż y – LO im. St. Ma ł achowskiego w P ł ocku Ucze ń uzyska ł 100% Ucze ń uzyska ł 100%

61 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH2010 Narada z dyrektorami szkół i placówek 30.08.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google