Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody ilościowe w logistyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody ilościowe w logistyce"— Zapis prezentacji:

1 Metody ilościowe w logistyce
Dr inż. Iwona Staniec Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej Lodex budynek B9 ul. Wólczańska 215 campus B Dyżur poniedziałek 18:00-19:30 p. 334

2 „Zdaniem większości ludzi statystka jest skomplikowaną i nudną dziedziną wiedzy. Jednak tylko dzięki statystyce, charakteryzującej się prostotą i swoistym pięknem, można wyjaśnić wiele zagadnień z życia gospodarczego”. M. Harry oraz R. Schroeder „Six Sigma”(s. 36 – 37).

3 Literatura Krawczyk S. Metody ilościowe w logistyce, C.H.Beck, Warszawa 2001. Krawczyk S. Metody ilościowe w planowaniu, C.H.Beck, Warszawa 2001. Krzyżaniak S. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2002. Abt S.: Systemy logistyczne w gospodarowaniu – teoria i praktyka logistyki. AE w Poznaniu 1996. Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W. Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana – metody, techniki, analizy. cz. 1 i 2. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006. Aczel Amir D.: Statystyka w zarządzaniu, PWN Warszawa 2000. Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2003

4 Metody ilościowe wykorzystywane w
Sterowaniu procesem logistycznym Prognozowaniu zaopatrzenia Symulacji popytu niezależnego Procesach decyzyjnych Procesach transportowych – w ujęciu logistycznym Logistycznych procesach dystrybucji Analizach rynku zbytu

5 Terminy zajęć 5.10.11 2 godz. - wprowadzenie
godz.- Metody ilościowe wykorzystywane w logistycznych procesach dystrybucji (Piotr Górajck) godz. Metody ilościowe wykorzystywane w procesach decyzyjnych (Pulina Kubińska) oraz w procesach transportowych (Lewkowicz Wiktor) – nie

6 Terminy zajęć godz. Metody ilościowe wykorzystywane w prognozowaniu zaopatrzenia (Kijanka Krol) godz. Metody ilościowe wykorzystywane w sterowaniu procesem logistycznym (Nowicka Marta) oraz analizach rynku zbytu (Guc Mateusz) godz.- Metody ilościowe wykorzystywane w symulacji popytu niezależnego (Jan Czarnecki)

7 Zasady zaliczenia Prezentacja na wybrany temat Udział w dyskusji
Ocena kolegów

8 Badanie statystyczne Ogół czynności, których celem jest poznanie określonych zbiorowości na podstawie takich aspektów jak: Struktura Związki zmiany

9 Etapy badania statystycznego
Określenie celu Określenie zakresu Określenie cech Określenie źródeł pozyskania danych Zebranie danych Weryfikacja danych Prezentacja wyników

10 Błędy doboru Błąd losowy – wynika z doboru do próby, zależy od jej liczebności, rozproszenia cechy i schematu doboru Błąd systematyczny – wynika z nieodpowiedniego operatu losowania, jednostek nietypowych, błędów mierzenia i proceduralnych

11 Badania jakościowe vs ilościowe
badania ilościowe odpowiada na pytanie "co" odpowiada na pytanie "ile" wyników nie można przenosić na populację wyniki można generalizować elastyczny scenariusz ustrukturyzowany kwestionariusz wpływ moderatora na grupę mniejszy wpływ badacza na przebieg badania bardziej subiektywny charakter interpretacji interpretacja wyników bardziej obiektywna

