Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBOWIĄZKI RODZICIELSKIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBOWIĄZKI RODZICIELSKIE"— Zapis prezentacji:

1 OBOWIĄZKI RODZICIELSKIE
umocowania prawne Opracowała: Joanna Burandt-Oprawa

2 W polskim systemie oświaty prawa i obowiązki rodziców regulują następujące akty prawne:
Konwencja o prawach dziecka Ustawa o systemie oświaty Ustawa Karta Nauczyciela Rozporządzenia MEN Statut szkoły Procedury szkolne

3 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki; w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych; w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia; w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego; w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;

4 Wybrane procedury szkolne stosowane w sytuacji naruszających szkolne prawo:
Procedura postępowania w przypadku agresji słownej. Procedura postępowania nauczyciela w uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Czyn karalny. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia. Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności i spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

5 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych,

6 Rodzice mają prawo do: wyboru szkoły dla swojego dziecka
§ 4 i 5 Rozp. MENiSz dnia r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki §4.1.2 Rozp. MENiSz dnia r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. wnioskowania o rozpoczęcie nauki w szkole przez sześcioletnie dziecko lub na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą art. 16 ustawy z dnia roku o systemie oświaty.

7 Obowiązki szkoły wobec rodziców:
dostarczenie informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; przekazanie na początku roku szkolnego informacji o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia; przekazanie informacji o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ; przekazanie informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych;

8 Procedura dotycząca kontaktów rodziców ze szkołą (wybrane zagadnienia)
Dyrektor szkoły planuje przed rozpoczęciem roku szkolnego terminy wszystkich zebrań i konsultacji dla rodziców. Terminy te podane są na pierwszych zebraniach z rodzicami i na stronie Szkoła posiada stronę internetową, z której rodzice mogą czerpać informacje o ważnych zbiorach przepisów szkolnych, planie lekcji poszczególnych klas, nazwiskach i kwalifikacjach nauczycieli, a ponadto mogą napisać list – zwierający swoje spostrzeżenia, oczekiwania i potrzeby i przesłać list drogą elektroniczną na adres szkoły (pkt.11);

9 Informowanie rodziców
W szkole przyjmuje się dwie bardzo ważne zasady dotyczące potrzeb i oczekiwań rodziców: Rodzice odpowiedzialni są za wychowanie swoich dzieci – szkoła ten proces wspomaga Szkoła jest otwarta wobec potrzeb i oczekiwań rodziców na miarę swoich możliwości (pkt 13); Informowanie rodziców Przez informowanie rodziców rozumie się przekazywanie rodzicom wszystkich informacji pozytywnych jak i negatywnych o sytuacji szkolnej uczniów (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) w celu: dbania o prawidłowy przebieg procesu wychowywania dzieci przez rodziców, dbania o dobro dziecka – ucznia szkoły. Szkoła informuje rodziców między innymi o: Ocenach cząstkowych, semestralnych i rocznych uczniów (oceny z przedmiotów, oceny z zachowania).

10 Sukcesach uczniów (informacje przekazywane są publicznie w celach pochwały i indywidualnie).
Porażkach uczniów (informacje przekazywane są indywidualnie zainteresowanym rodzicom). Problemach wychowawczych uczniów (informacje przekazywane są indywidualnie jeśli problem dotyczy konkretnego ucznia, grupowo jeśli problem dotyczy konkretnej grupy, np. klasy, publicznie jeśli problem dotyczy wszystkich lub większości uczniów szkoły). O planach i programach szkolnych (programy wychowania, profilaktyczny, programy nauczania).

11 Zasadach i kryteriach oceniania, w tym również oceniania zachowania.
Możliwościach uzyskania pomocy materialnej, społecznej, psychologiczno-pedagogicznej. Zagrożeniach i niebezpieczeństwach mogących spotkać uczniów. Stanie zdrowia uczniów. Innych istotnych sprawach związanych z sytuacją szkolną.

12 Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności i spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów (wybrane zagadnienia): O absencjach nieusprawiedliwionych, wagarach informuje wychowawca klasy w rozmowie bezpośredniej z rodzicem lub nawiązując kontakt telefoniczny; Rodzice usprawiedliwiają nieobecność dziecka w ciągu 7 dni od jego powrotu do szkoły w formie pisemnej przez rodziców ucznia zawierającej: powód nieobecności, wskazanie czasu nieobecności, czytelny podpis rodzica. Rodzice są zobowiązani poinformować wychowawcę o nieobecności długotrwałej, tj. trwającej powyżej 1 tygodnia nauki szkolnej w miesiącu (szpital, sanatorium, turnus rehabilitacyjny itp.) przed okresem absencji dziecka, a nie po powrocie do szkoły.

