Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

2 Informacje o projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Okres realizacji projektu: 02.05.2008r. – 30.04.2010r. Projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

3 Projekt wpisuje się w strategię województwa małopolskiego na lata 2007-2013: - wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej województwa, - wzmocnienie potencjału instytucjonalnego. Projekt realizuje w pełni: - priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących osiągnięciu jednego z celów horyzontalnych jakim jest rozwój lokalny; - strategiczny cel Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jakim jest: zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.

4 Realizacja projektu to odpowiedź na dwie główne potrzeby. 1. Stworzenie skoordynowanego systemu współpracy na rzecz inwestorów, gdyż aktualnie różne podmioty świadczące usługi dla inwestorów pozyskujących kadry oraz pracodawców w zakresie outplacementu w sposób nieskoordynowany. Każdy z nich posiada inne możliwości i instrumenty świadczenia usług, realizowane najczęściej indywidualnie. 2. Konieczność przygotowania kadr w/w podmiotów do świadczenia specjalistycznych usług z zakresu obsługi inwestorów i pracodawców.

5 Grupa docelowa Instytucje i podmioty zaangażowane we wsparcie inwestorów w zakresie pozyskiwania i rozwoju zasobów ludzkich oraz pracodawców w zakresie usług outplacementowych, a w szczególności: 1.WUP w Krakowie 2.Powiatowe Urzędy Pracy 3.Akademickie Biura Karier szkół wyższych Małopolski 4.Agencje Rozwoju Regionalnego z Małopolski 5.Samorząd lokalny szczebla gminnego 6.Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 7.Departament Gospodarki i Infrastruktury UMWM 8.Organizacje związków zawodowych i pracodawców

6 Działania 1. Wypracowanie modelu partnerskiej współpracy w zakresie obsługi inwestorów pozyskujących kadry oraz przeprowadzających procesy outplacementowe. 2. Przeszkolenie 150 przedstawicieli Grup docelowych z zakresu profesjonalnej obsługi inwestorów.

7 Rezultaty 1.Publikacja modeli partnerskiej współpracy podmiotów na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych. 2.Autorskie programy warsztatów i szkoleń w zakresie obsługi inwestorów. 3.Przygotowany merytorycznie zespół w WUP do koordynowania działań na rzecz inwestorów z zakresie zasobów ludzkich. 4.Deklaracja stosowania w praktyce wypracowanych modeli podpisana przez podmioty uczestniczące w projekcie – stworzenie regionalnej sieci współpracy na rzecz inwestorów. 5.150 osób z pośród Grup docelowych przeszkolonych w zakresie obsługi inwestorów – praktyczne przygotowania kadr tych podmiotów do funkcjonowania w sieci współpracy. Istotny wkład Projektu w podniesienie jakości obsługi przedsiębiorców w regionie, realizowany z uwzględnieniem problematyki zasobów ludzkich.

8 Działanie 1: Model partnerskiej współpracy na rzecz inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych MISJA PARTNERSTWA Misją Partnerstwa jest efektywne świadczenie usług na rzecz inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych przez podmioty z regionu Małopolski. Za nadrzędną wartość Partnerstwo uznaje zaufanie i odpowiedzialność.

9 Główne założenia 1. Partnerstwo ma charakter partnerstwa koordynującego. 2. Partnerzy działają kierując się korzyściami wynikającymi ze współpracy partnerskiej i komplementarności działań. 3. Struktura organizacyjna Partnerstwa wynika z potrzeby koordynacji działań i podziału zadań. 4. Struktura organizacyjna Partnerstwa odzwierciedla przepływ informacji w Partnerstwie.

