Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin e-mail: budownictwoUSLublin@stat.gov.pl

2 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Ośrodek Statystyki Budownictwa powstał w 2009 r. i w ramach ustalonej dla urzędów statystycznych specjalizacji przyjął realizację zadań w obszarze statystyki budownictwa. Są to: prace metodologiczne, prowadzenie wybranych badań statystycznych, opracowanie wyników badań na poziomie kraju i dla poszczególnych województw, prace analityczne i publikacyjne, prace informatyczne związane z udoskonalaniem narzędzi pozyskania i udostępniania danych.

3 Badania realizowane w Ośrodku Statystyki Budownictwa US w Lublinie Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

4 Badaniem objęte są jednostki budowlane i niebudowlane, w których liczba pracujących wynosi powyżej 9 osób. Badanie roczne (obejmuje ok. 22 tys. jednostek sprawozdawczych). Produkcja budowlano montażowa Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

5 Produkcja budowlano montażowa jednostek budowlanych Informacje wynikowe Poziom terytorialny prezentowanych danych: kraj, region, województwo. działów PKD sektorów własności rodzajów obiektów budowlanych (budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej) rodzaju wykonywanych robót (inwestycyjne oraz remonty i pozostałe) miejsca wykonywania robót i siedziby zarządu przedsiębiorstwa systemu wykonawstwa (siłami własnymi i przez podwykonawców) Wartość robót budowlano – montażowych wykonanych na terenie kraju według: Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

6 Produkcja budowlano montażowa jednostek budowlanych Informacje wynikowe Poziom terytorialny prezentowanych danych: kraj, region, województwo. Wartość robót budowlano – – montażowych wykonanych poza granicami kraju według: Przeciętne zatrudnienie poza granicami kraju według: krajów - miejsca wykonywania robót Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

7 Produkcja budowlano montażowa jednostek budowlanych Informacje wynikowe Poziom terytorialny prezentowanych danych: kraj. Struktura kosztów w układzie kalkulacyjnym poniesionych przy realizacji robót budowlano-montażowych według: działów PKD sektorów własności Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

8 Pozwolenia wydane na budowę Badaniem objęte są organy administracji architektoniczno budowlanej. Badanie miesięczne i kwartalne. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

9 Pozwolenia wydane na budowę Poziom terytorialny prezentowanych danych: kraj, region, województwo, powiat. Informacje wynikowe miesięczne Liczba mieszkań według form budownictwa (indywidualne, spółdzielcze, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, komunalne, społeczne czynszowe, zakładowe). Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

10 Pozwolenia wydane na budowę Poziom terytorialny prezentowanych danych: kraj, region, województwo, powiat. Informacje wynikowe kwartalne Nowe budynki mieszkalne (liczba pozwoleń, budynków, mieszkań i ich powierzchnia użytkowa) według: rodzajów budynków (jedno-, dwu- i wielomieszkaniowe) form budownictwa Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

11 Pozwolenia wydane na budowę Informacje wynikowe kwartalne Budowa mieszkań: w istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (liczba pozwoleń, mieszkań i ich powierzchnia użytkowa) w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i niemieszkalnych (liczba mieszkań) Poziom terytorialny prezentowanych danych: kraj, region, województwo, powiat. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

12 Pozwolenia wydane na budowę Informacje wynikowe kwartalne Nowe obiekty: Budynki zbiorowego zamieszkania i niemieszkalne (liczba pozwoleń, budynków, powierzchnia użytkowa) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (liczba pozwoleń) Poziom terytorialny prezentowanych danych: kraj, region, województwo, powiat. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

13 Efekty działalności budowlanej Badaniem objęte są organy nadzoru budowlanego. Badanie miesięczne, kwartalne i roczne. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

14 Efekty działalności budowlanej Poziom terytorialny prezentowanych danych: kraj, region, województwo, powiat. Informacje wynikowe miesięczne Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba i powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania według form budownictwa (indywidualne, spółdzielcze, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, komunalne, społeczne czynszowe, zakładowe). Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

15 Efekty działalności budowlanej Informacje wynikowe Poziom terytorialny prezentowanych danych: kraj, region, województwo, podregion, powiat, gmina. Budynki oddane do użytkowania: Mieszkalne (liczba mieszkań, liczba izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, wyposażenie sanitarno – techniczne, technologia wznoszenia) według form budownictwa (kwartał) Niemieszkalne, zbiorowego zamieszkania oraz domy letnie (liczba, kubatura i powierzchnia użytkowa) według form budownictwa (rok) Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

16 Nakłady poniesione na budowę nowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Badaniem objęci są inwestorzy oddający do użytkowania nowe wielorodzinne budynki mieszkalne. Badanie kwartalne. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

17 Informacje wynikowe Cena 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w poszczególnych kwartałach – wyliczana w skali kraju dla celów określonych w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Nakłady poniesione na budowę nowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

18 Informacje wynikowe Przekazanie wojewodom danych odnośnie przeciętnego kosztu budowy 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w celu obliczenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Nakłady poniesione na budowę nowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

19 Pozostałe badania z zakresu budownictwa, m.in.: badanie koniunktury, badania krótkookresowe dotyczące produkcji budowlanej, badanie cen materiałów i usług budowlanych, badanie działalności małych jednostek (9 i mniej zatrudnionych), badanie produkcji materiałów budowlanych, badanie szarej strefy, zatrudnienie i wynagrodzenia prowadzone są przez inne ośrodki specjalizujące się w badaniach ww. tematów wg sekcji PKD. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

20 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Budownictwo indywidualne w strefach podmiejskich miast wojewódzkich.