12 Cechy podawane analizie
Mierzalne (ciągłe lub skokowe) Niemierzalne (rangowane, binarne i opisywane słownie)

13 Mierniki statystyczne Nominalna (kategorie)
Skala Główne operacje Przykłady Mierniki statystyczne Nominalna (kategorie) Relacje równości i różności Płeć, zawód, stan cywilny, miejsce zamieszkania, kolor, smak, profil firmy Liczebności i proporcje Frakcje i procenty Modalna, Wskaźniki (stosunki) Testy nieparametryczne Porządkowa (rangi) Relacje większości, mniejszości Jakość produktu, stopień wyboru, preferencje, zadowolenie, wykształcenie Mediana Centyle, decyle, kwantyle Korelacja rangowa Przedziałowa (umowny punkt zerowy) Relacja równości przedziałów i równości różnic Temperatury (C,R,F), daty kalendarza, postawy, wynik finansowy Średnia arytmetyczna Odchylenie standardowe Wariancja Stosunki korelacyjne Testy nieparametryczne Testy parametryczne Ilorazowa (naturalny lub absolutny punkt zerowy) Relacja równości ilorazów Temperatura (K), wymiary, waga, cena, wydatki, dochody, wiek Średnia geometryczna Średnia harmoniczna Średnia kwadratowa Współczynnik zmienności Testy nieparametryczne Testy parametryczne

14 Prezentacja graficzna

15

16 Zmiany w nakładach na działalność innowacyjną w latach 2000 i 2005 [tys. zł]
B, Nowakowski Związek wysokości nakładu finansowego na działalność innowacyjną w przemyśle i zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w latach 2000 i 2005, prezentacja Badanie statystyczne.

17 Wpływ nakładów na działalność innowacyjną na zużycie energii elektrycznej w 2005 r. [tys. zł]
B, Nowakowski Związek wysokości nakładu finansowego na działalność innowacyjną w przemyśle i zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w latach 2000 i 2005, prezentacja Badanie statystyczne.

18

19 Podstawowymi zadaniami parametrów opisowych jest określenie:
rozmieszczenia wariantów cechy w zbiorze, przez obliczenie momentów oraz wskazanie skupienia (koncentracji) i spłaszczenia (ekscesu) w stosunku do kształtu krzywej normalnej, przez obliczenie wskaźnika spłaszczenia.  przeciętnego poziomu zmiennych opisujących analizowane cechy statystyczne przez wybór pojedynczej wartości, tj. miary przeciętnej (położenia), reprezentującej wszystkie wartości szeregu,  zmienności (dyspersji, rozproszenia) wartości zmiennych w obserwowanej zbiorowości, tj. określenie miary zmienności,  w jakim stopniu badany szereg odbiega od idealnej symetrii, tj. określenie miary asymetrii.

20 Opis struktury Miary przeciętne Miary zróżnicowania Miary asymetrii
Miary spłaszczenia

21 Rys. 1 Przykład szeregu symetrycznego

22 Rys. 2 Szereg o asymetrii dodatniej (prawostronnej)
dominanta mediana średnia Rys. 2 Szereg o asymetrii dodatniej (prawostronnej)

23 Rys. 3 Szereg asymetryczny ujemnie (lewostronnie)
dominanta Rys. 3 Szereg asymetryczny ujemnie (lewostronnie)   mediana średnia

24 Poziom obsługi klienta
f Popyt w cyklu uzupełnienia ZB PT POK(1) Jakie jest ryzyko, że zabraknie zapasu? POK(2) Ile zapasu zabraknie?

25 Ilustracja graficzna reguły trzech sigm

26

27

28 Popyt w zależności od czasu

29

30

31

32

33 Składniki szeregów czasowych
Szereg Czasowy Zmienna zależna Zmienna niezależna Wartość liczbowa badanego zjawiska Czas

34 Analiza popytu

35

36 Szereg czasowy Przykład: Popyt na wodę mineralną

37 Model przyczynowo-skutkowy

38 Zapas zależny Popyt zależny wynika z zapotrzebowania na wyroby wyższej złożoności Popyt zależny często nazywany mianem potrzeb materiałowych Popyt ten jest wyliczany a podstawa tych rachunków jest prognoza popytu niezależnego (w harmonogramach produkcji finalnej) a także struktura konstrukcyjna wyrobów, normy zużycia oraz posiadane zapasy itp..


Pobierz ppt "Metody ilościowe w logistyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google