10 Korzyści Dla Partnera: podniesienie efektywności świadczonych usług, poszerzenie możliwości działania, uczestnictwo w małopolskiej sieci współpracy na rzecz pracodawców w obszarze regionalnego rynku pracy. Dla małopolskiego rynku pracy: ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do usług rynku pracy, możliwość kompleksowego reagowania na potrzeby pracodawców, zwiększenie znaczenia roli zasobów ludzkich oraz ich pozytywnego wpływu na decyzje inwestycyjne. Dla małopolski: wzrost spójności i konkurencyjności

11 Zasady ogólne dotyczące Uczestników Partnerstwa 1. Poznanie i akceptacja wzajemnych działań Podmioty współpracujące powinny poznać, rozumieć i respektować nawzajem swoje sposoby działania w zakresie świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry i usług outplacmentu. 2. Zasada dobrowolności Podmiot podejmujący działania dla wsparcia inwestora ocenia, czy dla zaspokojenia potrzeb inwestora w dziedzinie pozyskiwania kadr i outplacementu wykorzysta dotychczasowe rozwiązania czy też skorzysta z możliwości współpracy w ramach Partnerstwa (czyli z pomocy Partnerów). 3. Wysoka jakość współpracy Współpraca partnerska wymaga od Uczestników postawy otwartości, rzetelności działań i pełnego zaangażowania.

12 Zasady ogólne dotyczące Uczestników Partnerstwa- cd. 4. Gotowość do doskonalenia modelu Podmioty współpracujące w ramach Partnerstwa opisanego przez model oceniają jego funkcjonowanie i weryfikują sposób i formy świadczenia usług w celu jego doskonalenia przez zgłaszanie propozycji zmian w modelu i wcielanie ich w życie. 5. Otwarty charakter Partnerstwa Partnerstwo przyjmuje zasadę otwartości na podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców pozyskujących kadry i usługi outplacementowe z regionu Małopolski.

13 Proces, w jakim ma uczestniczyć Partnerstwo PRZEDSIĘBIORCA SZUKA PRACOWNIKA ZWALNIA

14 Ogólny schemat działania – podmioty i ich role PRZEDSIĘBIORCA PARTNER PARTNER SIEĆ PARTNERÓW PODMIOT WUP Konsultant Koordynator Zespół Zadaniowy

15 Struktura organizacyjna RADA PARTNERÓW \ REPREZENTANT Rola: inspiracyjna dla otoczenia, wyznacza strategię KOORDYNATOR Rola: analityczna (zbiera informacje i je przetwarza, raportuje), komunikacyjna (informuje Partnerów np. o uruchamianiu Zespołów Zadaniowych, o wydarzeniach, szkoleniach), zarządza stroną internetową Partnerstwa. promuje Partnerstwo KONSULTANCI Rola: kontakt z przedsiębiorcami i ich obsługa, zwołuje Zespół Zadaniowy w razie potrzeby, współdziałanie w ramach Partnerstwa (udział w pracach Zespołów Zadaniowych), współtworzenie baz danych, zbieranie danych, aktualizacja

16 KONSULTANCI KTO? - dany Partner wyznacza Konsultanta spośród swoich pracowników, zgodnie z możliwościami kadrowymi swojego podmiotu. Partner podpisujący Deklarację Współpracy zobowiązuje się wskazać osobę do pełnienia funkcji Konsultanta i poszerza zakres jej zadań własnych o zadania wynikające z koncepcji Konsultanta; -rolę tą pracownik może pełnić po odbyciu szkoleń w ramach projektu z wyjątkiem podmiotów, które będą chciały przystąpić do Partnerstwa, a nie będą mogły być szkolone. ZADANIA? -Front line w stosunku do przedsiębiorców, czyli obsługa przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania kadr i /lub outplacementu; -kontakt z Koordynatorem np. w celu zwołania Zespołu Zadaniowego; referowanie jego prac -organizują pracę Zespołu Zadaniowego, który zwołują (Lider Zespołu Zadaniowego); -biorą udział w pracach tych Zespołów Zadaniowych, do których zostali zaproszeni przez zwołującego lub sami się zgłosili (ich podmioty); -współtworzenie baz danych, zbieranie danych, aktualizacja; -przekazują informacje o inicjatywach, imprezach, przekazują inspiracje do raportów dla Rady Partnerów.