13 W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej wynoszącej 1 tydzień lub 30 godzin w miesiącu (pomimo rozmów prowadzonych z rodzicami ucznia), dyrektor szkoły rozpoczyna postępowanie administracyjne i kieruje do rodziców pismo- upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne z wyznaczeniem terminu oraz informacją, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.

14 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH UCZNIA (wybrane zagadnienia)
I etap: Upomnienie ucznia wobec klasy przez wychowawcę. II etap: Uwaga pisemna w zeszycie spostrzeżeń, dzienniczku ucznia. III etap: Nagana udzielona przez wychowawcę i powiadomienie rodziców. Podpisanie kontraktu dotyczącego zmiany niewłaściwego zachowania. IV etap: Wezwanie rodziców do Szkoły. V etap: Upomnienie ucznia przez Dyrektora Szkoły. VI etap: Rozmowa ucznia z kuratorem do spraw nieletnich Sądu Rodzinnego dotycząca konsekwencji prawnych związanych z aspołecznym zachowaniem.

15 VII etap: Nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły i przeniesienie ucznia do innej klasy. Powiadomienie rodziców o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy w szkole. VIII etap: Skreślenie z listy uczniów Szkoły równoznaczne z przeniesieniem ucznia do innej Szkoły. Powiadomienie rodziców na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po wyczerpaniu ww. gradacji kar. W przypadkach szczególnych np. agresji z użyciem wulgaryzmów, poniżania, groźby karalnej bądź ukarania już ucznia za inne czyny łamiące Statut i zasady życia w szkole wychowawca podejmuje decyzję o pominięciu wcześniejszych etapów postępowania. Na etapach IV i wyżej możliwe jest, poza zadośćuczynieniem, zobowiązanie sprawcy do wykonania prac na rzecz szkoły, zgodnie ze Statutem, oraz skierowanie ucznia do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

16 Procedura nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Czyn karalny. Wobec uczniów, sprawców czynów karalnych i przejawiających demoralizację oraz posiadających lub będących pod wpływem środków odurzających.… ostatecznie szkoła kieruje wniosek o wsparcie działań wychowawczych wobec ucznia do sądu rodzinnego, opisując wszystkie zastosowane przez szkołę środki zaradcze, w przypadku, kiedy uczeń nadal przejawia jeden z symptomów świadczących o jego demoralizacji a rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwania do wstawiennictwa w szkole;

17 używanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
DEMORALIZACJA: używanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych palenie papierosów uprawianie nierządu naruszanie zasad współżycia społecznego, m.in. przeszkadzanie nauczycielowi i innym uczniom w realizacji procesu dydaktycznego, lekceważenie poleceń nauczyciela, ośmieszanie uczniów, nauczyciela i innych, stosowanie różnych form przemocy w stosunku do różnych osób, szczególnie w czasie przerw, np. podstawianie nóg, popychanie, poniżanie, stosowanie gróźb, złośliwe niepokojenie; systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, udzielanie się w działalności grup przestępczych, popełnianie czynu zabronionego.

18 Czyny karalne (wybrane zagadnienia).
W sytuacji popełniania przez ucznia czynów karalnych tkj. kradzieże ( pieniędzy, odzieży, telefonów komórkowych), bójki, pobicia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie rzeczy – niszczenie mienia szkoły i innych uczniów… Szkoła pisemnie informuje o fakcie zaistniałego czynu karalnego Policję celem podjęcia oddziaływań ze strony specjalisty ds. nieletnich i dzielnicowego.

19 Uczeń - rodzic – szkoła (wybrane zagadnienia)
Uczeń ma obowiązek przychodzić na pierwsze zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem, zaś po zakończonych zajęciach opuścić teren Szkoły. Miejscem kontaktu nauczycieli i rodziców jest szkoła, a w wyjątkowych sytuacjach dom lub środowisko ucznia. Nauczyciel nie może prowadzić rozmów z rodzicem w czasie trwania lekcji lub pełnienia dyżuru. Każde wejście rodzica do szkoły winno być zgłoszone dyżurnemu pracownikowi szkoły lub w sekretariacie. Rodzice mogą oczekiwać na swoje dziecko tylko w hollu przy bibliotece.

20 W trosce o dobro dzieci nauczyciele
i rodzice muszą się stać partnerami.


Pobierz ppt "OBOWIĄZKI RODZICIELSKIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google