21 Budownictwo indywidualne: Realizowane przez osoby fizyczne, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe z przeznaczeniem innym niż na sprzedaż lub wynajem w celu osiągnięcia zysku, tj. głównie na użytek własny inwestora i jego rodziny lub na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jego pracowników. Strefy podmiejskie miast wojewódzkich - gminy sąsiadujące z miastem wojewódzkim Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

22 Struktura gmin w Polsce z uwzględnieniem miast wojewódzkich i ich stref podmiejskich, wg podziału administracyjnego na dzień 1 stycznia 2011r. Polska – 2479 gmin * Poza strefami podmiejskimi miast wojewódzkich ** Poza miastami wojewódzkimi Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

23 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 1995-2009. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

24 Wzrost/spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania w latach 1996-2009. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Miasta wojewódzkie mieszkania ogółem Miasta wojewódzkie mieszkania indywidualne Strefy podmiejskie miast wojewódzkich mieszkania indywidualne

25 Wskaźnik liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych w miastach wojewódzkich wraz ze strefami podmiejskimi do liczby mieszkań oddanych w Polsce w latach 1995-2009. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

26 Mieszkania oddane do użytkowania przez inwestorów indywidualnych w strefach podmiejskich miast wojewódzkich w latach 1995-2009 w podziale na województwa. 4,18% Gorzów Wlkp 1,33% Zielona Góra 1,46% 8,14% 2,39% 12,16% Bydgoszcz 5,35% Toruń 1,18% 20,20% 3,56% 3,58% 5,85% 1,65% 5,27% 2,97% 4,91% 11,65% 4,18% poniżej 2% 4% 6% 8% i więcej Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

27 Wskaźnik liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych w strefach podmiejskich miast wojewódzkich do liczby mieszkań oddanych w miastach wojewódzkich ogółem w latach 1995- 2009. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

28 23,78% Gorzów Wlkp 19,58% Zielona Góra 22,14% 30,96% 18,52% 40,18% Bydgoszcz 48,64% Toruń 10,14% 14,97% 17,23% 19,74% 16,24% 50,02% 36,18% 38,78% 87,45% 23,66% 58,44% poniżej 20% 30% 40% 50% i więcej Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Wskaźnik liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych w strefach podmiejskich miast wojewódzkich do liczby mieszkań oddanych w miastach wojewódzkich ogółem w latach 1995-2009 w podziale na województwa.

29 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Wskaźnik liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych w strefach podmiejskich miast wojewódzkich do liczby mieszkań indywidualnych oddanych w Polsce w latach 1995-2009.

30 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Wskaźnik liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych w strefach podmiejskich miast wojewódzkich do liczby mieszkań indywidualnych oddanych w miastach wojewódzkich w latach 1995-2009.

31 137,6% Gorzów Wlkp 97,3% Zielona Góra 60,5% 316,1% 109,6% 189,5% Bydgoszcz 363,2% Toruń 70,8% 158,0% 140,9% 129,4% 130,0% 133,2 % 106,4% 163,9% 368,1% 152,1% 171,7 % poniżej 100% 150% 200% 250% i więcej Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Wskaźnik liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych w strefach podmiejskich miast wojewódzkich do liczby mieszkań indywidualnych oddanych w miastach wojewódzkich w latach 1995-2009 w podziale na województwa.

32 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych w strefach podmiejskich miast wojewódzkich na 1000 mieszkańców w roku 1995 w podziale na województwa. 0,87 Gorzów Wlkp 0,66 Zielona Góra 1,66 1,50 0,49 0,89 Bydgoszcz 0,98 Toruń 0,79 2,79 2,44 0,87 0,76 0,70 0,8 1,44 0,17 0,29 1,49 poniżej 1 2 3 4 i więcej Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

33 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych w strefach podmiejskich miast wojewódzkich na 1000 mieszkańców w roku 2009 w podziale na województwa. poniżej 1 2 3 4 i więcej 4,59 Gorzów Wlkp 6,24 Zielona Góra 9,09 2,02 7,85 8,45 Bydgoszcz 8,02 Toruń 6,74 6,59 5,29 6,20 10,94 2,63 2,85 2,53 0,82 0,99 5,12 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

34 Dziękujemy za uwagę Zofia Kurlej Agnieszka Nocko Grzegorz Ordyniec Wykorzystane dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

35 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin


Pobierz ppt "Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51"

Podobne prezentacje


Reklamy Google