17 KOORDYNATOR KTO? Przygotowany merytorycznie pracownik/zespół w WUP ZADANIA? -zbiera informacje i je przetwarza, raportuje, współpracuje z innymi instytucjami, podmiotami i projektami w zakresie podnoszenia jakości informacji nt. rynku pracy przydatnej inwestorom; -czuwa nad sprawnym przepływem informacji w Partnerstwie oraz ich jakością; -może współorganizować prace Zespołów Zadaniowych w sensie technicznym: przekazuje informację do Partnerów/Konsultantów o potrzebie zwołania Zespołu, ustala formę działań zbiera informacje od Lidera Zespołu o postępach prac; -zarządza stroną www Partnerstwa, redaguje newsletter; -organizuje z pomocą Partnerów (Konsultantów) zjazdy (szkolenia, warsztaty) dla Konsultantów oraz zebrania Rady Partnerów; -promuje Partnerstwo.

18 RADA PARTNERÓW KTO? -Rada Partnerów przez pierwszy rok działania Partnerstwa, tj. w 2009 roku to przekształcone Grupy Sterujące. Obecni członkowie Grup Sterujących przystępują do Rady Partnerstwa dobrowolnie na podstawie Listu Intencyjnego; -Członków Rady Partnerów mogą delegować wszyscy Partnerzy spośród grona osób decyzyjnych dla swoich podmiotów; -Członkiem Rady Partnerów może zostać osoba, która na podstawie Listu Intencyjnego zadeklaruje gotowość do prac jako członek Rady.

19 Rodzaje działań Partnerstwa Działania interwencyjne (doraźne) - reakcje na konkretne potrzeby przedsiębiorców (działania realizowane poprzez Konsultantów-specjalistów i zawiązane Zespoły Zadaniowe). Działanie inspirujące, rekomendujące kierunki działań w obszarach związanych z rynkiem pracy, mających wpływ na ten rynek (np. w edukacji). Działania realizowane poprzez Radę Partnerów lub jej Reprezentanta.

20 Uczestnictwo w Partnerstwie Zaproszenie do uczestnictwa w Partnerstwie kierujemy do wszystkich podmiotów biorących udział w obsłudze przedsiębiorców w obszarze pozyskiwania kadr i outplacementu na regionalnym rynku pracy oraz mających wpływ na ten rynek. Warunki uczestnictwa: podpisanie Deklaracji Współpracy; wyznaczenie pracownika/ów zajmującego się obsługą przedsiębiorców do roli Konsultanta; oddelegowanie kandydata/ów na Konsultanta na szkolenia w ramach projektu.

21 Cel szkoleń Profesjonalne obsługa pracodawców w procesach pozyskiwania pracowników oraz outplacementu. Udoskonalenie warsztatu, wyposażenie w wiedzę i umiejętności osób wyznaczonych do roli Konsultanta. Wzajemne poznanie się Konsultantów. Zwiększenie świadomości na temat zadań realizowanych przez poszczególne podmioty.

22 Podstawowe informacje Zakres: 5 modułów tematycznych dot. pozyskiwania kadr i outplacementu Czas realizacji: od września 2009 r. do lutego 2010 r. (ok. 20 dni szkoleniowych na osobę) Forma: jedno szkolenie wyjazdowe (3 dniowe) oraz stacjonarne wykłady połączone z warsztatami (17 dni) Koszt: bezpłatne Miejsce: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim (pod warunkiem zebrania się wystarczającej liczby osób do danego miasta)

23 Uczestnicy szkoleń Oddelegowani przez pracodawcę pracownicy publicznych służb zatrudnienia oraz innych podmiotów działających na regionalnym rynku pracy w obszarach: pozyskiwania kadr i outplacementu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Powiatowe Urzędy Pracy, Akademickie Biura Karier, Agencje Rozwoju Regionalnego, Samorząd lokalny szczebla gminnego – przedstawiciele urzędów miast i gmin, Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego UMWM, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Organizacje związków zawodowych i pracodawców.

24 MODUŁCZĘŚĆTEMAT SZKOLENIA LICZBA GODZIN ILOŚĆ DNI I A Badanie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru i elementy marketingu terytorialnego wykorzystywane przy promocji atrakcyjności inwestycyjnej obszaru wraz z zapoznaniem z wypracowanymi modelami 16 3 DNI - WYJAZDOWE B Strefy aktywności ekonomicznej i ich znaczenie dla pozyskiwania inwestorów 8 II Zasoby informacyjne dotyczące gospodarki rynku pracy i edukacji w regionie oraz metody wykorzystywania ich w celu wsparcia inwestora pozyskującego kadry 8 1 DZIEŃ- STACJONARNE III A Profesjonalne przygotowanie oferty dla inwestora z pełną ofertą dotyczącą rynku pracy i zasobów ludzkich 16 3 DNI- STACJONARNE B Przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczącej warunków i możliwości inwestora 8 IV AElementy negocjacji z inwestorem zagranicznym16 3 DNI- STACJONARNE BZnaczenie różnic kulturowych w kontaktach z inwestorem8 Moduły szkoleniowe

25 MODUŁCZĘŚĆTEMAT SZKOLENIA LICZBA GODZIN ILOŚĆ DNI V A Zasady budowania projektu outplacementowego 24 3 DNI - STACJONARNE B Regulacje formalno – prawne procesu zwolnień 16 2 DNI - STACJONARNE C Negocjacje, komunikacja i promocja (PR) w procesie realizacji zwolnień 24 3 DNI - STACJONARNE D Oferta wsparcia – usługi i możliwości finansowania procesu zwolnień przez urzędy pracy 16 2 DNI - STACJONARNE Moduły szkoleniowe – cd.

26 BENEFICJENCI SZKOLEŃ MODUŁY SZKOLENIOWE I - 24 hII - 8 hIII - 24 hIV - 24 hV - 80 h WUP OOOOO PUP OOOFO Samorząd Lokalny Szczebla Gminnego OOOO O – A, B F – C, D Stowarzyszenie Gmin Powiatów Małopolski OOOO O – A, B F – C, D Departament Gospodarki i Infrastruktury UMWM OOOOO Organizacje Pracodawców OOFFO Związki Zawodowe OFFFO Akademickie Biura Karier OFFFF Agencje Rozwoju Regionalnego OOOOO O – szkolenie obligatoryjne F – szkolenie fakultatywne

27 Wymagania kwalifikacyjne kandydata na szkolenia Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu: lokalnych (regionalnych) instytucji wsparcia biznesu oraz podstawowych zasad regulujących ich funkcjonowanie organizacji i funkcjonowania samorządu lokalnego aktualnych i przewidywanych inwestycji realizowanych w lokalnie/regionalnie sytuacji lokalnej gospodarki i jej perspektyw rozwojowych oraz prowadzonej w tym zakresie polityki samorządu lokalnego (w tym znajomość dokumentów strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego środowiska lokalnego /regionu/) lokalnego rynku pracy zasad funkcjonowania macierzystego podmiotu i jego potencjalnego wkładu merytorycznego do Partnerstwa...

28 Rekrutacja na szkolenie Termin: od 1 czerwca do 10 lipca 2009 roku (liczy się data wpływu) Wzory wszystkich dokumentów dostępne będą od dnia 18.05.2009 na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu. Warunki: podpisanie Deklaracji Współpracy oraz pozostałych dokumentów aplikacyjnych, wyznaczenie Konsultanta spełniającego określone kryteria, oddelegowanie Konsultanta do uczestnictwa w szkoleniach.

29 Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach dla osób szklonych i ich podmiotów Możliwość poznania, współpracy i zaistnienia w małopolskiej sieci podmiotów działających na rynku pracy. Zdobycie wiedzy nt. małopolskiego rynku pracy oraz jego atrakcyjności. Nabycie konkretnych umiejętności przydatnych w obsłudze pracodawcy poszukującego pracowników. Trening umiejętności negocjacyjnych. Zdobycie wiedzy nt. projektów outplacementowych.

30 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy! Zespół ds. realizacji Projektu Inwestor Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków tel. 012 428 78 76 fax. 012 422 97 85 inwestor@wup-krakow.pl http://inwestor.wup-krakow.pl/


Pobierz ppt "Projekt Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google